PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactDictionar German Roman M Z .pdf


Original filename: Dictionar-German-Roman-M-Z.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 15/06/2017 at 19:53, from IP address 94.52.x.x. The current document download page has been viewed 678 times.
File size: 133.4 MB (727 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


M , m [ e m ] , - , - ( q i - s ) . n . ( l i t e r ag i s u n e t u l )M , m .
c a p a tb
; ) a s e s i n u c i d e (; t e a t r u e) i n e R o l l e - a j u c a u n r o l ; S t a a t m i t e t w a s ^ a s e f t l i
m . p r e s ( . d e l a a ) m i t ; b ) ( g r a n r . )r n d n n l i c h m a s c u l i n c; ) M e t e r .
cu ceva: alle Stiche - a f'acetoate levatele (lajocul dc carti): Strich durch (sauiiber)
M p r e s c .d e l a a ) M a r k ; b ) M o d e l l ( l a a r m ed e f o c ) .
die Rechnung - a) a anula o socoteald:b) (fiq.) a trage cu buretele (pesteceva)lc) a
m a p r e s c d. e l a a ) m i t t e l a l t e l l i c h ; b ) m u n d a r t l i c h .
strica (sau a incurca) socotelilecuiva; eine Szene- a tace o scend(cuiva); \brliirfe M A p r e s t ' .d e l a a ) M a c h e - E i n h e i t ; t r ) M i t t e l a l t e r .
a reproga:Witze - a glumi: ein Land zur Wiiste - a pustii o !ard: das Zimmer - a
(intitc
mii(h)! intet'j.
,strigatttlntieilor) rrree!beel
crrrdtacamera;auf etwas aufmerksarn - a faceatentasupraunui lucru;bekannt- a)a
Mdl4nder, -s, -. m. l. (geogr.)meandm.2. (urhir.)(ornamentin folnrii de) meandnr. da publicitdlii,a face cunoscut;b) a prezentape cineva:etrvasbegreiflich - a expJica
Mdfandergetriebe, -/e/.r, -, n. (tehn.) schinrbitor de viteza in nreandre.
cr-va;a face (pe cineva)sd inleleagi ceva; fertig - a tennina, a isprdvil etwasrvieder
gut - a dregeceva; gesund - a insdndtoqi;(in.) krank - a imbolndvi (pe cineva);um
M6l4nderlinie [-nia]. -n, l'. linie in meandre.
miil4ndern, mtianderte, mrjandert, miilandrlgren, mriantlrierte, uiunclriert, vb. (h si.s) es kurz zu - pe scurt,ca sd termindm; miiglich - a face cu putinlA:jn. rasend - a infuria
pe cineva;niemand kann es ihm recht - nimeni nu-i poateface ceva pe plac,nimeni
intr l. a ornamentacu meandre.2. a se undui. a lace meandre.
nu-i intrdin voie;jn. schlecht- a deflima pe cineva;zunichte - a nimici: du hastmich
m6f4ndrisch adj. cu meandre,cu cotituri, sinuos
Maar, -(e),s.-e, n. (geogr.)crater stins (umplut de obicei cu apd).
lachen gemacht nr-ai {Ecutsd r6:d;er macht von sich reden face sd se vorbeascddespre
Maat, -(e).s,-e(n), m. (mar.) l. subofiler de marind. 2. camarad. tovare$ (de arme). el: das macht uns zu schaffenastane dd de lucru: - Sie doch! grabili-va!mach.dass
du fortkommst! card-te!mach schnell! mach, mach! mach schon! grabegte-te!
3. ajutor de qef irrtr-o specialitate(mai ales ajutor de cirmaci).
repedel
Maatje, -n. -n, nt. (mar.) ucenic de marinar.
2. (mut.) a face, a da; zweimal zwei macht vier doi ori doi lac patru. 3. a face.a costa;
M4tjeshering, -s, -e, m. (reg.) scrurrrbietindrd.
wie viel macht das? cAt costi asta?es wiirde im ganzen 200 Euro cu totul ar face
M4tlschaft, -en, f. fteg.l l. asocia!ie.tovirdgie;ctica. 2. societatecomerciald.
200 de euro; das macht sehr viel astacosti foartemult. 4, (am.) a facecome4: er machl
-s,
-,m.,
-bdume,
jneapdn
Mach4ndel,
MachSndelbaum,-(c)s,
m. (bot.,rzg.i ienupdr,
in Wolle face come4 cu l6ni; in Kohle - a f'acenegot de cdrbuni. 5. a fhce lneroile):
(Jun ipertr.scom munis).
(desprercpii1 Gro[Ies - a thce treabamare; Kleines - a tbce treaba mici; ins Bett - a face
M4chlart l. ,sg.croialS.mod de contbctionare;die - des Mantels croialapaltonului. in pat. lf . intr. a face; da ist nichts zu - aici nu mai e nimic de licut, n-ai ce-i tacc:lass
m?chbar adj. fezabil, care poate fi fdcut.
mich nur -! las' pe rnine! rezolv eu! sie - sehr lange intdrzie mult, le trebuiefoartemult
(timp); er wird es nicht mehr lange - nu o va mai ducernult; was soll man daraus-?
M3chbarkeit /. .sg.fezabilitate.
M4che /. sg. l. (peior.) Iucru superficial; aparen!6,jdcdturll das ist alles nur - totul cum sd in{elegemasta?links um - a face (la) stdngaimprejur; (am.) in Patriotismus(/am.) jn. in der - haben a) a lua pe cineva la rost. la a face pe patrionlJ.lll. rcfl. l a se face; sich bekannt - a se face cunoscut;sich anheischige artificial, nu-i nimic serios;refec;b) a tragecuiva o betaie,a prelucrape cineva.2. Uig ) viclequg,uneltire,qiretlicl a lua asupri-;i, a se obliga; sich iiber etwas lustig - a-gi batejoc de ceva;sich nassin;elitorie, prelicitorie; das ist bewusste-! astae in5elitoriecumtil allesist bei ihm a se uda; sich (dat.) eine Ehre aus etwas - a privi ca o cinste,a-gi facc o onoaredin...:
totul la el estenumai prefEcdtorie.
sich dat. ) etwas zur Pflicht - a-si face o datorie din ceva; sich beliebt - a se thceiubit:
3. (lam ) prelucrare,fabricare:das Kleid ist in der rochia se afld in lucru. 4. (/ant.) aranjarncnt,aspect(exterior); nrontare.
sich auf etwas gefasst - a se a$teptala ceva, a sc'pregdti pentru ceva; sich qut - a) a
-en,.f.
(/i:.) unitate Mache.
se potrivi bine; b) a face o impresiebund; sich um etlvas (saLrjn.) verdient - a-5icagtiga
M4che-Einheit,
m4chen, machte, genacht, vb. (h) l, tr: l. a face; was machst du da? ce f'aci aici? rnerite prin ceva (sau pe lingi cineva); sich mit etrvas vertraut - a se farniliarizacu
was soll ich -? ce sd fac? was ist zu -? ce-i de ficut'l er kann - was cr n'ill poatesd ceva; sich wichtig - a-Ei da importan{d; sich an etwas - a se apuca de ceva; sich an
faca ce(-o) vrea; wie macht man es? cum se face asta'lmach es wie ich li ca mine; jn. - a) a se adresacuiva; b) a se lua dupi sau de cjneva: sich zum Liebling allerwas macht der Magen? cum stai cu stonlacul?ce-!i f'acestomacul'ler lesst alles mit
ir se face iubit de to!i; sich (dat.) die Haare - a se coafa. 2. (/iS.) a mergebine; dic Sache
sich - se poate face orice cu el, rabdd oricc: eine Sache gut - a face bine un \tcrul, (fig.)
macht sich afacereamerge bine, se l-ace;es macht sich merge (bini$or); das Wetter
pdldriaii stabine.
Anspiefungen - tr f'acealuziil gro0e Augcn - a face ochii rrari. a se nrira: sich ldat.1 macht sich vremease indreapt[.3. a stabine. ihr Hut nucht .sit'lt.qut
einen Begriff - a-9i lace o idee',(lun.lGeld - a face bani. a se imbogd(i:Geschifte 4. (litm.) a se duce; sich auf den W'eg(sau auf die Beine, die Socken. die Striimpfe) *
a face alaceri;Geschichten(sauSachensau Umstinde) - a) a facernofturi(saunazuri. a porni la drurn; sich aus dcm Staube - a o $ter8e.a-5i lua tdlpdgila.
greutdfi);b) a pune bele in roate; Kleider - Leute haina trce pe omi aus im. einen
M4chenschaft,-en,.f.uueltire,intrigd.maEinalie;dunkle -€n uneltiri oscunsc.
persoanl care combind, uneltegte
Kiinstler - a face din cineva un ar-tist;eine Mitteilung - a face o comunicare; eine
Mgcher, -.\, -, nt. l. fbcdtor.om care face.2. (pei<tr.1
;
P a r t i e - a ) a f a c e o e x c u r s i e ; b ) a f a c e , a j u c a o p a r t i d 5 ( d e c a ( i e t c . ) ; c ) a f a c e o p a r r isforar;
dd
intrigant.
-en,
buni; a se cdsitori bine; eine Pause a face o pauzi; Mittag
a face pauzd de prdnz;
Machergl,
J. l. intrigd, sfordrie, uneltire. 2. cdrpaceald,lucru prost.
Urlaub - a pleca in concediu,a-Eiface concediul;Dummheitt'n - a thce prostii; den
M4cherlohn, -(e):;,-ldhne. rir. platd pentru rndna de lucru; plat6 a manoperei.
jm,
Dummcn a f-acepe prostul;gemeinschaftliche(sau gemeinsame)Sache mit
l\f achgte, qi [matJ'e:ta],-n, ./. tesacsud-american.
a f'acecauzScomundcu cineva;jm. Schande- a facepe cinevade nrgine,reinen Tisch Machiavellismus [-makiavel-],-, *. tg. (pol.i rnachiavelism.politica tdra scrupulc.
a face tabula rasa; a rezolva o problernd; einen !'ersuch - a f-aceo incercare; r'iel care urnriregte orb puterea.
Aulhebens um etwas - a face mare caz de ceva;einer Sacheein Ende - a pune capit
Machinatign [-yi-], -en, /. (mai ales la p1.i uneltire,intrigi, maEinatie.sfbriirie.
.
unui lucru; cine Eingabe - a face o cerere;seinen Doktor - a-5i lua doctoratul;Schule machinieren, ntochinierte,machiniert, vb. (h) tr. a unclti, a pune ceva la
"^ale
a face Ecoald.a avea influenlI; Stimmung - a crea buna dispozilie;SpaB - a glumi;
Michler, -s, -, nt. (reg.) l. om giret, rafinat; uneltitor, intrigant. slbrar. 2. om care
E r n s t - a l u a i n s e r i o s ; A n g s t - a s p e r i a : d e n A n f a n g - a i n c e p c , a f a c e i n c e p u t uLl i;c h t ciopleqtein lernn articole de nrenaj.
a aprinde lumina; biises Blut - a) a face sdngerdu; b) a intarata spiritele; Einwindc Machorka [-'Xor-] -s, -,s,m. (qi.l.) mahorcd.
a obiecta,a t'aceobieclii; lange Finger - a fura; Fehler - a f'acegreqeli;Frieden - a
Mqcht, Mcichte,./. l. .sg.putere, fo(5; mit aller - din toate puterile: es steht nicht
incheia(sau a f-ace)pace;Fortschrittc - a progresa,a lace progrese;zu Gelde - a pret'ace mchr in seiner- nu mai sti in puterealui, nu mai depindede el; die - der Gen ohnheit
in bani; sein Gliick - a-gi{iuri norocul:jm. allerlei Gedanken - a da (cuiva)de g6ndit: putereaobignuinlei;die - des Schicksalsforla destinului;- iiber jn. erringen (saugejm. graue Haare - a da cuiva multa bdtaiede cap,a scoatecuiva peri albi; einen langen rvinnen)a punestdpenire(cu fo(a) pe cincva;jn. seine- fiihlen lassena tacepc cineva
H a l s - a i n t i n d e g i t u l ; j m . d a s H e r z s c h w e r - a m A h npie c i n e v aH; e u - a c o s i , a s t r a n g e sd-i sirntdputerea;- iiber jn. haben a aveaputere.influenqiasupracuiva; iiber scinefdnul; jm. die Hiille heifJ- a arndrivia{acuiva; Hochzeit - a face nuntd;Holz klein pestefortele sale;- geht vor Recht fo(a prirneaza;er wehrte sich mit aller - :-a aparat
a tiia lemne; (in.) um einen Kopf kiirzer - a scurtacu un cap pe (cineva);(/ig.ljm.
cu toata forla. 2. putere. stat; die europdischen Mlchte puterile (sau statr'le)europene;
den Kopf warm - a inturia pe cineva;das Leben sauer ^' a f'acczile fiipte (sauamare); die verbiindeten Miichte forfele aliate; die kriegfiihrenden Nlichte puterile
der Humor macht das Leben leicht umorul uEureazAvia\a;
l\lut -a incuraja;a da curaj; beligerante.3. sg. autoritate,ascendent,drept; - iiber Leben und Tod drept ile viald5i
einen Punkt - a pune puncti a terminaceva;Schluss(sau Ende) .- a) n tennina;a punc de moarte;die vlterliche - autoritateapdrinteascii;
aus eigener- cu dc la sineputere.

