LP SV verkiezingsprogramma 2018 .pdf
File information

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 03/05/2017 at 21:55, from IP address 83.83.x.x. The current document download page has been viewed 589 times.
File size: 314.59 KB (5 pages).
Privacy: public file
Document preview


Verkiezingsprogramma
LP Stichtse Vecht
2018-2022

1

VOORWOORD
Op 21 maart 2018 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats in onze gemeente. Voor
het eerst stelt LP Stichtse Vecht zich verkiesbaar binnen de gemeente. LP Stichtse
Vecht is een onderdeel van de landelijke Libertarische Partij.
Hoofdpunten
De onderstaande punten zullen in het verdere vervolg van dit verkiezingsprogramma
toegelicht worden.
Betaalbaar wonen
Ondernemingsvrijheid
Aflossen van leningen
Minder gemeentelijke belastingen
Minder onnodige regelgeving
Baas in eigen gemeente
Financiële stabiliteit
Betere doorstroom van verkeer
Jaarlijks referendum
LP SV staat voor vrijheid en wil daarom actief aan de slag gaan met de wensen van
de inwoners en ondernemers. Om ervoor te zorgen dat de inwoners van onze
gemeente kunnen meebeslissen over het beleid, willen wij jaarlijks een referendum
organiseren waarbij over meerdere onderwerpen kan worden beslist. De inwoners
en ondernemers kunnen zelf onderwerpen aandragen. De onderwerpen die het
meest ingezonden worden willen we dan meenemen in het referendum.
Voor nu nodigen wij je alvast uit om je mening te laten horen via onze kanalen:
Facebook.nl/LPStichtseVecht
Twitter.com/LPStichtseVecht
Instagram.com/LPStichtseVecht
Lpstichtsevecht-nl.webnode.nl
Kandidatenlijst
Houdt onze website in de gaten voor de meest actuele versie van onze
kandidatenlijst. Via onze website is ook meer te lezen over de kandidaten en hun
visie op gemeente Stichtse Vecht.

2

PROGRAMMA 2018-2022

1. Betaalbaar wonen
Vrijheid om zelf te beslissen waar je wil wonen zou vanzelfsprekend moeten zijn.
Binnen gemeente Stichtse Vecht is er echter een tekort aan betaalbare woningen.
Momenteel wordt er te weinig ondernomen om de gemeente toegankelijk te maken
voor burgers met een relatief laag inkomen. Dit heeft tot gevolg dat jongeren
vertrekken uit de gemeente. Je ziet dat veel mensen buiten de gemeente op zoek
moeten naar een woning. De gunstige ligging, tussen Utrecht en Amsterdam, maakt
de gemeente een aantrekkelijke woonplaats.
Innovatieve projecten op het gebied van woningbouw dragen bij aan een meer
divers aanbod. Dit zorgt voor een verlaging van de uitstroom. Daarnaast zorgt
versoepeling van vergunningaanvragen voor de bouw van eenpersoons- en
recreatiewoningen ervoor dat de burger weer baas in eigen buurt wordt.
2. Ondernemingsvrijheid
Recht op vrijheid geldt voor iedereen, zo ook voor de ondernemers. De gemeente
heeft nu zeer beperkende limieten gesteld op het aantal zon- en feestdagen dat een
ondernemer zijn winkel mag openen, evenals de openingstijden. Het stimuleren van
ondernemerschap is een taak van de gemeente en wij vinden dan ook dat hier actie
moet worden ondernomen. Wij willen af van achterhaalde en ouderwetse
regelgeving op het gebied van winkeltijden; meer vrijheid voor de ondernemer!

3. Aflossen van leningen
Inkomsten van de gemeente komen grotendeels via het gemeentefonds van de
Rijksoverheid binnen. Een deel van deze financiering is vrij besteedbaar. Momenteel
heeft de gemeente een aantal langlopende leningen openstaan, waarover jaarlijks
een fors bedrag aan rente gerekend wordt. Hier willen wij graag zo snel mogelijk
vanaf. Het aflossen hiervan heeft daarom een hoge prioriteit.
Verminderen van het aantal ambtenaren zorgt ervoor dat er minder van dit vrij
besteedbare deel wordt aangebroken. De kosten die hiermee worden bespaard,
zullen gebruikt worden om huidige leningen van de gemeente af te lossen. In een
later stadium willen wij dit geld gebruiken om terug te geven aan de rechtmatige
eigenaar: de belastingbetaler. Ons voorstel is om dit geld gelijk te verdelen onder
alle volwassen inwoners van gemeente Stichtse Vecht.

