Prakruti JiyoFresh .pdf

File information


Original filename: Prakruti-JiyoFresh.pdf
Author: Mahamuni

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 26/04/2017 at 08:18, from IP address 103.25.x.x. The current document download page has been viewed 210 times.
File size: 118 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Prakruti-JiyoFresh.pdf (PDF, 118 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


jaIvana f`oSa banavaNaarI ijayaao f`oSacaI ]%padnao
ijayaao foSa e@s@lauijavh Aayauvao-d Saa^pI yaa AlpkaLamaQyao A%yaMt laaokip`ya Jaalaolyaa
]pk`maatIla Aayauvao-idk ]%padnaaivaYayaI AapNa maaihtI Gao}yaat.ijayaao f`oSamaQyao
lahana maulaaMpasauna jaoYz naagairkaMpya-Mt Aaraogya ivaYayak AavaSyakta puNa- krNaarI
]%padnao ]plabQa Aahot
kaoNatohI ]%padnao mhTlao kI %yaacaa djaa- AiQak mah%vaacaa Asatao.ijayaao
fo`SamaQyao AsaNaarI ]%padnao hI ]%tma djaa-cyaa vanasptI AaiNa BasmaaMpasauna banavalaI
jaatat.yaamaQyao vaYaa-cyaa ivaiSaYT kaLamaQyao Basmao paMcaBaaOitk pQdtInao banavalaI
jaatat. yaamauLo BasmaaMmaQaIla daoYa dur hao}na gauNava%ta AiQak p`maaNaamaQyao
vaaZto.vaaprlyaa jaaNaa –yaa vanasptI ]cca djaa-cyaa Asatat .p`qama %yaa svacC k$na
%yaanaMtr %yaacaI cauNao- banavalaI jaatat tI la^baraoTrImaQyao tpasalaI jaatat AaiNa
%yaanaMtrca vaaprlaI jaatat.
AaOYaQaI banavatanaa %aI vaOiSaYTpuNa- pQdtInao ek~ kolaI jaatat. Aayauvao-damaQyao
saaMigatlaolaa Baavanaa ha p`kar ijayaao f`oSacyaa ]%padnaamaQyao vaaprlaa jaatao yaamaQyao
vanasptIMcyaa kaZyaanao sava- AaOYaQaavar p`ik`yaa kolaI jaato yaamauLo gauNava%ta tr vaaZtoca
yaamauLo lagaocaca pirNaama idsau laagatat saaobat AaOYaQaaMcaa Daosa kmaI laagatao.hI ]%padnao
banavalyaanaMtr %yaaMcaI maanyatap`aPt la^baraoTrImaQauna tpasaNaI kolaI jaato. yaamaQyao
isTra^[Dsa AaiNa hovhI maoTlsacao p`maaNaacaI tpasaNaI kolaI jaato AaiNa yaaogya irpaoTnaMtrca baajaaramaQyao ivatrIt kolao jaato.
hI ]%padnao banavaNyaapuvaI- %yaaMcaa famyau-laa Aayauvao-idk isaQdaMtanausaar banavalaa
jaatao.ha banavalyaanaMtr %yaaMcaI T/ayala ba^ca GaotlaI jaato yaamaQyao %yaa ]%padnaacaa
SarIravar haoNaara pirNaama %yaacao p`maaNa to iktI kalaavaQaIpya-Mt dyaavao %yaa ]%padnaalaa
kaoNato duYpirNaama jaaNavatat ka yaa sava- gaaoYTIMcaa AByaasa kolaa jaatao.yaanaMtrca to
]%padna banavaNyaacao inaiScat kolao jaato.