791

Magazinkorb

4..ig.puterede stat;die ausiibende- putereaexecutivd;die - ausiiben a exercitaputerea;
Mqchwerk, -(e)s, n. sg. l. cArpaceald.lucru prost. 2. lucru ldra valoare dar care fura ochii.
die - ergreifen a lua puterea.a ajunge la putere; sich an der - befinden a se af'la la
M4cis [-tsls], -, m. .tg.r,. M a z is.
putere.5. (tnil.) lorte, trupe: bewaffnete - fo4a anrratd.6. (pop.) putin!6, circumstan{d;
m4ck adj. (reg.) l. blAnd,blajin. 2. slab,nepurincios.isrovit.
nach - dupi putinfi. porrivit circumstan{elor.7. lbrtd tainica, fiin1i supranatura16;
die
M4cke, -n, f. (/om ) l. ciudatcnie.nebunie,tic.2. detbct.cusur.
l\ldchte der Unterwelt fortele. spiritele infernului.
M4cker, -s, -. tt. l. (/urtr.) tip, gagic. prieten (al I'etei). 2. (reg ) tovardg. camarad.
M4chtlanlspruch. -(e).s,-spriit.he,n. pretenlie la purere.
m4cklich adj. (ntur..desprenave)comod; liniqtit; cu direclie siguri.
M4chtlantritt. -(e)s.n. sg. venire Ia putere,preluarea puterii;zu js. -fiihren a contribr.ri
Madag4sse,-n. -n. m., N,ladag4ssin,-ncn..f. nalgaS(a).Iocuitor(-oare)din Madagascar.
la venireacuiva la putere.
madag4ssischadj. malgaq,de, din Madagascar.
M4chtlanrvendung.l..sg.folosire,aplicarea fo(ei; exercitarea puterii.
Madqm, -s Si -en,.l. l.l.lun.) doamnd;stapana.proprietAreasd.2.(gtumel) femeie corM4chtlapparat. -(e)s,-e, m. aparalal puterii (de stat).
polentd. 3. (reg ) moagd.
Machtlausiiibung/. sg. exercitarca puterii.
l\fadgme [ma'danrl, Mesdunte' [nre'dam],/. (/brmulu dc udre,sarc)doamnd, madanl.
i\tqchtbefugnis, -.se,I putere, autoritate;imputernicire, drept de executarea puterii.
Nladapofgm. -s, rr. (qi n.) sg. (te.rt.)madipolon.
M4chtbereich. -(e).s,-e. r,. resort,sfbri de exercirarea puterii; es ist nicht in meinem Mldchen. -,s,-, a. l. fati; kleines - f-eti1i;junges - fhti tinart. fetigcana.2. fati in casa,
nu estede resortul,domeniul meu.
iatd de serv'iciu;'fiir alles fatd la toate.3. (/itm.)iubitd,drigu{d: amantd.4. (poet.)fecioard.
m4chtbesessenadj. alttiat dupd putere, avid. obsedatde putere.
Mldchenlalter, -s, -, ,?.vdrstd de fat.i. fetie, adolescenti.
M?chtbf ock. MAchteblock. -(e).s,-blc;c'ke,m. (pol.) bloc al puterilor.
Mfdchenlanlstalt, -en, /. institut, pensiclnde l-ete.
Miichtegruppe. -n, l. (pol.1 grup de pLrteri,de stare.
Midchenberufslschule.-rr./. gcoali prol'esionald
pentru fete.
M4chtlentfaltung./.sg. extindere.cre$rerea puterii.
Midchenbiirgerschule. -n, /. (inr'.)qcoaldmedie de fete.
M4chtlergreifung,-en..l.preluarea puterii.
Mldchenlerziehung l. .rg. educatiea rinerelor t'ete.
Nlachtlerloberung/. lg. cucerirea putcrii.
M3idchengymnasium, -s, -.sien[-ztan), n. gimnaziu de fete.
Milchtelspiel. -(e)s, -e,,. joc al puterilor, joc de modificare a raportului de fbrte.
mjldchenhaft adi. l. d,efatd. 2. feciorelnic; virgin; t../ig.)pur, neprihanit. 3. rnodest.
M4chtfaktor. -.t. -torcn, m. factot al puterii.
stlos,timid.
M4chtfrage, -rr, /. problemi. chestiunea puterii.
Mjldchenhaftigkeit /. .r'g.l. caracter. naturd f'eciorelnic(d).2. virginitate, feciorie.
M4chtfiille l. .r.g.plenitudine de putere, deplindtatea puterii.
3. tinriditate.sfiald.
r\Iachtgeber,-!, -. r,i. lirrll mandant,comitent.
M{dchenhandel, -.r, n. "rg.comert de came vie, proxenetism.
ilf4chtgebot,-(e).s,,e, rr. l. ordin suprem.2. ordin despotic.
M{dchenhindler, -s, -, /??.negustorde carnevie, proxenet.
M4chtgefiihl. -(e).s.-e,,r. sentimental puterii.
Mddchenheim. -(e)s,-e, n. cdmin de f'ete.
Il4chtgier /. r'g. sete de purere.
Miidchenjiiger, -.s,-, /1. crai. vAndtor de fuste.
Machtgruppc. -r, /. gnrp, bloc de puteri:wirtschaftliche- bloc al puterii economice.
M l d c h e n j a h r ep l . v . M d d c h e n z e i t .
-,
-s,
M4chtlhaber,
m. l. delinatoral puterii,potentat.2. dictator,despot.tiran.
M{dchenklasse, -r, /. clasd de f-ete.
-en.
Nfachtlhabergi.
l. dictalurd.depotism.tiranie.
Mldchenlehrer, -,r, -, nr., -in. -nen, /. prol-esor(-oari)intr-o gcoaldde fete.
machtlhaberischadj.l. autoritar.2. despotic,tiranrc.
Mf,dchenlname.-,?s,-,r, nr. l. nume de domnigoard(al unei f'emeimdritate).2. nume
lf{Schtlhandlung.-att,l. acliunedictaroriali.
de fatd.
Nl4chtlhunger, -.r, ,1. .sg,.dorintd nestdvilitd de putere, sete de mdrire.
Mldchenpensionat [-p6nziona:t),-(e)s. -e. n. (inv.) pension, intemat de fete.
machtlhungrig tut1. ahttatdupl putere.
Miidchenraub, -(e)s, -c, m. rdpire a unei fete.
mAchtigl. adj.l. putemic, tare; ein ^er Staat un stat putemic. 2. imens,enorm, fomriMldchcnriiuber. -.{,-. rr. rapiior de I'ete.
dabil,intins; ein ^-er Wald o pddure intinsd (/am.) er hat -en Hunger are o fbame de
M[dchenroman, -s, -€,,rri. roman Dentru f'etetinere.
1up.3.lgeol.) gros; eine -e Schicht un strat gros. 4. (poet.) stipAn,tare (in ceva); einer
M f l d c h e n s c h u l e-. r r ,l . 5 c o a l i d e f e r e .
Sprache- sein a stdpeni o linrbi; seiner (selbst) nicht - sein a nu se putea stdlrani;
M{dchenlstimme, -rr, l. voce de fatd.
derMathcnratik scin a li tarc la marematicd.
ll. udv.l. pulernic.2, loarte.prea;ei hat
Mldchenfstube. -n, l. odaie a ferneiide sen,iciu.
sich- gefreut el s-a bucuratextraordinarde mult; ein - grofles Haus o casafoafte mare.
M{dchenweihe, -n. J. (etnogr.)serbarede iniliere a fetelor.
Michtige, -n, -n (ein Mit'htiger). zr. qi.l persoanaputemicd;die -n cei putemici, porentatii.
Mldchenzeit l. sg. adolescenti,t'etie:ein Andenken aus der - o amintire din vremea
miichtigen, mrichtigte,genttichtigt, tb. (h) tr: 1reg.)abirui,a invinge; a domina; a cuceri, cdnd era fat6.
a suo.luga.
M l d c h e n z i m n l e r . - . r ,- . i r . l . c a m e r dd e f a t i . 2 . v . M d d c h e n s t u b e .
Mlchtigkeit /. .rg. l. putere. 2. (geol.) grosime, lilime (a unui zdcdmdnt sau strar).
M4de, -1, l. larvd (de insecte),vierme, viermisor.
J, mirime, intindere(a unei supraf'ete).
Madeirawein [ma'da-], -(e)s, -e, rr. vin de Madera.
M?chtlinstrument.-/e/.r,-e, n. unealtda fb(ei, instrumental puterii.
Mgdel, -s, -($i -.r/, n., Nliidel. -s, - (qi -n sau -.s).n. (rcg., /un.)f'ara. fetile.
N{4chtkampl, -es, -kcinpfb, rr. lupti pentru putere.
M4delbaum. -(e)s,-htiume,m. (bot.) pin silvestru(Pintt.ssilvestris).
c
s
,
e
,
N{4chtkreis,
m. v. Machtbereich.
M { d e l c h e n .- ; . - . n . l d i n r .d e l a M d d e l l f e t i l a .
machtlosadl. neputincios.lird putere,slab;fird autoritate;er stand ihnen - gegeniiber
Ntademoisglle [:zel], -n, /. domniEoard.
seafla fErAnici o apirare in lata lor.
l\fgdenfalle. -n,.f. inel cleios in care se prind viernrii.
)Vl4chtlosigkeit/. .rg. slabiciune, nepurinfi, lipsa de autoritate.
M4denfresser.M4dcnhacker. -s. -. n. (ot.uit.)bul'agtBuphugLtulrit.unu).
I l 4 c h t m i t t e l -. . r ,- . / r . v . M a c h t i n s t r u m e n t .
M4denwurm, -(e)s, -r+iirntc4nr. (zool.) (specie de) vienne intestinal (O:gun.r verM4chtlorgan,-(e).s,-e, r. organal puterii; instrumental fo4eil das oberste- des Staates tttitttluri.s).
organulsuprernal puterii de stat.
M a d g r a . - s ,- , m . v . M a d e i r a w e i n .
M4chtpolitik /. sg. politica de fu4n.
maderensischadj. d,e, din Madeira.
M 4 c h t p o s i t i o n-,e n , . l .r ' . M a c h t s t e l I u n g .
Nlqderl. Nlj[derl, -s, -, n. (reg.) f'etigcana.
M4chtprobe. -n, /. proba de fort5, dovadd a fortei.
mgdigadl.l. vienninos, stricat (./am.:in arpr.) jn. - machen a ponegri. a calomnia.
Nlachtquelle,-n,.1.izvor de forfa.
a deliima pe cineva.2. lreg.ltrdndav.
m4chtlsprecherischad.j.(inv.) v. rn a c h t h a b e r i s c h.
Madj3r, -en, -en, nr. maghiar. ungur.
M4chtlspruch, -(e)s, -spriiche,m. act de autoritate;ordin suprem,hotdrdresuverand,
madjgrisch adj . maghiar, unguresc.
einen fun a face un act de autoritate.
madjarisjeren, mudjarisierte, madjari"-iert. vb. (h) tr a maghiariza.
M4chtlsteigerung /. .lg. cre$terea puterii, a influentei.
Madgnna, Madonnen,.f.l. sg.(bis.) Maica Domnului.2. (pict.) madond.
ll{achtlstellung, -en,./. 1. putere (a unui stat). 2. pozilie puternicE,de mare influen1i.
Madgnnenbild, -(e)s, -e4 n. icoani, a Maicii Domnului, chip al madonei (ig.) chip
Ntachtlstreben,-,s,rr. dorinta. tendinfr de a ajunge la putere, de a stdpani;politicd <le de madond.
expanslune.
Madgnnengesicht, -/e,Js,-er, n. l-ald,chip de madoni.
M4chtltrieb.-(e).s.-e,1,. setede mdrire,de putere.
madonnenhaft udl. ca o madoni.
Machtliitrernahnte l. .rg. preluare a puterii.
llf adrepore. -n,./. 1zool.)madrepor (soi de coral) (ll4adreporariu).
M4chtliiberschreitung.-en,.1.abuzde putere.
Madrlder, -.\. -, nt.. -in. -nen.l. locuitor(-oare)din Madrid.
M4chtliibertragung./. .rg. transmiterea puterii.
Madriggl, -s,-e, n. (Lit..muz.)madrigal.
-.rer,
-se,
Il4chtvcrhf,ltnis,
n. (nni ales la p/.) raport de forte.
M a d r i l g n e .- i l , - n , n . v . M a d r i d e r .
M4chtverschiebung, -r,n,./.deplasare.schimbarea raportului de fb4e.
Nfaestro, -s, -s (5i Muestri), rn.(ntu:.)maestru.
Nlachtverteilung./.sg (pol.) impd\ire a puterii.
Miifeutik I rg. (fil )maeuticri.
m4chtvolll. ad7.puternic,riguros; eine ^c Kundgebung o manifestalieputernica.
Mat(f)ia l. sg mafie.
ll. rrr-lr.:
cr-rputerc, cll vigoare.
mag pre:. irtd. pet's. I i;i a 3-a .rg. de la rniigen.
machtvollkommen adj. cu putere nelirnitatd,atotputernic.
M a g . T . r r z sdt c' . l a M l g i s t e r .
lvl4chtvollkommenheit.l.
sg. deplinaputere, suveranitate;
aus eigener- cu de la sine
Magazin. -.\,-e, /t. l. magazie.depozit;das - der Bibliothek umfasst iiber eine Million
putere:(jut'.)richterliche - putere discrelionarda judecdtorului.
Biicher depozitulbibliotecii cuprindepesteun milion de ca4i. 2. pravalie, magazin.
l\fachtn'ahn, -(e)s, m. sg. nebunie a puterii.
7. (nil.) magazie (la arme). 4. revisti ilustratd, magazin. 5. ltipogr.) cutie de mitrile.
-.s,
-,
Mqchtwechsel,
/n. /pol./ schimbarea puterii.
Magazlnlarbeitcr, -.r,-, ll. v. Magazine r.
ll?chtrvort. -(e).\.-^'iirt('r,n. act de autoritate;cuvint spuscu autoritate;hotlrdre, ordirr
Magazlnbuch, -1e)s,-liicher; rr. registru de magazie.
suveran(i):
(lig.) ein - sprechena hotiri cu autoritate.
Magazlner. -r, -, /1. /ialt,/ lucrbtor, muncitor intr-o magazie.
\{4chtlzeichen. -.r, -. /r. semn al puterii; dovadd de putere.
Magazinggr [-'no:e], -s,-e, m., in, +ten..l.busn:) magaziner(i).responsabit(a)de depozit.
lf{4chtlzerlsplitteru n g./ .rg. fir6nr i lare a puterii.
Magazlngewehr. -(e)s. -e, l. pu5cdcu repetitie.
Nlachtlzuwachs,-es. rr. sg. cre$terea puterii, a influenlei.
magazinlgren, mogazinierte,ntaguziniert, vb. f h) tr. a inrnagazina;a depozita.
machgfleadj. (argou,tl. f-alit.2.dardmat,dobordt,obosit.3. ticnit.
Magazinkorb, -(e)s, -kdrbe. /n. co$ de (transportatmarfurile de la) magazre.

Magazinverwalter

Magazlnverwalter, -s, -, nl.. -in, -nen, I. magazioner(d);responsabil(i) de depozit;
qef(d) de depozit.
Mggd, Mdgde, / l. femeie (sau fatd) de serviciu, argate,servitoare.2. (rel. qi poet.)
fecioard; eine reine - o fecioari neprihdnitd.
Msgdlarbeit, -en,/. muncd de servitoare.
Magdldienst, -(e)s, -e. n. l. slujbb de femeie de serviciu, de servitoare.2. slujbd (sau
muncd) umilitoare.injositoare.
Mjlgdeblume, -n,.1.(bot.1mdtricea (Matricaria chanromilla).
M4gdeburger, -s, -, m.. -in, -nen,J. locuitor(-oare) din Magdeburg.
m4gdeburgisch adj. din Magdeburg.
Mllgdelheim, -.t, -e, n., Mlgdelherberge, -n,./. cdmin de lucrdtoarenefamiliste.
Migd(e)lein, -.\, -, tl. fetifa, fata.
mggdlich adj. (poet.1l. feciorelnic, de fatd. 2. servind, slujind.
M4gdlohn, -(e)s, -ldhne, nt. leafl, de servitoare.
Mggdlstube, -n,/. camerd a femeii de serviciu, camerd de servitoare.
Mggdtum, 1r, ,?..r9,./irrv./ feciorie.
M4ge, -n, -n, m. (inv.) rudd colaterald,afin.
Mggen, -s,- (1i l4tigen), m. l. (anat.) stomac.rAnzi; pipotS;den - betreffend referitor
la stomac,gastric; der - knurrt stomaculchiorlie (de foame); (Ei./tg./das liegt schwer
im - astacade greu la stomac; (1i5.) jn. im - haben a nu putea suferi pe cineva; (Si.fiS.)
es dreht sich mir der - um mi se intoarce stomaculpe dos; er hat einen guten - a) are
un stomac bun; b) (ig.) inghite multe (ofense); sich (dat.) den - verderben a-gi strica
stomacul; (/am.) sich (dat.) den -voll schlagen a-Eiincdrca stomacul; (Ei/ig./ das ist
nicht fiir meinen - aceastanu estepentru stomacul meu; nu e de mine; ich hab's im mi doare stomacul;die Tropfen auf niichternen - nehmen a lua picdturile pe stomacul
gol; er hat nichts im - e cu stomacul gol; die Augen sind griiBer als der - ochii vdd,
inima cere, ce folos cd nu-i putere; er hiilt sich (dat.) den -warm are griji de sine;
(liq.) die Liebe geht durch den - dragosteatrece prin stomac. 2. (reg.) mac.
M4genlarznei, -en,./. medicantentpentru stomac.
Mggenlatonie, -n [-nian], /. (med.) atonie stomacal5.
Mggenlausgang, -(e)s, -gcinge.m. (anat.) pilor.
M4genlausheberung, Mggenlauslspilung, -en, /. (nted.) spiliturd stomacald.
M4genbeschwerde, -n,./. (med.) deranjamentstomacal;dureri de stomac.
Mggenbewegung, -en,.f. miqcare a stomacului.
M4genbiesfliege,-n,./. v. M a genb re m se.
M4genbinde, -n,./. centur6,pentru stomac, burtiera.
Mggenbitter. -s, -, m. biter, lichior amar (pentru dres stouracul).
Mggenbldhung, -en,.f. (med.) balonare a stomacului.
M4genbluten! -s, ,?..s9.,Mggenblutung, -en,.f. (med.1henoragie stomacald.
M4genbremse, -n,f. (zool.lvienne stomacaldin familia Oestrinelor(Gastrophulusequi).
M4genbrennen, -.s,,,. .sg.(med.) arsuri la stomac.
Mggendarmlentziindung, -en, /. (med.) gastroenteritA.
Magendarmprobe, -n..1.examinarea intestinelor.
Mggendriicken, -s, ,1. sg. (med.) greutatela stomac, epigastralgie.
M4gendriise, -n,./. (anat.) glandd stomacali.
M4gendurchbruch, -(e)s. -briiche, m. (med.) perfbrare a peretelui stomacal.
Mggendurchleuchtung, -en, .f. radioscopiestomacalA.
Magenlelixier, -.t, -e, n. elixir stomacal.
M4genlenge, -n,./. (med.) gdtuire a stomacului.
M4genlentziindung, -en, f. fued.1 gastrite.
Mggenlerkrankung, -cn, /. imbolndvire a stomacului.
Mggenlerweiterung, -en, /. (nted.) dilatare a stomacului.
Mggenfahrpla'n, -(e)s, -plcine.nr. (glumel) plan culinar, meniu fix stabilit pentru o
perioaddmai lungd.
Magenfieber, -r, ,r. sg. (med.) friguri gastrice.
Mggenfrage, -n,.1.@lunefi intrebare negdnditd,fira rost.
Magengegend, -en, f. funat.) epigastru.
Magengeschwulst, -sclrwuiste,./. (med.) tumoare stomacalS,gastricd.
M4gengeschwiir, -s, -e, n. (med.) ulcer stomacal,gastric.
M4gengrube, -n,.f. (anat l bazin gastric.
Mggengrund, -(e)s, -griinde, m. (anat.) bazi stomacalS.
M4genlinhalt, -(e)s, -e, m. (anat.) conlinut al stomacului.
M4genkatarr(h), -s, -e, m. (med.) gastrite.
Mggenknuren, -s, ,:r..sg.(/-ant.)ghioriiturd a stomacului.
Magenkrampf , -(e)s, -krrintpJb,m. (med.l gastralgie,cranlpe stonracale.
mggenkrank adj. bolnav de stomac.
Magenkranke, -fi, -n (ein Mugenkranker), nr. Ei./ persoandbolnavd de stomac.
M4genkrankheit, -en, /. boald de stomac.
Magenkrebs, -es, -e, m. (med.) cancergastric.
M a g e n l e i d e n-,s ,- , t l . v . M a g e n k r a n k h e i t .
m&genleidendaclj.v. magenkrank.
M4genmorselle, -n,./. tabletd pentru stomac.
Mggenmund, -(e)s, -e, m. (anut.) cardia.
M4genloperation, -en,.f.operatiela stomac.
Magenperistaltik [-stal-].-en,f. fued.) migcareperistalticaa stomacului.
Magenpflaster, -s, -, ll. l. (ned.) cornpresdstomacalS.2. Uam.,glumel) masdcopioasd.
M4genpftirtner, -s, -, n. (anat.) ptlor.
Mggenpille, -n..1.pthrld pentru stomac.
Magenpulver [-fe qi -ve], -.s,-, n. prafuri pentru stomac.
Mggenreiz, -es, -e, m. (med.) irita\ie gastricd.
Mggensaft, -(e)s, -sti./ie,m. (anat.) suc gastric.
Magens{ure, -n,f. (med.) acid gastric.
M4g(en)schaft, -en.f. (inv.) rudenie (colaterald),afinitate.
Magenschfeimhaut, -hciute,./. (anat.) mucoasdstomacald,pituitard.
Magenschmerz, -es, -en, rt. durere de stomac.
Magensenkung, -en../. (med.) ptozit stomacald.cddere a stomacului.

