Ä°ktisada GiriÅŸ II .pdf

File information


Original filename: Ä°ktisada GiriÅŸ II.pdf
Title: Layout 1

This PDF 1.4 document has been generated by QuarkXPress(tm) 6.52, and has been sent on pdf-archive.com on 13/06/2017 at 19:37, from IP address 91.93.x.x. The current document download page has been viewed 406 times.
File size: 2.7 MB (242 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ä°ktisada GiriÅŸ II.pdf (PDF, 2.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2801
AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1759

‹KT‹SADA G‹R‹fi-II

Yazarlar
Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 1)
Doç.Dr. Y›lmaz KILIÇASLAN (Ünite 2)
Doç.Dr. Murat TAfiDEM‹R (Ünite 3)
Prof.Dr. Mahir F‹SUNO⁄LU (Ünite 4)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet T‹RYAK‹ (Ünite 5)
Yrd.Doç.Dr. Sanl› ATEfi (Ünite 6)
Doç.Dr. Sezgin AÇIKALIN (Ünite 7)
Yrd.Doç.Dr. Hasan ‹SLAT‹NCE (Ünite 8)

Editörler
Prof.Dr. C. Necat BERBERO⁄LU
Yrd.Doç.Dr. Levent ERDO⁄AN

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r.
‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t
veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz.
Copyright © 2013 by Anadolu University
All rights reserved
No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without
permission in writing from the University.

UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹
Genel Koordinatör
Doç.Dr. Müjgan Bozkaya
Genel Koordinatör Yard›mc›s›
Arfl.Gör.Dr. ‹rem Erdem Ayd›n
Ö¤retim Tasar›mc›lar›
Prof.Dr. Cengiz Hakan Ayd›n
Yrd.Doç.Dr. Evrim Genç Kumtepe
Grafik Tasar›m Yönetmenleri
Prof. Tevfik Fikret Uçar
Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z
Ö¤r.Gör. Nilgün Salur
Dil Yaz›m Dan›flman›
Okt. Meral Aflkar
Grafikerler
Hilal Küçükda¤aflan
Ayflegül Dibek
Aysun fiavl›
Kitap Koordinasyon Birimi
Uzm. Nermin Özgür
Kapak Düzeni
Prof. Tevfik Fikret Uçar
Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z
Dizgi
Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi
‹ktisada Girifl-II
ISBN
978-975-06-1467-5
2. Bask›
Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 225.000 adet bas›lm›flt›r.
ESK‹fiEH‹R, Nisan 2013

iii

‹çindekiler

‹çindekiler
Önsöz ............................................................................................................

vii

Makro ‹ktisad›n Temelleri.......................................................

2

1. ÜN‹TE

Ulusal Gelir ve Refah›n Ölçümü............................................. 30

2. ÜN‹TE

M‹KRO ‹KT‹SATTAN MAKRO ‹KT‹SADA ...................................................
Mikro ve Makro ‹ktisat Ay›r›m› ....................................................................
Makro ‹ktisad›n Do¤uflu ve Keynes.............................................................
MAKRO ‹KT‹SADIN B‹LEfiENLER‹ ..............................................................
MAKRO ‹KT‹SADIN TEMEL KONULARI......................................................
Üretim Düzeyi ve Ekonomik Büyüme .......................................................
‹flsizlik ve ‹stihdam ......................................................................................
Fiyat ‹stikrar› ve Enflasyon ..........................................................................
Enflasyon Oran› ve Endeksler................................................................
Enflasyonun Etkileri ................................................................................
D›fl Ekonomik ‹liflkiler (Ödemeler Bilançosu) ............................................
MAKRO ‹KT‹SATTA DE⁄‹fiKENLER ARASI ‹L‹fiK‹LER ...............................
Büyüme - ‹flsizlik Oran› ve Okun Yasas› ...................................................
Enflasyon - ‹flsizlik .......................................................................................
Enflasyon - Ekonomik Büyüme ...................................................................
Özet ...............................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m .....................................................................................
Yaflam›n ‹çinden ...........................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................

