File0001 .pdf

File information


Original filename: File0001.PDF

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 11/05/2017 at 10:48, from IP address 212.56.x.x. The current document download page has been viewed 208 times.
File size: 17.5 MB (9 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


File0001.PDF (PDF, 17.5 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Nr. exemplarului
.ll!, sseMtrntpa

bdr

I
I

npuox$rc

FACTURA FISCALA

HAIIOfOBA' HAKNA{HA'

1

I

b Ordrul Milrbrdd

Fornil. dpLtt
nninl.lor .l Repubudi Moldor!
tr..1l5du63epodd€ 2010

( ry{xdy Mrtsrcr@a

len}6mm Mmo*
xs l15d 6c€@6pr?olo.

oGaEcoB

seria,Nr li iillllllllt.lllllll lllliltllli

Cepu,

Nr

.iU*32S455

c.r./nr.

NpoAaBeq Bc'MoBIASBANcAS.A.MoBBMD22

1yA 1013600005714 /

noxynatenb MOLDMD2X396

lllXXt""..,, Ra d eprimire predare Nr.

7 din

1 1

or. Chisinau, str. Kiev 16/1

exror. Chisinau, sh. Kiev 16/1

10.7 Suma totala,
tara TVA, lei
O6qas cyMMa
6e3 HIIC, neeB

17 744,17

17 744,17

19 514,17

19 514,17

Tejghea frig.EKOGNl/1 2use
TF02EKOGNAL+C2+C2

29

1 1

23 417,00

8,33

ejghea frig.EKOGN1/1 3 use

TF02EKOGNAL+C2+C2

34 971,67
ejghea frig.EKOGNl/1 4use

1

1. TOTAL (pe pagina)

381 574,17
381 574,17

--\.::, r- \
cu anexeE: \"- ,:
'

76 314,83

una mii cinci sute saptezeci si patru lei 17 bani
mii trei sute paisprezece lei 83 bani

,,''/:i
Patru sute cincizeci si Qapte mii opt sute optzeci $i noue lei 00

Director

.05.2016

Nr. eremplaruloi
Jl!.

i
:meun,rrpa I

AD€tr

1

l! O.dlul Mdtqdri

nptroxe{re I r D"@y Mnnc@*

FACTURi FISCALA
HAJ]Of OBAJ{ I{AICIAN}IAI

Seria, Nr.

Cepm, Ns

ii iill

|llilll|;i

Il$

llil il

il

Fo.nul* dpbr
Fins.l.lo. rl R.pubtd Moldou
!..115 di! 6 lePtedde 2010
@EasoB Pen}6mx, MouoDa
& l15 m 6cMp,2010..

Nil

11 mai 2016
NpoAaseq Bc,MoBIASBANcA.s.A,MoBBMD22
c.r/nf,

wA 1009600034973 /

Q.x./Koa l-.[qc

;;;il;;il;"u"r"
or. Chisinau, str. Kiev 16/1

Ad d eprimire predare Nr. 6 din

or. Chisinau, str. Kiev 16/1
10.7 Suma totala,
ta€ TVA, lei

10.9 Suma
totala a TVA,
tel

de uscat Bosh WTC84102OE
vesela DH1 10

7 151,67

I

.ind. lH 35 CE
electr.ind. lH 35 CE

541,67

51
51

sistema complex de aprov.si filtrarea a
17 673,33

31 451,67

31 451,67

6 210,83
1 131 138,33

1 131 138,33 Un milion, o sutd treizeci qi una mii o sut5 treizeci si opt lei 33 bani
mii doue sute douezeci $i sapte lei 67 bani

-!
ii

Un milion trei sute cincizeci Ai Sapte mii trei sute

It,1
a.

Director Murtazaev M
I

J

1 1

0607362

.05.2016

Nr. exemplarului
IE.

t
fBeMtrnqpa I

A!et! I h O.doul Miil*edui
nptuox€rde I { @I@

Fornulrr dpbt
E ntdo..l Repnbhn Moldott
rr.Us d6 FpeDbd€ 2010

Mked@a

Or{a!@! P@trt6Eq MouoBt
Xe I ls d 6 cmr6p, 2010 r.

