64500 Kalousek knížečka.pdf


Preview of PDF document 64500-kalousek-kn-e-ka.pdf

Page 1...3 4 567124

Text preview


´
Uvod
Kdo je Ing. Miroslav Kalousek? Tuto ot´azku se v uplynul´
ych dvaceti letech jeho vysok´e
u
´ˇrednick´e a politick´e ˇcinnosti pokouˇselo zodpovˇedˇet mnoho zasvˇecen´
ych osob a novin´aˇr˚
u.
Je-li ˇclovˇek schopen b´
yt ˇreditelem odboru poradc˚
u pˇredsedy vl´ady, ˇclenem spr´avn´ı rady
ˇ e repuba jednatelem Z´apadoˇcesk´
ych pivovar˚
u, ˇclenem Prez´ıdia Pozemkov´eho fondu Cesk´
liky, b´
yt ekonomick´
ym n´amˇestkem tˇrem po sobˇe jdouc´ım ministr˚
um na jednom ministerˇ
stvu, st´at se poslancem Parlamentu CR, b´
yt pˇredsedou Rozpoˇctov´eho v´
yboru Poslaneck´e
ˇ b´
ˇ pak
snˇemovny PCR,
yt ˇclenem ˇci pˇredsedou vyˇsetˇrovac´ı komise a ministrem financ´ı CR,
o takov´em ˇclovˇeku m˚
uˇzeme ˇr´ıci ledacos, ale urˇcitˇe o takov´em ˇclovˇeku nelze ˇr´ıci, ˇze by to
byl hlup´ak, kter´
y nev´ı, co ˇcin´ı.
Pˇrenesme se o 17 let zpˇet do l´eta roku 1997. M. Kalousek je p´at´
ym rokem ekonomick´
ym n´amˇestkem ministra obrany a m´a pˇra´telsk´
y vztah s Richardem H´avou – z´astupcem

yznamn´e zbrojaˇrsk´e spoleˇcnosti, zprostˇredkuj´ıc´ı obchody s arm´adn´ı technikou [59]. Jsme
na premi´eˇre letounu L-159. Napˇet´ı a vzruˇsen´ı pˇred rozhrnut´ım opony, za n´ıˇz se letoun
skr´
yv´a, je velik´e. N´ahle je slyˇset nadˇsen´
y v´
ykˇrik M. Kalouska: A je to v kapse!“ – po tele”
fonick´e zpr´avˇe, ˇze se vl´ada zav´azala ke koupi dvaasedmdes´ati tˇechto letoun˚
u pro arm´adu a
poskytla bank´am i garance na u
´vˇerov´an´ı n´akladn´eho projektu [4]. Tehdejˇs´ı ministr obrany
se vyj´adˇruje, ˇze export t´eto zbranˇe m˚
uˇze z´ıskat pen´ıze pro skom´ıraj´ıc´ı ˇskolstv´ı nebo zdravot”
nictv´ı“ [4]. Richard H´ava, moˇzn´
y strategick´
y partner v´
yrobce letounu a prostˇredn´ık tohoto

yvozu, tak z´ısk´a dalˇs´ı zak´azku. Orientaˇcn´ı cena t´eto zak´azky byla o pˇet let dˇr´ıve kolem
22 miliard korun [5].
Je prosinec roku 2008. Ministr financ´ı M. Kalousek k naprost´emu pˇrekvapen´ı ˇsirok´e i
odborn´e pr´avn´ı veˇrejnosti i jeho nejbliˇzˇs´ıho okol´ı povoluje sv´
ym podpisem provozovat pˇeti
spoleˇcnostem internetov´e kurzov´e s´azen´ı, aˇckoli podle n´azoru mnoha pr´avn´ık˚
u tento druh
loterie nem´a oporu v z´akonˇe [6]. To ostatnˇe nedlouho pˇred t´ım pˇripouˇst´ı i s´am ministr
a z´akon pˇritom v dobˇe povolen´ı z˚
ust´av´a nezmˇenˇen [7]. Do ned´avn´e doby je ostatnˇe tak´e
razantn´ım odp˚
urcem tohoto zp˚
usobu provozov´an´ı hazardu, kdyˇz prohlaˇsuje, ˇze tento druh
s´azen´ı bude v republice povolen jen pˇres jeho mrtvolu [8], [6]. Na objemu s´azek pˇredstavuje
hazard roˇcnˇe odhadem pˇriznan´
ych 100 miliard korun.
Je z´aˇr´ı roku 2009. Jak´
ysi dlouholet´
y Kalousk˚
uv pˇr´ıtel a kolega, kter´
y je poslancem a
pˇr´ıznivcem – bez voleb legitimizovan´e – nov´e strany TOP 09, pˇrij´ım´a faleˇsnou nab´ıdku od
novin´aˇre: milion korun pro stranu TOP 09 za zmˇenu loterijn´ıho z´akona. Pˇritom pron´aˇs´ı:
Mus´ım ˇr´ıct Mirkovi Kalouskovi, ˇze jste n´am pomohl, aby mˇel pocit, ˇze je povinovanej

nˇejak reagovat, ˇze jo?“ [9]. Sekret´aˇr strany TOP 09 pˇritom pˇri dotazu novin´aˇre na to, kdo
ve stranˇe m´a na starosti sponzory a hazard, pouk´azal pr´avˇe na zm´ınˇen´eho dlouholet´eho
pˇr´ıtele M. Kalouska, v nˇehoˇz m´a ministr, podle vlastn´ıch slov, naprostou d˚
uvˇeru [9].
Je p´ar mˇes´ıc˚
u do parlamentn´ıch voleb v roce 2010. M´ıstopˇredseda nov´e strany TOP 09
Kalousek nem´a ˇz´adnou jistotu, ˇze jeho strana pˇri sv´e premi´eˇre v bl´ıˇz´ıc´ıch se volb´ach uspˇeje
a dostane se tak do poslaneck´e snˇemovny. Kalousek je v t´e dobˇe v politice uˇz t´emˇeˇr dvacet
let. V poslaneck´e snˇemovnˇe se m´a hlasovat o tom, zda se opust´ı projekt elektronick´
ych
4