792

M4gensonde, -n, f. (med.) sondi stomacald.
Mggenlspiegel, -s, -, m. (med.) gastroscop.
M4genl spiegelung, -en, l. (m ed.) gastroscopie.
I\f 4gen Ispii lu n g, -en, .f. (m ed.) splrli,/.urdstomacald.
nragenlstiirkend adi. intlritor pentnl stomac, tonic stomacal.
Mggen Istiirku ng, - en, ./. ( it r m.) tonic stomacal.
Mggenlstein, -(e)s, -e, n. (nted.)piatrd gastricd.
Mggentropfen pl. (/'arm.)picituri pentru stomac.
M a g e n l i i b e l-,s ,- , n . v . M a g e n l e i d e n .
Mggenliibersiiuerung/ sg. (med.) hiperaciditategastric6.
Mggenverdaulung, -en,J. digestie gastricd.
Mggenverlstimmung, -en,.f. deranjamentstomacal.
Magenwand, -wrinde,./.(anat.) pereteal stomacului.
Magenwdrmer, -s, -, m. l. termofor. 2. (glumel) prieten intim.
Mggenwasser, -s, -, n. (am.) rachiu (intdritor) pentru stomac.
M a g c n w e h ,- ( e ) s ,n . s g .v . ( l a m . )M a g e n s c h m e r z .
Mggenwind, -(e)s, -e, n. rdgAiala.
Mggenwurst, -v,ilr,ste..f.(cul.) tobd de porc.
mgger adj. l. slab, lEra grdsirne;- es Fleisch came slaba;^e Kost mdncarefErI grdsime;
"-e Milch lapte smdntAnit.2. slab. uscdliv; eine ^€ Person o persoani uscdfivd;eine^r
Kuh o vacd slabd; - werden a slibi; (tipogr.) ^e Schrift caracter (de literd) alb(5).3.
steril, sterp,nerodnic;-er Boden sol slab,pimAnt steril. 4. (/ig../neinsemnat,sdrlcdcios;
^cs Einkommen venituri neinsemnate;ein ^es Ergebnis un rezultat slab; ein rs
Programm un program s6rac,slab; ein ^€r Vergleich ist besser als ein fetter Prozess
decit o judecati dreapti mai bine o invoialS str6,mb5.
Magerbeton, -s, -s, m. (constr.)beton slab.
Magere, -n (ein Mageres),n. sg. (/am.) came slab6; nur das - vom Sehinkenessen
a mdnca numai partea slabd din Suncd:(fig.) er kommt ihm ans - l-a atins la partea
sensibild.
M4gerkalk, -k)s, m. sg. (constr.)var slab.
Mggerkiise, -s, -, m. brdnzd degresatd.
Mggerkeit/ sg. 1. sllbiciune. 2. sterilitate,sirdcie (a pimAntului).
Mggerkohle. -n,f. (mine) cdrbune stab, huild siracd.
Mggermatte, -n, / pdEune(de munte) sdrac6.
Mggermilch.l. sg. lapte smintinit.
magern, magerte, gemagert, vb. l. intt: (h 1i s) (rar) a sldbi. ll. tr. (h) (qi constr) a
dilua, a sdrdci,a degresa.
mggernd l. part. prez. de la magern. ll. adj. care sldbegte,care se istoveqte.
Mggerquark, -(e)s, m. sg. brAnzdde vaci degresatd,dieteticd.
Mggersuchtl. sg. (med.) cagexie.
magersiichtig ad7.caEectic.
Magerung, -en,J. Qonstr./ sdracire,degresare(a mortarului, varului etc.).
Magerungslmittel, -.s,-, n. (chim.) degresant.
Magervieh, -(e)s, n. sg. vita slabi (care urmeazi sd fie ingrdgatd).
Mggerwerden, -,r, r,. sg,.slabire.
Mag!C./ sg. magie, vrdjitorie, farmece.
M4gier [-gie], -.s,-, m. l. (ist.) mag (preot persan).2. vrijitor. magician.
M g g i k e r , - s ,- , m . v . M a g i e r ( 2 ) .
mggisch adj.l.magiq' wdjitoresc; ein -es Zeichen un sernn magic; (mat.) ^+s Quadrat
pitrat magic. 2. fermecdtor;tainic; eine ^c Beleuchtung o iluminalie fermecdtoare,magicd.
Magister -s,-, m. l. magistru (titlu academic).2. (inv.) dascil, profesor; (/ig.) maestru,
magistru. 3. (austr.) (titlu academicpentru farmacist).
Magisterlaspirant, -en, -cn, m. (inv.)aspirantla gradul: a) de magistru;b) de farmacist.
Magisterdiplom, -(e)s, -e, n. (austr.) diplomd: a) de magistru; b) de farmacist.
magisterlhaft adj. caun maestru,in mod magistral.
magistrgl adj. (hrm.) preparatdupd prescriplia medicului.
Magistr4le, -n,1. l. magistrala; (fbrov.,inv.) linie principala de comunicafie. 2. conductd.
3. (mil.) linie magistrald.
Magistrglformel, -n,./. (arm.) re\etdprescrisd(de medic); formuld de reletd.
Magistr4lgalerie, -n [-'ri:en], l. galerie principaldL.
M a g i s f r 4 l l l i n i e[ - n i e ] ,- n , . / .v . M a g i s t r a l e .
J\fagistrgt, -(e)s, -e,n. l. municipalitate,consiliu municipal; autorititi (municipale).
2. (i.\t.)rnagistrat.func!ionarsuperior.
Magistrgtslabteilung, -en,./. secliea consiliului municipal.
Magistrgtsbelamte, -n, -n (ein Magistratsbeamter),n. funclionar al municipalitdlii.
Magistrgtsbeschluss. -es. -st'hliisse,lrl. hotdrdre,decizie a consiliului municipal.
Magistrgtsmitglied, -(e)s, -er; rr. membru al consiliului municipal.
Magistrgtslperson,-en,J. v. M a g i s trat s b e a m t e.
Magistrgtsrat, -(e)s, -rtite, m. l. consilier (titlu). 2. consiliu municipal.
Magistr4tslsekretiir, -s, -e, m. secretaral consiliului municipal.
Magistr4tslsitzung, -en,/. gedinl5a consiliului municipal.
Magistrgtswtirde l. sg. demnitate de consilier municipal.
Magistratgr, -en,f. (inv.) demnitate (de penoand oficiald); calitate de demnitar, de autoritate.
Mggma. -s, -men n. (geol.1magmd.
magmatisch adj. (geol.) magmatic.
Magngt, -en. -en, m. l. (ist.) ntagnat (rang feudal in Ungaria Si Polonia). 2. magnat,
potentatal industriei.
Magngtenhaus,-es,,1.sg. (ist ) CameraMagnalilor.Senat.
Magnatenherrschaft, -err,.l.domnie a magnalilor.
M a g n a t e n t a f e l / . s g .v . M a g n a t e n h a u s .
Magnatenwiirde.l. sg. (ist.) rang (sau titlu) de magnat.
Magngsia f, sg. (chim.) magnezie,oxid de magneziu.
Magngsialalaun, -s, -e, m. (chim.) alaun de magnezlu.
Magnesiadiinger, -.s,-, rr. ingrdgdmdntcu magnezie.
magngsialhaltig adj. care contine magnezie. magnezifer.
Magngsialhirte /. rg duritatea nragneziei.

793

Mahnschreibe

Magngsiallicht,-(e).s,-er n. v. M a gn e s i umb I i tz I i c h t.
mlh interj. (imitd behditrrl oilor) bee.
Magngsiamiirtel, -.r',rn. sg. (constr.)mortar de magnezie.
Malhaggni, -s,n. sg.(lernnde) acaju,mahon veritabil.
Malhagqnibaum, -(e).s,-hciume,m. (bot.) arbore de mahon, de acaju (din Antile)
MagnesiaweifJ,-! ll. .\9. (chim.) oxid de magneziuprecipitat.
(Sv,eteniamahagoni).
Magneslt, -(e)s. m. .sg.(nrineral.) magnezit; gebrannter - magnezit ars.
protecliede rnagnezit.
Magnesltlauskleidung,-ar../. cdptuqeald,
Malhaggnilholz,-e.s,n..rg. lemn de mahon.
l\Iagnesltferzeugungl. .sg.produclie de magnezit.
Malhaggnimiibel, -s, -, n. mobild de mahon.
Magnesltlstein. -(e)s,-e, m., Magnesltlziegel.-s, -. nr. piatrasaucdrdmiddde rnagnezit.
Mjlhlapparat. -(e)s, -e, m. (agt'.)rna5indde cosit.
Magngsium. --s,,r. -sg.(chim.) magneziu.
Mahar4dscha, -.s.--r,ll1. maharajah.
Magngsium(blitz)licht,-(e)s,-er n. (fot.)lumina 1-blit)de magneziu.
Mah4t [-'haot], -r, -s, ,,r. conducitor de elefanfr.
Magngsiumdraht. -(e)s, -drcihte,m. fn de magneziu.
m{hbar adj. care poate fi cosit.
Mihbinder, -s, -, m. (cgr:/ secerdtoare-legdtoare.
Magnesiumfackel. -2,./. (fot.) lampd cu magneziu.
Magngsiumlegierung, -en,f. aliaj cu magneziu.
Mghd, -en,.1.l. cosit, coasd.2. cositurd;pal6, brazdd de iarbd cositd; zu ^+n schlagen
Magngsiumpulver [-fe gi -ve], -.r,-, ,?.praf (sau pulbere)de magneziu.
a tdia in gir. 3. /reg./ livadS.
Miihder, -s, -. m. (reg.) v. M iiher (2).
Magngt, -1e/s(Si -en), -e (;i -en), m. (liz.) magnet;mit dem - bestreichena magnetiza:
(li1.) der Singer war der des Abends cAntdretula fost punctul de atracfie al serii.
Mlhdrescher. -,\, -, m. (agr.) combind secerdtoare-treierdtoare.
-s,
-.
Magngtlanker,
,,?.(electr) armdturi de magnet.
miihenf . mcihte,gemriht. vh. (h) 1r a cosi.
Magngtlappar^t, -(e).s,-c. n. (outo.) nragnetou.
mflhen2, rncihte,gemciht,t,b. (h) intr. (despreor) a behai.
-en,
(rudio,
rv.i
inregistrare
rnagneticd
de
emisiuni.
Mlher, -s, -, m. l. seceritoare,cositoare.2. secerdtor,cosaE.
lllagngtlaufzeichnung.
l.
-s, -, m. (maS.)separatornragnctic.
Mghlr, -(e/s, Lltihler (qi -e). n. masd,m6ncare;ospi1,banchet,ein einfaches- bereiten
Magngtl(aus)lscheider,
a pregdti o mAncaresimp16;j m. ein iippiges - vorsetzen a oferi cuiva o masd copioasd.
M a g n g t b a n d -. ( e ) s ,- b c i n c l enr . v . M a g n e t t o n b a n d .
Mghl2, -(e)s,-e, n. (ist.)judecatd,proces(la triburile gernranice).
M a g n g t b a n d g c r d t-.( e ) s ,- e , n . v . M a g n e t o p h o n .
Mihlader, -s, -, m. (ttgr.) cositoare(de nutre!) cu transportorpentru incdrcare.
Magngtberg, -(e)s, -e, /il. munte magnetic (in legende).
Magngtbremse, -n,./. (ma$.) frdnd cu magnet.
Mahllanlage, -n, / instalatiede micinat, de moririt.
Magngtleisen, -s, -, Magnetleisenlerz, -es, -e, n., Magngtleisenlstein. -(e)s, -e, n.
M4hflart, -en, f. fel de mdcinare.
(mineral.)magnetit.
Mahlbriel -k)s, -e, llr. contract de construire a unei nave.
magngtlelektrisch ar#. magneto-electric.
mahlen, mahlte, gemahlen, vb. (h) l. /r l. a mdcina; die Miihle mahlt grob moara
Magngtlelektrizitdt l. .rS. (/iz.) magneto-electrici tate.
macind mare;der Miiller mahlt den Weizen morarul macini grAul;gemahlener Pfeffer
piper mdcinat;gemahlenesFleisch came tocat6;(ig.) wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Magngtlerlregung. -en..l'. klectr.l excitalie magneticI
Magngtfeld, -(e).s.-cr. n. (fi:.) cdmp magnetic.
cine se scoalSdevremeajungedeparte.2. a producemicinAnd: Mehl - a mdcinaldind.
ll. tull. a se mdcina;es mahlt sich schlecht se rnacindriu.
Magngtfeldlspule. -n,./. (electr.)bobini magneticd.
Mahlen, -.s,/r. rg. mdcinat,mdcinare.
Magngtgreifer. -s. -, ,il. magnet de ridicare.
magngtlhaf tig a d.j. magnetizat.
Mahlgang, -(e)s. -giinge, n. moard cu pietre.
Mahlgast, -(e)s, -gtiste,rr. client al morarului.
Magngtlinduktion, -en,.f. (electr.1induclie magneticd.
magngtischadj. l. (iz.) magnetic; ^e Abweichung deviere magneticd;-cs Moment
M4hlgebiihr, -en, /., lllghlgeld, -(e)s, -er n. plald pentru rndcinat,uium.
Mahlgerinne, -n,./. scoc de moard.
momentmagnetic; ^c Neigung inclinare rnagneticd;-e Sttirung tulburare rnagneticd.
^er
machen a magnetiza
M a h l g r o s c h e n -, . s -, , r z . v . M a h l g e b t i h r .
atractiemagneticd;
Schlaf somn magnetic; einen Kiirper
uncorp;- werden a se magnetiza;(in/itrm.) ^es Speichern inregistraremagneticd.2. (ig.)
M4hfgut, -(e)s, -giiter, n. grdne, material de mdcinat.
, o e t . )v . a l l m i i h l i c h .
m l h l i c h a d v .( i n v . p
atractiv,cu putere de atraclie; sie war von einer -en Anziehungskraft avea o putere
Mahljahrep/. (inv.) timp. perioaddde minorat (pentruun nrogtenitoral unei gospodirii
deatracjiemagneticS.
Magnetiseurl:z.o:e). -.s.-c'.flr. magnetizator.
!arinegti).
magnetisierba r adj. nagnetizabll.
M4hlknecht, -(e).s,-e, nr. ajutor de morar.
Mghlkugel, -n, f. bllir de micinat (pentru moard cu bile).
magnetislgren,ntagneti.sierte,magnetisiert, t'b. (h) /r a magnetiza.
Mghlmaschine. -n, l. rnaqindde mdcinat.
Magnetisierung.-en,.l. | . magnetizare;zuriickbleibende - magnetizarererranentd.
2. hipnotizare.
3. llig ) atraclie.
M 4 h l m e t z e ,- n , . 1 v. . M a h l g e b i i h r .
-n,.f.
(elec'tr:
Magnetisierungslspule.
Mghlmiihle, -n,./. moard,de mlcinat (IEinA).
) bobina de rnagnetizare.
Magnetisierungslstrom, -(e)s, -strcine, m. (elett) curent de magnetizare.
Mahlprodukt, -(e)s, -e. ir. produs mdcinat.
Magnetismus,-, ,n. sg. magnetism.
M4hlrecht, -(e)s, n..sg. drept de mordrit.
M a g n e t i s m u s m e s s e- .rs, -, , z r . v . M a g n e t o m e t e r .
M4hlsand, -(e)s, m. sg. (ntar.) nisip mobil.
Magnetlt, -(e).s,-e. nt. (mineral.) magnetit.
Mghllschatz, -es, -sc'htitze,m. (inv.) dar (mai ales verigheti) de logodna.
Mahllstatt, M4hlstitte, -n..1.ftst.) loc de adunare,dejudecatd(la triburile germanice).
Magngtjoch, -(e)s, -e, n. (electr.)jug magnetic.
Mahllstein, -(e)s, -e, m. piatrd de moard.
Magngtkarte, -n,./. carteldmagneticd,card.
Magngtkartenleser,--s,-. m.lector de cartelSmagneticd.
M 4 h l l s t e u e r ,- n , . / .v . M a h I g e b i i h r .
Magngtkern. -(e)s. -e, m. (electr.) miez magnetic.
Nl4hllstrom. -(e).s,-.stri)me,
nr. v. Malstrom.
-es,
-e, m. (mineral.) pirotind.
Ntagngtkies.
Mahfwalze. -n,./. val1,cilindru de mlcinat.
-(e)s,
-(e)s,
-ziihne,
-kcip.fb,
Magngtkopf.
m. (atrtom.)cap magnetic.
M4hlzahn,
m. (anat.)mdsea, molar.
Magngtkraft. -krri/te, /. (/iz.) fo\d magnetici. intensitatea cdrnpului magnetic.
Mghlzeit, -en, .1. masd. mAncare,prAnz; die - zubereiten a gdti mdncarea; eine -n,./.
Magngtkristalllachse,
axd magnetic5a cristalului.
einnehmen a lua masa; halten a fi la masd: (w'are inainte suu dupd masd) -! sau
gesegnete-! poftd bund! si vd fie de binet (.lam.)la revedere, adior.(/ig., glumel) prosit -!
Magngtmine,-rr,.l.mind magnetici.
Magngtnadel,-n, f . ac magnetic, ac de busol[.
unde dai Ei unde crapd!
Magnetomgter.-r. -, 11.(f?.) magnetometru.
Mlhmaschine, -n,J. maqindde cosit, cositoare,secerdtoare.
Magnetophon [-fo:n], -(e)s, -e, n. magnetofon.
mahntrar adj. care se poate cere; exigibil.
Magngtplatte.-n. J. ftnform.) disc magnetic.
Mghnbarkeit /. sg. posibilitatede a cere;exigibilitate.
Magngtpol,-(e)s. -e, nr. pol magnetic.
Mghnbescheid, -(e), -e. rr., Mahnbrief, -(e)s, -e, ,fl. sonratie(de platd).
-.t,
-. nt. (electr.) aparat de incercat rnagneti.
Magngtpriifer,
Mf,hne, -n,J. l. coamdl der Liiwe schiittelt seine - leul isi scuturd coama. 2. (/'ant.)
-.t.
-c.
Magnetrqn.
n. magnetron.
chici, plete,ciufi seine- abschneidena-gi tunde chica.
Magngtschalter.-s, -, m. (electrl comutatorde uragnetou;releu(electro-)nragnetic. mghnen, nruhnte,gennltnt, y,b.(h) tr. I. a face atent.a reaniinti; a adrnonesta:a chema,
Magngtlschicht,-en, /. (i\/brn.) strat magnetic.
a indemna;ich habe immer gemahnt am atrasmereuatentia;er mahnte mich, es nicht
Magngtlspule,-n,./. v. M a gnet fe I d s pu I e.
zu vergessenm-a ticut atentsd nu uit; (ztt cu dat.) er mahnte zum Aulbruch ne-a indemnat
Magngtlstab,-(e)s, -sttibe,rn. bard magneticd.
sa plecdm.2. (an cu u('..\'egencu gen.)a aminti: das mahnt mich an etwas Ahnliches
Magngtlstahl,-(e)s, -strihle,m. (ntetal.) otel magnetic.
aceastaimi amintegtede ceva asemdndtor.3. a preveni, a ave(iza, a soma;einen Schuldner M a g n g t l s t e i -n(,e ) s ,- e , n . v . M a g n e t i t .
a soma pe un datomic.4. (ec.) a chema,a cita. 5. (vdn.) a chema,a momi; das Reh
Magngtlstrom.-(e)s, -strdme. m. (electr.) flux magnetic.
mahnt cdprioara igi cheamd puiul. 6. (vdn.) a atrage vdnatul prin zgomote specifice.
Magngtltonband.-(e)s, -brinder.rr. bandd magnetica,banda de magnetofbn.
mghnend l. part. prez. de la mahnen. ll. adj. gi arlr: care atenlioneazi, de (ca)
M a g n g t l t o n g e r d t (, -a ) s ,- e , n . v . M a g n e t o p h o n .
avertizare;ein ^er Ruf un strigdt de avertizare.
-(e
-k6p./b,
Magngtltonkopf. )s,
m. cap de magnetofbn.
Mihnenhaar. -(e).s,-e, n. par din coamd.
Magngtltonverfahren.-.s,-, r. procedeude inregistrarepe bandi magneticd.
Miihnenhirsch, -(e)s, -e. m. (:ool.) cerb cu coami /Ru,salippelphus).
Magngtltrommel,-n,.1.(autom.) tambur magnetic.
Miihnenrobbe, -n, f. (zool.) focd cu coamd (Otariu blntnia).
Magngtlziinder.-s, -, r?r.(auto.) magnetov.
Mlhnenschaf, -(e)s, -e, n. (zool.) oaie cu coamd,(Amntotragu.slemia).
Magngtlziindung,-en,J. @lec'tr.)aprindere prin magnetou.
Mflhnentaube, -n, l. (ornit.) porumbel cu guler (Caloenus nicobarica).
magnifik [manji'fi:k] adj. (livr.) magnific.
Mahner, -s,-, m.. - in. -nen,.l.persoandcareaminte5te,careavertizeazd,caredojeneEte,
Magnifikus. -. -.lizi,m. (inv.) rector (al unei universitdti).
care someaz6;der - in der Brust glasulconqtiinler.
Magnifizgnz, -en, .1. magniftcentd (titlu al rectorului unei universita{i); Euere Mghngebiihr, -en, /. taxd de somatie, de avertisment.
voastri.
Magnificenla
m{hnig adj. cu coamd: (lam.) cu plete, pletos.
Magnqlie[-lie], -n, /. (bot.) magnolie (Magnolio).
Mahnmal, -(e)s. -e (qi -mciler),r. monument.
e
n
,
e
n
,
n
.
M a g y 4 r[ m a ' d j a : e ] ,
v. Madjar.
M a h n r u f , - ( e ) s ,- e , n . v . M a h n u n g ( 1 , 4 ) .
magyarisch[: dja-] a4i. v. m adj ari sch.
Mahnschreiben,-.s,-, n. admonestare
in scris;avertisrnentscris; somalie.