ULUSAL GEL‹R VE HESAPLAMA YÖNTEMLER‹ ........................................
GAYR‹ SAF‹ YURT‹Ç‹ HASILA (GSYH) .......................................................
GSYH’n›n Unsurlar›.......................................................................................
GSYH’NIN HESAPLANMASI .........................................................................
GSYH’n›n Üretim Yöntemi ile Hesaplanmas›..............................................
GSYH’n›n Gelir Yöntemi ile Hesaplanmas›.................................................
GSYH’n›n Harcama Yaklafl›m› ile Hesaplanmas› .......................................
GSYH VE GSMH ...........................................................................................
D‹⁄ER ULUSAL GEL‹R ÖLÇÜTLER‹.............................................................
Safi Yurtiçi Has›la (SYH) ve Safi Milli Has›la (SMH) ..................................
Milli Gelir (MG) .............................................................................................
NOM‹NAL VE REEL GSYH ...........................................................................
Ekonomik Büyüme .......................................................................................
GSYH Deflatörü.............................................................................................
Reel GSYH’n›n Hesaplanmas› ve GSYH Deflatörü .....................................
Nominal GSYH’n›n Hesaplanmas› .........................................................
Reel GSYH’n›n Hesaplanmas›.......................................................................
GSYH Deflatörünün Hesaplanmas›........................................................
GSYH Her fieyi Ölçer mi?.............................................................................
B‹R REFAH ÖLÇÜTÜ OLARAK GSYH VE
ULUSLARARASI REFAH KARfiILAfiTIRMALARI............................................
Nominal Döviz Kuru .....................................................................................
Reel Döviz Kuru......................................................................................
Sat›n Alma Gücü Paritesi (SGP) ...................................................................
‹nsani Geliflme Endeksi ................................................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................
Okuma Parças› ..............................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................

3
3
4
5
7
8
10
14
15
16
17
19
19
20
21
23
25
26
26
27
28
31
31
32
33
34
35
36
37
39
39
39
39
41
42
42
43
43
44
45

46
47
47
48
49
51
53
54
55
56

iv

‹çindekiler

S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›...................................................................

56
57
57

3. ÜN‹TE

Milli Gelirin Bileflenleri: Tüketim, Yat›r›m ve Tasarruf ...... 58

4. ÜN‹TE

Büyüme, ‹stihdam ve Verimlilik............................................. 88

5. ÜN‹TE

Para ve Enflasyon..................................................................... 114

G‹R‹fi ..............................................................................................................
TÜKET‹M, TASARRUF VE YATIRIM ‹L‹fiK‹S‹ ..............................................
TÜKET‹M VE TASARRUF..............................................................................
Tüketim ve Tasarruf Davran›fl› .....................................................................
Cari Gelir .................................................................................................
Beklentiler......................................................................................................
Servet ............................................................................................................
Reel Faiz Oran›..............................................................................................
Keynesyen Tüketim Fonksiyonu..................................................................
Otonom Tüketim Harcamalar›................................................................
Tüketim Fonksiyonu ...............................................................................
YATIRIM ........................................................................................................
Net Yat›r›mlar ve Sermaye Stoku .................................................................
Firmalar›n Yat›r›m Kararlar› ..........................................................................
Beklenen Kârl›l›k...........................................................................................
Sermayenin Maliyeti ve Yat›r›m....................................................................
Net Bugünkü De¤er ve Yat›r›m Projelerinin De¤erlendirilmesi.................
ÖDÜNÇ VER‹LEB‹L‹R FONLAR P‹YASASI...................................................
Özet ...............................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m .....................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›...................................................................
G‹R‹fi ..............................................................................................................
‹KT‹SAD‹ BÜYÜME.......................................................................................
Kifli Bafl›na Reel Ulusal Gelir........................................................................
‹ktisadi Büyüme ile ‹lgili Sorunlar ...............................................................
Türkiye’de Gelir Da¤›l›m› .............................................................................
‹ktisadi Büyümeyi Neler Belirler?.................................................................
‹ST‹HDAM......................................................................................................
VER‹ML‹L‹K....................................................................................................
‹ktisadi Büyüme ve Kalk›nma ......................................................................
Özet ...............................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m .....................................................................................
Yaflam›n ‹çinden ...........................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
G‹R‹fi ..............................................................................................................
PARA NED‹R? PARANIN ÖNEM‹ NEREDEN GEL‹R?...................................
Paran›n Fonksiyonlar› ...................................................................................
De¤iflim Arac› Olarak Para ...........................................................................
Hesap Birimi Olarak Para.............................................................................
De¤er Saklama Arac› Olarak Para................................................................
Para Çeflitleri: Mal ve Fiyat Para...................................................................
PARA ARZI VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER ..................................................
Para Arz› ........................................................................................................
Bankalar ve Para Yarat›m› ............................................................................
%100 Rezerv Bankac›l›¤› ve Para Arz› ...................................................