3

4. Minder gemeentelijke belastingen
Jij hebt recht op de vruchten van je arbeid. Gemeentelijke belastingen zorgen voor
extra druk op ieders inkomen en dit wijzen wij dan ook af. Door afschaffing van
gemeentelijke belastingen hebben alle inwoners een hoger besteedbaar inkomen.
Iedere stijging in bestaande gemeentelijke belasting wijzen wij af, eveneens het
invoeren van nieuwe gemeentelijke belastingen. Wij pleiten voor afschaffing van
bouwleges, hondenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting
en forensenbelasting.

5. Minder onnodige regelgeving
Huidige regelgeving werkt belemmerend voor de vrijheid van het individu. Daarom
steunen wij initiatieven om onnodige regelgeving uit te sluiten. Momenteel heeft de
gemeente bijvoorbeeld het recht om openbare verlichting of verkeersborden te
plaatsen op of aan jouw pand ten behoeve van verkeer, veiligheid of openbare
verlichting. Er is een limiet op het aantal incidentele festiviteiten dat een
ondernemer mag organiseren, dit varieert ook nog eens per onderneming. Ook zijn
er beperkingen opgelegd aan de ondernemers op het gebied van reclameborden op
eigen zaak. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van beperkende regelgeving door de
gemeente. Ons doel is om dit soort onnodige regels af te schaffen.

6. Baas in eigen gemeente
Een bestuur zo dicht mogelijk bij het individu. Echte invloed vanuit de gemeente,
initiatieven en uitvoering moeten van onderaf komen en niet van landelijk beleid.
Wanneer er sprake is van een gezamenlijk belang, moet het beslisproces zo lokaal
mogelijk worden georganiseerd. Straat- en buurtbewoners moeten over hun eigen
leefomgeving kunnen beslissen.
LP SV wil burgers de mogelijkheid geven om mee te beslissen over lokaal beleid. Op
onze website, facebook en twitter kunnen burgers verzoeken indienen en berichten
plaatsen voor de leden van de partij. Door meer tijd vrij te maken voor de burger,
maken wij de gemeentepolitiek toegankelijker voor haar inwoners.

4

7. Financiële stabiliteit
Investeren in een gezond financieel beleid, waarin zuinig wordt omgegaan met het
geld van de belastingbetaler. Graag zien we het aantal ambtenaren afnemen en
stimuleren we lokale ondernemers om kleinschalige overheidstaken op te pakken.
Op die manier worden de overheidsuitgaven teruggedrongen en gaat het
zuurverdiende geld van de belastingbetaler terug naar de rechtmatige eigenaar.

8. Betere doorstroom van verkeer
De maximumsnelheid ligt op een aantal autowegen te laag. Op bijvoorbeeld de
safari-, vogel-, flora-, ruimte- en verbindingsweg geldt een limiet van 50 km/u. Deze
snelheid wordt door velen als hinderlijk ervaren en tevens zorgen de vele
snelheidscontroles voor irritatie bij de weggebruikers. Wij zien graag dat deze
snelheid verhoogt wordt naar 60 km/u. Dit zorgt voor een betere doorstroom van
het verkeer en bovendien sluiten we uit dat weggebruikers voor minimale
snelheidsoverschrijdingen een bekeuring ontvangen.
Met deze verhoging gaat gepaard dat bromfietsers toegang tot de rijbaan wordt
ontzegt. Wij constateren dat voor veel weggebruikers de komst van de bromfietsers
op de rijbaan een doorn in het oog was. Daarom zien wij de bromfietsers graag weer
terug op het fietspad.

VRIJHEID, dat is waar wij voor gaan!


Download original PDF file

LP SV verkiezingsprogramma 2018.pdf (PDF, 314.59 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file LP SV verkiezingsprogramma 2018.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000592004.
Report illicit content