agroturystyka .pdf

File information


Original filename: agroturystyka.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.2, and has been sent on pdf-archive.com on 03/04/2017 at 23:09, from IP address 86.63.x.x. The current document download page has been viewed 698 times.
File size: 1.2 MB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


agroturystyka.pdf (PDF, 1.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Gdzieś znalazłem książkę z geografii i poniżej propaganda z dawnych lat. Może ktoś zna tytuł to
uzupełnię.

Omawialiśmy dotychczas zagadnienia przyrodniczo-geograficzne, które dzieją sie na Ziemi
bez udziału człowieka. Lecz w pewnym etapie dziejów ziemi pojawił się człowiek rozumny (Homo
sapiens). Był on początkowo niewolnikiem przyrody. Uposażony pod względem fizycznym dużo
gorzej niż inne wielkie ssaki, od zarania swoich dziejów musiał prowadzić nieustępliwą walkę z
przyrodą.
Im niższy stopień kultury człowieka, tym większa jest jego zależność od otaczającej go
przyrody.
Mówiąc o człowieku nie mamy na myśli człowieka pojedynczego izolowanego bo taki nie
istnieje. Człowiek istnieje tylko jako jednostka w społeczeństwie. Jednostka sama jest słaba i
bezbronna. Gdyby ludzie od początku swego istnienia nie łączyli się w grupy społeczne w celu
zaspokajania swych potrzeb i dla obrony rodzaj ludzki dawno by wyginą, pokonany przez sity
przyrody.
Początkowo potrzeby swoje ludzie zaspokajali gotowymi darami przyrody w miarę rozwoju
społeczno-gospodarczego wzmogło się jednak oddziaływanie człowieka na otaczające go
środowisko geograficzne.
Czy znaczy to jednak, że z rozwojem kultury zanika zależność ludzi od środowiska
geograficznego? Aby na to pytanie odpowiedzieć zastanówmy się najpierw co należy rozumieć
przez pojęcie środowisko geograficzne.
Środowiskiem geograficznym nazywamy zespół warunków przyrodniczych występujących
na jakimś określonym obszarze. A więc odmienne środowiska geograficzne zależ ą od różnic
ukształtowania powierzchni, od klimatu, jakości gleb, od bogactw mineralnych, charakteru wód, od
niejednakowych zespołów roślinnych i świata zwierzęcego.