Mahnung

Mahnung. -en,f. l. (ttn cu ac.) reamintire,atragerea atenliei.2. avertizare,avertisment,
somalie. 3. admonestare.dojana. 4. (zu) chemare;indemn. 5. citatie.
M4hnungslsignal,-s, -e, rr. semnalde avertizare.
Mahnvcrfahren. -s, -, n. (jur.) somatie de platd (din partea tribunalului).
Mahnwache, -n, /. pichet; - halten a picheta.
Mahnzcttel. -.r.-. /1. somalie;avertislnentscris.
Mahr. -/e/s. -e. /r?.cogmar.
Mgihrel. -n. -n, m. locuitor din Moravia. rnorav.
Mj!hre2, -tt, f. iapd; gloabd, m64oagd.
mihren. mcihrte,gemtihrt, vh. (h) intr. (reg.) l. a tindali. 2. a flecari.3. a ndscoci,a minti.
\ l i h r e r . - s .- . / r . v . M d l r r e r .
Mlhrin, -nett..1.locuitoaledin Moravia. moravi.
m{hrisch ad7.morar,.din Moravia.
Mdhvertrag. -(e)s, -tri)ge. rr. contracr de seceri;.
Maif , -/ei.y (sau -, poet. Si -en), -e, nr. (luna) mai; der Erste - lntai mai; (lrg./ des
l.ebens - prirndvaravietir.
Nlai2, -/c.l-s.-e. n. (rcg.) | pdgunat(de primivard, suhat). 2. buchet (de flon.1.
Mgllaufmarsch. -(e/.r,-nrijrsche,rrr. manifestalie sau demonstraliede I Mai.
Mgibaum. -(e)s,-hciunte,n. arminden(pom saucrengi caresepun la I Mai in fbtaugii).
M g l b l u m e . - n , . 1 v. . M a i g l < i c k c h e n .
M a i b o w l e [ - b < l : l e ]-.n , . 1 v. . M a i t r a n k .
Maitruttcr/. sg (reg )tiisca (bituta).
Vlaid, -en, /. l. (poet.1fhta, fecioara.2. (inv.) elevi a unei qcoli de gospoderie.3. (reg.)
fatd care presteazi nruncir ob5teascd.
M4ldenr, -.\, -. m. (reg.) armdsarde prasila.
Ntgiden2[me:dan],-.!, -. ,,i.cal care n-a caEtigatincd la nici un concurs.
Nlgldenschule,-n, /.5coali agricolS,de gospod[rie(pentrufete).
Maie, -rr,./.,Maien, -s, -, m. crengi de mesteacancu care se impodobesccaselecu
ocaziasdrbatorilorde prirnavard.
Maienbaum. -(e)s,-btiunte,nr. v. Maibaum.
Mglenlnacht, -nichte,.1.(poet.)v. M a in a c h t.
Maiensiss, -e.t,-e, n. (elr.) pdsunealpin6 de primavard.
Maiensonnc./. rg. soare de mai, de primdvard.
Mgjenzeit l. .rg. zile de mai, de primdvara.
l\laifeier. -n, /., Nlg[feierlichkeit. -en, 1., Maifeiertag, -(e)s, -e, llr. sarbdtoarede I
M a i : s a r b d t o r i r ae l u i I M a i .
}laifeld. -(e).s,-er: n. l. (constr.,ltidr.)anprizA a digului. 2. (geogr) loc pulin addnc
la imbucdtura unui fluviu. 3. (ist.) adunarepopulard a luptdtorilor (la franci) (()utrpus
nt{trilus).
Mait'est,- (e)s,-e, n. v. Maifeier.
Maifisch. -(e).s.-e, m. (iht.)biban, costrlq spinoslPerta fln,iutilis).
Maiforelle, -n. l. (iht.) pastrav de nai (Sulnrolacustris).
M4iliost. -(e)s, -lrdste, rr. inghe! de mai, la sfintii de ghea{a.
Nfg.igliickchen.-s, -, /r. /bol.i lScrdrnioari. rnirgdritdrel, rndrgdritar(Convullariu mujalis).
Maigraf, -cn, -ett, /??.starostela serbareade I Mar.
Maigriin, -,\. ,r. sll. verde proaspit de primivard.
lVlaikdfer. -s, -, m. (eiltoilt.)cirdbu5 (Melolonthu vulgaris).
mgfkiifern, maiki.lertt', gemaikcilbrt.vb. (h) tr (pop., glunel) a se pregiti (in repetate
rdnduri) pentru rostirea unui toast (luind o pozilie corespunzdtoare).
Mgik[tzchcn, -,s,-, /r. /6ot./ miti$or (de salcie) (Salix).
Maikiinigin. -ncn.l. (pop.)reginade nrai. latd scoasi la mezatla sdrbitorilede mai.
Mgikrankheit l. .ig. boaldde primdvari (la albine).
M 4 j k r a u t , - ( e ) s ,- k r c i u t e rl .; l . r ' . W a l d m e i s t e r ( 2 ) . 2 . v . S c h r i l l k r a u t .
Maikundgebung, -elr,./.rnanif'estatie
de I Mai.
Nlail fmeil]. -s, /. (uustr.)Ei N{ail, -.s,-.r, /r. (in/brm.) mail. mesaj electronic,poqtd
eiectronicS;-d lerfassen a redactamail-uri; ^e verschicken sau versenden a trimite.
a expediamail-uri.
Nl4flinder, -s.-, m.. -in" -nen,.f.locuitor(-oare)din Milano, milanez(5).
Mgllinder adj. din Milano. milanez:- Kohl varza creali; - Gold tir de argint aurit
(folosit pentru brodat); (ned.) - Aussatz sau - Rose pelagrd.
mglfiindisch udj. din. de Milano.
Mailbox ['meil-], -en,.f. (infbrm.,/cutia pogtalaelectronicd.
m4llen ['rnei-] , mailte, gemailt, vb. (h) tr (iilbrm.) a trimite un mail, un mesaj electronic.
mgllich adj. cain mai.
Mglfing-Liste ['mei-], -n..1.(inlorm.) lista de mesaje.
.Vaillqt Inia'jo:]. -r, -.s,/? tricou. maiou.
Nlailosung, -en,./. lozincd de I Mai.
Mailserver [-ve], -.r, n. (inlbrm.) server de poEtdelectronicd.
Mailuft /, ,sg.atmosf-eri(sau aer) de mai.
l\lailiiftchen, -.s,-, r, adiere de ntai. zeflr.
Maimonat. -(c1s,-e, l!|4!mond. -(e).s.-a. m. (poet.)luna mai.
i\I4jnacht. -ntit'hte,.l. n<laptede nrai.
Ntainzer, -s, -. m., - in, -nen,.f.locuitor(-oare)din Mainz.
mainzisch udi. de, din Mainz.
Mgjre [mr:e.1.-.!, -.!. /,r. (rcg.) primar.
I\{gfregcn. -s,-, m. ploaie de ntai.
Nlairitt, -(e)s, -e, m. (pop.) cavalcadade mai.
Mairose, -n, I. trandalirde mai.
Mais, -e.s,-e, m. (bot.) porumb, pipugoi, cucuruz(Zea navs L.).
Mgislanbau, -lc)s, nt. .sg.(agr.)culturii de porumb.
Mglsbrand. -(e 1s,m. sg. (agr.)tdciune,rndlurd(boalda porurnbului;(Ustilugonut.r,idis).
Ntaisbrei. -(e)s.-e, rr. l. mamitligh.2. pdsat.
Mg[sbrot, -te)s, -e. r. turtd de malai, malai.
i U a i s c h ,- ( c ) s ,- e , r r . v . M a i s c h e .
Maischlappar'^t,-(e).s.-e. m. (ittd. beriil tocitoare.
Mg[schbottich, -1e)s,-c. rlr. cadi (pentru fermentare.y.

