wyrok gsk szczepienia autyzm .pdf

File information


Original filename: wyrok gsk szczepienia autyzm.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Sprint / , and has been sent on pdf-archive.com on 13/06/2017 at 18:21, from IP address 94.158.x.x. The current document download page has been viewed 296 times.
File size: 6.4 MB (9 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


wyrok gsk szczepienia autyzm.pdf (PDF, 6.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


w*'

***

ic pr~v.\wxic z

|dodlo Republiki \Vloskicj |
K l l»l B U K A \ \ I O S K A

\\ I M I I . M l \ \ K O W \Vł.OSKIK<;(>
S \ l ) \ \ MKDIOLAMI
\\v(I/iał l'racy

Mgr N i c o l a Di l .co. pelniae> funkcje sędziego orzekającego \\ sprawach dotyczących pra\\a
prac>. u ulał następując)
WYROK
w sprawie c y w i l n e j I stopnia nr 14276 201.^ R.(i. wytoc/onej pr/e/:
(...). rcpre/entouancLio pr/e/ aduokata ( . . . ) ora/ A L I - S S A N D K A ( i | - \ ( ) V l S l
((iN'VI.SN77I)57A6fO\). VIA l T K A H. 6. 201 2 l \1I 1)1( )I.A\. /e uska/ans m adresem do
dorcc/eń ( . . . )
POWÓD
(...). repre/.enlouanego pr/e/ adwokata ( . . . ) ora/ A I, H SS A Ń DR A ( r I \()VI;S1
( ( , N V I . S \ ' 7 7 I ) 5 7 A 6 6 : X ) . V I A K R A I 1. 6. 201 2 l M r : i ) K ) I . A N . /e uska/am m adresem do
doree/cń (...)

(...) ( N I T - - ). rcprc/cnto\\aiicLio pr/e/ aduokata ( . . . ) ora/ AI.1 ; SSAM)RA ( i I - N ( ) \ ' l - . S I
( ( i \ \ ' l SN77I)57A662X). \"!.\ H K A l 1. 6. 201 2 l MI -DK ) I . A \ . /e \\ska/an> m adresem do
doree/eń ( . . . )

pr/eciu:
M I M S I 1 R S I AM /I)R()\\ IA ( N I P - -). r e p r e / e n t o u a n e m u p r / e / a d \ \ . A I ) \ \ ()KA l l RI.
P A N S I U ^ O U - A \V \ l l - D I O I . A M I . /e u . s k a / a n > m adresem do doree/eń: \'1A l R l ( i i ' ( i l . l A .
1. 2 0 1 2 2 Ml 1)101 A\. u k a n c e l a r i i adu. A I ) \ V ( ) K A I l ' R V I > A \ S l \\ ( ) \ V ! J \\'
MEDIOLANIE
POZWANY
Strona l / S

