III C 625 15 SO Warszawa.pdf


Preview of PDF document iii-c-625-15-so-warszawa.pdf

Page 1 2 34536

Text preview


w PLN (ppkt 2). Regulamin przewidywał ponadto, że (§8 pkt 3) w przypadku kredytu w walucie
obcej kwota raty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w banku na
podstawie obowiązującej Tabeli Kursów z dnia spłaty. Zgodnie z § 8 pkt 3 w przypadku kredytu w
walucie obcej kredytobiorca mógł zastrzec w umowie kredytu, że Bank będzie pobierał ratę spłaty z
rachunku w walucie, do jakiej kredyt jest indeksowany, o ile ten rachunek był dostępny.
Środki pieniężne określone w umowie kredytu i oddane R. O. do jego dyspozycji zostały mu
wypłacone w transzach. Z prowadzonego w CHF dla powoda rachunku zostały wypłacone kwoty w
złotych polskich, po ich przeliczeniu według kursu kupna tej waluty z daty zrealizowania operacji, a
określonego w Tabeli Kursów. Spłata rat następowała w ten sposób, że powód zasilał konto w
walucie polskiej, jego wpłaty były następnie wewnętrznie przez bank przeliczane na CHF według
kursu sprzedaży tej waluty określonego w Tabeli Kursów i księgowane na rachunku służącym do
obsługi kredytu, prowadzonym we frankach szwajcarskich.
Powód terminowo spłacał kredyt przez kilka lat. Na skutek problemów finansowych w 2014 r.
zaprzestał regularnego realizowania zobowiązań, w związku z czym Bank wypowiedział pismem z
dnia 01.04.2014 r. umowę kredytu, wzywając jednocześnie kredytobiorcę do spłaty całości
zadłużenia. Wobec braku spełnienia świadczenia Bank, opierając się o złożone przez powoda
oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wystawił dnia 20.06.2014 r. bankowy tytuł egzekucyjny nr
(…). Łączne zadłużenie R.O., według oświadczenia zawartego w tytule egzekucyjnym, wynosiło
554.729,99 zł, składało się na nie: należność główna w kwocie 542.154,57 zł i odsetki umowne oraz
karne/przeterminowane.
Postanowieniem z dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie nadał klauzulę wykonalności
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko powodowi (sygn.. akt I Co 2106/14). W orzeczeniu
omyłkowo określono wierzyciela jako (…) Bank S.A. Postanowienie nie zostało zaskarżone
zażaleniem.
Pozwany wszczął przeciwko powodowi egzekucją na podstawie powołanego powyżej tytułu
wykonawczego, która była prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Wołominie Marcina Żydaka, sygn. akt Km 26377/14. W ramach prowadzonego postępowania
doszło do wszczęcia egzekucji z nieruchomości. Stanowiące własność powoda prawo odrębnej
własności lokalu zostało przysądzone na rzecz nabywców nieruchomości za kwotę 263.519 zł. Na
dzień zamknięcia rozprawy przedmiotowy tytuł wykonawczy nie został wykonany.
Umowa kredytu została zawarta przez powoda w związku z chęcią zakupu nieruchomości. Z
zawodu jest on specjalistą do spraw finansowych – ubezpieczeń. W przedsiębiorstwie, w którym
świadczył usługi prowadzony był szeroki zakres pośrednictwa finansowego, w tym dotyczący
udzielania kredytów bankowych. Znajoma powoda z pracy, zajmująca się tego rodzaju usługami, na
jego prośbę podjęła się wyszukania mu oferty dowolnego banku, odpowiadającej jego oczekiwaniom
oraz uwzględniającej jego zdolność kredytową. Zaproponowała mu zawarcie umowy kredytu
hipotecznego indeksowanego do CHF w pozwanym Banku.