794

Mgjsche, -n. /. l. (ind. berii) decoct de mali. 2. masi de struguri zdrobili, inaintede
a fi tescuiti.
maischen, naisc'hte,gemais<ht, t.,b./h1 tr a pregdti plSmada,decoctul de mall.
Mglschgabel, -n, J. furca folositd la amestecareamaltului.
Maischprozess, -es, -e, rr. f'ermentatiede brasaj.
Nlg[schlsteuer, -n,.1. impozit pe fabricatia berii.
M4jsdrillmaschine. -r,/. (agrl maEinade semdnatporumb in rAnduri.
illaislentktirnungsmaschinev. Nl a i s rebb le r.
Mglslentlieschmaschine, -n, f. (agr.1maEindde depinuEatporumb.
Mglslernte, -n. /. recoltd de porumb; recoltare a porunrbului.
Maisfeld, -(e).s,-er, r. canrp de porumb; porumbiEte.
Maisflocken 7rl. fulgi de ponrmb.
maisgelb adj. galbenca porumbul.
Nl4iskolben. -r;,-, m. qtiuletede porurnb, ciocildu.
Mglskolbenpfl iickmaschin e, - n, ./. (ugr.) magnd de recoltat qtiuleli.
Mglskorn, -(c)s, -k6rner, r. bob de porumb, bob de p6pu9oi.
Nf4lsmehl,-(e).s,n..sg.fiina de porumb,ndlai.
Maismehlbrei. -(e)s, -t', rrr. v. M a i s b re i.
Nlaisliil, -r, /r. .rg. ulei de porumb.
Nlaisongtte[mezc'net],-rr,.l.locuinlape douAetaje(intr-un bloc).
Mglsrebbeln. -r, /1..rg. curdtare,dezghiocarea porurrbului.
Nlglsrebbler, -r. -. ,?. nraqini de fiecat. de dezghiocatporumb.
MaiIJ, -es, -e, m. (qi -en,.1.)(austr-) l. abataj (tbrestier). 2. pddure tandrd.
Maislschilung /. sg. depdnuqarea porumbului.
M4jslstdrke, -r,.1. amidon de porumb.
Mg[slstengel, -s, -, m. coceande porumb.
Nlaitrank, -(e)s. -trtinke, zr. bduturi aromatizatdcu plante de primavara.
Maitrgsse [me'trese],-rr,.f.rnetresd,anrantd,iubita.
Mgftrunk, -(e)s,-triinke,M4iwein, -(e)s,-e, llr. v. Maitrank.
Maiwettbewerb, -(e)s, -c. zr. intrecere in cinstea lui I Mai.
Nlaiwuchs,-(s, m. sg. Iistar de mai (la conifere).
Maiwurm. -(e)s, -lriimtet: m. (entom.)vienne de mai. urauromic (fuleloeprcscarubueus).
Maizgna, -(s). ,t. sg. anridon din porumb.
Majestjlt. -en, f. l. maiestate;Euere sau Eure - MaiestateavoastrA.2. grandoare,
marefie, prestanld,demnitate; die - der Berge grandoareamuntilor.
majest{tisch rrrf . maiestuos,mdre!, grandios.
i\lajestltsbeleidigung, -en, l. (jut:) crimi de lez-maiestate.
Majestltsbrief, -(e)s, -e, rn. scrisoare.carti impdrdteascd;privitegiu.
Majestf,tsgesetz, -es, -e, l. lege de lez-maiestate.
Majestltsgesuch, -(e).s,-er,n. petitie adresatl unei ntaiestdti;petitie imperiald,jalba
la inrpardlie.
Majestltslplural, -.s,zr. sg. (gran.)plural ernfatic.pluralul ntaiestdqii.
N l a j e s t l i t s v e r b r e c h e-n. ,r ,- , , , . v . M a t e s t d t s b e l e i d i g u n g .
Nlajestitsverbrecher, -s, -, m., -in, -nen, /. vinovat(a) de lezmaiestate.
Majglika, -ften (ti -.r/,l. faianla comune, majolica.
N ' l a j o n { s e-,n , . / .v . M a y o n n a i s e .
Majgr, -s. -c, tn. (trtil.) naror.
Major4n qi Mqioran, -s, -e, nt. (bot.) maghiran (Origanunt ntujorunu).
Major4ntenkriterium. -s. -ien [-ian], n. (ec.) criteriul majoritAlii.
Majqrlarzt,-e s. -tirzte, nt. 1nil.) medic maior.
Iltajor4t, -(e)s.-e. n. (ist...jur.)l. majorat;tno5ieinalienabili revenindde dreptprimului
ndscut.2. drept al primului niscut asupramajoratulur.
Major4tslerbe, -n, -n, rr. mogtenitora[ unui majorat.
Ma.ioratsgut,-(e,)s,gtiter,rr. r'. Maj orat (l).
Majoratsherr, -(e)n. -en, m. (ist.,.jur.)beneficiaral dreptuluide rnajorat.
Majordomus, -, -, n1./i.st./rnajordom,intendental unei cur1i.
majorgnn ad7.majoq la vdrsta majoratului.
Majorennitit /. sg. malorat. v6rstd a majoratului.
majorisieren, majorisierte, ntajorisiert, vb. (h) tr. a obline majoritate (de voturi).
Majorislgrung, -en,.l.cigtigarea majorit5lii (de voturi).
Majoritit. -en,.l. najoitate; es wurde mit - beschlossens-adecis cu majoritatede vonrr.
Majoritltsbeschluss, -es, -schliisse,zr. hotirAre (sau decizie) a majoritdlii.
Majoritltslprinzip, -(e)s, -ien [-ian], n. principiu al majoritalii.
M ajoritltswahl, -en,.1.alegeri dupd principi ul maj oritdli i.
Majgrslecke, -n..1.(mil.,.litn / epocdcriticd (penffu avansareaofilerilor), hop al avansdrii
la gradul de maior.
Majqrsrang, -(e)s,n..rg. rang de nraior.
Majgskel, -n,./. (tipogr.)rnajusculi,literi mare, ini{ial5.
M aj gskelschrifl,./. sg. scrierecu majuscr.rl
e.
makaber a/j. macabru; inliicoEdtor; makabre Bilder imagini macabre.
-.\,
-e,
(cottstr)
(5i
Ntakad4m.
m.
tt.)
macadam.
makadamisicren, nukadamisierte,mukudanisiert, vb. (h1tr. a nracadamiza(o sosea).
a executaun macadam.
Makadamisierung, -en, /. macadamizare,executarea unui macadam.
Mgkak. -s (li Maketken).-en, nt. (:ool.) nlacac. lnaimufd siamezi (lllacut'us ct'nontolgts L.l.
Nf4kartlstrauB, -e.s,-.strtiufie,n. (inv.) buchet din flori artifrciale Ei ierburi uscate.
Makedone, -n, -n, n. macedon.
Makedonier [-ier], -.r,-, m., -in, -nen,./.v. M azeclonier.
l\fakel, -.e,-, nt. patd(moralii),prihana.cusur;ohne - IirS cusur.
Miikelei, -en,.f. l. rnotturi,nazuri (nrai ales la mincare).2. critici meschina;5icuni;
bdrt'eald,huld; cicdleali; cdrteald;dojana, mustrare.
m a k e l f r e ia d 7 .v . r n a k e l l o s .
makelhaft adi.patat, prihanit; cu gregeli,greqit.
milk(e)lig adj. carecritici totul, greu de nrullumit; cicalitor, dojeniror;hulitor, birfitor.
mqkefllos udj. t}ld pata, lird prihand. neprihdnit. ireplopabil. tiri vicii; lird cusur.

79s
Mgkelllosigkeit /. rg. curdteniemorali, neprihinire; neviciere, lipsd de victl.
mgkeln,mukthe, genrukch(ichnak(e)le), vb. (h) inn (com) amijlooi tranzacgiicomerciale.
mlkeln, nttikelte. gemtikelt (ic'h nuik(e)le), vb. (h) intr. l. (an cu dat.) a critica meschin;
a cdrti. a dezaproba,a gisi pricind, a gisi nod in papur5. 2. (am.) a face samsarlAc.
Nlakelgp [mcik'ap], -, ,r. sg. 1. machiaj.2.crend de faf5.
Mgki. -s, -s, n. (:ool.) rnaimuld <maki> (Lemur).
Makkaroni p1. macaroane.
1\fakkarqnidichtung, -en.f poezie, literaturd macaronicd(in care sunt amestecatedoud
saumai multe limbi).
makkaronisch ad7.amestecde limbi; -e Verse versuri macaronice(in care vorbele
suntluatedin diferite limbi).
M4kker, -s, -, tlt. (reg.) tovardE.
i\f4kler. -s,-, nt.(crnn.)samsar,misit; intermediar;curtier;agentde schimb;ehrlicher mijlocitorcinstit.
Mlkler, -.r,-, ,,r. l. cdrcota5,criticastru.2.v. Makler.
Nfakferei, -en,.f. samsarlAc,misitie (meserie).
Nfaklerfirma. -men,.f. (ec.) casdde curtaj. de intermedieri.
Mgkfergebiih r, -en,l., M4klergeld, -(e)s, -er n. c69tigal curtierului, intermediamlui.
Nl4klergeschift, -(e)s, -e,,n. afacerea samsamlui, misitie.
Nlaklergewerbe -.s,l. ,sg.profesiune de curtier. de intermediator.
Nl4kferfohn,-(e)s,-l6hne,rr. v. Maklergebiihr.
m\klig adj. v. m iik ( e ) I i g.
Makrgle. -n, f . (iht.) scrumbie albastrA(Scomberscomber).
Nl4krobefehl, -(e).;,-e, m. (inforrn.) macrocomandd.
lilakrobigtik/. sg. (biol.) macrobioticd.
makrokephal adl. v. makrozephal.
Makrokorrosign. -ot..1. macrocoroziune.
Makrokgsmos,-, ,n, Jg. rnacrocosm(os).
Makromolekiil. -.r. -e',n. macromoleculS.
nrakromolekulgr udj. macromolecular.
Makrgne. -n, t'. Qul.) picromigdald.
Mgkroliikonomie l. sg. macroeconomle.
makroskgpischadi. macroscopic.
Mgkrolsprache, -n, .f. (in/brm.) macrolirnbd.
lf4krostruktur, -an, l. macrostructurd.
Mgkrotext, -(e)s, -e, m. (in/brm.) macrotext.
makrozephal arl7.macrocefal.
Makrozephale,-n, -tl, nr. (om) macrocefal.
Makrozephallg.1.sg. macrocefalie.
makulatigrcn, r nhtlatiefte, malaiatiert, vb. (h.1n a lipi maculaturi pe pere{i(pentu tapetarc).
Makulatur. -r,n,./.rrraculaturd,ein Buch als - einstampfen a da la topit o carte;(pop.)
rededoch keine - nu vorbi prostii.
Nlakulaturbogen. -.!, -. tn. coal6 de tipar rebutatd.
M a k u l a t u r p a p i e r-,. r ,- e , n . v . M a k u l a t u r .
makulieren. makulierte, makuliert, vb. th) tt: l. a face maculaturd,a da la topit (o
carte).2. a da la cog.
makul0s adj. cu pete, pitat, murdar.
mgl adv. l. ori, inmullit cu; zwei - zwei ist vier de doud ori doi fac patru. 2. (fam.;
presc.de la einmal) odatd;Moment mal! o clipi! es ist - nicht anders ce sd-i faci,
astae: sagen Sie -! ia spune-mil komm - her! ia vino incoace! sie ist nicht - schiin
nici mdcarnu e fmmoasd; es war - ein Kaiser a fost odatd un impirat.
\tgl. -/e7s,-e tpl.5i Mciler), n. l. semn (din nagtere),pat6, alunili.2. piatr6; bornd.
stdlpdehotar.3. rnonument, piatrd comemorativd. 4. (sport) semn,punct (care marcheazi
bazade pomire sau sosire).5. (pl. Male) datd,oari; das zweite - a doua oar5; zum (sau
beim)ersten - pentru prima datd; mit einem - deodat6;einige (sau mehrere) ^e de
ori. manches - cdteodatd;de multe ori; ein and(e)res - alte date; zu wiedercAteva
holten^cn nu o datd.de mai multe ori; alle ^e de fiecaredat6;cu orice prilej, totdeauna;
dieses- de data aceasta;von - zu - consecutivde fiecare dat6; ein fiir alle ^{e) o dati
pentrutotdeauna;ein paar Dutzend -t de cdtevazeci de ori; das einzige - singuradat6;
etliche{e) de cAtevaori; jedes - oricAnd,de fiecaredat6;das niichste - sau niichstes dataviitoareiwie viele -(e)? de cAteori? das vorige - sau voriges - data trecuti; zum
wievielten-? a cita oar6?
Malachlt ['XIt], -s, -e, m. (minerai./ malahit.
malachltgriin ad7.verde-malahit.
mal4d(e)adj. (fhm.) bolnav. slabit.
M4laga,-.s,ll,. ,rg.vin de Malaga.
Mafaie[-'laie]. -n, -n.,n. malaiez(locuitor din Malaiesia).
illalaiin [-' latln], -nen,J. malaiezd'
mal4[ischacl. malaiez,din Malaiesia.
Mal4ria.l. sg. (med.) malarie, friguri palustre, paludism.
malariakrank adl. bolnav de malaria, de friguri palustre,malaric.
Malarianriicke,-n, .1.\dnlar anotel (Anophelesmaculipennis).
M4llart. -en, /. rnod, t'et,gen de a picta.
malitzig adj. (reg.) l. obosit,ostenit,istovit.2. slab.3. rdu. bolnav.
Mafgwier[-vie], s, -. m., -in, -nen,J.malavezl6).
Mglaxt, -ii:tte,l. (lbrest.) securede marcat arbori.
N{al4sier[-zie]. -^1,-, lr. v. Malaie.
mglbar aif. care poate li pictat.
N t g l b a r t c- .n . . / .v . M a l a x t .
iff4lbaum. -(c,).s,-biiume.n. l. arbore limiti. de hotar.2. arbore marcat, insemnat.
Ntglbuch.-(e)s, -hiicher, rr. carte de colorat.
maledeien.nruledeite,maledeit, vb. (h) intr. (inv.) l. a huli, a injura; a blestema,a
afurisi.2. a calomnia.a vorbi de riu.
Malediktiqn, -en, /. (int'.) l. afurisenie,blestem, maledicliune. 2. calomnie.
maledizgntadi. (inv'.)calomniator; batjocoritor.
maledizieren,nmledizierte, malediziert, vb. (h) tr: (irv./ a blestema, a afurisi.

Malsiule

Malefikqnt, -en, -en, Malefkus, -, -.lizi,m. (inv.) rdufdcdtor,criminal, nelegiuit.
Malel!2, -es, -e, n. (inul crimS; ticdlo5ie.
Mafefizkerl, -(e)s,-e, m. (itm.) l. ticdlos;aiiuisit. indrdcit.2. penoandindrameafi, temerard.
mgfen, malte, gemalt, vh. (h) l. tr. l. a picta; a scrie incet Ei caligrafic; sich - lassen
a poza(pentru un portret); man soll den Teufel nicht an die Wand - nu te juca cu dracul;
jn. in Ol - a picta pe cineva in ulei; ein Stillleben - a picta o naturd moartd; sie ist wie
gemalt e frumoasi ca o cadri. 2. a colora; a boi; die untergehende Sonne malt den
Himmel rot soarelecare apune coloreazdcerul in rogu.3. (reg.) a zugrdvi; a spoi; die
Wohnung - lassena zugrdvi locuin{a;(/ig.) er malte uns alles sehr schiin ne-a zugrdvit
totul in culori trandafirii.ll. rcfl. l. (lam.) a se farda, a se picta; sie malt sich (dat.) die
Lippen se rujeazd,iEi dd cu rogu pe buze.2. a se reflecta,a se oglindi; aufseinem Antlitz
malte sich Entsetzen fala lui oglindea spaima.
Mglen, -s, /r. rg. l. pictat; zum - demn de pictat; zum - schiin frunros de pictat.
2. zugrixit.
Mgler, -s, -, m. l. pictor. 2. zugrar': \,opsitor.
Mglerlakademie, -n [-mi:an],/. (inv.)academiede picturi.
Mgferlarbeit. -en,.f.l. zugriveali; zugrivire. zugrivit.2. pictur6;pictat.
Mglerlatelier [-atelje:], -.r, -.s,r?.atelier de pictor.
M4lerbursche, -n, 41,nt. (inv.) ucenic. invdlScel al unui zugrav.
Malergi, -en,J. l. pictat; artd de a picta; picturd.2. tablou.3. zugrivit; zugt'iivcal5.
M4lerfarbe, -n,"[. l. culoare de pictat. 2. vopsea.
M4lerfirnis, -ses, -.re,rn. lustru, verniu.
M g l e r g e l h i l f e -, n , - n , m , v . M a l e r b u r s c h e .
Mglergeriit, -(e)s, -e, r., Mglergeritschaft, -err,./.ustensilepentru pictat.
Mglergeselle, -n, -n, tn. calfi de zugrav.
Mglerlhandwerk, -(e)s, rr. sg. meseriede zugrav.
Mglerin, - nen, f. pictorila.
mglerisch adj. l. pictural de pictat; vom -€n Standpunkt din punct de vederepictural.
2. pitoresc,frumos; eine ^e Umgebung un peisajpitoresc.
M a l e r k a s t e n ,- s ,- , , n . v . M a l k a s t e n .
Mglerkittel, -s, -, m. haina, halat de pictor.
Mglerkrankheit, -en,J. intoxicafie cu culori.
M4lerkreide, -n,J. cretdcoloratd (pentru desen)
Mglerkunst/ sg.v. Malkunst.
M 4 l e r l e h r l i n g , - s ,- e , m . v . M a l e r b u r s c h e .
M4lerleim, -(e)s, m. sg. clei (intrebuinlat in f-abricareazugrdvelilor).
Malerleinwand. -wrinde,f. panz6 pentru pictura
Mglerfeiter, -n,.f. scarddubli de zugrav.
M4lermeister, -s,-, m. n)aistruzugrav.
M4lermuschel, -rt, /. hool.) scoicd (Uttio pictorum).
mgfern, malerte, gemulert,'v'b.(h) intr. (lam.) a se ocupa de picturi.
Mglerpinsel, -s, -, llr. l. penel (de pictor). pensuld.2. bidineade zugrar'.
Mglerschule, -rr,.l.gcoalade pictura;die niederlindische - gcoalaolandezi de picturd.
M4ferfstock, -(e)s, -sttjcke,rr. bd1de sprijinit mdna (pentru pictoril.
Mglertuch, -(e)s, -tlicher, n. pinzd pentru picturi, tablouri.
Malertum, -s, ,?.sB'.(am.) lume a pictorilor.
Mafgsche, - n, f. (reg.) di f-rcu ltate, neplicere.
Mglfarbe, -rr,.f. culoare pentru pictat.
M4lgeriit, -(e)s,-e, r. v. Malergeriit.
Mglgold, -(e)s, n. s'g.bronz auriu pentru picturd.
Ntgfgraben, -s, -grriben, m. brazdd de hotar.
Mglgrund, -(e)s, m. sg. grund (al unei picturi).
Mafhggr [-'lo:e], -s, -e (Ei -.s),n. l. nenorocire.accident.2. pifanie. ghinion; nepldcere.
malhongtt l-ho-l adj. necinstit; necavaleresc;nepoliticos, necivilizat.
Malice [ma'li:s(e)]. -n, f. malilie. rdutate.
Mglier [-lie], -.s,-. Malingse, -n, -r, Malinesier [-zte]. -s,-, nt., --rn.-nen,.f.malinez(i),
locuitor(-oare)din Mali.
Malignit6t./. sg. (med.;1malignitate.
malizifls adj. r6utdcios.perfid, malilios.
Maliziositlt, -en, f. rdutate,perfidie, maliliozitate.
M4lkasten, -s, -kcisten,m. cutie de culori.
m4lkern, malkerte,gemalkert, vb. (h) tr (reg.) l. a pipdi; a apf,sa,a presa,a strivi. 2.
a mulge.
Mgfkfasse, -n,J. clasdde picturd.
malkontgnt adj. (itrv.,reg./ nemullumit, nesatisldcut.
Mglkunst, -kiinste,.l. picturd; arti de a picta.
M 4 f k r e i d e ,- n , J . v . M a l e r k r e i d e .
m4Uadj. (reg.) l.(nar.;dcsprc rrin0 schirnbdtor.2.(/hm.l zinatic, {icnit, nebun,trisnit.
Mall, -(e/s, -s, r. l. supermarket.2. (mar.) gablon. rnodel (pentru pd4i ale navelor).
m4llenr, mallte, gemullt. r'b. (h) intr. (mar.; despre t'tint) a-gi schimba intruna direclia.
m3lfen2, mallte, gemallt, t'b. (h) tr (mar..)l a lucra dupa modet, dupi gablon.2. a rndsura.
M4llepost, -en,./. (inv.) po$td,sac de scrisori.
M4llungr / sg. (ntar.) lucrare dupl rnodel, dupi qablon.
M3llung2l. sg. (mar., met.) zond,centurd de cahn.
M4lm, -(e/s, m. sg. (geol.) 1. malm (epocd geologici). 2. praf de piatrd, piatrd sidrimatd.
m4lmen, malmte,gemalmt, vb. (h) n'.a strivi, a zdrobi, a sfIrAma, a rn5run(i,a pisa mArunt.
m4fmig adj. sfirdmicios, friabil.
M4lmzahn, -(e)s, -ziihne, m. v. Mahlzahn.
m4lnehmen, nahnr mal, molgetronunen(du nimmst ntat, er nintnt nwl), vb. (h) tr (mat.)
a multiplica.a inmulli.
Malgche./ sg. (/um.1rnuncd grea, trud5.
malgchen, malochte, ntalot'ht, vb. (h) intt: (um.) a munci din greu, a tmdi.
Malgcher, -s, -, m., -in, -nen..f. (lom.l muncitor(-oare).
M g l p i n s e l , - s ,- , m . v . M a l e r p i n s e l .
mqlproper Ei malprgper aclj. (reg.;i/ig.) necurat, murdar.
Mglsiiule, -n, f. stdlp de hotar.

