Regulamin konkursu .pdf

File information


Original filename: Regulamin konkursu.pdf
Author: U330Touch

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 17/04/2017 at 20:55, from IP address 88.156.x.x. The current document download page has been viewed 317 times.
File size: 216 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin konkursu.pdf (PDF, 216 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin konkursu „Wygraj wiklinowy kosz rowerowy z wyściółką”
z dnia 17.04.2017r.
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem i Fundatorem nagród w konkursie jest firma „Osaka” z siedzibą
w Radomiu przy ul. Słowackiego 29, 26-600 Radom, będąca administratorem fanpage’a
dostępnego pod adresem http://facebook.com/roweryradom.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą
przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia, poprzez zachęcanie do jazdy
rowerem.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
§2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem
Rzeczpospolitej Polski, która posiada:
- adres korespondencyjny na jej terenie,
- pełną zdolność do czynności prawnych (osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego),
- konto w serwisie Facebook.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa
§3 Zasady i przebieg konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest:
a) polubienie fanpage’a Organizatora Konkursu w serwisie Facebook, dostępnego pod
adresem https://www.facebook.com/roweryradom/
b) polubienie grafiki konkursowej opublikowanej na wyżej wymienionym profilu
c) zamieszczenie komentarza z odpowiedzią na pytanie „Co woziłbyś w swoim koszyku
rowerowym?”
d) umieszczenie w komentarzu informacji z numerem zestawu kosz + wyściółka
(1,2 lub 3), który Uczestnik chciałby otrzymać w przypadku wygranej.

2. Każdy Uczestnik może dodać tylko jedną odpowiedź konkursową.
3. Odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, godzić w uczucia innych osób ani
posiadać linków. Odpowiedzi takie będą usuwane, a Uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
4. Wyłonienie Laureatów Nagród Głównych nastąpi w drodze głosowania Jury,
powołanego przez Organizatora. Oceniana będzie oryginalność, kreatywność,
poprawność gramatyczna odpowiedzi oraz spełnienie wszystkich warunków zadania.
5. Laureatem Nagrody Dodatkowej zostaje osoba, której komentarz zdobył najwięcej
polubień od momentu jego dodania, do czasu zakończenia konkursu.
6. W pierwszej kolejności nastąpi wybór Nagród Głównych. W przypadku, kiedy
Laureatem Nagrody Głównej zostanie autor komentarza o największej ilości polubień,
Laureatem Nagrody Dodatkowej zostaje kolejna osoba z komentarzem z największą
ilością polubień.
7. Uczestnik nie może zostać jednocześnie laureatem obu nagród.
8. Po ogłoszeniu wyników, Laureaci mają 7 dni na wysłanie w wiadomości prywatnej na
fanpage’u adresu do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) lub
informacji o odbiorze osobistym. Po tym czasie prawo do Nagrody przepada.
§4 Harmonogram
1.

Konkurs rozpoczyna się z momentem publikacji postu konkursowego.

2.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2017r. (niedziela).

3.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 maja 2017r. (środa).
§5 Nagrody

1.

Nagrodami Głównymi w konkursie są dwa zestawy o łącznej wartości 118 zł brutto,
w skład których wchodzą:
a) wiklinowy koszyk rowerowy o wartości 40 zł brutto
b) wyściółka do koszyka o wartości 19 zł brutto

2.

Nagrodą Dodatkową w konkursie jest jeden zestaw akcesoriów rowerowych o łącznej
wartości 60 zł brutto, w skład którego wchodzą:
a) licznik rowerowy o wartości 35 zł brutto
b) zapięcie rowerowe o wartości 20 zł brutto
c) dzwonek rowerowy o wartości 5 zł brutto

3.

W przypadku, gdy Laureat posiada adres korespondencyjny na terenie miasta Radom,
przekazanie nagrody następuje osobiście w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym. W innym przypadku, przekazanie nagrody następuje drogą
kurierską.

4.

Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

5.

Nagrody nieodebrane przechodzą na własność Organizatora.
§6 Reklamacje

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie
14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Facebookowy”.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
§7 Postanowienia końcowe

1.

We wszystkich przypadkach nieopisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą
miały negatywnego wpływu na prawa Uczestników Konkursu.


Document preview Regulamin konkursu.pdf - page 1/3

Document preview Regulamin konkursu.pdf - page 2/3
Document preview Regulamin konkursu.pdf - page 3/3

Related documents


regulamin konkursu
urodziny pluszowego misia regulamin
blokekipa regulamin
regulamin lech zima final
regulaminsmyknajlepszy prezent
regulamin konkursu warsztaty sypialnia e hoo hooo

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin konkursu.pdf