W to środowisko wchodzi człowiek i je do swoich prac, które zmieniająca pierwotny wygląd
powierzchni Ziemi. Buduje osiedla, przeprowadza drogi, reguluje rzeki. Przekopuje kanały, wycina
lasy, uprawia ziemię osusza bagna, nawadnia tereny suche sięga coraz głębiej w skorupę ziemską.
eksploatując bogactwa mineralne, zakłada ośrodki górnicze i przemysłowe.
Cala ta działalność ludzka wchodzi w zakres kultury materialnej, której rozwój związany
jest z ustrojem spoleczno-gospodarczym. Od sprzyjających warunków, jakie istnieją w danym
środowisku geograficznym zależy tempo rozwoju społeczno- gospodarczego. Np. tam, gdzie
występują bogactwa mineralne, istnieją korzystne warunki do powstania ośrodków przemysłu,
tworzących większe skupienia ludzi. Niedogodne warunki środowiska geograficznego są przyczyną
słabego zaludnienia a nawet niezamieszkania niektórych obszarów geograficznych. Niekorzystne
warunki środowiska geograficznego opóźniają zwykle rozwój gospodarczy. Im jednak wyższy jest
stopień rozwoju kultury materialnej. tym większy jest wpływ człowieka na otaczającą go przyrodę,
tym większe są możliwości wciągania sił przyrody w działalność gospodarczą człowieka i tym
mniejsza jest jego zależność od środowiska geograficznego,
Możliwość wyzyskania środowiska musi opierać się na dobrej znajomości warunków
przyrodniczych praw, które rządzą zjawiskami przyrody. Dlatego konieczna jest współpraca
geologów geografów, biologów, ekonomistów innych naukowców w organizowaniu życia
gospodarczego państwa. Współpraca ta jest niezbędna do racjonalnego wykorzystania środowiska
geograficznego dla planowej gospodarki Niedostateczna znajomość środowiska biologicznego i nie
umiejętne wykorzystywanie praw przyrody może doprowadzić działalność gospodarczą 1 do
zupełnie niespodziewanych następstw, a także stać się przyczyn wielu kłopotów i szkód w
gospodarce człowieka.
Oto kilka przykładów: do Australii koloniści sprowadzili królika. Królik nie znajdując tam
naturalnych wrogów, rozmnożył się tak bardzo, że zaczął niszczyć pastwiska które są wielkim
bogactwem Australii. Zmusiło to niektórych kolonistów do zmiany zajęcia zamiast hodować owce
wzięli sie do tępienia królików. Dziś Australia stoi na pierwszym miejscu w eksporcie skórek
króliczych. Następnie koloniści australijscy sprowadzili szpaka, W jelitach szpaka przywędrowały
nasiona jeżyn, które wkrótce stały się wielką plagą, opanowując pastwiska i zamieniając część
terenów na nieużytki. W Ameryce Środkowej na żywopłoty używa się kolczastego kaktusa z
rodzaju opuncji. Australijczycy zapragnęli mieć także takie żywopłoty. Sprowadzona opuncja
znajdując w Australii świetne warunki rozwoju ogromnie się rozkrzewiła zajmując również tereny
pastwisk. Nie pomogło wycinanie i wypalanie. Dopiero sprowadzenie do Australii małego owada
tarczyka położyło kres rozprzestrzenianiu się opuncji. Tarczyk, opanował ją w krótkim czasie
całkowicie. Lecz Australijczycy, chcąc zwalczać inne tarczyki. Niszczące drzewa pomarańczowe
sprowadzili biedronki, które są zaciętymi wrogami tarczyków No i biedronki zwalczyły też i
tarczyki, które niszczyły opuncje. Opuncja zaczęła sie więc znowu rozrastać, co zmusiło koloni.
stów do zastosowania nowych metod jej zwalczania
Przykładów nieracjonalnej gospodarki można by przytoczyć wiele. Wycinanie lasów dla
doraźnych korzyści przedsiębiorców handlowych może spowodować wielkie szkody. Uwolnione
piaski lotne zasypują sąsiednie pola orne, zamieniając je na nieużytki wyniszczenie lasów na
stokach górskich stawało się przyczyną klęski powodzi. Na niektórych obszarach górskich
1

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

próbowano wycięty las jodłowo-bukowy zastąpić jednogatunkowym lasem sosnowym, bo sosna
szybciej rośnie, więc bardziej się opłaca Lecz wtedy nastąpiła inwazja kornika, który w takim lesie,
nie znajdując naturalnych wrogów, rozmnożył się i zniszczył go. Tak więc interwencja człowieka w
świat przyrody, bez znajomości jej praw, interwencja podyktowana często doraźnym zyskiem
indywidualnym, a nie potrzebami społecznymi, staje się gospodarką szkodliwą. Konieczność
stosowania naukowych podstaw i metod w wykorzystywaniu warunków naturalnych danego
środowiska geograficznego dla jego racjonalnego zagospodarowania i przystosowania do potrzeb
człowieka, wynika z wielu doświadczeń, jakie zdobył człowiek w swej działalności
organizacyjno-gospodarczej.

