2 .pdf

File information


Original filename: 2.pdf
Title: Model

This PDF 1.6 document has been generated by AutoCAD 2017 - English 2017 (21.0s (LMS Tech)) / pdfplot13.hdi 13.00.052.000, and has been sent on pdf-archive.com on 15/06/2017 at 04:46, from IP address 49.0.x.x. The current document download page has been viewed 153 times.
File size: 231 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


2.pdf (PDF, 231 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ОФФИСЫН БАРИЛГА
2 äàâõðûí технологийн áàéãóóëàëò

20

1

-

+

390

240

40

В

20

200

150

3

ГАДНА ХАНЫН ХЭСЭГЛЭЛ

Өнгөлгөөний үе - 10мм

4

Изогрунд хөрсжүүлэгч

5

6000

Хамгаалалтын давхарга
Äóëààëãà: Ïåíîïîëèñòðîë-õººñºíöºð
õàâòàí-150ìì
Цавуулаг шавардлага

6

2

Хөнгөн блокон хана-240мм

2

Шавардлага-20мм

Б

12000

7

2 ÄÀÂÕÐÛÍ ªÐªªÍÈÉ ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒ

3

2

ТОДОРХОЙЛОЛТ

6000


1
2
3
4
5
6
7

1

A

6000

6000

Өрөөний нэрс
Оффис өрөө
Оффис өрөө
Оффис өрөө
Оффис өрөө
Оффис өрөө
Ариун цэврийн өрөө
Коридор
Бүгд

Талбай
/м2/
59.37
34.59
34.70
25.22
25.14
12.63
27.09
218.74

Шалны төрөл
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон
бетон

6000

2

3

1

1

3

18000

4

"МБҮ трейд" ХХК-ийн Мал худалдаалах
төвлөрсөн зах, мал нядалж, мах бэлтгэх үйлдвэр
"Нарт дизайн" ХХК-ийн захирал
"Нарт дизайн" ХХК-ийн архитектор
"ÍÀÐÒ ÄÈÇÀÉÍ"ÕÕÊ

Захиалагч: "МБҮ трейд" ХХК-ийн захирал

Нэр

Гарын үсэг

Эскиз

Д.Жагар

М1:100

Х.Нурхавал

Хуудас ..

С.Бямбасүрэн

2017 он


Document preview 2.pdf - page 1/1


Related documents


price list sd retail mar2017
rjtt tokio haneda
grille des salaires it copie
1
2
3

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2.pdf