PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactMobasherah .pdfOriginal filename: Mobasherah.pdf
Title: پاسخ به شبهه‌ی مباشرت پیامبر با همسرانش، در ایام حیض!
Author: @No_Atheism

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 11/05/2017 at 06:59, from IP address 5.120.x.x. The current document download page has been viewed 218 times.
File size: 636 KB (6 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫‪1‬‬

‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬

‫پاسخ به شبههی اسالمستیزان‪:‬‬
‫«مباشرت پیامبر با همسرانش‪ ،‬در ایام حیض!»‬
‫(رد شبهات ملحدین)‬

‫‪web‬‬

‫‪NO-ATHEISM.NET‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪ISLAMWAY4141‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪2‬‬

‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬
‫خداوند یکتا را شاکریم که ما را پس از گمراهیمان هدایت کرد و از نعمتهای بسیارش‬
‫به ما بخشید و مجال آن به ما داد‪ ،‬که در مسیر دفاع از دین اسالم‪ ،‬کتابش‪ ،‬پیامبرش ‪‬‬

‫و اصحاب و اهل بیت ایشان ‪ ‬خدمت کنیم و به آشکار کردن حق و نابود کردن باطل‬
‫بپردازیم‪ .‬در این نوشتار ‪-‬إن شاء اهلل‪ -‬به سراغ یکی دیگر از شبهات معاندین و افتراهای‬
‫آنان رفته و پرده از خیانتهای علمی و جهالتهای بیپایان آنان برخواهیم داشت‪.‬‬

‫معترض مینویسد‪« :‬ایشان [=پیامبر] از سویی زنان را در هنگام عادت ماهانه از گرفتن‬
‫روزه و خواندن نماز منع میکند و علت اینکار را آلوده بودن آنها میداند و از سویی دیگر‬
‫خودش با همسر خردسالش آن هم در زمانی که او در عادت ماهیانه بوده نزدیکی میکرده‪.‬‬
‫شرح کامل این احادیث را در زیر بخوانید‪ ،»...‬سپس به حدیث ‪ 2202‬و ‪ 022‬از کتاب صحیح‬
‫بخاری استناد میکند‪.‬‬
‫میگوئیم‪:‬‬
‫اوالً‪ .‬دین اسالم برقراری رابطهی جنسی در زمان حیض را تحریم نموده و ادلهی بسیاری‬
‫وه َّن َحتَّى‬
‫در اثبات این حکم شرعی وجود دارد‪ .‬خداوند در کتاب خود میفرماید‪َ  :‬وال َت ْق َر ُب ُ‬

‫وه َّن ِم ْن َحيْ ُث َأ َم َر ُك ُم اَّللَُّ‪ 1‬و این آیه در اثبات حرمت‪ ،‬صراحت کامل دارد‪.‬‬
‫َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأ ُت ُ‬
‫الزم به ذکر است که میان فقهای اسالمی در تحریم این فعل «اجماع» وجود دارد‪ ،‬به این‬
‫معنا که فقهاء در ممنوع دانستن آن‪ ،‬با هم متفق بوده و هیچ اختالف نظری در میانشان‬
‫وجود ندارد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬البقرة‪« : 222 ،‬و با ایشان نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاك می شوند‪ .‬پس هنگامی که پاك‬
‫شوند‪ ،‬از مکانی که خدا به شما فرمان داده است با آنان نزدیکی کنید‪».‬‬
‫‪ .2‬مراتب اإلجماع البن حزم األندلسی‪ ،‬ص ‪ 20‬؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة‪ ،‬ج ‪ ،11‬ص ‪ 020‬؛‬
‫الفقه اإلسالمی وأدلته‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 726‬؛ األوسط البن المنذر‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪226‬‬

‫‪web‬‬

‫‪NO-ATHEISM.NET‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪ISLAMWAY4141‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪0‬‬

‫ثانیاً‪ .‬بر خالف آنچه معترض گمان کرده‪ ،‬دین اسالم زنان را در دورهی عادت ماهیانه‬
‫آلوده نمیداند! در حدیث صحیح آمده است که پیامبر ‪ ‬در زمانی که همسرانشان در‬
‫عادت ماهیانه بودند‪ ،‬با آنان غذا میخوردند و مینوشیدند‪ ،‬و امام مسلم نیشابوری ‪ ‬در‬
‫صحیح خود از عائشه ‪ ‬نقل کرده است‪« :‬در حالیکه حائض بودم‪ ،‬سر پیامبر ‪ ‬را‬
‫میشستم‪ 0».‬و امام نووی ‪ ‬دربارهی حدیثی مشابه آن میفرماید‪« :‬در آن‪ ،‬جملههایی‬
‫پیرامون علم وجود دارد‪ ،‬از جمله اینکه اعضای حائض‪ ،‬پاك است و این امر‪ ،‬مورد اتفاق‬
‫میباشد‪».‬‬