Malschelbe

M4lscheibe, -n, f. paletd de pictat.
Mglschloss, -es, -schlt)sserr. incuietoaresecretA(cu combinalie de litere).
M g l s c h u l e ,- n , / . v . M a l e r s c h u l e .
M4llstaffelei, -en.f. ;evalet (de picturi).
Mgflstein, -(e)s, -e, m. l. piatrd de hotar. 2. monument.
Mgllstock, -(e)s,-st6cke,rr. v. Malerstock.
Mgllstrom, -(e)s, -strdnte, m. l. (mar.) vdrtej (in mare). 2. (geogr.) curent de mare.
Mgftechnik, -en, f. tehnicd picturali.
M4lter, -s,-,m. saun. l.unitatedemdsurdpentrucerealede1,5-7hl.2.(reg.) stdnjen.
3. (austr.) mortar. 4. piatrd mdcinatd de intemperii.
mgltern, malterte,gemaltert, vb. (h) tr |. a mdcina contra platd. 2. a rndsuracu banila,
cu chila. 3. (re4.) a ageza,a stivui lemne in stdnjen.
Malteser, -s, -, m., -in, -nen,./. l.locuitor(-oare) din Malta, maltez(d). 2. nt. cavaler
al Ordinului de Malta, cavaler de Malta.
Maltgserkreuz, -es, -e, n. (gi orlog.,.fol.) cruce de Malta.
Maltgserkreuzgetriebe. -s, lr. .rg. mecanism cu cruce de Malta.
Maftgserlorden, -s, /il. sg. (ist.) ordin al cavalerilor de Malta.
Maltgserlritter, -.s,-, m. v. Malteser (2).
maltgsisch adj. de Malta, maltez.
Maltqse.f, sg. (chim.) maltozd.
maltriitlgren, maltrdtierte, maltrdtiert, vb. (h) tr. a chinui, a maltrata.
Maltriitlgrun g, -en, .f. chinuire, maltratare.
Mglum, -s, Mala, n. rdu, boald.
Mgllutensilien [-ien] ./ p/. v. M a I e rg e r ii t.
Malvaslgr [-va'zi:e], -:r,m. sg.vin de Malvazia.
M4lve [-va], -n,J. (bot.) nalbd, coldceii-babei (Malva rotundifolia).
mqlvenfarbig adj. de culoareanalbei (mov).
Mqlvengewiichs, -es. -e, n. (bot.) malvacee.
Mglverbot, -(e)s. -e, r. interdiclie de a picta.
Malweise, -n,J. mod de a picta, stil (personal)in picturS.
M 4 l z , - e s , r . s g . m a l 1 ; ( l i g . ) a n i h m i s t H o p f e n u n d - v e r l o r e n s t r i c i o r z u lp e g e $ t e
cu el.
M4lzbereitung/ .rg.prepararea mallului.
Mflzbier, -(e)s, -e, n. bere de mal1.
M4lzboden, -s.-briden,n. pod, arie pentru prefacereaorzului in mal1.arie de slddirie.
M4fzbonbon, -s, -s, m. bomboandde mal1.
MSlzbottich, -(e)s, -e, m. cadd.pentru fermentareamalfului.
M4lzdarre, -n.1. cuptor de uscat malgul.
M4lzeichen, -s,-, n.l. (mat.) semnulinmullirii. 2. piatrdde monument.3. semnde hotar.
malzen, malzte, gemalzt (du, er malzt), miilzen, mcilzte,gemtilzt (dtt, er mrilzt) vb. (h)
tr. a preface (orzul) in mal1.
Miilzer, -s, -, ffi.muncitor berar.
Miilzerg!, -en,./. instalalie pentru prefacereaorzului in mal1,sldddrie.
M4lzlextrakt, -(e)s, -e, n. (Ei n.) extract de mall.
m4lzig adi. cu con(inut de mal1.
M4lzkaffee, -,s,-s, m. cafea de rnal!, surogat de cafea.
M4fzkeim, -(e)s, -e, rn. grdunte de mal!.
Mqlzmiihle, -n, f. moar6,de mdcinat mal1.
Mqlzschrot, -(e)s, -e, n. (sau m.) borhot de mal1.
M4fzlsteuer, -n, /. impozit asupra fabricdrii berii.
M q l z t e n n e ,- n , . 1 v. . M a l z b o d e n .
M 4 l z t r e b e r , - s ,- , m . v . M a l z s c h r o t .
M4fzlzucker, -s,m. sg.maltozd.
M4ma Ei Mam4, -.s,/. mam6; lhre liebe Frau - scumpa dv. marnd.
M4machen, -s, -.r, z. (dim. de ta M a m a) mdmicd, mdmucd.
M4mbo. -(s), -.s,lll. mambo (dans).
Mamelgck, -en. -en, m. (ist.) mameluc.
M4mma, Mantnrue,.f.(anat.) sin; glandd mamard.
Mammifere. -n, f. (zool.) mamifer (Mammalia).
Mammographie, -n,./. (med.) mamografre.
MSmmon, -s,m. sg. l. (nit.) Mamon (zeu al boga{iilorla vechii Sirieni).2. (/ig.,peior:)
avufie, avere; bani; er dient dem ^- este sclavul banului.
M4mmonsdiener, -r, -, rr. sclav al banilor.
\t4mmonsdienst, -(e/s, rr. ,sg.l. cult al lui Mamon. 2. cult al banului.
Mgmmut, -(e)s, -e (si -s), r. (zool.) mamut, elefant fosil (Elepha.sprinigenius).
M4mmutlanlage, -n, f. construc{ieuriaEd.
M4mmutbaum, -s, -briume, m. (bot.) sequoia (Sequoiagiganteu).
M4mmutgeschaft, -(e)s, -e, n. rnagazin, afacere mare.
M4mmutlhiihle, -n,.f. pe$terda mamufilor.
M4mmutknochen, -.s,-, rr. os de mamut.
MSmmutlunternehmen, -s, -, t1.intreprindere uriagd.
M4mmutverlanlstaltung, -en,f. manifestareuriaqd,de propo4ii.
m4mpfen, mamp/te, gemampfi. vb. (h) tr. (pop.) a rn.incaclefiind; a infuleca.
Mamsglf, -en (gi -s),./.l. domnigoard.2. menajer[(rnai alesla o mo$ie).3. ospdtarila,
chelnerili; kalte - ospdterildcare servegtemincdruri reci.
m4nl. pron. nehot. unipersonal (traductihil mai ales prin refl. imper,sonal)- sagt se
zice; wie schreibt - diesesWort? cum se scrie acestcuvent?- spricht Deutsch se vorbe$tegermana;wenn - ihn sieht,sollte- glauben... cAndil vezi,ai credecd...; - denke
sich sau - stelle sich vor inchipuie-1i,imagineazd-fi;si ne inchipuim, sd ne imagindrn;
wie - will dupl plac; - kann nicht nu se poate;- darf nicht nu e voie; - ist nicht mehr
der Jiingste nu mai sunt atat de tAn[r. ll. adv. (particuld de intdrire; ./anr.) numai; fleacuri! - sachte!
bloB numai, nu mai mult decdt;lass - gut sein! lasdl linigtei;te-te!
numai incet! na. dann - los! na, apoi d6-i drumul!
-n,/,
Miingde,
menadi, bacanti.
M4nagement ['mantd3ment], -.s,-e, ,?.management,conducere,direclie (a unei intreprinderi mari); parte a personalului ciruia ii revin sarcini de conducere.

796

Managementlausbildung, -en,./ studii, formare, perfeclionarein management.
Mgnagementberatungsgesellschaft, -el,./. societatede consulting in management.
M4nagementlerfahrung, -en,f. experien{din management.
a
m?nagen ['mrened3en],managte,gemanagt, vb. (h) tr l. a conduce,a intreprinde,
organiza,aseingrijide;eineSache-aseingrijide,arezolvaochestiune.2.aorganiza
(concerte,meciuri etc.); a lansa(un artist, un sportiv); einen Kiinstler - a facepemanagerul unui artist.
M4nager ['mened3e], -s, -, m. manager,organizator,conducdtor.
M4nagertyp, -s, -en, m- tip al omului intreprinzdtor,manager.
m4nch adi. qi pron. nehot. (mancher manche, manches,pl. manche) a) cAteun, cite
o, unii; b) multi, multe; -,e Leute unii oameni, unii; ^+s multe lucruri, mult: ^+s Mal
uneori, cdteodatd;so -es Jahr a) in decursde mulli ani; b) (in) cdteun an; - einer kiinnte
sagen unii, mulli ar putea sd spund;^e Frau a) cAte o femeie; b) nu o singurdfemeie;
-e Freude a) cAteo bucurie;b) multe bucurii; - GrofJer sau^cr GrofJeunii. mulli oameni
mari; - liebes Mal sau -es liebe Mal a) din cdnd in cdnd; tl) adesea;gar ^€s mai multe
lucruri; ^e spielen cAliva sejoacd, in - em hast du recht in cite o privingdai dreptate;
ich habe so ^cs gehiirt am auzit unele lucruri.
mqnchenlorts adv. in mai multe locuri.
m4ncherlei arlv. felurit, diferit, deosebit;auf - Weise in mai multe feluri.
M4ncherlei. -"r,,?.sg. tot felul de lucruri, diversitate,felurime.
mancherlortsm
. a n c h e r w d r t sa d v .v . m a n c h e n o r t s .
Manchesier 1'mrndestol4 gi man'Jeste],-.r,,1. catifearipsati din bumbac,de Manchester
M4nchesterlanzug, -(e)s, -ziige, m. costum din catifea ripsatd.
M4nchesterlhose, -r,.1. pantalon de catifea ripsatd.
M4nchestersamt,-s, -e, M4nchesterlstoff,-(e).;,-e, m. v. Manchester.
M4nchestertum, -(e)s, -n. .sg.doctrinS,teorie a liber-schimbiqtilor.
M a n c h g t t e[ m a n ' J e t e ]- ,n , / . v . M a n s c h e t t e .
m4nchmal adt. cdteodatd,uneori; de multe ori.
m4nchmalig adj. (rar) ocazional.
Mand4nt, -en, -en, nt., -in, -nen,.f. (jur.) persoandcare imputernicegtepe o altasdo
reprezinte,mandant(d), client(a).
Mandarln, -s (gi -en), -e (qi -en), m. (i.st.)mandarin, inalt demnitar chinez.
Mandarlne, -n,./. (bot.) mandarind.
Mandarlnenlamt, -(e), -timter n. demnitate de rnandarin.
Mandarlnenbaum, -(e)s, -bciume,m. (bot.) mandarin (Citru.snohilis).
M a n d a r l n e n w i i r d e ,- n , / . v . M a n d a r i n e n a m t ,
Mandgt, -(e)s,-e, n. mandat,act de imputemicire;sein - niederlegena-Eidepunemandahrl.
Mandatgr, -s, -e, m. mandatar;imputernicit.
Mandatgrmacht/. .sg.,Mandat4rlstaat, -(e)s,-en, m. v. Mandatsmacht.
Mandgtsbrief. -(e)s, -e, m. mandat,imputemicire scris(d).
Mandgtsgebiet, -(e)s, -e, n. (pol.) teritoriu sub mandat.
Mandatskommission. -en, l. (pol.) comisie mandatard.
Mandatsmacht. -mdchte,l. (pol.) ptere mandatard.
Mand4tslprozess, -e.r.-e, m. (jur.) proceduri mandatari.
Mand4tsltrdger, -.s,-, llr. v. Mandatar.
M4nde, -n, /. (reg.) l. mdngdldu.2. cadd.3. coE mare {ird mdner.
Mqndel, -tt../. l. (bot.) migdald; bittere -n migdale amare; gebrannte -n migdale
prajite. 2. (anot.) amigdald;jm. die -n herausnehmen a scoatecuiva amigdalele.3. unitate
demdsurdvechedenumdratde
l5-16bucdli;eine-Eiercincisprezeceoud;einekleinel5 bucnli; eine grofle - 16 bucili. 4. (geol.) formaliune amigdaloidi. 5. (agr.) claie
(formatd din cincisprezecesnopi).
m4ndellartig adi.1. (geol.)amigdaloid.2. migdalat.
M4ndellauge,-.e,-n, t1.ochi migdalat.
M4ndefbaum, -(e)s, -briume,m. (bot.) migdal (Amygdnlus communis L.).
M4ndelbliite, -n,.f. floare de migdal.
M4ndelbrot, -(e)s, -e, n. prdjiturd cu migdale.
M 4 n d e l d r i i s c ,- n , . f .v . M a n d e l ( 2 ) .
Mqndellentziindung, -en,./. (med.) amigdalitd; eiterige - amigdaliti purulenti.
m4ndelfiirmig a4i.l. in fomd de migda16,migdalat.2. (geol.)amigdaloid.
M4ndelkcrn, -(e)s, -e, n. sdmburede migdald.
Mandelkleie / sg. tdrile de migdale.
M4ndelkriihe, -n, /. (ornit.) dumbriveancd (Coracias garrulus).
M4ndelkuchen, -s, -, n. prajiturdcu migdale,picromigdald.
M4ndelmilch.f. sg. (t:osnrctic'a)
laptede migdale.
pentru migdale.
M4ndelmiihle, -rr, l. rigni1a, rdz-dtoare
M4ndelmus, -es, -e, n. terci, pdsatde migdale.
m4ndefn, mandelte,gemandelt (i.^h mand(e)le), vb. (h) /r: 1. a pune in cldi de cite
cincisprezecesnopi. 2. a numdradin cincisprezecein cincisprezece.3.(reg.) a mdngdlui.
M4ndelliil, -(e).s,-e, r. ulei de migdale.
M4ndelloperation, -en,.l. fured.) opera\iede amigdale.
Mandelsiure, -n, /. (chim.)acid mandelic.
M4ndelschale,-n, l. coaldde migdale.
M4ndefseife, -n,.1.(r:osmeticti/sapun (din ulei) de rnigdale.
M4ndellstein.-(e)s,-e. m. (geol.)rocd amigdaloida.
M4ndellstoff. -(e),s,nt. sg. (chint.) amigdalinS.
M4ndeltorte, -n,.f. tort de migdale.
mandelweiseadv. cite cincisprezece.
Mqnde(r)f, -s, -. n. (glumel omule!, birbatel.
M4nderllstehlauf,-.r,-e, r. hopa-Mitic5.
M4ndl, -,s,-(tt), n. l. (reg.) sperietoarede ciori. 2. (gluntet) omule{.
Mandollne, -r, l. mandolini.
Mandofnenlspieler. -s, -, m., --rn.-nen../.mandolinist(5).cAntiret(-eatd)din rnandolind
Mandqra, -ren, f. (inv.) mandord (un fel de ldut[).
Mandorla, -len, /. (inv.) aureold ovali (in pictura bisericeasc6).
Mandragqre, -n. /. (bot.) mandragord (Mandragora o.ffic:inalis).
Mandrill, -s, -e, m. (zool.) (maimuld) nandril (Cynocephaltrsmormon).

