dokumentacija za zam (PDF)
File information


Title: ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
Author: Biljana.Janosevic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2017 at 15:59, from IP address 212.200.x.x. The current document download page has been viewed 454 times.
File size: 870.75 KB (39 pages).
Privacy: public file
File preview


ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
ул.Булевар ослобођења бр.39
www.grocka.rs
Гроцка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ БР. 5/17
- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-

Гроцка,фебруар 2017
Конкурсна документација садржи 39 страна

1

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 404-5-1 од 10.02.2017године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр.404-5-2 од 10.02.2017године, за
спровођење поступка јавне набавке бр.5/17, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара- Средства за одржавање хигијене у поступку
јавне набавке мале вредности
ЈН бр. 5/17
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за избор најповољније понуде

3
4

12

VI

Обрасци који чине саставни део понуде
Образац понуде
(бразац 1)
Образац структуре цене
(бразац 2)
Образац трошкова припреме (образац 3)
Изјава о независној понуди (образац 4)
Изјава понуђача
(образац 5)
Изјава подизвођача
(образац 6)
Модел уговора
(образац 7)

14
15
19
23
24
25
26
27

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

31

Изјава о средствима обезбеђења (образац 8)

39

II

III
IV
V

8

2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска општина Гроцка
Адреса: Булевар ослобођења бр.39,11306 Гроцка
Интернет страница: www.grocka.rs
Матични број: 07030495
ПИБ: 101552934
2. Врста поступка јавне набавке
Предмет јавне набавке се спроводи као јавна набавка мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима су уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.5/17 су :добра – Средства за одржавње
хигијене .
ОРН - производи за чишћење - 39830000
ОРН - хартија за хигијенску употребу -33770000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда .
6. Резервисана јавне набавка
Није у питању резервисана јавна набавка
7. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију.
8. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
9. Контакт лице
Лице за контакт: Биљана Јаношевић,одсек за јавне набавке,
контакт телефон:011/8501-312лок.122,е-mail адреса:
biljana.janosevic@grocka.org.rs

3

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
2.1.Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у
Техничкој спецификацији Конкурсне документације у прилогу
2.2 КВАЛИТЕТ
У складу са захтевима из Техничке спецификације
2.3.КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
У складу са захтевима из Техничке спецификације
2.4 .НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
Контрола испоручених добара се врши приликом записничке промопредаје од
стране представника Наручиоца,оценом да ли извршене испоруке добара
испуњавају уговорени квалитет.
2.5. РОК ИЗВРШЕЊА
У складу са прихваћеном понудом
2.6 МЕСТО ИСПОРУКЕ
На адресу Наручиоца

Опис
Понуђач је обавезан да понуди цену за добра која по квалитету и
квантитету испуњавају захтеве из техничке спецификације.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Tехничка спецификација је обавезан саставни део конкурсне
документације којом се прецизирају потребне количине наручиоца у
2017години.Потребно је обавезно поштовање техничких стандарда.У
техничкој спецификацији наведене су оквирне количине добара,које
треба да задовољавају својим квалитетом и захтевима Наручиоца.

4

Наручилац овом Конкурсном документацијом утврђује набавку средстава за
чишћење, следећих: врста, техничких карактеристике, квалитета и количина:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Редни Назив добара
број
1
2

3

4
5

6

7

8

9
10

Sona kiselina 1l neophodno da sadrži 16-18%
HCl – hlorovodične kiseline
Tečnost za sudove „Fairy” 1l ili odgovarajuća
sa sledećim satavom ili osobinama :tečni
deterdžent za pranje sudova i u hladnoj vodi,
prijatnog mirisa, sadrži manje od 5% nejonskih
sastojaka i od 5-15% anjonskih sastojaka,
benzisotiazolinon, fenoksietanol, Geraniol,
limonen, miris
Tečni sapun 1 za ruke l antibakteriološki
„NERA”. ili odgovarajući sa sledećim sastavom
ili osobinama: sadrži vodu, natrijum hlorid,
natrijum sulfat lauret, glicerin, parfem, pH
neutralan

Оsveživač za WC šolju u gelu 1комplet
(držač i 1dopuna), „Bref“ ili „оdgovarajući“

Tečnost za staklo sa pumpicom 750 ml „Mer” ili
odgovarajući sa sledećim sastavom ili osobinama:
sredstvo za čišćenje i održavanje staklenih
površina sa manje od 5% nejonskih sastojaka, od
5-15% anjonskih sastojaka
Politura za podove od 750 ml „Pronto legno
pulito 5 u 1”ili odgovarajući sa sledećim
sastavom ili osobinama: sredstvo za čišćenje,
poliranje i zaštitu drvenih površina na bazi
pčelinjeg voska, sadrži manje od 5% nejonskih
sastojaka, manje od 5% fosfata, parfem, glikol,
linalool, limonen
Tečnost za pranje podova1l „Ajax” ili
odgovarajući sa sledećim sastavom i
osobinama:Agua,Soduum C10-14, Alkyl
Benznsulfonate C9-11 Parth 8, Sodium Laureth
Sulfate, Sodium Citrate, Sodium Imiondisuccinate,
Buylphenyl Methilpropional, Hexyl Cinnamal,
Citronellon,Linaloon, Glutaral, Parfum, Colorant,
Octylisothiazolionne,
Tečnost 500 ml „Cif” krem ili odgovarajući sa
sledećim sastavom ili osobinama: otklanja
kamenac, rđu, čađ i ostatke zagorele hrane,
sadrži manje od 5% nejonskih sastojaka, od 515% anjonskih sastojaka, agens za izbeljivanje
na bazi hlorina, sapun, parfem
Sunđer „Vileda” sa abrazivom i žljebom,
95x40x65mm ili odgovarajući 1komad

Sunđerasta Тruleks кrpа,димензије
18х20цм „ Vileda“или одгварајући 1 комад

Јединица
мере

Оквирне
количине

комад

40 ком.