Agroturystyka noclegi kwatery gospodarstwa agroturystyczne

Początkowo człowiek w swym oddziaływaniu na środowisko geograficzne miał na celu
ochronę przed wrogimi siłami przyrody Budowano więc wały zabezpieczające przed powodzią,
tworzono groble, bo morze wydzierało człowiekowi ląd (w Holandii) unieruchamiano Piaski lotne.
aby nie zasypywały pól ornych itp. Była to więc walka obronna. Następnie przeszedł człowiek do
ofensywy. Nawadniał obszary suche, regulował rzeki w celach komunikacyjnych i do wyzyskania
spadku wód, osuszał błota i w coraz większym stopniu bogactwa mineralne. Każdy postęp stwarza
większe możliwości wyzyskania naturalnego środowiska, wyzyskania wszystkich korzyści, jakie
daje przyroda. W tym też znaczeniu należy pojmować działalność człowieka w planowym
przekształcaniu środowiska geograficznego. Rola planowej gospodarki socjalistycznej w
przekształcaniu środowiska geograficznego. Przykłady szerokiego planowego wykorzystywania i
przekształcania warunków naturalnych środowiska geograficznego w ramach ustroju
socjalistycznego widzimy w związku Radzieckim. aby zapobiec przyczynom klęski nie urodzajów
uczeni radzieccy opracowali plany przewidujące walkę z posuchą poprzez sadzenie lasów na
wielkich obszarach stepów w południowej części ZSRR Lasy mają bardzo duże znaczenie. Przede
wszystkim powstrzymują siłę wiatru, wobec tego wiatr nie wysusza i nie wywiewa gleby. Na
otwartych stepach wiatr zwiewa śniegi i przenosi je do zagłębień. Lasy wywiewanie śniegów i gdy
na wiosnę śniegi topnieją, woda wsiąka w glebę. Wielkim dziełem było wybudowanie Kanalu
Wołga-Don m. Lenina. Uruchomienie tego kanału oraz cymlanskiego systemu energetycznego
rozwiązało trzy zagadnienia o ogromnym znaczeniu gospodarczym stal się arterią komunika Po
pierwsze kanał Wolga-Don toczącą piec mórz w jeden system wodno-transportowy ten sposób
Moskwa jest obecnie portem pięciu mórz. Po drugie, uruchomienie wraz z kanałem olbrzymich
wodnych urządzeń energetycznych dostarczyło nowych wielkich ilości energii elektrycznej dla
rozwijającego sie przemysłu oraz dla prac polowych w rolnictwie.

Wreszcie budowa kanału żeglownego Wołga-Don przyczyniła się do nawilgotnienia stepów
dońskich solskich nawiedzanych posuchą. Obecnie dzięki szeroko rozbudowanemu systemowi
czerpiącemu wodę z kanału Wołga-Don, zostały nawodnione tereny urodzajnych ziem o
powierzchni setek tysięcy hektarów zamienione w pola uprawne: dzięki nawodnieniu wzrosną w
dużym stopniu plony z hektara Realizacji tych zamierzeń sprzyja ustrój socjalistyczny, gdzie w
oparciu o gospodarkę planową istniej ą szerokie możliwości do skoncentrowania zarówno wysiłku
człowieka, jak i dużych środków na odcinku wykorzystania warunków naturalnych wprzęgania sił
przyrody w dzieło rozwoju gospodarczego dla dobra całego społeczeństwa.
Przeszło 2,8 miliarda ludzi zamieszkuje Ziemię. Czy znaczy to, że ludzi jest za dużo, że
Ziemia ich nie wyżywi, że muszą być wojny, bezrobocie i głód? Ziemi jest dosyć. Lepsze
zagospodarowanie. lepsze wyzyskanie sił przyrody, lepsza wymiana i rozdział środków produkcji
dałyby możliwość nie tylko wyżywienia ale dobrobytu dla większej liczby ludzi. Do tego celu
jednak potrzeba zniesienia wyzysku człowieka przez człowieka i rozwinięcia wzajemnej, zgodnej
współpracy między narodami. Sprawiedliwy socjalistyczny ustrój, praca nauka i pokój to warunki
konieczne dla lepszej przyszłości człowieka. Zmarły przed wojną prof. Uniw. Poznańskiego.
geograf. marksista Stanisław Nowakowski, ukazując obraz przyszłego świata opartego na ustroju
socjalistycznym, pisze słowa następujące „Dość często geografowie mówią o Ziemi i całym jej
życiu jako o domu człowieka. Ten dom w przyszłości będzie pełny słońca i radości: jak rozkoszne
kwiaty zakwitną w nim w całej pełni miłość, wolność i braterstwo narodów. Jutro będzie bez wojen,
bez głodnych, bez troski i nienawiści.”2

Gospodarstwa agroturystyczne – wieś polska

2 Agroturystyka noclegi na wsi


Document preview agroturystyka.pdf - page 1/5

Document preview agroturystyka.pdf - page 2/5
Document preview agroturystyka.pdf - page 3/5
Document preview agroturystyka.pdf - page 4/5
Document preview agroturystyka.pdf - page 5/5

Related documents


agroturystyka
wystawa pomniki
ebis 2015 3 12
pl2003 nw2017rozdzia
deklaracja samorzadowca pis krotka
notatek pl zagadnienia i odpowiedzi z historii gospodarczej

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file agroturystyka.pdf