1'K/KDMIOT s i » k \ \ \ Y odszkodowanie l. 2 < > ] 92
l'U/i:Bn.<; I'KO( l Sl
\\' o d u o ł a n i u do Sadu u Mediolanie, którego scd/ia specjaii/uje się \s prauie p r a c \ .
/ ł o / o r i > m dnia 09.10.2013 r.. ( . . . ) rod/ice ( . . . ) p o / u a l i MIMS l l RS l \\ ( ) / D R ( ) \ \ I . \
wykazując, xc /ostał \ \ _ \ \ \ o l a n \ u ich s \ n a \\'Ht/n>m (lufyttyc-uy na s k u t e k szczepień
opisanych \v skard/c wszczynającej postępowanie, które /awicraK. \\ niebezpieczny
sposób, niektóre n i e i a l c c i c / k i c i zanieczyszczenia, l a k i e jak aluminium
którego
t o k s \ c / n o ś c \ \ / r o s l a h \ \\ obecności i n n \ c h składników, t a k i c h jak polisorbat SO - ora/ rtęć.
S/c/ególnie. u
natychmiastowym nastepstuic u s t r / \ k n i c c i a t r/ech d a u e k
sześciowartościowej szczepionki lnfanrix Hcxa SK \\ 2006 r., n ( . . . ) pojawił) się s \ m p t o n i \
patologiczne a/ do dnia 12.10.2010 r.. kicd> to zdiagnozowano uutYini. /e związkiem
p r / \ c / y n o \ \ o - s k u t k o \ s \ n i . i t \ l k o \ \ o \ s c / a s . s t u i c r d / t m o / u i a / e k /e wspomniany a p l i k a c j a
szczepionki.
Strona skar/aca dołączyła pó/nicj, d n i a 05.04.2IM l r., /ło/ony do Ministerstwa
u niosek o odszkodowanie.
Jednak/e. p o n i e \ \ a / nie /ostał on uwzględniony pr/c/ \ \ l a s c i \ \ a i n s i a n c j e . nadała bieg
niniejszej sprauie. \\nos/ac o przydzielenie prawa ( . . . ) do odszkodowania, o któmn m o \ \ a
u L i s i a u i c nr 2 1 0 l)2 /e u / g l c d u na natychmiastow) i nieodwracaln) charakter ura/u < \ \ c
\ \ s / \ s t k i c h elementach przewidzianych \\ a r t \ k n l e 2. paragraf l i 2. n i n i e j s / e j n s i a u \ . \\
t \ m > p c c j a l n \ dodatek do r c n t \ i jednorazowe środki, o k t o r \ c h moua \s paragrafie 2 l. /
terminem od momentu /ło/cnia \ \ n i o s k n . u r a / / odsetkami ustawowymi /a /aległe
rozliczenia i / przydzieleniem świadczenia /a k o l c j n \ okres. Obciążono stronę po/uana
kos/tam i postępowania
/glas/ajac należycie s \ \ t i j c uczestnictwo \\ postępowaniu, / przedstawioną
odpowicd/ia na skargę. MINISTCRS l \\O /I)R()\\'IA zakwestionowało /asadność
postępowania unos/ac o odr/uccnic. Obcia/ono stronę po/uana kos/tami postępowania.
Strona po/uana Stwierdziła jedynie, /c nic pouinien istnieć /\\ia/ck pr/\c/\no\\o skutkow\ micd/\ szczepieniem, a choroba, na klóra /apadło d/iccko.
Strona 2 / &

,

Do przesłuchania /ostał \ \ \ / n u c / o n \ b i o i i ł > .
IY>/nioi spraua /ostała ustnio o m o u i o n a i / d c c \ d o u a n o /a porozumieniem stron
odc/\ lać ja p u h l i c / n i o .
U / A S A D M K M K DKC Y/.ll
Musi b) ć \ \ s t e p n i e oka/ana biorna l o y i l > m a o j a proeesoua MIMS I T . R S I A Y A
ZDROWIA.
Islotnic. Sad Kasacyjny u y j a ś n i l . i/:
..u /ui;i/ku /o .sporom do[\c/ac\m odszkodowania pr/cuid/ianeuo pr/o/ uslaue /
dnia 25.02.1 W2 r,, nr 2 U), na k o r / \ s ć podmiotów, któro poniosły nieodwracalne s/kod> u
\ \ > n i k u obowiązkowych s/o/opioń. t r a n s ł u / j i i podauania produklóu krwiopochodnych,
pr/o/ któro /io/ono /ostał) \ \ n i o s k i uzasadniające prauo do śuiaJo/onia. istnieje
legitymacja procesowa Ministerstwa /Jrowia. będącego podmiotem publicznym, kióry
analogicznie t/ecn/n/e u - sieJzihie administracyjnej t orzekając u 1 \f)m\rie odwoławczej ie^<>.
kio \vnosi o zasiłek socjalny. " (por. Sad Kasao\ j n \ . Rozporządzenie nr 293 1J. / dnia
2 S . I 2 . 2 0 ] l r.).
Przechodząc uioo do meritum, pr/odo u s / y s t k i m tr/oba podkreślić, i/ / akt s p r a \ \ \
u \ n i k a \fx>r sirnn iloiycziicy jedynie konsekwencji etiologiczne/ pomiod/> s\ ndromom
a u i > s i \ o / n \ m . ktoromu uloijł ( . . . ) i s/o/opioniami opisanymi u odwołaniu.
\V oelu /badania / u i ; i / k u p r / \ o / \ n o u o - skutkouogo. /ostała spor/ad/ona opini;i
biegłych.
Bie»ł\ potwierdził, /o d/iooko choruje na a u t \ / m ora/ / cala pouaya dokładnie
s p r a u d / i l / \ s i a / c k p r / \ c / \ m m o - s k u t k o u \ p o m i o d / \ podaniom d / i o c k u
sześciowartościowej szczepionki lnjanrix !/e\<t \A' \\ 2006 r. ora/ choroba, p o / u a l a j a c sobio
od\\t>lać sio do kompleksowej ekspert)/>.
\V Szczególności, u ka/.d\-ni had/. ra/io. mo/na podkreślić fakt. i/ hiogł) sado\\\ nie
poprzestał na kryterium chronologicznym. o/\ li prostym następstwie czasowym pomiod/>
o h o c n \ m stanem ohorob> i zastrzykami /o s/c/opionku, ale r o \ \ n i e / przeanalizował, u
sposób ro/ua/ti). ro/no s t a n o u i s k a stron. (str. 10 i 1 1 C I I ' jopiniu hii-^lt-^n/}.
Po p i e r \ \ s / o umotywował, i/ nie ł\\lo pouodou. b\ u/nać /a wiarygodne s t a n o u i s k o
Ministerstwa, u o d ł u g kt(>rego nalo/> r o / p a t r \ u a ć a u l \ / n i . na któr\ choruje
Strona 3 / S

