Dr. John .pdf

File information


Original filename: Dr. John.pdf
Title: Mage the Ascension 20th Anniversary Edition Character Sheet
Author: Interactive version by Chris "MrGone" Leland

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC (Macintosh) / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 28/06/2017 at 09:21, from IP address 162.232.x.x. The current document download page has been viewed 1261 times.
File size: 3.7 MB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Dr. John.pdf (PDF, 3.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Talents

 Dr. John
 Raigen
 Final Nights

 Sensualist
 Trickster
 Dynamic


 Bata'a
 Mystic



Strength ____________
OOOOO


Dexterity __________


OOOOO
Stamina _____________


OOOOO


Charisma___________
●●●

OOOOO
Manipulation_______
●●

OOOOO
Appearance __________

●●
OOOOO


Perception____________
●●
OOOOO
Intelligence __________
●●●
OOOOO
Wits_____________
●●●
OOOOO



Alertness ____________

OOOOO
Art______________
OOOOO
Athletics_____________
OOOOO
Awareness____________

OOOOO
Brawl____________
●●●
OOOOO
Empathy_____________
●●
OOOOO
Expression____________
●●
OOOOO
Intimidation_______OOOOO
Leadership___________
OOOOO
Streetwise ____________
OOOOO
Subterfuge__________
●●
OOOOO
_________________
OOOOO


Crafts______________

OOOOO
Drive_____________
OOOOO
Etiquette____________

OOOOO
Firearms____________
OOOOO
Martial Arts_________
OOOOO
Meditation__________

OOOOO
Melee ____________
●●●
OOOOO
Research__________

OOOOO
Stealth _____________
●●●
OOOOO
Survival ____________

OOOOO
Technology __________
OOOOO
_______________●●
OOOOO
High Ritual



Correspondence________

OOOOO
Entropy__________OOOOO
●●
Forces_____________
OOOOO

Life______________
OOOOO
●●
Matter___________●
OOOOO
Mind_____________
OOOOO


Academics___________
OOOOO
Computer__________
OOOOO
Cosmology_____________

OOOOO
Enigmas____________

OOOOO
Esoterica_________●●
OOOOO
Investigation________
OOOOO
Law______________
OOOOO
Medicine_____________
OOOOO
Occult___________●
OOOOO
Politics____________
OOOOO
Science __________OOOOO
________________OOOOO
Prime____________●
OOOOO
Spirit____________OOOOO

Time_____________
OOOOO



________________●●●
OOOOO
________________●
OOOOO
________________●
OOOOO
________________●
OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
Avatar


●O O O O O O O O

O O

Legend



Resources
Totem


________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO


●O
●O
●O
●O
●O O O O
O O

■
■
■
■
■
■





Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5



¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Merits & Flaws
Merit
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Flaw
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
Echoes

Type
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Supernatural

Cost
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
4 pt.

Other Traits
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

Magic
Wonders
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Rotes
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Focus
Paradigm

_________________________________
_________________________________
_________________________________
Everything is an illusion

Practice

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Voodoo

Instruments

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Voodoo dolls
Veves

Red Tail Boa
Tarot cards

dice

gris gris

sex and sensuality

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:______________
Rating:_____________
Penalty:_____________
Description:

___________________
___________________
___________________

Expanded Background
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Possessions
Gear (Carried)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Familiar
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Equipment (Owned)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Grimoires
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Chantry
Location
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Description
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

History
Awakening
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Goals/Destiny
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quiets:___________________________
Seekings:________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Description

Age:____________________________________________________________________
Apparent Age:____________________________________________________________
Date of Birth:_____________________________________________________________
Age of Awakening:__________________________________________________________
Hair:___________________________________________________________________
Eyes:__________________________________________________________________
Ethnicity:__________________________________________________________________
Nationality:______________________________________________________________
Height:___________________ Appearance/Nature of Avatar:_________________________
Weight:__________________________________________________________________
Gender:__________________________________________________________________

Visuals
Cabal Chart

Character Sketch


Document preview Dr. John.pdf - page 1/4

Document preview Dr. John.pdf - page 2/4
Document preview Dr. John.pdf - page 3/4
Document preview Dr. John.pdf - page 4/4

Related documents


dr john
dr john
jack
shard
max edelsen
max edelsen 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Dr. John.pdf