59
59
61
62
64
65
66
67
70
74
74
75
75
76
77
78
79
80
82
84
85
85
86
86

89
89
93
93
93
96
96
105
107
108
110
111
111
111
112
115
116
117
117
117
117
118
118
119
119
119

v

‹çindekiler

Bankalar›n Para Yaratmas›: K›smi Rezerv Bankac›l›¤› ................................
Para Yaratma Süreci ve Para Çarpan› ..........................................................
PARA POL‹T‹KASI ARAÇLARI ......................................................................
Aç›k Piyasa ‹fllemleri .....................................................................................
Zorunlu Rezerv (karfl›l›k) Oran› Politikas› ...................................................
Reeskont Oran› Politikas›..............................................................................
Para Arz›n› Belirleyen Faktörler ...................................................................
Merkez Bankalar›n›n Para Arz›n›n Kontrolünde ........................................
Karfl›laflt›¤› Sorunlar.......................................................................................
Parasal Geçifl Mekanizmas›...........................................................................
PORTFÖY DA⁄ILIMI VE VARLIKLARIN TALEB‹........................................
Varl›k Talebini Belirleyen Faktörler .............................................................
Beklenen Getiri ......................................................................................
Risk...........................................................................................................
Likidite .....................................................................................................
Vade .........................................................................................................
Para Talebi ve Etkileyen Faktörler ...............................................................
Fiyatlar Genel Düzeyi .............................................................................
Reel Gelir.................................................................................................
Faiz Oranlar› ............................................................................................
Para Talebi Fonksiyonu ................................................................................
Para Talebini Belirleyen Di¤er Faktörler ve Bu Faktörlerin Etkileri ..........
Para Talebinin Gelir ve Faiz Esneklikleri ....................................................
PARA P‹YASASINDA DENGE .......................................................................
PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON ..........................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Okuma Parças› ..............................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................

119
120
121
121
122
122
122
124
124
124
124
125
125
126
126
126
127
128
128
128
129
129
130
130
131
133
134
135
136
136
138

D›fla Kapal› ve D›fla Aç›k Ekonomide Denge ........................ 140
G‹R‹fi ..............................................................................................................
DENGE GEL‹R DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹: TOPLAM
GEL‹R-TOPLAM HARCAMA YAKLAfiIMI .....................................................
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge
Gelir Düzeyinin Belirlenmesi .......................................................................
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Çarpan ....................
Kamunun Yer Ald›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge Gelir
Düzeyinin Belirlenmesi.................................................................................
Kamu Harcamalar› Çarpan› ....................................................................
Vergi Çarpan›...........................................................................................
Denk Bütçe Çarpan›................................................................................
D›fla Aç›k Ekonomide Denge Gelir Düzeyinin Belirlenmesi......................
D›fla Aç›k Ekonomide Çarpan ................................................................
Toplam Talep (AD) ve Toplam Harcamalar Aras›ndaki ‹liflki ..................
Para Politikas›n›n Toplam Harcamalara Etkisi.............................................
Döviz Kurunun D›fl Ticaret ve Toplam Harcamalara Etkileri ....................
Göreli D›fl Ticaret Fiyatlar›ndaki De¤iflme ve Döviz Kurlar›......................
Faiz Oranlar› ve Uluslararas› Sermaye Ak›mlar› ..........................................
DENGE GEL‹R DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹:
TASARRUF-YATIRIM Efi‹TL‹⁄‹ YAKLAfiIMI ...............................................
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge
Gelir Düzeyinin Belirlenmesi .......................................................................
Tasarruf-Yat›r›m Eflitli¤i Yaklafl›m›na Kamu Kesiminin Eklenmesi ............
D›fla Aç›k Ekonomide Denge Gelir Düzeyinin Belirlenmesi......................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................