FACTURA FISCALA
HAJIOfOBA{ HAKNA,4HA'

11

mai20'l

npoAa8eq Bc'MoBlAsBANcAs.A.MoBBMD22

1l?11'""-"*., nct d eprimire predare Nr. 5 din
or. Chisinau. str. Kiev 16/l

11

.05.2016

oaeor. Chisinau, str. Kiev 16/1
'10.7 Suma totala,

fara TVA, lei
OOqaq cyMMa

6$

10.9 Suma
toiala a wA,
lei

HAC, neeB

220 047,50

din inox cu cronstein 2000.700

536/Fil.'PANCOM'

1

2H RDN 1 /9032 I

'I

2HRDN 1/9032 1 536/Fit."PANCOM'

-1

1

2HRDN

1

/9032

1

536/Fil."PANCOM'

SHRDN 1/9032 1 540/Fir.'PANCOM"

3 915,17
3

9t5,17

de lucru cu Dolita inox 1400*700

de lucru cu polita MTO 120i60
de ambalat alim mod.VacBox.370

1

1. TOTAL (pe pagina)

651 014,18

781 217,00

651 014,18

,:i;l)

sute treizeci mii doue sute doi lei 82 bani

\'. tl-'i
cu anexele: i
--l\
Hci x i'- l

g.lr-..i,.

lqAccizele

t:i

,i
781 217.00

sute optzeci si una mii doui sute saptesprezece lei 00

Director Murtazaev M'

.

-

-,',:irrj'

Nr. exemplarului 1

Anes I b Ordldl Mlbr.ruhi E.$tslor .l
npuoxe{"e I r @ftoy

FACTURA FISCAL.I.
HAIIOf OBA' HAKNA.IIIIA'

Forhulr. trPbt
Moldon

R€pobXcti

r..tls tu6 qLDbnc

Ili. fK3eMflJnpa I

Seria,
Cepro,

Nr $ illl 1l|llillll l|li iltri $Ii i lll
Nr

2010

Mnurc]@ Odas6! P.ctrt6tnM Moeosa
x! l15or 6cetr6pr?010f.

JuS32S45'i

11 mai 2016

NpoAaBeq BC.MoBIASBANCA'S.A,MOBBMD22

d eprimire predare

or. Chisinau, str. Kiev 16/1

Nr.4 din 11.05.2016

or. Chisinau. str. Kiev 16/1

10.7 Suma totala,

fara TVA, l€i

O6qar cyMMa
6e3 HAC, aeeB

6 874,17
NOtebook Lenovo ldea Pad
15.6 HD

7 189.17

19 414,17

't9 414,17

5 214.17

arat ind. pt gatirea alim. SCC 061
166 119,17

18100.01

166 119,17
11 741.00
16 799,17

1

1. TOTAL (pe pagina)

133 175,66

cinci lei 66

sute treizeci si trei mii o sutd

bani ,..,:,

'r-tr')'
/

sute nouezeci $i noud mii cincizeci si patru lei 00

'i<i
'(tr

'!
Gii

\1

,igs

{rn.

'.., *

xt,[ii+)

. tt,i_r'

I

.'!";1Fr
trt

r
ti i'

..:a,:f-:.i!t:+

rrl
"tr\

Fornul( dpL.t

Nr. exemplarului -l
J\!.

tuen t h Ordnul M*tudui

fmeMnnnpa I

nmtrtslor !l Reptrbtdi Moldow

!r.1l5d!6septcdn€
np'mx*{e

FACTURA FISCALA

Seria, Nr.

HAJIO|OBA' HAKNAftIA'

Cepm, Nr

ii iiil

lllillilll
l!

!t

il$

ll

itri

l { /naai i

I ( lpr(ay MeHrc@fta

2010

PectrtSrkxr Mouoe
& l15@ 6cem6pt2010..

@il{ats@D

lll *ll

11 mai 2016
1.

Fumzor

c.f./nr TVA 10136@005714 /

SRL " Mania " RM. MD-2012, mun.Chi

NpoAaBeq Bo'MoBIASBANoAS,A.MoBBMD22

Act d eprimire predare Nr. 3 din
or. Chisinau, str. Kiev 16/1

raKaH

Afls

Bt4cKr4

11

.05.2016

or. Chisinau. sh. Kiev 16/1

Banquet 330 Mn

1

1. TOTAL (pe pagina)

sute douezeci si noua mii trei sute cincizeci

cinci mii opt sute saptezeci si unu lei 65 bani

cinci mii douA sute treizeci lei 00 bani

\

$

'-- -

..: -.

ttr"lt

4--C
Nr.
-rY!.

Fornrlr dpbl
At.s I l. O.dinll Mnisterdd E.ut lo. .l R€pEbncii Moldov,
!t.Ui fr6 *pleBbn€ 2010

eiempl.rulLi I
lhSe$Erapa I

FACTURI FISC.ALA
HAJ-IOTOBAJ{ }{AICI ATI]

A'

