64500 Kalousek knížečka.pdf


Preview of PDF document 64500-kalousek-kn-e-ka.pdf

Page 1 2 3 456124

Text previewredmluva
Tato zpr´ava shrnuje pozoruhodn´e dvacetilet´e p˚
usoben´ı Miroslava Kalouska ve vysok´
ych
ˇ
ˇ
u
´ˇrednick´
ych a politick´
ych funkc´ıch st´atn´ı spr´avy Cesk´e republiky. Cten´aˇri nab´ız´ı ucelenou
mozaiku tˇech ud´alost´ı, d´ıky kter´
ym se Miroslav Kalousek stal nejvlivnˇejˇs´ım politikem a
z´akulisn´ım hr´aˇcem na ˇcesk´em politick´em kolbiˇsti. Z´amˇernˇe obsahuje informace pouze z
otevˇren´
ych zdroj˚
u. Jsme pˇresvˇedˇceni, ˇze dˇr´ıve nebo pozdˇeji vznikne materi´al, kter´
y bude
obsahovat i to, co m´edia nezm´ınila.
ˇ abel se
Text je urˇcen n´aroˇcnˇejˇs´ımu ˇcten´aˇri, kter´
y ocen´ı detail a jemnˇejˇs´ı souvislosti. D´
totiˇz, jak zn´amo, skr´
yv´a v detailu. Pro nen´aroˇcn´eho ˇcten´aˇre je urˇcena m´enˇe podrobn´a verze
tohoto textu, kter´a je dostupn´a na str´ank´ach Nadaˇcn´ıho fondu proti korupci.

V Praze dne 20. 5. 2014

Autoˇri

3