141

142
142
145
148
151
153
155
156
160
162
166
167
168
170
170
171
173
175
177
178

6. ÜN‹TE

vi

‹çindekiler

Yaflam›n ‹çinden............................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›...................................................................

7. ÜN‹TE

Toplam Talep (AD)-Toplam Arz (AS) Modeli..................... 182
G‹R‹fi ..............................................................................................................
TOPLAM TALEP ............................................................................................
Toplam Talep E¤risi Neden Negatif E¤imlidir? ...........................................
Toplam Talep E¤risinde Neden Kayma Olur?.............................................
Toplam Talebin Toplam Harcamalar Modelinden Elde Edilifli ..................
TOPLAM ARZ ................................................................................................
Genel Olarak Toplam Arz Belirleyicileri .....................................................
K›sa Dönem ...................................................................................................
K›sa Dönem Toplam Arz E¤risinde Kayma Nedenleri ...............................
Uzun Dönem .................................................................................................
K›sa Dönem-Uzun Dönem ‹liflkisi................................................................
AD-AS MODEL‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹ .......................................................................
En Uygun Makroekonomik Denge Nerededir? ...........................................
Durgunluk ve Daralma ................................................................................
Ekonomik Dalgalanma ve Kendi Kendini Düzelten Ekonomi...................
Özet ...............................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m .....................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................

8. ÜN‹TE

179
180
180
181
181
183
183
184
188
193
195
195
197
199
201
203
204
204
206
208
210
211
212
212
213

Ekonomi Politikalar› ve ‹stikrar Programlar› ....................... 214
G‹R‹fi ..............................................................................................................
EKONOM‹ POL‹T‹KASI TANIMI ..................................................................
EKONOM‹ POL‹T‹KASI AMAÇLARI .............................................................
Fiyat ‹stikrar› ..................................................................................................
Tam ‹stihdam.................................................................................................
Ekonomik Büyüme .......................................................................................
Ödemeler Bilançosu Dengesinin Sa¤lanmas› ..............................................
Adil Gelir Da¤›l›m›n›n Sa¤lanmas› ..............................................................
EKONOM‹ POL‹T‹KASI AMAÇLARI ARASINDAK‹ ÇEL‹fiK‹LER ................
EKONOM‹ POL‹T‹KASI ARAÇLARI ..............................................................
PARA POL‹T‹KASI ........................................................................................
Aç›k Piyasa ‹fllemleri .....................................................................................
Reeskont Politikas› ........................................................................................
Zorunlu Karfl›l›klar ........................................................................................
Zorunlu Karfl›l›klar›n Temel Fonksiyonlar›............................................
MAL‹YE POL‹T‹KASI ....................................................................................
GEL‹RLER POL‹T‹KASI ................................................................................
‹ST‹KRAR PROGRAMLARI ............................................................................
Ortodoks ‹stikrar Program› ...........................................................................
Heteredoks ‹stikrar Program›........................................................................
Heteredoks ‹stikrar Programlar›n›n Araçlar› ................................................
ORTODOKS VE HETERODOKS PROGRAMLARIN
KARfiILAfiTIRILMASI......................................................................................
IMF Tipi ‹stikrar Program› ............................................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................