Seria,

Nr

cepm,

npuoxdse I ( Amly M{ecr@ua o4dcoB PNnt6fru Mouou
xq 115d 6cem6r2010r

ill! lil ii
Ne iilllllllll|il
"ii.-.!*32$44+
{1

11

npoa#q

11

I

lil

mai 2016
i 43, ap.15 c/d

c.r/nr. TVA 1013600005714

Bc'MoBtASBANcA,s.A. MoBBMD22
, str. Kiev 1611 cld MD35M1000000002251536150

/

no{y€renb Chisinau MOLDMD2X336

or. Chisinau. str. Kiev 16/1

or. Chisinau, str. Kiev 16/1
10.7 Suma totala,
fara TVA, lei

O6qae cyMMa

10.9 Suma
tolala a TVA,
EI

6e3 H,qC, neeB

Soxan Ann 6enoro eraHa Classico
6oxan flnn KoKreine Sambava 40cl

25 412,50

2612,50
brnoqKa Aneq

6urepa 100run APS

Ilrccrpa DINO E27 MX100W,

Ilrccrpa Kano Led Chrome H150cm
D3Ocm

Ilrccroa Puro Led 9-3W L11Ocm

HanonuHaq naMna Solo HanorbHas
Led Chrome P

11. TOTAL (pe pagina)

mii oDt sute cincizeci si cinci lei 85 bani

103 971,15

sutd trei mii noui sute gaptezeci gi unu lei l5 bani

sute douizeci si trei mii opt sute doudzeci

,ti,fl:d\
''i'ifi-l-,il'.ll'5If'Ji"'

Director trlurtazaev M'!

j

;"i

#*aC

Nr. eremplaruld 1
I
.l\!. lBevtr,upa

FACTURiFISCALA
HAIIO| OBA9 HAKr'lA,ryta-a

Atren t h

seria,
cepro,

npBoxerqe I { dpre3y M{rnctwBa tuascoB PenFwM M@od
& 115 d 6 cerd6pr 2010..

Nr li lillllllllil|llNit lll|||llNii
Ns

Fornul.. dDbt
Otuul Miilrletdd tunl.lor .l R€pubtdi Moldof
n..llsdh6spleobde 2010

jU*$ZSii.4S

11 mai 2016

NpoAa*q Bo,MoBIASBANCA'S,A. MoBBMD22
c.t/nr TVA 1009600034973 /

Act d eprimire predare Nr. 1 din 11.05.2016
or. Chisinau, str. Kiev 16/1

or. Chisinau. str. Kiev 16/1

Koto cananux 12,75 cu

1

1. TOTAL (pe

doui mii o sute saizeci si cinci lei 01 ban
Treizeci $i patru mii patru sute treizeci gi doi lei 99 bani

mii cinci sule nouezeci si oot lei 00 bani

ri

g.P.L

-

Nr. exemplarului I
l\i,3KleMtrncpr I

Area
npnroxeHne

FACTUR;. FISCALA
HAJIOf

OBA'

HAKJI

Seria, Nr.

A,T[{A'

Cepu,

li iill

llllllffil

llii tl

1

Forollrr dpL.t
b Ordml Mdserdul tutnldor .l Repobudt Moldow
nr.us&6s4bbbn€
2010

I ( @ftar M{Mcqma

OE*oB Ponrtus Mouom
Xe l15o 6cem6D,2010r.

llllti ili

Ns

11

201 6

-201 2, mun.Chisinau, str.Mt.Banulescu-Bodoni 43, ap.

;ffi;;H;ffi;;reBrb,Act
or. Chisinau. str. Kiev 16/1

de primire predare Nr.

I

din 11.05.2016

or. Chisinau. str. Kiev 16/1

H3 rpaHura 22M+2M

1

1. TOTAL (pe pagina)

trei mii sase sute treizeci lei 83 bani

mii trei sute cincizeci si $apte lei 00 bani

',\ /
"V

(p"t

, #'

Fo.Dolr tipL.t
hen I h Ordul Mobiduld ntrt4.lor d Repnbucti Moldon
n.,llsdh6*pbnbd.2010

Nr, exemplarului 1
lY!.

/

-"'/'/;,rt

tr3eMnnrpa I

trpboxexqe r (

n,Hq MnM*","".**"." r*."J#-","il"*,ixll
Xe 115

FACTUR,f, FISCALA
HAJTO|OBAT HAKnA,ry{A-S

Seria, Nr.
Cepu, Nr

li illl

lllil|l|ll

ilii ll|l ii ll lll

12mai2016
npqAasq Bc'MoB|ASBANCAS.A.MoBBMD22

or. Chisinau, str. Kiev 16/1

or. Chisinau. str. Kiev 16/1
10.7 Suma totala,

t8€ TVA, lei

Aspire El -571 G-32344G50Maks1 5'6core
12611,67

12 611,67

ASUS K55A (15.6' i3-31 10M
44 551,17

483 149,17
17 715

483 149.17

31 731,67

31 731,67

17 419,17

17 419,17

116UT c peurerKortMoD 22

3 187,00

1 503 813,37

milion cinci sute trei mii
sute saizeci si doi lei 63 bani

milion opt sute patru mii cinci sute

o

6ctrr6pr2010r,

/A


Related documents


file0001
dosarul nr
raport audit 2015
a 180 cdi 03 567 01616 company car
romanian top 88 vocabularies
creacion de una empresa de marketing digital

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file File0001.PDF