Pokemon FullReport.pdf


Preview of PDF document pokemon-fullreport.pdf

Page 1 23432

Text preview


1

สารบัญ
Concept ................................................................................................................. 2
วัตถุประสงค์ ................................................................................................................. 4
ผลการเรี ยนรู ้ ................................................................................................................. 4
กลุ่มเป้ าหมาย ................................................................................................................ 4
รู ปการเรี ยนรู ้ ................................................................................................................. 4
รู ปแบบสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ........................................................................................ 5
การออกแบบด้วย ARCS Model ..................................................................................... 6
การออกแบบด้วย Sections Model .................................................................................. 8
การออกแบบ ................................................................................................................ 11
สิ่ งทีผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้จากเกม ............................................................................................. 16
การเชื่อมโยง ................................................................................................................ 18
Game Art Design ................................................................................................. 21