215
216
217
217
218
219
219
219
220
221
221
221
222
222
222
223
225
226
226
229
229
231
231
233
234
235
235
236

Önsöz

Önsöz
‹ktisat, bir bilim dal› olman›n ötesinde hepimizin yaflam›n› yak›ndan ilgilendiren alanlardan birisidir. Yaflamdaki sosyal konumumuz ne olursa olsun, hem kendimizi hem di¤er bireyleri etkileyen kararlar al›r›z. ‹ktisat bir bilim dal› olarak,
ekonomik birimlerin kararlar›n› sistematik bir biçimde inceleyerek anlamam›za ve
yorumlamam›za yard›mc› olmaya çal›fl›r. Bu sistematik genellikle mikroekonomi
ve makroekonomi olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda incelenir. Mikro iktisat, iktisad›n daha çok firma, üretici ve tüketici gibi bireysel karar birimlerinin davran›fllar›n› inceler. Makro iktisat ise iktisad›n daha çok enflasyon, iflsizlik, büyüme, istihdam, milli gelir vs. gibi makro büyüklükleri ve bunlar›n aras›ndaki iliflkileri inceler. Bu kitap makro iktisada girifl düzeyinde ekonomiyi analiz etmenize yard›mc› olabilecek temel araçlar› tan›tmay› amaçlamaktad›r.
Bu amaca yönelik olarak ‹ktisada Girifl-II kitab›nda, ilk bölümde Makro Ekonomiye Girifl ve Temel Kavramlar, ikinci bölümde Makroekonomik Yap› ve Milli
Gelirin Belirlenmesi, üçüncü bölümde ise Milli Gelirin Bileflenleri: Tüketim, Yat›r›m ve Tasarruf ele al›nm›fl ve bu flekilde makro iktisadi analiz yapabilmek için
gerekli ön bilgi sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Dördüncü bölüm, Büyüme, ‹stihdam ve
Verimlilik kavramlar› detayland›r›lm›fl ve bu kavramlar aras›ndaki iliflkiler irdelenmifltir. Para ve enflasyon ad› verilen beflinci bölümde, para ve para piyasas›na iliflkin iliflkiler incelenmifltir. Alt›nc› ve yedinci bölümlerde ise ekonomide denge ve
dengenin oluflum süreci analiz edilmifltir. Son bölümde ise, ekonomi politikalar›
ve istikrar programlar› ile ilgili temel konulara yer verilmifltir.
‹ktisada Girifl-II adl› bu çal›flma; Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi, lisans program› ö¤rencilerinin ders kitab› gereksinimlerinin karfl›lanabilmesi amac›yla haz›rlanm›fl ve kitab›n içeri¤inin belirlenmesi sürecinde ö¤rencilerin ders
programlar› ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmufltur. Bu kapsamda kitab›n haz›rlanmas›nda katk› sa¤layan de¤erli yazarlara ve yay›nlanma sürecinde
eme¤i geçen herkese teflekkür ederiz.
Editörler
Prof.Dr. C. Necat BERBERO⁄LU
Yrd.Doç.Dr. Levent ERDO⁄AN

vii

1

‹KT‹SADA G‹R‹fi-II

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Mikro ve makro iktisat aras›ndaki fark› aç›klayabilecek,
Makro iktisad›n temel konular›n› tan›mlayabilecek,
Makro iktisad›n de¤iflkenleri aras›ndaki iliflkileri aç›klayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
• Makroekonomi
• Mikroekonomi
• Enflasyon

• Ödemeler Dengesi
• Büyüme
• ‹flsizlik

‹çindekiler

‹ktisada Girifl-II

Makro ‹ktisad›n
Temelleri

• M‹KRO ‹KT‹SATTAN MAKRO
‹KT‹SADA
• MAKRO ‹KT‹SADIN B‹LEfiENLER‹
• MAKRO ‹KT‹SADIN TEMEL
KONULARI
• MAKRO ‹KT‹SATTA DE⁄‹fiKENLER
ARASI ‹L‹fiK‹LER

Makro ‹ktisad›n Temelleri
M‹KRO ‹KT‹SATTAN MAKRO ‹KT‹SADA
‹nsano¤lunun yeryüzünde varoluflundan itibaren, çeflitli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için üretimde bulunmak, ticaret yapmak ve elindeki ürünleri korumak gibi iktisadi içerikte çeflitli faaliyetlerde bulundu¤u bilinmektedir. Bu ba¤lamda insan, temel
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik olarak çeflitli mallar› elde etme mücadelesine giriflti¤inden bu yana iktisatla özdeflleflmifltir.

