PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRehabiliteringshandledning .pdf


Original filename: Rehabiliteringshandledning.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CS3 (5.0) / Adobe PDF Library 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 15/06/2017 at 17:50, from IP address 130.234.x.x. The current document download page has been viewed 183 times.
File size: 184 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Rebiliteringshandledarna
stöder både i vardagen och i nya
livssituationer

text: Eevamaria Paasikari | bilder: Ida Vauhkonen och Eevamaria Paasikari
| översättning: Jan-Peter Nummela
Hemma hos Barbro Häggkvist har hennes specialbehov tagits i beaktande. Det viktigaste hjälpmedlet är en krycka.
Barbro Häggkvistin kotona on otettu huomioon
hänen erityistarpeensa. Tärkein apuväline on kävelyä tukeva kainalosauva.

Rehabiliteringshandledarna
har som mål att främja
verksamhetsbetingelserna
och förmågan att reda sig i
vardagen för personer som
behöver rehabilitering i olika
livssituationer. Klienten
behöver nödvändigtvis inte
vara en individ utan kan
också vara en familj eller
grupp. Barbro Häggkvist
som lider av reumatism har
redan länge varit kund hos
rehabiliteringshandledarna och
hon anser att det stöd som hon
får av dem gör hennes vardag
lättare.

10

Hembesöket 1/2009

K

underna hos rehabiliteringshandledarna på Vasa centralsjukhus lider ofta av kroniska
sjukdomar. Kundgrupperna inrymmer t.ex. hörselskadade, rörelsehindrade och synskadade. Kunderna har
mycket varierande bakgrunder och
åldersmässigt kan de vara allt från
spädbarn till gubbar.
Den 58 åriga Barbro Häggkvist kontaktade rehabiliteringshandledaren
första gången i slutet av 80-talet.
– På sjukhusets reumapoliklinik berättade läkaren för mig hur rehabiliteringshandledarna kan hjälpa mig
vid anskaffning av hjälpmedel. Det
var skönt att höra att jag kunde få
hjälp med de specialtjänster som jag
behövde på grund av min sjukdom,
berättar Häggkvist.

Reumatism som en livslång sjukdom
Häggkvist har haft reumatism sedan
födseln. När hon som barn började
ta sina första trevande steg lade man
märke till något avvikande i hennes
vänstra knä. Knäet opererades redan
i den tidiga barndomen och gjordes
styvt, varför det inte går att böja.
– Som barn gjorde jag många av de
saker som alla andra barn gör. Jag skidade, cyklade och var mycket utomhus med mina kamrater. Jag bara
gjorde dem på mitt eget sätt, berättar
Häggkvist. Sjukdomen, som har inrymt både lugnare och mera dramatiska perioder, har gradvis fortskridit.
När Häggkvist kom i tonåren spred
sig reumatismen även till händerna,
vilket förde med sig mera operationer och långa sjukhusvistelser. Efter
operationerna var reumatismen alltid
bättre för en tid.
– Jag gick kontorsarbets- och bokföringskurser och deltog i yrkeslivet
i 12 år. Först arbetade jag på ett kontor och sedan i telefonväxeln på Roparnäs sjukhus där jag stortrivdes, berättar Häggkvist. Reumatismen bröt
ut på nytt och Häggkvist opererades.
Efter operationen gick Häggkvist i
förtidspension och flyttade från Vasa
centrum till Dragnäsbäck i ett trivsamt parhus.
Vardagsproblemen kräver uppfinnings­
rikedom
Under åren har Häggkvist använt sig
av många olika hjälpmedel som underlättat hennes vardag, såsom specialdesignade köksredskap exempelvis
knivar och osthyvlar.
Rehabiliteringshandledare Annikki
Fogström arbetar med rörelsehindrade barn och har besökt många kunder hemma.
– Vi besöker våra kunder hemma
när vi ska planera hur hemmet kunde fungera bättre med tanke på kun-

