Dr. John .pdf

File information


Original filename: Dr. John.pdf
Title: Mage the Ascension 20th Anniversary Edition Character Sheet
Author: Interactive version by Chris "MrGone" Leland

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC (Macintosh) / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 29/06/2017 at 01:07, from IP address 162.232.x.x. The current document download page has been viewed 546 times.
File size: 3.7 MB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Dr. John.pdf (PDF, 3.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Talents

 Dr. John Chauvin
 Raigen
 Final Nights

 Sensualist
 Trickster
 Dynamic


 Bata'a
 Doctor



Strength ____________
OOOOO

Dexterity __________


OOOOO
Stamina _____________
●●

OOOOO


Charisma___________
●●

OOOOO
Manipulation_______


OOOOO
Appearance __________

●●
OOOOO


Perception____________
●●
OOOOO
Intelligence __________
●●●●●
OOOOO
Wits_____________
●●●
OOOOO



Alertness ____________

OOOOO
Art______________
OOOOO
Athletics_____________

OOOOO
Awareness____________
OOOOO
Brawl____________

OOOOO
Empathy_____________

OOOOO
Expression____________
OOOOO
Intimidation_______OOOOO
Leadership___________
OOOOO
Streetwise ____________
OOOOO
Subterfuge__________

OOOOO
_________________
OOOOO


Crafts______________

OOOOO
Drive_____________

OOOOO
Etiquette____________

OOOOO
Firearms____________
OOOOO
Martial Arts_________
OOOOO
Meditation__________
OOOOO
Melee ____________
●●
OOOOO
Research__________

OOOOO
Stealth _____________
●●
OOOOO
Survival ____________
OOOOO
Technology __________

OOOOO
_______________OOOOO



Correspondence________
OOOOO
Entropy__________OOOOO
●●
Forces_____________
OOOOO

Life______________
OOOOO
●●●
Matter___________●
OOOOO
Mind_____________
OOOOO


Academics___________
●●●●
OOOOO
Computer__________

OOOOO
Cosmology_____________
OOOOO
Enigmas____________
OOOOO
Esoterica_________●
OOOOO
Investigation________
OOOOO
Law______________
OOOOO
Medicine_____________
●●●●
OOOOO
Occult___________●
OOOOO
Politics____________
OOOOO
Science __________OOOOO
●●●
________________OOOOO
Prime____________OOOOO
Spirit____________OOOOO

Time_____________
OOOOO



________________●●●
OOOOO
________________●
OOOOO
________________●
OOOOO
________________●●
OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
Avatar


●O
●O O O O O O O

O O

Legend



Resources

Certification


________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO


●O
●O
●O
●O
●O
●O O O
O O

■
■
■
■
■
■
■





Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5



¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Merits & Flaws
Merit
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Flaw
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
Echoes

Type
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Supernatural

Cost
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
4 pt.

Other Traits
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

Magic
Wonders
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Rotes
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Focus
Paradigm

_________________________________
_________________________________
_________________________________
Everything is an illusion

Practice

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Voodoo

Instruments

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Voodoo dolls
Veves

Red Tail Boa
Tarot cards

dice

gris gris

sex and sensuality

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:______________
Rating:_____________
Penalty:_____________
Description:

___________________
___________________
___________________

Expanded Background
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Possessions
Gear (Carried)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Familiar
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Equipment (Owned)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Grimoires
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Chantry
Location
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Description
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

History
Awakening
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Goals/Destiny
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quiets:___________________________
Seekings:________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Description

Age:____________________________________________________________________
Apparent Age:____________________________________________________________
Date of Birth:_____________________________________________________________
Age of Awakening:__________________________________________________________
Hair:___________________________________________________________________
Eyes:__________________________________________________________________
Ethnicity:__________________________________________________________________
Nationality:______________________________________________________________
Height:___________________ Appearance/Nature of Avatar:_________________________
Weight:__________________________________________________________________
Gender:__________________________________________________________________

Visuals
Cabal Chart

Character Sketch


Document preview Dr. John.pdf - page 1/4

Document preview Dr. John.pdf - page 2/4
Document preview Dr. John.pdf - page 3/4
Document preview Dr. John.pdf - page 4/4

Related documents


dr john
dr john
jack
shard
raigen
max edelsen

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Dr. John.pdf