797

Mandrlt. -en, -en, m. (hi.s.)cilugdr, sihastru.
M 4 n d s c h u r -, ( s ) ,- , m . v . M a n d s c h u r e .
M4ndschu2, -.r, z. .rg. (limba) manciuriand.
Mandschgrc, -n, -n, m.,Mandschgrin, -ner,l locuito(-oare) din Manciuri4 manciurian(6).
mandschgrisch adj. din Manciuria, manciurian.
Mangge [ma'ne:3e], -n, f. manej; die von der - cei din lumea circului.
Mgnen p1. (mit.) spirite (bune) ale mo4ilor familiei, mani.
mqng prep. (reg.) (ct ac. qi dat) intre; sub.
Manpn, -s, n. .rg'.@him.) mangan.
Manganat, -(e)s, -e, n. (chim.) manganat.
Mang4nbister, -s, m. (sau n.) sg. culoare brun6 de mangan.
Manggnblende.l- sg. (mineral.) alabandind,sulfurd de mangan.
Manp.nleisen, -r, ,,. rg. (met.) feromangan.
Mang.nlerz, -es. -e, n. (mineral.) minereu de mangan.
M a n g 4 n g l a n z l - e sm
, . sg. v. Manganblende.
mang4nhaltig adj. manganic cu conlinut de mangan.
Mang4nhartlstahl, -(e)s, -strihle,m. (metal.) otel manganos.
Manganit. -(e)s, m. sg. (mineral.) manganit.
Manggnkupfer, -s, n. sg. (metal.) cupnr cu mangan.
Manpnloxid (qi -oxyd), -s, -e, n. (chim.) oxid de mangan.
Manggnsiure, -n, J. khim.) acid manganic.
Manggnlstahl, -(e)s, -stcihle,m. (metal.) ofel-mangan.
Manggnverbindung, -en,f. (chim.) compus al manganului.
M4nge, -n, /. l. (lsl.) balistd (medievald). 2. v. M a n g e 12.
Mpgelr, -s.Mcingel,m. l. sg. neajuns;lipsd;carenli; aus - an (cu dat.) din lipsade; - an
Raum lipsd de spaliu; - des Trinkwassers lipsl de apb potabild; aus sau wegen - an
Beweisendin (sau in) lipsi de dovezi, de probe; aus - an Platz din lipsi de loc: (com.)
einen- anzeigena notifica o lips5; - an Arbeitskriiften lipsd, penuriede mAni de lucru;
- an Vertrauen lipsd de incredere; offensichtlicher - viciu aparent, lipsd aparentd;
verborgener- viciu ascuns.2. sg. nevoie, siricie; - leiden a fi in mizerie.3. (fg.) cusur,
deficienld.defect; meteahnd,lipsd; die Miingel seiner Arbeit deficienlele muncii sale;
ein gro0er - des Buches o mare lips6 a cd4ii; jeder Mensch hat seine Miingel fiecare
om are defectelesale; einen - aufdecken a descoperi,a dezvilui o lips6, un neajuns.
M4ngel2,-n, f. mdngiiiru, maEindde mdngdluit; calandru de rufe.
Miingellanzeige,-n,./. (ec.) reclamalie,noti a carenlelor.
mqngefbaradj. $ adv. v. mangelhaft.
M4ngelberuf, -(e)s, -e, lrl. meserierard, exercitatdde pu{ini meseriaqi.
M4ngelbrett, -(e)s, -er n. sc6nduri de mdngdluit (sau calandrat)rufe.
M4ngellerniihrung.f. sg. (med.) alimentalie deficitard.
M4ngellerscheinung, -en,J. (med.) fenomen de caren{6,de distrofie.
m4ngelfrei, miingelfrei aty'7.ireprogabil,frrd cusur, fErd scdderi,IEra lipsuri.
Mangelgebiet,-(e)s, -e, n. domeniu deficitar.
m4ngelhatt adj. defectuos, insuficient. nesatisldcitor, incomplet, cu lipsuri; .-e Waren
mirfuri cu defecte; die -e Kenntnis der Sprache cunoa$tereainsuficientd a limbii.
Mangelhaftigkeit/ sg 1. defechrozitate,insuficienla;lipsuri, imperfecliune.2. mediocritate.
MingelhaftungJ. sg. (ur.) rdspunderepentru defectelede fabricalie.
M4ngelholz, -es, -hrilzer n. mdngdl5u; cilindru al calandrului.
Mqngelkost/.sg. v. M an ge I erndhrung.
Mqngelkrankheit, -en, f. (med.) distrofre.
M4ngellleitung, -en,.f. (/iz.) conducgieP, lacunard.
M4ngelmeldung, -en, /. (com.) comunicarea mdrfurilor care lipsesc.
mqngefnl. ntangelte,gemangelt, vb. (h) intr Si impers. a duce lipsd (de ceva); a lipsi.
a nu ajunge:es mangelt mir an nichts nu-mi lipsegtenimic; es mangelt ihm an Takt
e lipsitde tact; Geld mangelte nu erau bani; ihm mangelte Mut ii lipseacurajul;wir
werdenes euch an nichts - lassen vom avea grijd sd nu v6 lipseasci nimic.
m4ngeln2,mangelte, gemangelt (ich nang(e)le), vb. (h) tr anetezi rufe cu
mdngdldul,
a mdngdlui.
m{ngeln, mringelte, gemcingelt (ich mring(e)le), vb. (h) tr (reg.) l. a observa lipsa, a
lipsa.
simli
2. a cicdli, a bate la cap; a ciuta cearti.
mqngelndl. part. prez. de la mangel nt. ll. adi. absent,inexistent.
M4ngelnote,-n, l. listtt cu mdrfuri care lipsesc.
Mqngelrad, -(e)s, -rdder n. (tehn.) roatd incomplet dinfati.
M4ngelriige, Miingelriige, -n,J. @om.)reclamafie cu privire la calitatea(sau cantitatea)
mdrfurilor.
m4ngelsprep. (cu gen.) in (sau din) lipsi de; - geniigender Deckung in lipsh de
acoperire
sut'icientil - eindeutiger Beweise in lipsa unor dovezi clare.
Mingelverzeichnis,-.res,-se, n. v. Mangelnote.
M4ngefware.-n.J. ftom.) marfl lipsi, marfi care se cauti, dar nu se gese$tein cantitali
suficiente.
M4ngelwiische.l.sg. rufe pentru mingdluit; rufe mangiluite.
M4ngelwirtschaft, -en,./. (ec'.)economiede penurie.
m?ngen,mangte,gemangt, vb. (h) tr. v. mangeln2.
M4ngfutter, 1r, tx. sg. (agr.) amestec din IEini gi tdrdle (ca hrand pentru vite); nutret
amestecat.
Mlnglgut, -(e)s, -giitea n. amestecde metale de mici valoare.
M4ngkorn, -(e)s, n. sg. (agr.) grau amestecat.
M4ngler,-s,-, m., -in, -nen,f. muncitor(-oare)intr-o spdldtorie,cilcdtor(-oare)de rufe.
Mpngobaum. -(e)s, -briume, m. (bot.) mango, pom fructifer tropical (Mangdbra).
M4ngold,-(e)s,-e. m. (bot.) (varietatede) sfecli rogie,mangold (Beta wlgaris var.rubra).
M4ngopflaume,-n,.f. /Dcrt./mango (fruct).
Mangrgve l-val, -n, f. (bot.) mangrove.
N{anggste,-n, f. (zool.) mangustd (lt[ungos, Herpestes ichneumon).
maniakglischcd7.v. manisch.
Manichjler[-'9e:e], -.t,-, m. l maniheu,adeptal maniheismului.2. (argou studenlesc)
creditor,
cimdtar pisdlog.

Mann

Manlg, +r [-'ni:en], /. (p.sih.)nanie, idee fix5; das Sammeln ist bei ihm zur - geworden colecfionareaa devenit pentru el o nranic;eine - fiir etwas haben a avea o
manre pentru ceva.
Manier, -en,f. l. manieri, chip, fel, rnod;jeder auf seine(sau nach seiner) - ficcare
dupd felul sdu (sau manierasa); etwas mit guter - tun a f-aceccva bucuros;sie sind
mit guter - davongekommen au scdpatin mod elegant.2. pl. purtare,rnanicre,linuti;
er hat gute -en el are o purtare f'rumoasi; was sind das fiir ^+n! ce nranieresunt asteal
er hat keine ^en gelernt nu a invdtat sd se poarte,a rdmasnecioplit; das sind keine ^en
Astanu esteun fel de a se purta.3. (arte) stil; manierd(personal[);in Diirers - in maniera
lui Drirer.4. stil afectat,manierism;artificialitate;das ist nur - aceastac numai afectare.
manierlgrt [mani'ri:et] ad1.manierist;afectat.cdutat.artiflcial. nenatural;lbrlat.
Manierlgrtlheit/ sg. aer (sau stil) rnanierat;artificialitate,lipsa de naturalele,afectare.
Manierlsmus [mani-], -, m. sg. (arte, lit.) manierisrn.
manlgrlich adj.l.manierat, politicos,amabil,bine educat,fin. rnodest.2. cum se cuvrne.
bine; er spielt - Klavier cdnti bine, corect la pian; cr ist ganz - gekleidct e ingrijit
imbrdcat, e imbrdcat corect.
Manlgrlichkeit/ sg. politele,amabilitate,maniere,(buna) educatie.
manifgst adj. vddit, cunoscut,evident, manifest, invederat.
Manifgst, -(e)s,-e, n. l. manif-est;program; chernare;politisch-ideologische -+ manifeste politico-ideologice. 2. (mar.) declaralie de rndrfuri.
Manifest4nt, -en, -en, ln. l. rnanifestant;demonstrant.2.(jur., rrr,:/ persoandcare presteazdjurdmAntul declaratorde debitor.
Manifestatiqn, -en,J. l. manifestalie.manifestare,dcmonstralie.2. declaraliepublicd.
Manifestationsleid, -(e/s, -e, rn. Qur., inul jurim.lnt declaratorde debitor.
manifestlgren, ntanifbstierte,ntanifbstiert,vb. (h) l. /r: a manifesta,a arata;er manifestiert Sicherheit manifestd siguranta. ll. intr. l. a manifesta; cs wurde gegen den
Krieg und fiir den Frieden manifestiert s-a manifestatimpotriva razboir-rlui;;i pentru
pace- 2. (ur., inv.) a depunejurimint declarator de debitor. lll. rt,/I. a se manifbsta.
Manikllre, -n, /. l. manichiurl.2. manichiuristd.
3. etui cu instrunrente
dc rnanichiurd.
manikiiren, manikiirte, nttnikiirt, vh. (h) intr. a I'acernanichiurd.
Manllafaser, -n,/, Nlanllalhanf, -(e)s, m. sg. (bot.) fibra de N'[anila(Musu textili.s).
Manllatau, -(e)s, -e, r. odgon de Manila.
Manllazigarre, -n, J. ligara de Manila.
Manigk, -s, m. sg. (hot.) manioc (Manihot dult'is).
Manigklstiirke, -en,J. amidon de manioc, tapioca.
Manlpetl, -s, -, m. (ist., mil.) manipul (a treia parte dintr-o cohoftd romand).
Manlpel2, -n,./ banderoldbrodatd (purtatd pe bralul stang de un preot catolic).
ManipulSnt, -en, -en, m., -in, lrcn, f. l. minuitor(-oare),manipulant(d).2. persoand
care conduce din umbrd, care manipuleazdtreburile. 3. (uustr.) salahor.
Manipulatign, -en,f. l. manipulare,r.rrAnuire.
2. (/iS I manevrd(de influentarea opiniei
publice).3. (pefur) uneltire,maginafie;truc; teftip de ncgustor.4. (metl.) procedeu,aplicare.
5. (rcg.) vopsire sau sortarea pieilor'.
Manipulationslamt. -(e)s, -rimter,n. (itty,.,com.) otlciu de rnanipulare.
Manipulatiqnsbelamte,-n. -n (ein Manipulationsbeamtt'r),
rrr.,Manipulationsbeamtin, - nen, f. (irul funcli onar(a) mdnuitor(-oare), manipul ator(-oare).
-s,
-,
Manipulatiqnsfehler,
m. eroare,gregealSde manipulare.
Manipufatiqnsgebiihr, -en../. (inv.) taxi de manipulare, de mAnuire.
Manipulator, -s,-teren. rz. l. prestidigitator,mdnuitor abil de car(i (de joc) sau zamn.
2.v. Manipulant (l).
manipullgrbar adj. care poate fi manipulat, minuit; leicht - u;or de mdnuit.
manipulieren. manipulierte, nunipuliert, vb. 0t) tr: l. a manipula, a rtrinui. 2. a influenla
opinia publicd, a manevra.3. a unelti. a se folosi de trucuri (pentru a-si atinge telul).
M a n i p u l l g r u n g ,- e n , . f .v . M a n i p u l a t i o n .
mgnisch adj.l. (med.) maniac, nebun; - depressiveslrresein ne-buniedepresivS.
2. manic. obsedat.3. zdnatic.
manistisch udj. @oet.)privitor la strdbuniidecedati.la rnani.
m4nk adj. (reg.) l. cu defecte,cu gregeli.2. slab,bolnavicios.
manklgren, mankierte,nturkiert, vb. (h) intr (inv.) l. a nu nimeril a lipsi de la. a neglija
(lucrul); 2. a greEi.
M4nko, -s, -.r, /r. l. (in.) lipsa (in casa),deficit, manco. 2. defect, neajuns.
M4nkogeld, -(e)s, -er n. bani lipsd (in casi), manco de casd.
M4nn, -(e/s, m. l. pl. Mritrner 1. om, birbat; sei ein -! t'ii bdrbat! junger - (bnrbat)
tdnir; von - zu - de la bdrbat la bdrbat; (t'am.)ein gro8artiger - un onr admirabil; ein
alter - un om bitrAn, un om in vArstd;zum - heranwachsen a deveni bdrbat. a creste
mare; beriihmter - om vestil, celebru;ein - der Zukunft un onr al viitorului; ein der Tat un om de acfiune;ein - von Welt un om de lume; ein - r'on Bildung un om
cult; ein - von Geist un om spiritual.inteligentlein - von Wort un onr de cuvAnt,de
'fagcs
onoare;(in expr.)ein -, ein Wort pe cuvant; der - des
scin a 1l onrul. eroul zilei;
pentrucopii), bau-bau;der der schwarze(sauwilde, biise)- onrul negru(sperietoare
im Mond petelede pe lund; (fig.) den wilden - machen (sau spielen) a lace pe nebr-urul;
der blinde - a) orbul; b\ (nw.) al doilea comandant(al unei corabii); ein ganzer a) bdrbat din cre;tet pdna in tilpi; b) un om dintr-o bucatd; onr intreg; groBer - a) om
inalt; b) (/ig.) om mare. 2. barbat,so!; mein ^- so{ul meu; - und Frau sot qi solie; sie
hat einen - bekommen s-a rniritat; qi-aglsit un bdrbat;seineTochter an den .- bringen
a-Eimdrita fata; einen - nehmen a se mdrita. ll. pl. Lcute om, insi ein .* aus dem Volke
un om din popor; ein -des Volkes un om legat de popoq care aclioneazdpentru popor;
gemeiner - a) om de rAnd;b) (mil.) ostagsimplu; der geeignete- omul potrivit: der
kleine - a) omul simplu,nu preainstirit; b\ (glumell penis;guter -! prietenel(Si iron.1
feiner - om fin; (fam.,/blo.sit ca exclamalie) -. hab ich geschuftct! ornule, ce am tras!
am muncit pe brAncil mein lieber -! biiete dragdt(am.,.fig.) den lieben Gott einen
guten - sein lassena lSsatonrl in grija Domnului,a nu-5ifacegriji: das ist der rechte acestae omul potrivit; ein gemachter - un om fdcut,bine situat:stiller - a) orn tdcut;
b) (fg.) decedat;(/ig.) ein toter -' sein a fi un om mon. a nu nrai avea perspective;selbst
ist der - ajut6-tesingur; er hat seinen - gelunden gi-a gasit nagul;seinen - stehen
(sau stellen) a nu da inapoi; a-gi lace datoria,a reugi;- an - urndr la umdr; cot la cot;
- gegen - intre indivizi. om contra om; cine Ware an den - bringen a desface(sau