dens verksamhetsbetingelser. Då
”Alla som är
tar vi hjälp av till exempel saki behov av hjälp
kunniga inom byggnadsbranuppmuntras ta
schen, berättar Fogström.
kontakt. Ingen ska
– Kunderna kan fritt ta
behöva brottas
kontakt med rehabiliteringsmed vardagsprobhandledarna, de behöver alltlem ensam.”
så ingen remiss, tillägger rehabiliteringsplanerare Birgitta
Söderback.
Rehabiliteringshandledarens tjänster är avgiftsfria för kunden. Alla nya situationen, men
som är i behov av hjälp uppmuntras även föreslå alternata kontakt. Ingen ska behöva brottas tiva lösningar på hur
med vardagsproblem ensam. Kunder- saker kunde göras så
nas problem kan vara svåra och kräva enkelt som möjligt i
uppfinningsrikedom av både rehabili- den nya miljön.
teringshandledaren och kunden.
– I och med att
– Det finns inget garage i mitt hus många frågor kräver
och på vintern har jag svårt att få snön noggrann planering
av fönstren på min bil. Jag ringde min och mycket pappersRehabiliteringshandledarna ger varandra stöd även om var och en arberehabiliteringshandledare och vi fun- arbete är det skönt tar självständigt med patienter från olika sjukdomsgrupper.
derade tillsammans på hur vi skulle att få hjälp av rehabi- Kuntoutusohjaajat tukevat toisiaan, vaikka jokainen työskenteleekin itlösa det tills vi kom på idén om ett literingshandledarna. senäisesti tietyn sairausryhmän potilaiden kanssa.
takskydd för bilen. Takskyddet mås- De vet hur saker och
te vara tillräcklig brett för att jag ska ting ska skötas och i vilken ordning. bättre uppfattning om patientens sikunna stiga ur bilen utan att buckla Tack vare rehabiliteringshandledarna tuation. På sjukhuset håller rehabitill bildörren. Det tog sin tid innan vi är jag så självständig som jag kan vara literingshandledarna dessutom mothade kommit på en lösning och hade för tillfället, gläder sig Häggkvist.
tagning.
klarat av allt nödvändigt pappersar– Tillsammans med min rehabilite– Varje rehabiliteringshandledare
bete. Jag är mycket nöjd med slutre- ringshandledare har jag nu senast an- har en egen patientgrupp, men tack
sultatet, säger Häggkvist med glädje i sökt om en personlig assistent. Det vare sammanhållningen i arbetsgerösten.
här är en verksamhetsform som un- menskapen kan var och en få hjälp
I sitt arbete ska rehabiliterings- derstöds av staden. Den personliga as- med att lösa olika problem som de
handledarna även fungera som en sistenten är till för att hjälpa mig ut- stött på i sitt arbete. Arbetet är intreslänk mellan kunden och eventuella anför hemmet och med henne kan jag sant och belönande, eftersom arbetstredje parter.
åka till staden med rullstol. Min reha- dagarna är varierande och de långva– Folkpensionsanstalten, social- biliteringshandledare hjälpte mig in- riga kunderna kommer en verkligen
väsendet, hälsovårdscentraler, oli- tervjua och hitta en lämplig assistent, nära, tillägger rehabiliteringshandleka förbund, hjälpmedelsföretag, dag- berättar Häggkvist.
dare Kristina Back-Kanev.
hem, skolor och arbetskraftsbyråer är
Den glada Häggkvists veckor är
– I och med att det är så låg tröskel
bara några exempel på de många par- fyllda av många olika aktiviteter. att ta kontakt med rehabiliteringster som en rehabiliteringshandleda- Varje vecka har hon något rehabilite- handledarna är det lätt för mig att
re kan ha att göras med. En patients ringsprogram såsom fysioterapi eller ringa Stina, säger Häggkvist till slut.
situation kartläggs alltid individu- ergoterapi. Och på måndagskvällarRehabiliteringsenheten
ellt och heltäckande, berättar Barbro na får Häggkvist besök av barndomsHäggkvists rehabiliteringshandledare vännerna.
På rehabiliteringsenheten arbetar en
Stina Gullberg.
– Vi har varit vänner sedan barndorehabiliteringsplanerare, två avdelnings– Rehabiliteringshandledaren har men från det att vi var 5–6 år gamsekreterare och tio rehabiliteringshandockså hjälpt mig att göra en treårig la. Vår veckoträff är en höjdare, för på
ledare. Ingen remiss behövs, utan du
kan själv ta kontakt med rehabiliteringsrehabiliteringsplan för folkpensions- grund av min begränsade rörelseförhandledarna. Servicen är avgiftsfri.
anstalten för att jag ska få fysioterapi, måga kan jag inte träffa dem någon
berättar Häggkvist.
annanstans. Vi skrattar mycket och
Rehabiliteringshandledarna hjälper papratar om all världens saker, berättar
tienter i olika sjukdomsgrupper:
Häggkvist.
Rehabiliteringshandledaren hjälper i
> dysfasi och synskadade barn
> lungsjuka vuxna
livets vändpunkter
> hörselskadade vuxna
Människor behöver ofta hjälp när det Varierande arbete
> rörelsehindrade och ryggmärgskadasker förändringar i livet och när de rå- R e h a b i l i t e r i n g s h a n d l e d a r n a s
de vuxna
kar ut för nya situationer, till exem- ansvarsområde inrymmer hela sjuk> rörelsehindrade barn
pel när de ska börja i skolan, grunda vårdsdistriktet, d.v.s. de 15 kommu> synskadade vuxna
> långtidssjuka barn
familj eller byta arbetsplats. Rehabili- nerna i kustområdet från Larsmo till
> vuxna med reumatism.
teringshandledaren kan vägleda kun- Kristinestad.
Rehabiliteringshandden och till exempel en skola i den ledarna gör hembesök för att få en
Kotikäynti 1/2009

11


Document preview Rehabiliteringshandledning.pdf - page 1/1

Related documents


rehabiliteringshandledning
dagens arbete
rapport chocogift uf
for en feministisk politik 2013
pdf heybuddydate
ff 5f 1


Related keywords