( . . . ) u kategorii choroby genetycznej^ nic rozpoznając „jakiejkolwiek zmiany mogącej
hyc \\ \nikicni przeniesienia jej tr mat erki k' chromosomowym "(str. ! l ).

Ponadto. biegi) sadouv u/nał /a wiarygodne stwierdzenie, i/ u szczepionce \nfanrix.
lk'xn SK / n a i d o u a ł a się rtęć. stosowana jako środek dezynfekujący, u f a j ą c danym d / i e k i
ocenie / rapami GlcKoSmitHKline, u/asadniajac l \ m s a m \ m . k o n k r e t n e m o / l i u o s c i d / i e k i
ktomn mo/na u/nać bardziej prawdziwym niż nieprawdziwym, /e choroba, na która zapadło
d/ieeko. /ostała istotnie \\> u olana pr/c/ s/c/cpionkc.
HicgK. na podstauie przedstawionej wnikliwej a n a l i / \ . podsumował, /c
..jest m o / l i u e . u odsetku o c / > u i s c i c d u/o u i e k s / \ m n i / m u / l i u ość odurolna, i/
/ahur/enia a u t \ s t > c / n e małego ( . . . ) /ostał) Spowodowane, na podstauie polimorfi/mu.
k t ó r \ u \ u o l a ł u niego wrażliwość na toksyc/ność jednego lub \ \ i e l u s k ł a d n i k ó u ( l u b
zanieczyszczeń), podaniem szczepionki lnfanri.\ l!e\a SK \\ trzech dawkach m i e d / \
marcem, a pa/d/iernikiem 2006 r. Substancja, jak ostatnio uyka/ah dokument) /aehouane
pr/c/ llrme farmaceutyczna, która ma patent. \vyka/ujc s/c/ególnie s/kodliuy \ \ p t \ u na
/ahur/enia aui\st\c/ne. i jej s/kodliue tl/iałanic. teoret\c/nic nieuiclkic. u \ n i k a j a c c /
badań k ł i n i c / n \ c h pr/cd ud/.iclcnicm po/\\olcnia - \v\jasnialab\ i \ l k o 2-5% pr/\'padk<n\
/achorouań - jest \\ r/ec/\ \\isi(tści /ani/one; ostatnio potwierdzono pr/c/ a u s t r a l i j s k a
s l u / n e s a n i t a r n a , /e serie szczepionek /auicrał\ środek dezynfekując) na ba/ie rtęci, d/iś
oficjalnie /aka/an\ /e \ \ / g l e d u na u \ k a / a n a neurotoksyczność, u ste/eniach / n a ć / n i c
przekraczających maksymalny /alcean\ po/iom dla n i e m o u l a t o uad/e k i l k u kilogramów.
\\'spomniane element}, po/a obaleniem argumentóu strony po/uanej. to jest
g c n e i \ c / n e j p r / \ c / \ n \ ełioroln. b r a k u obecności rtęci u s/c/cpionce l u b . u k a / d \ m ra/ie.
j e j n i e s / k o d l i u o s c . potwierdzają, i/ \ \ \ m i e n i o n a \ \ > / c j s u b s t a n c j a jest j e d \ n a /nana
pr/\c/>na rozpatrywanej choroh\. c / \ n i a c ja lak/c du/o bard/icj prawdopodobną ni/
c u e n i u a l n e i n n e p r / \ c / \ n \ , lak niepeunc / p u n k t u u i d / e n i a szkodliwości, /e d/iś są
jcd> nie hipole/a.
Jed>nie to /alo/enie po/uala. u e d ł u g o p i n i i pis/acego. u/nać ostatec/nie
satysfakcjonującym k r u c r i u m \\ o d n i e s i e n i u etiologicznym, / n a n c j a k o ..podsta\\a
u \ k l u c / e n i a i n n \ c h pr/\c/\n". na któmn aktualne or/ec/enie opiera się. Nadal ug opinii
pis/acego. /ostało to dotychczas zniekształcone i pom> lone / chronologiczn} m. po\i Imc.
f>n>/>fcr Imc. zinterpretowanym błędniejakob) s/c/epionki. do k i l k u micsicc\ \\sicc/
ollcjalnic nic/nane patogcnc/ie aul\/niu. mogł\ /ostać określone jako prawdopodobna
p r / \ c / \ n a / powodu / \ \ \ k ł e g o braku odpowiednich d a n \ c h . \\' rzeczywistości, a/ do
momentu kiedy (.Hu^oStniihKlinc (producent wspomnianej substancji. pr/\p. autora) nie
ro/po/nał. lak/e nieclicacs. p i ę c i u przypadków a u t \ / m u podc/as badań klinic/.nych
s/e/epionki lnhniri\Ilc.\a SK. /u ia/ck mied/y szczepionkami, a choroba stanou ił. \\ laki
sam sposób jak ka/da inna hipotc/a

