Co to jest AI .pdf

File information


Original filename: Co to jest AI.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 22/06/2017 at 17:35, from IP address 78.28.x.x. The current document download page has been viewed 332 times.
File size: 92 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Co to jest AI.pdf (PDF, 92 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview
Co to jest AI? Zdefiniuj jednym zdaniem AI.Jakie są ele AI?Kiedy powstała auka o AI?Jakie są klu zowe zagad ie ia AI?CzyDlaczego „silna wersja” sztucznej inteligencji wzbudza kontrowersje?Wy yśl włas e kryteria defi iują e „i telige ję”.Jakie znasz rodzaje inteligencji?Jakie są dwie głów e drogi do powsta ia AI?Jakie podejś ie zastosowa o w projek ie ko puterów 5 ge era ji?Dla zego projekt udowy ko puterów 5 ge era ji ie przy iósł rezultatów?Co to jest przestrzeń szuka ia?Co to jest heurystyka?Jakie są rodzaje szuka ia?Jaki jest ajwiększy pro leCo to jest reprezentacja w przestrzeni stanu?JakCo to jest reprezentacja redukcyjna.Itp. ...Opisz algorytm szukania XX.Jaka jest złożo ość algoryt u XX?Podać zalety itera yj ego pogłę ia ego szuka ia w głąPrzesuwa ka potrze uje
algorytmu XX.W jakich warunkach szukanie przy XX jest rów oważ e szuka iu YY?Jakie są wady i zalety algoryt u XX?Jakie są podstawowe ele e ty algoryt u ge ety z ego?Jakie znasz zastosowania algorytmów genetycznych?

się róż i sła a i sil a wersja AI?

przy szuka iu rozwiązań?

oż a go u ik ąć?

IDDF .

ru hów y ją uporządkować; osza ować pa ięć potrze

ą dlaJakie są głów e pro edury szuka ia?Jaką yś zastosował do rozwiąza ia pro le u ZZ?Jaką fu k ję heurysty z ą dla algoryt u A* zastosujesz do ZZ?Co to są io orfy?Na zyJak działa Teoretyk Logiki?Jakie yły ele GPS? Czego as au zył GPS?Jaka jest kolej ość o e węzłów grafu w strategii minimaksu?Podać przykładowe fu k je o e y dla sza hów.Do zego służy te h ika alfa-beta?Co u ożliwia spraw e działa ie w gra h po i o iewielkiej pojeJaka jest pojeJaką strategię stosują ludzie w grze w sza hy?Wszys y A to B. Żade C ie jest A. Jaki stąd w iosek?Osza uj jaka jest sza sa horo y
wypadł pozytyw ie.Osza uj li z ę opera ji wyko ywa y h przez
z systemem Deep Blue.Narysować zależ ość stop ia ko pete ji progra u od szy koś i szuka ia i wielkoś i jego
bazy wiedzy.JakieNa czym polega reprezentacja wiedzy w przestrzeni stanów? Proceduralna?Co to jest logika predykatów i do zego służy?Zapisz w repreze ta ji logi z ej fakt: A ia studiuje kog itywistykę i jest a trze iCo to jest logika pierwszego rzędu? JakieNa zyJakie są wady i zalety repreze ta ji logi z ej?JakieCo to jest z iór roz yty? Przy liżo y?

polega a aliza elów i środków? Jakie

a zalety?

oś i pa ię i ro o zej?

ość pa ię i ro o zej złowieka i jakie i spira je dla AI z tego wy ikają?

ają

zęstość jej występowa ia i dokład ość testu, który
ózg Kasparowa i wytłu a z, dla zego przegrał

a y rodzaje wiedzy w ros ą ej trud oś i i h repreze tacji?

polega

a włas oś i?

etoda rezolu ji i po o się ją stosuje?

a y rodzaje iepew oś i i jakie teorie się ty

zaj ują?

roku.Podać przykład z ieZdefi iować dopeł ie ie, su ę, ilo zy dla z iorów roz yty h.Podać przykład reguł roz yty h.Co repreze tują ele e ty sie i se a ty z ej?Jak prowadzi się rozu owa ie dla sie i se a ty z y h?Jak repreze towa e są słowa wW jaki sposóNa zyCo to jest systeJakie są zalety i wady systemów produkcyjnych?Podać przykład ra y dla poję ia XXX.Rodzaje agentów.Czy age t typu X wystar zy y zro ić Y?Co to jest system ekspertowy?Od zego zależy jakoś syste u ekspertowego SE ?Jakie są etapy tworze ia SE?Jakie znasz metody akwizycji wiedzy?Jak prze howuje się wiedzę w SE?Jakie znasz architektury SE?Opisz ar hitekturę XXX SE.Jakiego z asz języki służą e do tworze ia SE?Jakie są rodzaje iepew oś i wiedzy?Jakie są zalety i wady SE?Ogólna konstrukcja systemu MYCIN.Dlaczego SE są ko ie z e w iologii?Jak SE przydają się w he ii? Mate aty e?Po co stworzono CYC?

y h i wartoś i li gwisty z y h.

ózgu? Jak to się

oż a przewidzieć aktywa ję

a do sie i se a ty z y h?

ózgu dla owy h pojęć?

polega kreatyw ość przy wy yśla iu owy h słów?
produk yj y? Z zego się składa i jak działa?Jaki z ierzyć jego wielkość?Jakie są podstawowe zasady ko struk ji CYC?Co wiesz o języku CyCL?Jakie mechanizmy wnioskowania w nim zaimplementowano?Co to jest ontologia? Globalna ontologia?Opisać podstawową o tologię CYC.Co daje się zro ić z CYC?Jakiego rodzaju zastosowa ia CYC u ożliwia?Co powiJakie wy aga ia stoją przed teorią u ysłu?Podać przykład praw, które teorie u ysłu powiArchitektura Act-R; Warianty Act-R; Zastosowania Act-R.Defi i ja u ysłu wg. Newella.Definicja inteligencji wg. Newella.Systemy oparte na wiedzy i systemy intencjonalne.Pozio y realiza jiSymbole, systemy symboliczne i systemy oparte na wiedzy.Architektura systemu symbolicznego.Wiedza i szuka ie; ko putery i u ysły.Architektura SOAR; podstawowe mechanizmy, uczenie w SOAR.Idea robota Cog i robotyka rozwojowa.

y uwzględ iać zu ifikowa e teorie poz a ia?

odeli: o

y wyjaś iać.

oż a ze so ą porów ać?


Document preview Co to jest AI.pdf - page 1/4

Document preview Co to jest AI.pdf - page 2/4
Document preview Co to jest AI.pdf - page 3/4
Document preview Co to jest AI.pdf - page 4/4

Related documents


co to jest ai
1
sciaga 1
ci ga
kredyty konsolidacyjne
praca na proseminarium 1cz

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Co to jest AI.pdf