‫‪4‬‬

‫این حکم متعادل که در شریعت ما وجود دارد (بر خالف آنچه که در ادیان تحریفیافته‬
‫و یا غیر الهی وضع میبینیم) عین صواب بوده و موافق با علوم و عقول میباشد‪ .‬بسیاری از‬
‫اصحاب ادیان و ملل‪ ،‬در دوران قاعدگی‪ ،‬رفتار بسیار ناشایستی با زنان داشتهاند و عالوه بر‬
‫خون حیض که نجس است‪ ،‬قائل به نجاست تمامی جسم زن بودهاند! در کتاب اوستا آمده‬

‫است‪« :‬کسی که برای زن دشتان‪- 5‬خواه دشتان بهنجار‪ ،‬خواه دشتان نابهنجار‪ -‬خوراك‬
‫میبرد‪ ،‬باید سه گام از او دور بایستد‪».‬‬

‫‪7‬‬

‫همچنین در سفر الویان از کتاب مقدس آمده است‪:‬‬
‫‪"if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put‬‬

‫‪apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even. And‬‬
‫‪every thing that she lieth upon in her separation shall be unclean: every thing also‬‬

‫‪ .0‬صحیح مسلم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪« : 244‬كنت أغسل رأس رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم وأنا حائض‪».‬‬
‫همچنین احادیث دیگری که شاهد بر این موضوع است‪ ،‬در همین باب (یعنی‪ :‬باب جواز غسل‬
‫احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه) ذکر شده است‪.‬‬

‫‪ .4‬شرح النووی علی مسلم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪« : 104‬فيه مجل من العلم منها أن أعضاء احلائض طاهرة وهذا‬
‫جممع عليه‪».‬‬
‫‪ .5‬حائض و زنی که خون حیض از وی آید‪( .‬دهخدا‪ :‬دشتان)‬
‫‪ .7‬اوستا به گزارش جلیل دوستخواه‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪107‬‬

‫‪web‬‬

‫‪NO-ATHEISM.NET‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪ISLAMWAY4141‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪4‬‬

‫‪that she sitteth upon shall be unclean. And whosoever toucheth her bed shall wash‬‬
‫‪his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even." 6‬‬

‫یعنی‪ :‬اگر زنی جریان دارد‪ ،‬و جریانی که در بدنش است خون باشد‪ ،‬هفت روز در حیض‬
‫خود بماند‪ .‬و هر که او را لمس نماید‪ ،‬تا شام نجسباشد و بر هر چیزی که در حیض خود‬
‫بخوابد نجس باشد‪ ،‬و بر هر چیزی که بنشیند نجس باشد و هر که بستر او را لمس کند‪،‬‬
‫رخت خود را بشوید‪ ،‬و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد‪.‬‬
‫اما دین اسالم در این میان راه تعادل را برگزیده است؛ به این صورت که قائل به طهارت‬
‫جسم زنان در این دوره بوده و زن را نجس نمیداند‪ ،‬و دوری گرفتن از آنان را نیز توصیه‬
‫نمیکند‪ .‬همچنین از سویی دیگر برقراری ارتباط جنسی در زمان عادت ماهیانه را حرام و‬
‫ممنوع قرار داده که از حیث سالمتی نیز به نفع زنان است‪ ،‬چرا که برقراری رابطهی جنسی‬
‫در این زمان‪ ،‬میتواند سبب عفونتهای دستگاه تناسلی و یا سایر بیماریها شود‪.‬‬
‫ثالثاً‪ .‬آنچه که معترض به آن استناد ورزیده است‪ ،‬هیچ ارتباطی به جماع ندارد‪ ،‬زیرا‬
‫مباشرت در اصل به معنای «مالمسه» میباشد و تنها در حالت کنایه به معنای «جماع»‬
‫میآید‪ ،‬که فهم این معنا از لفظ «مباشرت» نیازمند قرینه و دلیل است که در اینجا مفقود‬
‫بوده و وجود ندارد‪ .‬امام قسطالنی ‪ ‬در شرح این حدیث میفرماید‪« :‬پیامبر ‪ ‬با من‬
‫مباشرت میکرد‪ ،‬یعنی پوست بدنم را بدون جماع لمس نمود‪».‬‬

‫‪1‬‬

‫همچنین در لسان العرب‪ ،‬اثر ابن منظور افریقی ‪ ‬آمده است‪« :‬در حدیث آمده است‬
‫که «أنه کان یقبل ویباشر وهو صائم» (یعنی پیامبر ‪ ‬در حالی که روزهدار بودند‪،‬‬
‫همسرانشان را میبوسیدند و مباشرت میکردند)‪ ،‬منظور از مباشرت در واقع مالمسه است‬

‫‪ .6‬کتاب مقدس‪ ،‬سفر الویان‪ ،‬باب ‪ ،15‬شماره ‪11-21‬‬

‫‪ .1‬إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری‪ ،‬ج ‪ ،0‬ص ‪(« : 442‬كان النبي ‪ ‬يبارشين) أي يمس برشيت‬
‫من غري مجاع‪».‬‬