yaa ]%padnaaMnaa vaaprNyaat yaoNaaro p^koijaMga ]cca djaa-cao vaaprlao jaato.ho vaaprtanaa
banavaNyaat yaoNaa –yaa iDJaa[nsa ]%padnaacyaa ]pyaaogaanausaar banavalyaa jaatat.yaamauLo
]%padna baaolako banato.
ijayaao f`oSacyaa p`%yaok Saa^PaImaQyao p`kRtI Aayauvao-idk holqa irsaa^T-maQyao p`iSaxaNa Gaotlaolao
t& Da^@Tsa- tpasaNaIkirta ]plabQa Asatat ho Da^@Tsa- janmatarKonausaar tpasaNaI
krtat .p`%yaok Aajaaracyaa mauL karNaanausaar ]pcaar kolao jaatat .]da. eKadyaa
maihlaocaI gaBaa-Saya kaZuna TaklyaanaMtr inamaa-Na haoNaa –yaa saMQaIvaatamaQyao AaiNa eKadyaa
AajaaobaaMcao vayaanausaar JaIja hao}na inamaa-Na haoNaa –yaa saMQaIvaatamaQyao kolao jaaNaaro ]pcaar
vaogavaogaLo Asatat. Aaplyaa SarIramaQyao AsaNaa –yaa yakRt PlaIha mau~ipMD is~yaaMmaQyao
AsaNaaro gaBaa-Saya yaa AvayavaaMvar haoNaara pirNaama AByaasauna %yaanausaar ]pcaar kolao
jaatat.yaamauLo f@t laaxaiNak frk na pDta Aajaar mauLapasauna bara haoNyaasaazI
madt haoto.jyaa $gNaaMnaa pMcakma- ]pcaaraMcaI AavaSyakta Asato %yaaMnaa p`kRtI Aayauvaoidk holqa irsaa^T-maQyao pMcakma- kolaI jaatat.yaamaQyao ekuNa 13 p`karcyaa ]pk`maaMcaa
vaapr kolaa jaatao. hI pMcakma- krt Asatanaa janmatarKonausaar AsaNaa –yaa p`kRtIcaa
ivacaar kolaa jaatao AaiNa %yaanausaar pMcakma- ]pcaaraMcaI yaaojanaa kolaI jaato.
ijayaao f`oSa e@s@lauijavh Saa^pImaQyao lahana maulaaMcaI pcanaSa@tI caaMgalaI rahNyaasaazI
iTnaITyauna isarp ,maulaaMcaI smarNaSa@tI vaaZNyaasaazI p`baaoiQanaI isarp , t$NaaMnaa
jaaNavaNaa –yaa saaOMdya- samasyaaMsaazI nauvaI- ik`ma , kosaaMcyaa samasyaaMsaazI sadabahar tola,
is~yaaMcyaa savaa-MigaNa AaraogyaasaazI maatRkoAr isarp , pu$YaaMcyaa vaOvaaihk jaIvanaasaazI
Anaukula T^balaoTsa ,jaoYz naagairkaMsaazI jaTamaaMsaI T^balaoTsa yaasaaobat saMQaIvaatasaazI
vaodnaarI ilainamaoMT , pcana ivakarasaazI ema [ja T^balaoTsa, maQaumaohasaazI saoTla pI Aar
ila@vaID ASaa p`karcaI Anaok ]%padnao ]plabQa Aahot.carbaI kmaI haoNyaasaazI
kRiSaka k^Psaulsa , )dya ivakaraMsaazI )dyaa T^balaoT inayaimat AaraogyaasaazI AavaLa
AaiNa A^laaovaora jyausa yaasaarKI ]%padnao ]plabQa Aahot.

AaOYaQaI ]%padnaaMsaaobatca inayaimat laagaNaarI Anaok ]%padnao ijayaao f`oSa Saa^pImaQyao
]plabQa Aahot yaamaQyao ijayaao f`oSacaa saabaNa ha saarIvaa AaiNa maMijaYza yaa daona
vanasptIMpasauna banavaNyaat Aalaa Aaho yaa vanasptI yaa %vacaa AiQak caaMgalaI
banavaNyaasaazI ]pyaaogaI Aahotca saaobat sava- p`karcyaa p`kRtIsaazI ha saabaNa ]pyaaogaI
Aaho. caoh –yaalaa laavaNyaat yaoNaarI nauvaI- ik`ma hI caohra ]jaL krto.sahabahar
tolaamauLo kosa AiQak caaMgalao banaNyaasa madt haoto.tnau%vak tolaacyaa inayaimat vaapranao
SarIr saudRZ rahNyaasaazI madt haoto.
ijayaao f`oSamaQyao Anaok Aaraogya jaagaRtI ivaYayak vyaa#yaanao t& Da^@TraMmaaf-t Aayaaoijat
kolaI jaatat yaamaQyao lahana maulaaMcao Aaraogya ,is~yaaMcao Aaraogya ,jaoYz naagairkaMcao
Aaraogya ,jaIvanaSaolaIcao Aajaar AaiNa %yaamaQyao kravayaacao badla ASaa ivaivaQa ivaYayaaMvar
maaga-dSa-na krNyaat yaoto.yaa maaga-dSa-naacaa AnaokaMnaa fayada haotanaa idsatao.
ijayaao f`oSa Saa^pImaQyao BaartIya javaana paoilasa kma-caarI jyaaMnaa f@t maulaI Aahot AaiNa
Garkama krNaaro vya@tI yaaMnaa savalat idlaI jaato.
yaa sava- gaaoYTI krtanaa vyavasaayaaiyak naItImaulyao vaaprlaI jaatat.Aaja
maharaYT/amaQyao 33 ijayaao f`oSacyaa Saa^PaI kaya-rt Aahot. yaamaQyao p`amau#yaanao is~yaa
Aaplyaa kaOTuMibak jabaabada –yaa saaMBaaLt AitSaya caaMgalyaa p`karo ijayaao f`oSacyaa
f`^McaayasaI caalavat Aahot.Anaok t$NaaMnaI Aaplyaa ]%pnnaacaa p`mauK maaga- mhNauna yaa
f`^McaayasaI caalavat Aahot Anaok jaoYz naagairk t$NaaMnaa laajavaola ASaa ]%saahanao kama
krt Aahot. saata –yaamaQyao saatara rajapqa kRYNaanagar kraD vaa[- yaoqao f`^McaayasaI
kaya-rt Aahot.
laaoNaMd flaTNa paTNa vaDuja iSarvaL yaa BaagaamaQyao ijayaao f`oSa f`^McaayasaIM doNyaacyaa
Aahot. Aaraogya xao~amaQyao kama k$ [icCNaa –yaa laaokaMnaI 8625900154 yaa
k`maaMkavar saMpk- kravaa.


Document preview Prakruti-JiyoFresh.pdf - page 1/4

Document preview Prakruti-JiyoFresh.pdf - page 2/4
Document preview Prakruti-JiyoFresh.pdf - page 3/4
Document preview Prakruti-JiyoFresh.pdf - page 4/4

Related documents


prakruti jiyofresh
chandra bhanu jha resume pdf 4

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Prakruti-JiyoFresh.pdf