Manna

vinde) o marfE;an den unrechten - kommen a greqiadresa;an den rechten - kommen
a gbsi omul potrivit; a gdsi cu cine sd se inJeleagi;wenn Not am - ist dacd e nevoie,
la nevoie;der - auf der StrafJeomul dc rdnd; omul de pe stradir;bis auf den letzten
pAnala ultimul or1; die Kosten betragen auf den - (saupro -) zrvei Euro chelntielile
ie urcd la doi euro de fiecare(sau de cap de om); - fiir - unul dupi altul: 1/lr/ durch den
dritten -prin intermediul unui te4. unei a treia persoane;fiir einen -stehen a fi solidari:
mit - und Maus cu totul; cu citel cu purcel;wie ein - to{i odatd,in unanimitate;der
kluge - baut vor ornul in{elept se ingrijeste din timp; er ist ein - des Todes este sortit
mo4ii; ich bin -s genug, mich zu verteidigen sunt in stare si mi apdr 5i singur; er ist
nicht der -. das zu tun nu e el omul si fac5 a$aceva. lll. pl. Mann ldupti num<,rale)
l. persoani,oml die Fabrik hat eine Belegschaftvon zweitausend- fabrica arc un
efectiv de doud mii de oameni. 2. (nril.. mar.) soldat, cSlare!,rnarinar; ein Heer von
hunderttausend - o oastede o sutdde mii de oameni:zehntausend- zu FUB zecemii
de solda{i pedeEtri(sau de pedestraEi);(nutr.) alle - an Bord (sau an Deck)! toatd lumea
pe punte!:- iiber Bordl om la apal; - und Ross cal 5i cdldret;das Pferd hat seinenibgeworfcn calul si-a trentit cAldretul.lY. pl. Monnen. l. (i.st)vasal; Gunther und
seine ^+n Gunther $i vasalii sdi.2. (joc.de cdrli, .tport) partener.jucitor, coechipier:uns
f e h l t d e r v i e r t e - n e l i p s e ; t e a l p a t m l e a j t r c i t o (r .; l i s ) d i e M a n n e n u m D c o e c h i p i e r i i
lui D. V. .\g. (mine; in etpr.l altcr-rtrina pdrdsiti,stratepuizat;silberner-filon bogat
in argint.
2. strcsolidificatal mojdreaMgnna. -s, ,. ,tg..MSnna l. sg.l. (hibt.)mandcereascd.
nutui.3. pulpa (dulce) a diverselorfructe. 4. (bot.) pistaie de siminichie.senamechie
(Cassia a ngustilb I io ).
i \ I 4 n n a b a u m ,- ( e ) . s-,b c i u m ez, . v . M a n n a e s c h e .
M4nnalcrnte, -n, /. recoltdde mani.
M4nnafesche.-n,.1.(hot.) mojdrean(Fru.tinusorntts L.).
Mgnnaflechte, -n' /. (bot.) mand (Lec'unoraesLulcntd)'
M4nnagras, -(e)s, -grciser n., M4nnalhirse./. sg. (bot.) touricit (Glv'teriu.fluituns)
M4nnaregen, -s. -. ttt.ploaie de mand.
(Tettigiuorni).
M4nnazikade.-n,1.(entom.)cicad[careprovoacdrninareaurojdreantrltri
M4nnazucker. -.r.,r. .tg.zahArde mani.
m4nnbar atlj. 7. lde.sprt'fete) nt|orld.2. (desprebdie{i) (devenit) puber, matur'
l\I4nnbarkeitl. .rg. l. 1la f'ete)nubilitate.2. (la hirbali)capacitate de procrea!ie.
M4nnbarkeitsritus. -, -ten, n1.,Mqnnbarkeitswcihe/ sg.(reg.) ir.rilierepentnr mdntiS.
Miinnchen, -s,-, n. (dinr.dc la Mann). l. omulet.2. so{ior.3' mascul(la animale).4. (in
e,\pr) -machen a) a face sluj',b) (mil., glumel a da onorul; c')(1i9.)a face mofturi. mutre.
Nl4nndeckung /. sg. (sport) acoperire de adversar.
M4nndienst, -(e)s,-e. m. (i.st.)serviciude vasal
M{nne interj. (reg.) bdrbdtele.dragd(lbrmd tle odre.saredesrnierddkturepentnt so!.).
m?nnen. mannte, gemannt, r'b. (t, l. intr. l. (mar.) a aduce ceva greu la bord (dAnd
din mind in mind). 2. (reg.) a se mdrita. ll. tr'.lreg.)1. a invinse (o diticultate).2. a
echipa(o nav.lcu marinari).
Mannequln [rnana'kE:],-r, -,s,ir. (Ei m.) l. manechin.2- (ig I om lir5 voin{d,slab.
Minnerlabteitung, -en,./.seclie,compartimentpentrubarba!i.
lltinnerlarbeit. -en, f . muncd, treabdde birbat.
M{nnerlart.l. rg. obicei. fel barbatesc;nach - bdrbdtegte.
Nl{nnerberuf, -(e)s, -e, nr. profesie pentru barbali
Miinnerbund, -(e)s,-blintle,lr. alianli (secretd)intre bdrba[i;asociafie.intovdriSire
de bdrbati.
M{nnerchen p/. 1dela M d n n c h e n (4)) omuleli: - machen (saubauen) a da onorul.
Miinnerchor [-ko:e], -(e).s.-chiire. t?r.cor de bdrbati, cor bdrb[tesc.
M{innerdoppel, -.i, -, n. (lenis)dublu-bdrbati.
Mhnnerleinzel. -,r,-, rt. (torl.s)sinlplu-barbali
Minnerfang. -(e),s,m. .sg (fam ) ag[lat de barbali
m{nnerfeindlich udj. androfbbic.
Minnerfreundschaft.-en,.f. l. prietenieintre bdrbafi.2. rela{iehomosexuala(intre barbafi).
Nfiinnergesangverlein,-(e).s,-e, rr. societatecorali de birbali.
Miinnergeschichte, -rr, /. (lhm.) relalie amoroasl (a unei t-emei).
M{nnergesellschaft. -en,.l. societatebdrbiteasca.societatede barbati.
Minnerlhand. -htinde,l. mind de barbat.
M{nnerlhass, -es. n. sg. urd impotrir a blrbalilor, androfbbie.
Milnnerlhaus. -es,-hr)user,n. (etnogr,)casaberbalilor.
M{,nnerkleider p1. haine barbdtesti.
m{nnerlos adj. fdrd barbali.
miinnermordend adi. (/am.)1. (gluntet,desprc.fbmei)cared5 gata birbalii. 2. obositor
gi vdt[mdtor pentru bdrbali; ein -er Berufo prol'esiegrea, periculoasd(pcntnr bdrbali).
M{nnername. -ns,-n, ri. nllme de birbat. nume bdrbdtesc.
M{nnersache. -rr,./.chestiunecare privcqteharbatii.
miinnerscheu arl1.temdtoarede bdrbali. androtbb(d): androlbbic.
M{nnerlstand, -(e)s, -stcincle,nr. tribund pentru birrbali (intr-o sinagogi).
M{nnerlstation, -en..f. secliepentru birbati (intr-un spital).
voce de bdrbat
Minnerlstimme, -rr../.Ioce barbdteascd,
M{nnertreu. f. sg. (bot.) bobornic (L'et'onicabect'ubungaL'.1.
Miinnerliiberschuss, -es. -sthiisse.llr. surplusde barbati.
M{nnerrvelt/. .rg.lume a barbalilor;dic - blrba{it.
Miinnerwirtschaft /. sg. (glumel) ntenaj, gospodirie tira rnAnade femeie.
M4nneslalter, -.t, ,?..sg.varstd maturi. vdrstd a barbaliei; im schiinsten - la (sau in)
cea mai frumoasdvirsti a bdrbatului.
Nlqnneslart /. .fg.caracterbarbdtesc,vi|il. masculin:nach - in rnod bdrbStesc.
M a n n e s j a h r ep / . r ' . M a n n e s a l t e r .
M4nneskraft. -krti/ie, /. fo45 virili. bdrb.lteascd.
M4nnesldngel. ,sg.inallime a unui om; von - cAt un om.
Mqnnesnrut, -(e)s,nt. sg. curaj barbitesc.
M4nneslpflicht, -en, /. datoriede birbat.
Manneslschwiche. -rr,.l. fued.) impotentd.
(a unei lamilii)
Manneslstamm. -(e)s,-stiinme, rn. ramurdbdrbdteascd

798

M q n n e s l s t i i r k el . . l g .v . M a n n e s k r a f t .
Mqnneslstolz,-(e)s,m..tg. mandriebirbdteasci.
M4nn(es)tum. -.s,fl. .r.9.barbdlie.
M4nnesrvort, -(e)s, -e, rr. cuvint de onoare; auf -l pe cuvant de onoarel
M4nneswiirde l. .sg.demnitate de bdrbat. de om.
M4nneszucht./,sg.disciplindsever6.
M4nnfalf , -(e)s, -/iille, n. (i.st.)retrocedarea proprietilii de rasal.
M4nngeld, -(e).s,-ar, n. (ist.) despagubirepentru omordrea unui bArbat
Nt4nngut. -(e),s,-giiter,/. proprietatede vasal.
nr4nnhaft .rdj. bdrbdtesc.energic.vitcaz.curalos.
l\f4nnhaftigkeit l. sg. barbdlie. r'itejie. curaj.
M4nnheit /. ql. l. caractermasculin; (lig.1 blrbalie. curaj, energie 2. virilitate; die
nehmen a castra.
mannig pron. (reg.) v. manch.
mannigfach. mannigfaltig, m4nnigfiiltig arf. felurit, r'ariat' dif'erit. divers.
M4nnigfaltigkeit.l. sg. l diversitate,varietate.rnultilateralitate.2.(mat.)nrultiplicitate.
m { n n i g l i c h ( e l v . , i n v . ) l . p r o n . n e h o t . i n v a frl.e c a r e . l l . o d y . i n g e n e r a l , i n d e o b $ t e ; e s
ist - bekannt toala lutneaStie.
iVlinnin, -nen..f.l. f-emeiecu apucdturide barbat:hermafrodrta.2. /irrt:/ f-erneie.
M { n n l c i n , - s , - , / ? .v . M d n n c h e n .
das -e Geschlecht
minnlich l. udj.l. birbdtesc.masculin,viril; de partebdrbateasca;
sexul birbdtesc; ein ^.cr Erbe un mogtenitor de parte birbhteascd; eine -e Stimme o
Vtrcede birbat; -er Vorname pronume barbatesc;(crnit ) -er Vogel bdrbatugal unei
2. (liq )tipic bdrbdtesc.Iiguros.
pasar|.(bot.)-e Bliiten flori barblteqti,staminif'ere.
energic; -e Eigenschaften insugiri tipice de bdrbat; ein -es Auftreten comportare
4. tgrunt.)masculin.degen
encrgicd.ca a unui bdrbatadevirat.3. de pane bdrbdteascd.
t11o.*linl der ^c Artikel articolul masculin.5. (stil.) ntasculin;^+r Reim rimi n.rasculrni
ll. adv. bdrb[te$te;- reiten a cdl6ri bdrblteEte.
Illdinnlichkeit.l. sg. caracterbdrbdtesc,virilitate, barbalie.
n. l. (term.)gura dc vizitare(la cazanecu aburi).2, (mur.)
Nl4nnloch, -(e)s.-l<)cher,
guri de om.
M4nnomann! intery.(am.) ia te uitdl of, Doamne!
Nf4nnsbild, -(e).s,-er, n. (bm.) birbat, om.
M4nnsbreite. -n,.1.grosimea unui bdrbat,a unur orn.
M4nnschaft. -en, f. l. (mil.) ostagi,trupi: efectiv al trupei; (p|., inv.) soldali cu grade
^€n camere
inferioare; die alte - osta$ii bitrani; die junge - recrufii; Riume fiir die
pentru osta$i.2. (nar.) echipa.l(al unei nave); eine - heuern a angajaun echipaj'3' (mil )
servanti (ai unui tun). 4. (sport) echipd;eine - aufstellen a fomla o echip6.
mqnnschaftlich alj. de echipb.
M4nnschaftslangelhiirige, -tr,-n (ein Mttnttsc'haftsangehdriger),m. $i./. (sport) membru
al echipei.coechipier(i).
l\l4nnschaftslanwerbung. -etr..l.l. /rirr:/ recrutarede soldali' 2. (nur.)angajare,recrutare de marinari pentru echipajul vasului.
M4nnschaftslauflstellung, -en, l. (sport) fonnare a echipei.
M4nnschaftsbett, -(e)s, -en, n. (nil..) pat comun pentru trupa.
Mqnnschaftsfahren. -s, n. sg. (r'ir:lism)concurs pe echipe'
Mgnnschatlsfiihrer, -s, -, m. (sport) l. cipitan de echipd 2. reprezentantal echipet.
lll4nnschaftsgeist. -/e/.r, m. sg. (sport) spirit de echipd.
Ntannschaftskamerad,-en. -en, nt. (spot't)coechipier,tovaris de echipd.
M4nnschaftskampf. -(e).s,-kiimpJb,lr?.concurs (sportiv) pe echipe.
M4nnschaftskapitiin, -s. -e, nt. (.;port) cipitan de echip6.
Nf4nnschaftskiiche, -n, .1.hti l.) bucdtinie pentru trup5.
-r,.f , Mpnnschaftsraum, -(c)s, -t'iituttc.nt. (mor.)saldde Inese
Nf4nnschaftsmesse,
a echipajului.
Mqnnschaftsrennen.-.s,-, n. (hipism)concurspe echipe.
l\'lqnnschaftsrolle,-rr,/. (tnar) rol.listi cu date personaleale echipajului.
l\f 4nnschaftslsieger.-.r',-, m. (sport) invingdtor in clasamentulpe echipe.
M4nnschaftslspiel,-/e/.r,-e, n. (sport)joc de echipA;joc al echipei.
M4nnschaftslstiirkc/. sg.l. (mil.)efectiv (numeric)al trupei.2. (.sport)componentd
(nunrerici) a echipei.
M 4 n n s c h a f t s l s t u b-er ., . / .v . M a n n s c h a f t s z i m m e r .
M4nnschaftswagen, -s, -, m. l. (tnil.) magind,camion pentru trupd. 2. (ferov)vagon
pentru trupA.
M4nnschaftswertung,-en. l. (,sport)clasamentpe echipe.
M4nnschaftswettbewerb,-(t')s,-e, n. (sport)concurspe ec'hipe.
M4nnschaftszintmer, -.e.-, n. (mil.) sal[. camerd pentru trup[.
l\I4nnsdeckel, 's, -. n. (ternr.) capacde gurd de vizttare.
m4nnsdick (r(r. de grositneaunui otl.
M4nnsfahrt, -en,.1.(mine) scari de coborAt.
m4nnshoch adi. dc inallimeaunui om. de un stat de onl.
M4nnshiihe /. sg. inirllime a untti om, stat de om.
i\f 4nnshut. -(e).s,-hiite,m. (reg.)pilarie barbdteascd
Nl4nnskleid.-(e)s,-er,,1.costurll,haind birb.{teasca
M4nnsleutepl. (fam.)barbali.
[\{4nnsname, -ns. 'n, ,tt. (reg.) nume de bdrbat.
M4nnslperson.-en,./.(/am.) persoanimasculinlt.
M4nnslpflicht l. .sg.datorie de bdrbat. de so!.
N{4nnslstamm, -(e)s, -strimnre,rr. linie birbdteascd.descendenliin linie birbdteascd
m 4 n n s l s i i c h t i ga d . i v . m a n n s t o I l .
m4nnsltief adi. dc addncimeaunui stat de om.
m4nnsltoll udj. (med.)nimfonrarti.
Nlannsltollheit.l.Sg.t med.)nimlbmanie.
l\lannsltracht. -err..l.port, costttl.tlbdrbdtesc.
M4nnsltreu /. sg.(bot.) scaiul-dracului(Et1'trgiunt'antpeslreL.).
M a n n s v o l k -, k ) . s ,n . . r g .v . M a n n s l e u t e .
Nt4nnszucht./.,sg disciplina:^ halten a pistra o disctplinl severA.


Related documents


dictionar german roman m z
protocoalele inteleptilor sionului
ferratum barometru de craciun 2017
al biruni
nivelele constiintei 12
barometru de craciun2018


Related keywords