‫‪web‬‬

‫‪NO-ATHEISM.NET‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪ISLAMWAY4141‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪5‬‬

‫و اصل آن از لمس بشرة الرجل بشرة المرأة (یعنی تماس پوست مرد با پوست بدن زن)‬
‫میباشد‪ ،‬و گاهاً به معنای وطء در شرمگاه و خارج از آن میآید‪».‬‬

‫‪1‬‬

‫شواهد بسیاری نیز در تأیید این معنا وجود دارد‪ ،‬که از جملهی آن شواهد‪ ،‬حدیث‬
‫صحیحیست که عائشه ‪ ‬میفرماید‪« :‬پیامبر ‪ ‬در زمان حیضم به من میفرمود که‬
‫ازار بپوشم‪ ،‬سپس با من مباشرت میکرد‪».‬‬

‫‪12‬‬

‫در نتیجه متوجه شدیم که «مباشرت» در این احادیث‪ ،‬به معنای «مالمسه» است و مراد‬
‫از آن «جماع» نیست‪ ،‬چرا که به اتفاق فقهاء جماع روزه را باطل میکند! پس مباشرت اعم‬
‫از دخول در رابطه جنسی است‪ ،‬و تنها در حالت کنایه از آن برای این معنا استفاده میشود‪.‬‬
‫معترض در نهایت برای به کرسی نشاندن شبههی خود‪ ،‬مینویسد‪« :‬شاید بازهم‬
‫اسالمگرایان بگویند که در اینجا نامی از نزدیکی بکار نرفته و از کلمه یباشرنی استفاده شده‪،‬‬
‫خوب ما ترجمه این کلمه را از لغتنامه بسیار معتبر عربی خدمت شما آوردهایم که جای‬
‫هیچ شک و شبههای باقی نماند‪“ .‬یباشرنی” از نظر لغوی “باشَرَ” به معنی جماع و نزدیکی‬
‫است‪ .‬باشَرَ (المرأَةَ‪ :‬جامَعَها) مُبَاشرةً وبِشَاراً‪ ،‬قَالَ اهللُ تعالَى‪{ :‬وَالَ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُم عَاکِفُونَ فِی‬
‫المَسَاجِدِ} ‪ .‬المُباشَرةُ‪ :‬الجِمَاعُ‪ ،‬وَکَانَ الرجلُ یَخرُج من المسجدِ وَهُوَ مُعتَکِف فیُجامِعُ‪ ،‬ثمَ یعودُ‬
‫إِلى المَسجِد‪ .‬منبع‪ :‬تاج العروس من جواهر القاموس ج‪12‬ص‪»112‬‬
‫میگوئیم‪ :‬به راستی که اسالم ستیزان‪ ،‬طائفهی دروغگویی هستند و اگر خیانت و‬
‫تدلیس را از آنان بگیریم‪ ،‬چیزی برای آنان باقی نگذاشتهایم! در واقع همان مطلبی که‬
‫پیشتر از فرهنگ لغت لسان العرب نقل کردیم‪ ،‬در تاج العروس (که معترض آن را‬
‫لغتنامهای «بسیار معتبر» میداند) هم آمده است‪ ،‬اما شبههپرداز ادامهی مطلب را ذکر‬
‫نکرده‪ ،‬چرا که عالمه زبیدی ‪ ‬نیز معنای صحیح حدیث را ذکر و اسالم ستیزان را شرمسار‬

‫‪ .1‬لسان العرب‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪« : 71‬ويف احلديث‪ :‬أنه كان يقبل ويبارش وهو صائم؛ أراد باملبارشة املالمسة‬
‫وأصله من ملس برشة الرجل برشة املرأة‪ ،‬وقد يرد بمعنى الوطء يف الفرج وخارجا منه‪».‬‬
‫‪ .12‬مسند أحمد‪ ،‬ج ‪ ،42‬ص ‪« : 411‬كان رسول اَّلل ‪ ‬يأمرين أن أتزر‪ ،‬وأنا حائض ثم يبارشين‪».‬‬

‫‪web‬‬

‫‪NO-ATHEISM.NET‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪ISLAMWAY4141‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪7‬‬

‫کرده است‪ .‬برای اتمام حجت صفحهی (‪ )12/112‬از این کتاب را به صورت تصویری خدمت‬
‫خوانندگان تقدیم میکنیم‪:‬‬

‫امیدوارم که این مقاله مورد استفادهی برادران و خواهران ایمانی قرار گیرد‪ ،‬و گامی‬
‫مثبت در رد شبهات معاندین برداشته باشیم‪ ،‬والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته‪.‬‬
‫تهیهشده در‪« :‬رد شبهات ملحدین»‬

‫‪web‬‬

‫‪NO-ATHEISM.NET‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬

‫‪ISLAMWAY4141‬‬

‫‪NO_ATHEISM‬‬


Related documents


faith vs relationship1397
w e 18821000 11
celebrity wars shower robe 2
baby care tidbits1573
borhane nazm4 no atheism 1
mobasherah


Related keywords