PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactĐọc vị mọi vấn đề của Trẻ .pdf


Original filename: Đọc vị mọi vấn đề của Trẻ.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe Acrobat 11.0.12 / Adobe Acrobat Pro 11.0.12 Paper Capture Plug-in with ClearScan, and has been sent on pdf-archive.com on 29/05/2017 at 11:53, from IP address 14.176.x.x. The current document download page has been viewed 9867 times.
File size: 29.2 MB (518 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


-�·4'
;,

f)qc v; mqi !'(Jn de cua
tre giup hang nghln
cha mt; giai quyet van
de. Vdi cuon sach nay,
b�n cong c6 th� tan
di,mg du<;1c hifo biet,
Joi khuyen va ca nho·ng
thu thuat lam cha mt;
tl.i

bac th'fiy vo cung
_

ycu trc

Tracy Hogg.

Ba da nh�c cho chung
ta nhd rhng: "Van de
thl,J'c

ra

chi

la

tlnh

huong doi hoi m¢t giai
phap sang t�o. Hay d(lt
ra nhang cfiu hoi dung

va b�m se co du<;lc cau
tra Joi dung".

,(?

?

E>oc v1 mo1 van de cua tre


Nhi xuit bin Lao 4fng

Cong ty ca phin Sich Thai Hi

175 Giang Vo - OOng E>a - Ha N9i
Tel: (04) 3851 5380
Fax: (04) 851 5381
Website: www.nxblaodong.com.vn

119 cs To Hi�u - du Gifty - Ha N(>i
Tel: (04) 3793 0480 I Fax: (04) 6287 3238
Website:www.thaihabooks.com

Chiu trach nhi�m xudt ban: Vi Th! Kim Thanh
Bien t�p vien Nhii xutit ban: Vii Mai
Bien t�p vien: NguyBn Minh
Sua ban in: Thai Ha Books
Trinh bay: Dam Oanh
Thiit ki bia: Ciro Chau

The Baby W hisperer Solves All Your Problems
Copyright © 2005 by Tracy Hogg and Melinda Blau
All rights reserved.
Published by arrangement with the original publisher Atria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc.
Ban quyen tieng Vi�t © 2015, Cong ty c6 phAn Sach Thai Ha
Cu6n sach dugc xuAt ban theo hgp dAng ban quyen gifta Mria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc va Cong ty
Ca phAn Sach Thai Ha thOng qua Tuttle-Mori Agency.
Khong phAn nao trong cu6n sach nay dugc sao cbep ho�c chuySn sang b!t cu �g thuc ho� phmmg ti�n nao, du la

di�n tir, in An, ghi am hay b!t cu h� thBng ph\lC hAi va luu trfr thong tin nao neu khong c6 S\f cho phep bing van ban CUa
Cong ty c6 phAn Sach Thai Ha.

Bien myc tren xuit bin phim cua Thv vifn Quac gia Vift Nam
Hogg, Tracy
D9c vi m9i vftn de clia tre :Giai ma m9i vftn de ve nuoi con nh6: An - Ngli- Ky l�t hanh vi I Tracy Hogg, Melinda Blau
; Dich: Hachun Lyonnet, M� Ong Bong, Tr'An Huy�. - H. : Lao d«)ng; Cong ty Sach Thai Ha, 2015. - 512tr.; 24cm.
- (Tu sach V-Parents)
ISBN:9786045931509
I. Giao d\lc gia dinh 2. Nuoi �Y tre

6 49.122 - dc23
LDK0062p-CIP
In 2.000 cudn, kh6 21 x 23,5 cm 41i Cong ty TNHH In va TM Thu�t Phat, dia chi: V'an Tri, phubng Minh Khai, B�c Tit Liem, Ha N(>i.

s6 dang kY KHXB: 86 l-2015/CXBIPW13-63/LE>. Quyet dinh xuAt ban sd:388/QE>-NXBLE> cftp ngay 71512015. In xong va nQp
luu chiSu Quy IU2015.

TRACY HOGG & MELINDA BLAU

Gidi ma mQi vtin de ve nut>i con nho:
An Ngu Ky lu(lt hanh vi
-

-

Hachun Lyonnet, M� Ong B<mg, Tr'an Huy�n djch
NHAXUATBAN
�LAODQNG

�TIAIFECOKS

Ph�ng •II 4� din 4au

CdlJWri f4mj G-&pk m G<fw.a, k;
gm ifo
<Fl am, f,o;, m cGuJ, f4mj lc7lfenr1J, riau ta; iaa i6i- am,
(,a;,, cGuJ, f4mj {;ff, ui �

� m 4 �
U J � rita fri ��la#; ifo � m
!My mini rka � loo!
wa

em

-

S<i

LOi

cam

on

Truoc tien tOi mu6n cam on cha m� cua tat ca nhung em be so sinh va ch�p chllng
biet di "cua toi" vi nhltng cau chuy�n cua he;>, vi SI,( h<;1p tac cua hQ Va vl nhltng dieu
hQ van tiep tvc dang tai tren trang web cua tOi.
TOi mu6n glti loi cam on d�c bi�t toi Melinda Blau va ca Henry nua khong phai
chi vi thang be la m{lt thien SU, ma con la m{lt la bua may man cua chung tOi. f)U'ng
bao gio d� nguoi ta n6i d6 chi la m(>t dua tre to xac.
Cu6i cung, xin cam on gia dinh va nhCtng nguai b�n t�n tam cua tOi, d�c bi�t la
Nan than yeu cua tOi - nguai ma ngay nao cung khien tOi ng�c nhien bC1i tlnh yeu,
SI,( chf dan Va SUC m�nh.
Tracy Hogg
Los Angeles, California

Khi toi dap chuyen bay toi g�p Tracy Hogg C1 Los Angeles Ian dau tien vao mua thu
nam 1999, co da lai xe dua toi toi m(>t ngoi nha blnh di nhat a Valley, chung toi da
g�p m(>t ba m� tre IOi thOi C1 ngay cU'a, va co ay da IAng dua con ba tuan tuoi cua
minh vao tay Tracy. "Vu cua tOi dau chet mat. TOi khong biet phai lam gl': co ay vua
n6i vua kh6c, nlloc mat Ian dai tren ma. "Cu m¢t ho�c hai tieng thang be l�i mu6n
bu ti m¢t Ian'� Tracy be thang be len gan ma, thi tham "suY,t... SUY,t ... SUY,t. :'vao tai be,
.

7

.


Related documents


c v m i v n c a tr
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
how to win friends and influence people
word power made easy irda english preparation
ea dutch bklt
thi t k c u thang gia nh sao cho p


Related keywords