III C 625 15 SO Warszawa.pdf


Preview of PDF document iii-c-625-15-so-warszawa.pdf

Page 1 23436

Text preview


Uzasadnienie
Pozwem z dnia 24 kwietnia 2015 r. powód R.O. wniósł o pozbawienie w całości wykonalności
tytułu wykonawczego, tj. bankowego tytułu egzekucyjnego nr (…), wystawionego przez Bank (…)
S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 20.06.2014 r., któremu nadano klauzulę wykonalności
postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 22.07.2014 r. (sygn.. akt I Co 2106/14) do
kwoty 554.729,99 zł.
Strona pozwana Bank (…) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości.
I. Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia.
1. Ustalenie faktów, które Sąd uznał za udowodnione.
R.O., będący konsumentem, zawarł z Bankiem (…) S.A. w W. dnia 26.06.2007 r. umowę o kredyt
hipoteczny nr (…). Celem kredytu był zakup mieszkania od dewelopera, refinansowanie kosztów
poniesionych na cele mieszkaniowe i koszty wliczone w kredyt. Kwotę kredyt określono na 383.000
zł. Zgodnie z § 1 umowy Bank udzielał kredytobiorcy kredytu w kwocie określonej w umowie, która
w § 2 ust. 1 została podana w złotych polskich. W § 2 ust. 2 umowy zapisano, że kredyt jest
indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF wg Tabeli
Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po
uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy bank wysyłać miał do kredytobiorcy pismo,
informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w
PLN zgodnie z kursem kupna CHF wg powołanej powyżej Tabeli w dniu uruchomienia
kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na
wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej. Strony ponadto uzgodniły
zabezpieczenie w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Okres umowy wynosić miał 372
miesiące.
Wypłata kredytu miała nastąpić m.in. zgodnie z zasadami określonym w Regulaminie kredytowania
osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku (…) S.A.
W powołanym powyżej regulaminie zapisano m.in., że przez kredyt w walucie obcej należy rozumieć
kredyt udzielony w PLN, indeksowany kursem waluty obcej wg Tabeli Kursów Walut Obcych
obowiązujących w Banku (§1 pkt 19). Natomiast stosownie do § 3 regulaminu wskazano, że kredyt
udzielany jest w PLN (pkt 1) i może być indeksowany kursem waluty obcej na podstawie
obowiązującej w banku Tabeli (pkt 2). Zgodnie z zapisami umowy i regulaminu uruchomienie
kredytu, a więc oddanie kredytobiorców środków do jego dyspozycji, nastąpić miało na podstawie
pisemnej dyspozycji kontrahenta banku. W § 5 pkt 16 regulaminu wskazano, że w przypadku
kredytu w walucie obcej wnioskodawca we wniosku o udzielenie kredytu określa jego kwotę w PLN
z zaznaczeniem waluty wnioskowanego kredytu (ppkt 1), kredyt jest indeksowanym do walut
wymienialnych i jest udzielany w złotych polskich. W umowie kredytu kwota kredytu jest określana