Szamelmelet .pdf

File information


Original filename: Szamelmelet.pdf
Title: sze.dvi

This PDF 1.4 document has been generated by dvips 5.76 Copyright 1997 Radical Eye Software (www.radicaleye.com) / Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 17/06/2017 at 14:08, from IP address 188.143.x.x. The current document download page has been viewed 465 times.
File size: 1.2 MB (95 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Szamelmelet.pdf (PDF, 1.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Gábos Adél–Halmos Mária

SZMELMLET

Műszaki Könyvkiadó, Budapest

E tankönyv használatát az Oktatási Minisztérium
a T511.835-H/1999. számon engedélyezte.

A könyv a Soros Alapítvány támogatásában részesülő
Matematika-módszertani Kutatócsoport közreműködésével készült.

A rajzokat készítette: Halmos Mária

c Gábos Adél, Halmos Mária, Pósa Lajos 1990, 2000

c Műszaki Könyvkiadó, 2000


Az 1990-ben azonos címen megjelent könyv Pósa Lajos Kombinatorika, számelmélet
című kéziratának felhasználásával javított 2. kiadása.

ISBN 963 16 2662 8
Azonosító szám: MK 0901102
Kiadja a Műszaki Könyvkiadó
Felelős kiadó: Bérczi Sándor ügyvezető igazgató
Felelős szerkesztő: Halmos Mária
Műszaki vezető: Abonyi Ferenc
Borítóterv: Biró Mária
Műszaki szerkesztő: Ihász Viktória
A könyv terjedelme: 8,58 (A/5) ív
E-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu
Honlap: www.muszakikiado.hu
Készült a Dabas Jegyzet Nyomdában
Felelős vezető: Marosi György ügyvezető igazgató

Nhny sz a knyvsorozatrl
A Matematika-módszertani Kutatócsoport középiskolai matematikatankönyv-sorozata, melynek ez a könyv is része, egy 1973-tól mintegy másfél évtizeden
keresztül folyt tanítási kísérlet eredménye.
Ezúton mondunk köszönetet azoknak a tanároknak, akik részt vettek a kísérletben és minden munkatársunknak, akik értékes tapasztalataikkal, beszámolóikkal, megjegyzéseikkel nagyon sokat csiszoltak, javítottak az anyagokon.
Köszönetet mondunk Surányi Jánosnak, aki két évtizedig vezette a kutatócsoport sok nehézséggel terhes munkáját, figyelemmel kísérte, összefogta és
kézben tartotta a tanítási kísérletet, nagy szakmai tudásával és emberségével
segítette az iskolákban folyó munkát, a tanárok számára komoly támaszt jelentve; vállalta a kísérleti anyagok elkészítésének folyamatos szakmai irányítását,
beleértve az anyagokhoz készített részletes bírálatait, amelyek alapján az évek
folyamán sok jelentős javításra került sor.
Köszönettel tartozunk Gádor Endrénének, aki a kísérletező tanárok munkáját
segítette, és akinek a kísérleti anyagok javításában is sok része volt, és Genzwein
Ferencnek, aki a 80-as években nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy a kísérleti
munkákat folytathassa a kutatócsoport.
Nagy szeretettel gondolunk Gábos Ildikóra, aki már sajnos nincs közöttünk,
és aki nagy tanári tapasztalatával, a kísérletben való lelkes és áldozatkész részvételével, tanári útmutatók készítésével nagyon jelentős részt vállalt könyvsorozatunk kialakításában.
Hálával tartozunk Péter Rózsának, aki élete utolsó éveiben – már nagyon
betegen is – igen sokat segített a könyvek elkészítésében; Rényi Alfrédnak, aki
annak idején a Matematika-módszertani Kutatócsoportot a Matematikai Kutató
Intézetben létrehozta, és aki nagyon hatékonyan támogatta a tanulók önállóságára, kezdeményezéseire, tapasztalataira, felfedezéseire építő matematikatanítást.
Köszönettel tartozunk Kékes Máriának, aki a Műszaki Kiadó részéről sokat tett azért, hogy ez a könyvsorozat minél tökéletesebben juthasson el az iskolákba.
Könyveink szedését D. E. Knuth amerikai matematikus TEX matematikai
kiadványszerkesztő programjával készítjük. Bori Tamásnak, Fried Katalinnak
és Juhász Lehelnek köszönjük, hogy ennek a lenyűgözően matematikuslelkületű
programnak különböző fortélyait megismertették velünk.
Halmos Mária
a könyvsorozat alkotó szerkesztője

5

!

A knyvben hasznlt jelek magyarzata
A

jellel azt jelöljük, hogy a könyvben kihagyott üres helyre írhatsz.

jelzi, hogy a fejezet végén a feladat megoldásához kulcsot adunk.
a nehezebb feladatokat jelöli.

6

Sokfle feladat szmokrl
Osztlyozzuk a pozitv egsz szmokat oszthatsg szerint!
Az els hsz pozitv egsz
szmot osztlyoztuk ezen a
raj zon.

A szürkével színezett részbe
egyetlen szám sem került. Ez
érthető is, mert nincs olyan
szám, amely 9-cel osztható,
de 3-mal nem.

!

1. A 9-cel oszthat
szmok a
3-mal oszthat
k k z l val
k.

Ezt a kapcsolatot jól kiemeli
a következő ábra. Írd be ide
is az első húsz pozitív egész
számot!

!

0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmokat!

6

2. Írd be a megfelelő helyekre a

Az üresen maradó részt színezd be!

7

!

3. A raj zok cmkirl hinyzik a felirat. El tudod-e helyezni a címkékre az alábbi
0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmot be tudj

6

feliratokat úgy, hogy minden
írni valahova?

12-vel oszthat


4-gyel oszthat


!

4. Mindkét ábrán ezeket írd a két üres címkére!
12-vel oszthat


10-zel oszthat

0-nl nem nagyobb pozitv

6

• Csak az egyik ábrába tudod beírni az sszes
egsz szmot, ebbe írd is be őket.

• A másik ábrába milyen tulajdonságú számokat nem tudsz elhelyezni?

6

5. Ábrázold egy halmazábrán a 0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmok k zt
• a 12-vel osztható számokat és a 8-cal osztható számokat;
• az 5-tel osztható számokat és a 15-tel osztható számokat!

8

!

6. Színezd be az ábrának azokat a részeit, ahova egy szm sem ker lhet! Az

ábra többi részeibe írj be számokat!

• Tudnál-e itt is olyan ábrát rajzolni, ahol egy rész sem marad üresen?

!

0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmot a halmazáb-

6

7. Helyezd el az sszes

rákon! Színezd be az üresen maradó részeket!

9

!

8. Címkézd meg a halmazábrákat a fölöttük megadott feliratokkal!
5-tel oszthat


10

10-zel oszthat


20-szal oszthat


3-mal oszthat


12-vel oszthat


2-vel oszthat


3-mal oszthat


5-tel oszthat


3-mal oszthat


5-tel oszthat


-tal oszthat


6

2-vel oszthat


11


Related documents


szamelmelet
vegyes feladatok i uj
sorozatok
analizis i
analizis i tum
szamelmelet tum

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Szamelmelet.pdf