Strona4z8

etiopatogenetyczna, / \ \ > k l a mo/liwość. Ta e u i d e n t n i e u s k a / y u a ł a . i/ nastepsiuo duóch
faktów (podania s/c/cpionki i postępującej regresji autystycznej) miało /\\ia/ek
p r / \ c / \ n o \ \ o - skutkowy".
Na podskmie o p i n i i biegłego u y k o n a n e j u n i n i e j s / y m postępowaniu, e/> l i . /Vw
m<>zli\\c. \\~ odsetku oczywiście Juzu większym niż możliwość oiiwrotnu. ii zuhurzcnin
uuiysiyczne (...) /ostał) 1 spowodowane \\ całości l u h u c/eści. na podstawie polimorfizmu,
kior\ \ \ \ \ \ o l a ł u niego ura/liuosc na loksyc/nośćjednego luh \ \ i e l u skladnikóu ( l u h
zanieczyszczeń), podaniem szczepionki Injunri\ lfc.\u \A.' u t r/ech d a u k a e h micd/\
marcem, a październikiem 2006 r.
Na lemat /\\ia/ku etiologicznego Sad Kasac\jn> uyiasnil mied/\ i n t n n i i . /e:
..\\ /akresie odpowiedzialności cywilnej, je/cli szkodliwa działalność łac/\ się /
\ \ i c k s / a ilo.śeia d/Jalan luh hłedóu. prohlem ua/ności sprau / n a j d u j e rozwiązanie u ari. 41
Kodeku Karnego - norma o charakterze ogóln\m. slosouana \\ powództwach cywilnych
dotyczących odpowiedzialności - na którego mocy ua/ność sprau istniejących uc/eśniej.
toc/ac\ch się róunolegle luh pojawiających się. nauet jeśli nic/ale/nie od hledu uinnego.
nic u \ k l u c / a relacji p r / \ c / \ n o u o - s k u t k o u e j wymienionych sprau i /dar/enia.
p r / \ p i s \ u a n e g o do n i c h u s / \ s t k i c h " (por. Sad Kasacyjin. Rozporządzenie nr 1?537 / d n i a
14.1)7.201 l r.)."
\\ końcu możliwe jest zaobserwowanie, i/ a n a l i / a hieglcgo sadowego, mo/e h \ ć \\
t \ m momencie tak/e potwierdzona pr/e/ ścisłe naslepstuo c/aso\vc pomicd/\
( » h i a \ \ i a j a c > m i się zaburzeniami patologicznymi, a podaniem s / c / c p i o n k i .
niekwestionowanym pr/e/ po/\\ane Ministerstwo.
Pcune jesl i s t n i e n i e / u i a / k u pr/yc/ynouo skutkoucgi* pomiędzy wymienionym
Szczepieniem, a choroha. jednak /akres choroh\ nie \ \ p f \ \ \ a na spt'ir mied/\ slronami.
przypisanie do pierwszej kategorii tabeli A /alac/onej do Dekretu Prezydenckiego S.>4 /
1 U S I r. (por. /ałac/enic na stronic 40 apelacji, nie k \ \ e s l i o n o \ \ a n c \\ p i ś m i e proceso\\\m. \\
k t ó r \ m /ostała sformułowana t y l k o le/a o braku / \ \ i a / k u etiologicznego i. \\ k a / d s m
pr/\ padku. dokument 2 /ałac/nik 26 apelacji).
Po rozpoznaniu tego /akresu. m u s i h \ ć /atcm \\ t \ m momencie pr/yjct\ po/eu ix.l
s k a r / a c \ c h . dot\c/ac> o t r / \ m a n i a od Ministerstwa \ \ > p ł a l > u s / \ s t k i c h nalc/ności
wymienionych \\ a r l \ k u l e 2. paragraf l i 2. uslau\ nr 2 10 / l W2 r., uedług kuot
wymienionych \\ s e n t e n c j i \ \ \ r o k u . jak róunie/ zaległości / d n i a 01.05.201 l r. (pierwszego
dnia następnego miesiąca od dal\ pr/edlo/enia po/\\u administracyjnego / dnia (15.04.201 l
r.: por. d o k u m e n t 4 a p e l a c j i ) .
Strona 5 / S

