III C 625 15 SO Warszawa.pdf


Preview of PDF document iii-c-625-15-so-warszawa.pdf

Page 1...3 4 56736

Text preview


dokonywany był natomiast w złotówkach na rachunek prowadzony w PLN. Zgodnie z
wewnętrznymi procedurami dotyczącymi udzielania kredytów pracownicy banku powinni
informować o tym, jak i gdzie publikowane są Tabele Kursów.
W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK została wpisana w dniu
15 maja 2012 r. na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 426/09 pod
numerem 3178 klauzula niedozwolona o następującej treści:
"Kredyt jest indeksowany do CHF(...), po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna
CHF(...) według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (...) w dniu uruchomienia
kredytu lub transzy”.
W tym samym rejestrze została wpisana w dniu 15 maja 2012 r. na podstawie prawomocnego
wyroku Sądu Okręgowego – Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r.,
sygn. akt XVII AmC 426/09 pod numerem 3179 klauzula niedozwolona o następującej treści:
"W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według
kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli
Kursów Walut Obcych z dnia spłaty".
Powyższe ustalenia faktyczne poczyniono na podstawie następujących dowodów:
- dokumenty – umowa kredytu, dokumentacja kredytowa, historia rachunku obsługi kredytu,
dokumenty bankowe, itd., dokumenty dotycząc postępowania egzekucyjnego (w tym kopie z akt
tego postępowania KM 26377/14), załączone do odpowiedzi na pozew – k. 206-385, 781-819, 10161048;
- zeznania świadków: posiedzenie w dniu 03.06.2016 r. – I.R., A.R., M.K., 00:16:32-01:25:45,
posiedzenie w dniu 20.07.2016 r. – K.M., A.L., J.C. – 00:06:03-01:03:43, posiedzenie w dniu
19.10.2016 r. – M.L., A.K. – 00:06:10-00:58:39, posiedzeniu w dniu 13.01.2017 r – E.Ł. – 00:07:5100:18:35;
- zeznania powoda: posiedzenie w dniu 22.02.2017 r. – 00:20:16-00:54:25.
2. Dowody, na których Sąd się oparł i przyczyny, dla których innym dowodom odmówił
wiarygodności.
Przedstawione wyżej ustalenia faktyczne poczyniono na podstawie powołanych dowodów, zarówno
dokumentów, jak i zeznań świadków oraz powoda. Sąd uznał je wszystkie za wiarygodne, brak było
podstaw do tego, aby je kwestionować. Nie było dowodów, którym odmówiono by wiarygodności.
W sprawie przeprowadzono obszerne postępowanie dowodowe w zakresie przesłuchania świadków.
Nie wniosły one jednak wiele istotnego dla jej rozstrzygnięcia. Na ich podstawie możliwe było
poczynienie ustaleń dotyczących pewnych ogólnych procedur, zasad działalności pozwanego, w tym
sposobu postępowania w przypadku kredytów indeksowanych do CHF. Dowody te nie naświetliły