JANAJA POROBORTI DUA NIYE BIVRANTI SRISTIR JOBAB.pdf


Preview of PDF document janaja-poroborti-dua-niye-bivranti-sristir-jobab.pdf

Page 1 2 3 45648

Text preview


dZIqv AvKv‡i ‡dBmey‡K ‡cv÷ Kwi| Ges Zv cwiwPZ K‡qK R‡bi
‡nvqvUmA¨v‡ci ‡bK wbq‡Z ‡mÛ Kwi|
GLvb ‡_‡KB dZIqvwU Mgb K‡i ivRkvnx| Avi ‡mLvbKvi GKfvB Avgvi GB
dZqvwUi RIqve ‡`qvi e¨v_© ‡Póv K‡i‡Qb|
Avgvi dZIqvwU Avwg wK Rb¨ wj‡LwQ, Zv wK ‡dBmeyK Avi ‡nvqvUmA¨v‡ci
Rb¨B? bv, Avwg wewfbœ wel‡q dZIqv wjLwQ eB AvKv‡i Qvcv‡bvi R‡b¨| c«wZwU
wjLbxB Avwg ‡dBmeyK Ges ‡nvqvUmG‡c w`‡qwQ GKwU mr D‡×‡k¨| Avi Zv
n‡jv, wewfbœ R‡bi K‡g‡›Ui gva¨‡g dZIqv¸‡jvi fxZ gReyZ Kiv| ms‡kvab
Kivi wKQy _vK‡j ms‡kvab Kiv| hvB ‡nvK, ivRkvnxi ‡h fvB Avgvi dZIqvq
Kjg a‡i‡Qb Ges wewfbœ fv‡e Avgv‡K AvµgY Kivi Ac‡Póv K‡i‡Qb Zv‡Z
Avgvi we›`ygvÎ `ytL ‡bB|
`ytL n‡jv, ‡`Iew›`q‡Zi ‡Lvjm c‡i wZwb ‡hfv‡e Dcgnv‡`‡ki gkûi wmjwmjv
dyjZjx gmjK‡K KUv¶ K‡i wb‡Ri nxb gb gvbwlKZvi cwiPq w`‡q‡Qb Zv
Avgv‡K AevK K‡i‡Q| N…Yv jvM‡Q Zvi c«wZ Ges Zvi mn‡hvMx‡`i c«wZ| wZwb
evwZj wdiKv ej‡Z wK eySv‡jb? RvbvRvi bvgv‡Ri ci `yÕAv Ki‡jB evwZj
wdiKv ?? Av¯—vMwdi“j−vn !!
Awb”Qv m‡Z¡I mybœx RbvZvi Aby‡iv‡a ‡h‡nZy Kjg aijvg ‡m‡nZy Zvi c«wZwU
K_viB Reve ‡`e BbkvAvj−vn| mK‡ji Kv‡Q `yÕAvi `iLv¯— iwnj|

(‫محمد صدر االمين )جغناط فورى‬
‫ ھجرة النبوية‬١٤٣٨ ، ‫ رجب الحرم‬.١٥

4