NuleA /ulom ska/ać oskar/one Ministerstwo na u i s / c / c n i c na r/oc/ stroin skar/acej
odszkodowania, o któmn mo\\a \\ \ \ \ \ . a r u k u l e 2. par. 1. \\ przewidzianej wysokości, po/u
i \ n i na wypłacanie specjalnego iloiiutku J<> renty.
\ /naje sio tak/o prauo strom skar/acej do rewaloryzacji / a r ó u n o odszkodowania,
jak i dodatku do r e n t \ . u c d l u g p l a n o u a n c j roc/nej slop> i n f l a c j i . j a k pr/e\\ id/iano u art. 2
ustaw \ nr 2 10 / ] W2 r., /godnie / \ \ \ jaśnieniem Sadu Kąsać \ j nogo:
..\\ /akrcsic us/c/crhku nu s k u t o k i r a n s t u / . j i i podawania produktów
krwiopochodnych, spoojahn dodatek do r o n l \ . przewidziany \\ art. 2. paragraf2. ustaw \ nr
2 i i ) / dni 1 1 W2 r., podlega rewaloryzacji roo/noj. \\ następstwie w \ r o k u wydanego pr/e/
Sad Konstytucyjny nr 2^3 / 20] l r., który s t w i e r d / i t bezprawne \ \ \ k l u e / e n i e rewaloryzacji
/a narns/cnie /asad\ n m n o s c i . p i n i l o g a j ą c o kar/o, opisanej \\ art. 2. paragraf 363, u s l u u \ nr
244 / 2007 r., o us/c/crhku mi skutek podania t a l i d o m i d u . l ' o n l o \ \ a / odniesienie do togo
pr/opisu /ostało wyszczególnione pr/c/ Sad Konstytucyjny j ako /wykłc ..tertium
comparationis" \ \ \ r o k u /godnego /. pni\\om. nalc/ność re\valor\/acji nie jest ustalona u
momencie \\cjscia \\ / \ c i c u s l a u \ nr 244 / 2007 r." (por. Sad Kasacyjns I..
R o / p t > r / a d / o n i c n r _ U l 7 6 9 / d n i a 2 7 . ( ) 6 . 2 0 l 2 r.: \\\rok nr 22256 /. d n i a 27.09.20]3 r . ) .