Mikro ve Makro ‹ktisat Ay›r›m›
‹ktisat, k›s›tl› kaynaklar› kullanarak hangi mallar›n kimler için, ne kadar üretilece¤i ve kimler taraf›ndan tüketilece¤i gibi temel bir tak›m sorulara cevap arayan ve
ayn› zamanda fiyat›n oluflum mekanizmas›n› aç›klamaya çal›flan bir bilim dal›d›r.
Bu ba¤lamda, kaynaklar›n s›n›rl› ve ihtiyaçlar›n sonsuz olmas› nedeniyle çeflitli sorulara yan›t arayan bir bilim dal› olarak ortaya ç›km›fl ve geliflme göstermifltir. ‹ktisat bilimi yukar›da k›saca ifade edilen çeflitli sorunlara yönelik çözümlemeleri,
mikro ve makro iktisat olarak iki alt bilim dal› alt›nda gerçeklefltirmektedir. Buna
göre; temel ekonomik sorunlar› konu alan teorilerden bir k›sm› mikro iktisad›n bir
k›sm› da makro iktisad›n ilgi alan›na girmektedir.
‹ktisad›n mikro birimleri olan bireyler (tüketiciler) ve firmalar›n (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen mikro iktisat, ayn› zamanda ihtiyaç, fayda, de¤er ve
fiyat kavramlar›n› analiz eder. Bunun yan›nda piyasa türleri ve piyasalar›n iflleyifl
mekanizmalar›, farkl› piyasa koflullar›nda firma dengesinin nas›l olufltu¤unun araflt›r›lmas› da mikro iktisad›n konular› aras›ndad›r.
Makro iktisat ise, az say›da ve büyük ölçüde toplulaflt›r›lm›fl de¤iflkenlerin
analizi ile ilgilidir. Bunlar; toplam gelir, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam
yat›r›m ve fiyatlar genel seviyesi vs. gibi de¤iflkenlerdir. Ülke ekonomisi ve dünya
ekonomisini ilgilendiren konu bafll›klar› da makro iktisad›n ilgi alan›nda bulunmaktad›r. Bu anlamda yine istihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, d›fl ticaret, ödemeler dengesi gibi konularda makro iktisad›n temel ilgi alanlar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Makro iktisatta, ekonomi bir bütün olarak ele al›nmakta ve bu bütün içindeki
birimlerin ayr› ayr› dengeleri de¤il de ekonominin tüm dengesi araflt›r›lmaktad›r.
Dolay›s›yla belirli bir dönemde milli gelirin ne olaca¤›, tam istihdam durumunun
sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤›, toplam harcamalar›n ve toplam tasarruflar›n hangi faktörlerin etkisi alt›nda belirlenece¤i gibi sorulara yan›t aranmaktad›r.

‹ktisat bilimi temel ekonomik
sorunlara yönelik
çözümlemeleri, mikro ve
makro iktisat olarak iki alt
bilim dal› alt›nda
gerçeklefltirmektedir.

Mikro ‹ktisat, iktisad›n mikro
birimleri olan bireyler
(tüketiciler) ve firmalar›n
(üreticiler) iktisadi
faaliyetlerini inceleyen ve
ayn› zamanda ihtiyaç, fayda,
de¤er ve fiyat kavramlar›n›
analiz eden alt dal›d›r.
Makro ‹ktisat, iktisad›n az
say›da ve toplulaflt›r›lm›fl
de¤iflkenlerin analizi eden,
ayr›ca toplam gelir, toplam
tüketim, toplam tasarruf,
toplam yat›r›m ve fiyatlar
genel seviyesi gibi konular›
inceleyen alt dal›d›r.


Related documents


ktisada giri ii
finansal tablolar analizi nite 1 2 3 4
baudrillard n sim lasyon teorisinin temel kavramlar
pera gyo 30 09 2016 spk raporu
adam gibi adam anl erdoan
t rk anayasa hukuku final ozet 1 yar y l 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ä°ktisada GiriÅŸ II.pdf