SAS survival handbook .pdf


Preview of PDF document sas-survival-handbook.pdf

Page 1 2 345204

Text preview


The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada

SADRŽAJ
PREDGOVOR

1

PRIRUČNIK ZA PREŽIVLJAVANJE
Pribor za preživljavanje
Torbica za preživljavanje
Kompasi
Noževi
Izbor noža
Sklapajući noževi
Parang
Oštrenje noža
Suočavanje sa kriznim situacijama
Stresovi preživljavanja
Osnovne potrebe
Sol
Voda
Gubitak vode
Kako sačuvati tjelesne funkcije
Pronalaženje vode
Sakupljanje rose i kiše
Životinje kao znak vode
Kondenzacija
Kondenzacija pomoću sunca
Destilacija
Voda iz leda i snijega
Voda iz morskog leda
Dobivanje vode od životinja
Zamke
Tipovi zamki
Konstrukcija zamki
Tipovi zamki
Žičane zamke
Zamke s opasnim teretom
Zamke sa šiljcima
Zamke za ptice
Lov
Pravilo lova divljih životinja
Opasnosti u lovu
Oružje
Luk i strijela
Oružja od kremena
Tehnika streljaštva
Omča na zavitlavanje
Tehnika rukovanja i gađanja
Praćka
Bola
Koplje
Bacač za koplje
Lov ptica
Opasnosti od životinja
Životinjski tragovi
Skloništa i njihova izrada
Gdje postaviti tabor
Tipovi skloništa

7
7
8
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
21
22
24
25
25
26
26
26
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
32
35
35
35

Sva prava ove epublikacije su pridržana. Samo za internu upotrebu.