l ' / n a j e sio /a nalc/nc odsetki od 1 2 1 . d n i a od dal> / ł o / c n i a p o / \ \ u / d n i a 05.04.20! l
r., uważając tak/o, /c \ \ l a s n i c dla tego t\ pu kred\ to\\ pomocowych obowiązuje to. co
potwicrd/il Sad K o n s i > t u c \ jn> u \\ \ r o k u nr 156 u l . \\edlug którego nalc/.\ /\\rócić uuago
tak/e na dat>. ah\ zdefiniować postępowanie administracyjne.
\V końcu u / n a j e sio, juk \ \ > k u / a l a strona skur/aca. /c sześciowartościowa s/c/opionka
lnfiinri\ /fi'.\'(t .SA' \ \ r u c a na l i s t o p r a u n i o „obowiązkowych" (por. dokument ASI jWhtska
Inspekcja Sanitarna] / dnia 12.01.2006 r., u ktors m \ \ \ mienia sio „szczepieniu
obowiązkowe"i \\srod których, u odniesieniu do patologii, któmn tr/eha /upohioLiać
t a k i m , jak tam wymieniono - u i r / y m u j e sio s/c/cpionko \\ h a d a n i u : por. /ułao/nik S
dokumentu 2 a p e l a c j i ) , możliwe jest przyznanie jej, \v rozumieniu art, 2 par. 2. u s i a \ \ \ nr
210 1J2 /a okres od ujawnienia się ohjauóu /ahur/cń dnia 12.10.2010 r. (por. protokół /c
spra\\\ i dokument 2. / a l a c / n i k 30 i dokument 4. /alac/nik 6 a p e l a c j i ) do o t r / \ n i a n i a
odszkodowania, c / \ l i a/ do dat\ niniejszego \ \ _ \ r o k u - ryczałtowego i jednorazowego
świadczenia nicpr/ekrac/ajaccgo. \\ k u / d \ m roku. 30"» należnego odszkodowania, u
rozumieniu paragrafu l an. 2 tej samej ustuuy. / wyłączeniem, dla danej po/\cjL odsetek
p r a \ \ n \ c h i rewaloryzacji monetarnej.
Sirona 6 / X

A r t . 1. par. l i art. 2 par. 2 u s t a u \ nr 210 / l W2 r. p r / e w i d u j a . /e
A r t . l . par. l : . . k t o k o l w i e k do/nał. n a skutek s/c/cpicń p r a w n i e obowiązkowych lub
naka/anych pr/c/ Wioska Inspekcją Sanilarna. ura/u lub c h o r o h \ . / których wynika t r w a ł e
uposlcd/enie psychofizyczne, ma prawo do odszkodowania /c sirom Państwa, /godnie /
\ \ a r u n k a n i i i u sposób okrcślom pr/c/ n i n i e j s / a ustawę":
A r t . 2 , par. 2: ..(...) podmiotom, o których mowa u paragrafie l arl. 1. nawet u
p r / \ p a d k u kicd> ods/kodowanie /ostało j u/ w\ płacone, nale/ne jest. na wniosek, /a okres
od u j a u n i e n i a się o h j a u o w /abur/eń i o l r / \ m a n i a odszkodowania przewidzianego pr/c/.
n i n i e j s / a ustawę. r \ c / a ł i o \ \ e i jednorazowe świadczenie nieprzekraczające, \\ k a / d \ m roku.
r>0"<> nale/nego ods/kodowania \\ ro/umicniu paragrafu l i picrws/ego okresu niniejs/cgo
paragrafu. / wyłączeniem odsetek p r a u i n c h i rewaloryzacji monetarnej".
A \ \ i e c \\ / \ \ i a / k n / l \ m i d w i e m a normami, u/nająć hipotetycznie
sześciowartościową lnłanri.\ Hexa SK /a ..Mcicfk-nic ofawui-kuw". które u p i s u j e się
o c / \ \ \ i s c i e \\ \ \ y m i c n i o n \ an. l . par. l . n a l e A pr/y/nać stronie skarżącej jednorazowe
świadc/cnic p r / e \ \ i d / i a n c \\c wspomnianym art. 2. paragraf 2 (por. \ Y \ r u k Sadu
Kasac\jncgo nr 8l)7n / d n i a 07.04.200S r. |.
/ tego p u n k t u u i d / e n i a . \\ sentencji \ \ \ r o k u s k a / u j e się po/uane Ministerstwo.
Oslalec/nic. /e \ \ / g l e d u na pr/egrana \\ sprauie. k i t s / t > ekspcrt\/\ biegheh /ostają
pod/ielonc pt> róuno. a \\ ich \ s e w n e l r / n \ e h raportach k o s / l a m i obciążona jest strona
oskarżona, / prauem regresu na stronę skar/aca płacąca b i e g l \ m . /e splata przeprowadzoną
na podstauie odd/iclncyo Sporządzenia
Identycznie, kos/t\ związane / procesem są uis/c/ane. \ \ e d l u g /asad\ przegranej, jak
/a pr/ebieg procesu, /e \\/.gledu na uartose i e/as t r u a n i a k a r \ .

/ POWY/S/YCH \\/(.i,i;i)ó\\
1.