комад

70 ком.

комад

100 ком.

комад

80 ком.

комад

50 ком.

комад

50 ком.

комад

85 ком.

комад

комад

комад

50 ком.

50 ком.
50 ком.

5

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Rezervna Navlaka za čistać „Vileda”ili
odgovarajuća sastavljen od pamučnih resa velike
upijajuće moći, daje visok sjaj očišćenim
površinama
Vreće za smeće polietenske sa trakom – od 70
litara: vreća za smeće od polietilena koji je
bezopasan za okolinu i pogodan za reciklažu, a
prilikom sagorevanja ne isputša otrovne materije,
izrađene od polietina visoke gustine, izdržljive
„Fino” ili odgovarajuće“1 kesa(komadno)
Vreće za smeće polietenske od 120 litara
vreća za smeće od polietilena koji je bezopasan
za okolinu i pogodan za reciklažu, a priliko
sagorevanja ne ispušta otrovne materije,
izrađene od polietina visoke gustine, izdržljive
„Fino” ili „odgovarajuće“1kesa (komadno)
Rukavice gumene „Vileda” ili odgovarajuće sa
sledećim sastavom ili osobinama: PVC , sve
veličine, da su rastegljive i vodonepropusne
Папирни убруси „Perfeks” 1 ролнa или
одговарајући
- састав 100% целулоза;
- двослојни (2 x 20гр /m²);
- дужина ролне минимум 11 m +-5%;
- димензије 220 x 220 mm;
- високо
функционалног
ефекта,
безбедно и конфорно за употребу, са добром
перфомацијом тако да се лако цепају са
хромираног металног носача убруса (шипке)
Тоалет папир „Perfeks” 1 ролнa или
„одговарајући“
- састав 100% целулоза;
- двослојни (2 x 20гр / m ²);
- дужина ролне минимум 19м ;
- димензије 100 x 120 mm;
- високо
функционалног
ефекта,
безбедно и конфорно за употребу, са добром
перфомацијом тако да се листови лако цепају
са хромираног металног носача папира (шипке)
без придржавања другом руком
Sredstvo za čišćenje 750 ml „Mer” WC sanitar
ili odgovarajući sa sledećim sastavom ili
osobinama:čisti i dezinfekuje sanitarije i kuhinja,
kao i podova i radnih površina, sadrži manje od
5% nejonskih sastojaka, sapun, parfem, izbeljivač
na bazi hlora, sredstva za dezinfekciju natrijum
hipohlorit 4,8 gr na 100 gr
Uložak osveživača prostora u spreju za
fedomatik uređaj 400 ml „Air wick”ili
odgovarajući sa sledećim karakteristikama boca
pod pritiskom, punjen vazduhom, dugotra-jan i
uspešno otklanja neprijatne mirise
Magična krpa „Vileda” ili odgovarajuća sa
sledećim sastavom ili osobinama: višenamenska

комад

комад

комад

1 пар

30 ком.

3000 ком

4000 ком.

20 ком.
5000 ком

паковање

5000 ком.

паковање

комад

50ком

комад

70ком

6

magična krpa od mikrofibera, mogućnost
otkuvavanja na 90oC velike upijajuće moći

20

21

Trakasti džoger sa metalnom
teleskopskom drškom,glava džogera
sastavljena od pamučnih resa velike
upijajuće moći, daje visok sjaj „Vileda“ или
„одгварајући“
Ultramax kanta sa cediljkom elipsasta za 10 l
„Vileda” ili odgovarajuća

комад
1 џогер

1 канта

60ком
20ком

10ком

Обавезе Понуђача везане за испоруку добара
1) Квалитет у складу са важећим стандардима за ове врсте добара.
2) У предметној Конкурсној документацији исказане су оквирне количине, a
наручилац задржава право поруџбине мањих количина;
3) Понуђена добра морају бити у оргиналном паковању са приложеном
декларацијом о произвођачу односно увознику;
4) Рок трајања Понуђених добара у ставкама 1,2, 3, 5, 6,7, 8,17 и18, не
сме да буде краћи од 3 (три) месеца од дана испоруке.
Гаранције квалитета
Испоручилац преузима потпуну одговорност и даје гаранцију за квалитет
испоручених добара који мора одговарати карактеристикама датим у
спецификацији која је саставни део Конкурсне документације и понуди
испоручиоца, стандардима и нормативима за ову врсту добара, тако да неће бити
прихваћена било каква одступања од тражених техничких карактеристика.
Начин спровођења контроле и обезбеђивање и рок испоруке
- Наручиоц и Понуђач ће записнички констатовати преузимање предмета
набавке (квантитативни и квалитативни пријем) приликом примопредаје.
- Сви недостаци се записнички констатују и Понуђач је дужан да у року од
___ дана замени добро са констатованим недостацима.
- Уколико Понуђач не испоштује техничке карактеристике и састав добара
дате у понуди, Наручиоц задржава право да раскине уговор.
- Испорука добара ће се вршити сукцесивно од дана потписивања
уговора.
Место испоруке
Добра се достављају у просторије Наручиоца

М.П.

ПОНУЂАЧ
_____________________

7

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5.), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
став 2. ЗЈН, дефинисане овом
Да он и његов законски заступник конкурсном документацијом
није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
ЗЈН);
Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

8

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под
редним бројем 1, 2, 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5.ове конкурсне документације), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА
(Образац 5.), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих
или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:

9


Download dokumentacija za zamdokumentacija za zam.pdf (PDF, 870.75 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file dokumentacija za zam.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000615643.
Report illicit content