Kolokwium2014 .pdf

File information


Original filename: Kolokwium2014.pdf
Author: Anita Walkowiak

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 24/06/2017 at 11:01, from IP address 156.17.x.x. The current document download page has been viewed 203 times.
File size: 312 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kolokwium2014.pdf (PDF, 312 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Modelowanie i analiza biznesowa
Dla przedstawionego diagramu klas:
ZADANIE 1 Należy określić typy wyrażeń OCL:

a) Context SpecyfikacjaTechnologiczna:
Context
Context
Context
Context
Context
g) Context
h) Context
i) Context
j) Context
k) Context
b)
c)
d)
e)
f)

self.operacje.zlecenia_______________________
Magazyn: self.zasoby.kod_________________________________________________
Operacja: self.referencyjne.zespolRealizujacy____________________________
Dostawa: self.zasoby.operacjeWykorzystujace_______________________________
Audyt: self.wykonawca.kwalifikacje________________________________________
Pracownik: self.zatwierdzane.wymaganeKwalifikacje_________________________
SpecyfikacjaTechnologiczna: self.operacje.wymaganeZasoby_________________
Magazyn: self.Dostawa____________________________________________________
Zasób: self.magazyny_____________________________________________________
Operacja: self.SzczegółyZależności[zależna]______________________________
Zespół: self.developerzy.kwalifikacje____________________________________

ZADANIE 2 Należy zdefiniować w języku OCL ograniczenia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zatwierdzającym zlecenie nie może być pracownik wykonujący to zlecenie.
DataZakończenia musi być ustalona dla zlecenia, które jest zakończone.
Zlecenia mogą być przygotowane tylko dla operacji, dla której ustalono zespół realizujący.
Pracownikiem wykonującym zlecenie może być tylko developer zespołu realizującego operację źródłową zlecenia.
Zlecenie wymagające kwalifikacji musi być realizowane przez pracownika posiadającego kwalifikacje do realizacji zleceń
operacje danego typu.
Zlecenie, które nie jest audytem może wykonać tylko developer z zespołu realizującego operację źródłową zlecenia.

ZADANIE 3 Należy zdefiniować w języku OCL algorytmy wyliczenia:
a) CałkowitaKwotaZakupów zasobu jest sumą kwot wynikających z dostaw zasobu do wszystkich magazynów.
b) Specyfikacja jest zatwierdzona jeżeli zrealizowane zostały dla niej przynajmniej dwa zlecenia - audyty, zakończone
wynikiem pozytywnym.
c) ScrumMaster nadzoruje zlecenia operacji realizowanych przez prowadzone przez niego zespoły.
ZADANIE 4 Należy zdefiniować w języku OCL operacje:
Operacja kosztZleceń(dataOd:DateTime, dataDo:DateTime):Real zwraca informację o koszcie zleceń
realizowanych przez developerów zespołu w zadanym przedziale czasu. Nie uwzględnia zleceń anulowanych.
b) Operacja kosztZakupow(m:Magazyn):Real zwraca informację o całkowitym koszcie zakupów zasobu do danego
parametrem magazynu.
c) Operacja wynagrodzenie(data:DateTime):Real zwraca dla pracownika, który nie jest stażystą wynagrodzenie za
zlecenia zrealizowanie w zadanym dniu, liczone na podstawie czasochłonności zleceń oraz stawki za jednostkę pracy
pracownika (iloczyn czasochłonności oraz stawki). Dla stażysty zwraca ustaloną stawkę za praktykę.
a)


Document preview Kolokwium2014.pdf - page 1/2

Document preview Kolokwium2014.pdf - page 2/2

Related documents


kolokwium2014
kolokwium2013
regulamin 2018
t 0225 2014
film metropolis fritza langa
lista 14

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kolokwium2014.pdf