Potwierdzając prauo ( . . . ) do ods/kodouania. o k l ó r \ m moua \\ art. 2. par. l,
usta\s> nr 210 92. s k a / u j e się M I N I S 1 1 RS l W<) / D R O W I A na uis/c/enie na
r/ec/ stron) skarżącej ods/kodouania u wysokości przewidzianej dla l kategorii
l a h c l i A Dekretu Pre/ydenckiego S34 X l . uzupełnionego pr/e odpowiednia k\\olc
specjalnego dodatku do rent>. o któr>m moua u u s t a w i e / dnia 27.05.1^59 r., nr
324. / w s rokiem s k a / u j a c \ m
Strona 7 / Sl
dotyczącym u \ p ł a l \ odpowiednich nalc/nosci i / terminem od picr\\s/cgo dnia
następnego miesiąca do daty /to/cnia po/u u / dnia 05.04.201 l r., po/a dodatkami
p r a u n \ mi od 1 2 1 . d n i a od d a t \ /ło/cnia po/u u.
2. Ska/ujc się /aleni oskar/onc Minislcrstuo na pr/cka/ania stronic skar/accj
odszkodowana \\ przewidzianej u \ s o k o s c i . u/najac prauo stron> skar/aeej do
rewaloryzacji /aró\Mio odszkodowania, jak i specjalnego d o d a t k u do rcim u c d l u g
roc/ncj stop\ i n t l a c j i . jak pr/euid/iano u art. 2. par. 1. ustau \ nr 210 / l°°-2 r.
v \V ro/umicniu art. 2 par. 2. ustau \ nr 210/92. /a okres pomied/\ objawieniem się
chorób) dnia 12.10.2010 r. i o t r / \ m a n i c m ods/kodouania. c / \ l i a/ do dal>
ninicjs/cgo u \ r o k u . ska/uje się oskar/onc Ministerstwo na uis/c/enie na r/cc/
stroin skar/accj ryczałtowego i jednorazowego śuiaJc/enia nieprzekraczającego,
u k a / d \ m roku. oO"<> należnego odszkodowania u rozumieniu paragrafu l art. 2
tej samej ustau \ . / wyłączeniem, dla danej po/>cji. odsetek prawnych i
rewaloryzacji monetarnej.
4. KoN/t> ekspert)/> hicgl>ch /ostają pod/ielonc na Mroin po róuno. a u ich
wewnętrznych raportach kos/lami obciążona jest strona oskar/ona. / prauem
regresu na stronę skar/aea płacąca bieg!) m. /e splata przeprowadzoną na
podslauic odd/ielnego Sporządzenia. Strona oskar/ona /ostaje ska/ana na
spłacenie stronie skar/aeej kos/to\\ postępowania, któr\eh suma / a m \ k a się u
całości u 3000 f p l u s V . \ l i kos/t\ aduokata.
l stalą się t e r m i n 60 dni na / ł n / c n i e u \ roku.
Or/cc/enie t \ m c / a s o \ \ o u \ k o n a l n c .
M e d i o l a n , d n i a 2."U>9.20I4 r.

Sędzia
mgr \ i c o l a Di l co
Strona S / X

Repertorium Nr2ł33 /20/5 - Łódź, dnia 21.12.15
Ja. niżej podpisana, fancnu Hryndel. tłumacz przysięgły z języka \\'l<>\kie^». wpisana na listę
tłumaczy \Unixiru Sprawiedliwości pod w "/'/' 340~ 05. zaświadczam i^,udno\
tłumaczenia z przedstawionym nii oryginałem ir jci\'ku \\lo.\kim.

OŚWIADCZENIE - ZGODA
na upublicznienie tłumaczenia zgodnego z Repertorium Nr 2133 /2015- Łódź,
dnia 21.12.15

Ja, niżej podpisana. Bożena Bryndel, tłumacz przysięgły z języka
włoskiego, wpisana na listę tłumaczy Ministra Sprawiedliwości pod nr
TP/3407/05, wyrażam zgodę na upublicznienie mojego tłumaczenia o
Repertorium Nr 2133/2015- Łódź, dnia 27.72.75.

. >>
Miejscowość, dato

podpis tłumacza


Related documents


wyrok gsk szczepienia autyzm
instrukcja podlaczenia systemu ks aow do zsmopl
usarz w
zanieczyszczenia szczepionek
lista
regulamin pdf

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file wyrok gsk szczepienia autyzm.pdf