เห็ดหลินจือแดง (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 06/07/2017 at 09:47, from IP address 114.109.x.x. The current document download page has been viewed 245 times.
File size: 352.27 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - เห็ดหลินจือแดง.pdf - Page 1/1

File preview


เห็ดหลินจือแดงของ AU Farm เห็ดหลินจือแดงปลอดสาร สายพันธุ์ G2
ซึง่ เป็ นสายพันธุ์ที่ให้ สารสาคัญมากที่สดุ ในบรรดาเห็ดหลินจือเป็ นสายพันธุ์เดียวกับเห็ดหลินจือแดงโครงการหลวงสวนจิตร
ลดา แตกต่างจากเห็ดหลินจือที่ขายตามท้ องตลาดทัว่ ไป การทานเห็ดหลินจือแดงให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดนัน้ หลักๆ มีอยู่ 2
วิธีคือ นาเห็ดหลินจือไปต้ มแล้ วดืม่ น ้าและเห็ดหลินจือแดงสกัดในรูปแบบแคปซูล เห็ดหลินจือแดงสกัดทาให้ บริ โภคง่าย
Website: https://www.au-farm.com


Download เห็ดหลินจือแดงเห็ดหลินจือแดง.pdf (PDF, 352.27 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file เห็ดหลินจือแดง.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000621190.
Report illicit content