PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contactelhad15(2) .pdfOriginal filename: elhad15(2).pdf
Author: Rayan

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 11/07/2017 at 00:10, from IP address 2.50.x.x. The current document download page has been viewed 152 times.
File size: 998 KB (9 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫‪1‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫نشر‪ :‬رد شبهات ملحدین‬
‫‪No_Atheism.net‬‬

‫‪2‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫هنگامی که الحاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬
‫یکی از ملحدین به اسم هارون (از ملحدان عرب) پیرامون «اثبات ادعای پاسخگو‬
‫بودن علم به تمامی سواالت بشر»‪ -‬به عنوان شخصی فیزیک دان ‪ -‬از بنده‬
‫درخواست مناظره کرد‪.‬‬
‫‪ 15‬سوال را مطرح کرده و درخواست پاسخ علمی کردم‪ ،‬لیکن در مقابل شروع به‬
‫دشنام دادن به ذات اهلل متعال کرد و از پاسخگویی فرار کرد‪.‬‬
‫سواالتی که از او پرسیدم به قرار ذیل هستند‪:‬‬
‫‪ -1‬آیا تعریفی فیزیکی از عدل یا ظلم و یا خیر و شر وجود دارد؟‬
‫آری یا نه؟‬
‫اگر پاسخ آری است‪ .‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده باشد ارائه‬
‫بده‪.‬‬
‫واگر جواب خیر است که الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬

‫‪ -2‬آیا به فور ظهور و کشف موجودی پیشرفتهتر از تو از لحاظ فرگشتی‬
‫این اجازه را دارد که تو را در قفس حیوانات محبوس کند و از‬
‫اعضای بدنت در آزمایشهای پزشکی استفاده کند؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر جواب بله است که الحادت پایان مییابد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫واگر پاسخ خیر است مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده باشد ارائه‬
‫بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -3‬آیا از لحاظ فرگشتی قرار دادن زن در قفس حیوانات و استخدام آن‬
‫فقط برای حفظ نوع‪ ،‬خطا محسوب میشود اگر ثابت شود بر روی‬
‫درخت تکامل‪ ،‬به نسبت جنس مرد‪ ،‬کمتر و ضعیفتر است؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده باشد‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -4‬اگر فرآیند تکامل ثابت کند که نژادی بشری به نسبت نژادی دیگر‬
‫پیشرفته تر است آیا برای نژاد برتر جایز است که نژاد ضعیفتر را تبدیل‬
‫به مادهای مورد استفاده کند همانگونه که با حشرات وحیوانات ضعیفتر‬
‫از لحاظ تکاملی اینگونه برخورد میکنیم؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -5‬آیا نیروی نازیها –در جنگ جهانی دوم – در قتل عام افراد معلول‬
‫وناتوان جسمی در راستای اجرای قانون انتخاب طبیعی از لحاظ‬
‫علمی‪ ،‬دچار خطا و اشتباه شدند؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -6‬آیا ارزشهای اخالقی مطلق هستند؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬

‫‪5‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫‪ -7‬اگر اخالق نسبی بوده و محصول فضای حاکم بر جامعه است‪ ،‬آیا‬
‫مانعی در نابود کردن اقلیات موجود در جامعهای وجود دارد اگر‬
‫اکثریت جامعه خواهان آن باشند؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -8‬اگر بگوئیم که ضرورت سبب جایز بودن قتل سایر جانداران زنده‬

‫است همانگونه که بین کفتار و آهو روی میدهد‪ .‬آیا ضرورت برای‬
‫جامعهای این جواز را میدهد زمانی که غذا کم بود و به اندازه نیاز‬
‫وجود نداشت مردمان جامعهای دیگر را از بین ببرد اگر جایگزینی‬
‫غیر از این نداشت خاصتاً که تالش برای بقاء و نبرد انواع‪ ،‬که از‬
‫اصول داروینیسم است از لحاظ تئوریک چنین کاری را تأیید‬

‫میکند؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -9‬آیا زنای محارم اگر ثابت شود بیولوژیکی ضرری ندارد‪ ،‬جایز است؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد ‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -10‬آیا زنای محارم با استفاده از وسایل ضد بارداری که کیفیت باالیی‬

‫دارد جایز است همانگونه که دولت سویس در صدد تصویب این قانون‬
‫است؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬

‫‪7‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫‪ -11‬آیا لواط (همجنس بازی) با یک کودک مادامی که از لحاظ روحی‬
‫ضررش ثابت نشود مقبول است همانگونه که انجمن آمریکایی‬
‫‪ NAMBLA‬چنین درخواستی دارد؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -12‬از لحاظ علمی آیا تفاوتی بین مجرمترین و بهترین مردم وجود‬

‫دارد؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -13‬آیا از لحاظ علمی و فیزیکی توجیهی برای منع قتل عام فقراء و‬
‫افراد ناتوان و معلول وجود دارد؟‬
‫بله یا خیر؟‬

‫‪8‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬

‫‪ -14‬آیا توجیهی علمی برای منع از وقوع جرایم مختلف از دشنام و‬
‫تهمت و دروغ و خیانت گرفته تا قتل و تجاوز و فساد‪ ،‬وجود دارد؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬
‫‪ -15‬آیا از لحاظ فیزیکی مانعی برای قتل عام کل جنس بشری وجود‬
‫دارد؟‬
‫بله یا خیر؟‬
‫اگر پاسخ بله باشد الحادت پایان مییابد‪.‬‬
‫و اگر پاسخت خیر باشد‪ ،‬مدرک علمی که این موضوع را اثبات کرده است‬
‫ارائه بده‪.‬‬
‫آیا از شروط مناظره این نیست که در هنگام استداللی علمی‪ ،‬مدرک علمی‬
‫ارائه شود؟ چرا که علم پاسخگوی همه چیز است؟‬

‫‪9‬‬

‫هنگامی که احلاد از پاسخ دادن درمانده میشود!‬

‫پاسخ بله دادن‪ ،‬الحاد را به زباله دان تاریخ میفرستد چرا که اجماعی فطری و‬
‫وجدانی برای تقبیح و مذمت این کارها وجود دارد‪ .‬و پاسخ مثبت دادن به ارتکاب‬
‫آن منافی با اجماع انسانی است و این یعنی اینکه الحاد مناسب و شایسته انسان‬
‫نیست و نمیتواند تحلیلی دقیق و صحیح از وجود و پدیده انسان داشته باشد‪.‬‬
‫مناظره پایان مییابد و شخص ملحد حتی از پاسخ به یک سوال هم عاجز میماند‪.‬‬
‫تمامی کاری که انجام داد این بود که به بنده تهمت زده و پلیس و نیروهای امنیتی‬
‫را علیه من تحریک کند‪.‬‬
‫نهایت الحاد همین است‪...‬‬
‫این ملحد وکل ملحدان جهان نمیدانند که مجرد غبار و گرد وخاکی بیش نیستند‪:‬‬
‫ِ‬
‫َصون]‬
‫ُضوکرم إِلا َأذى َو إِن ريقات رلوکرم ري َو ُّلوک ررم اْلَد َ‬
‫بار رث ام ل رين َ ر‬
‫[ َلن َي ر ُّ‬

‫(آلعمران ‪/‬‬

‫‪ )111‬یعنی‪« :‬جز آزارى [اندک] هرگز به شما زیانى نخواهند رسانید و اگر با شما‬
‫بجنگند فرار کرده و بعد از آن کسی یاریشان نمیکند‪».‬‬
‫تا کی میخواهند بفهمند که مشکل آنان با بنده یا شخص دیگری نیست‪ ،‬بلکه‬
‫مشکل واقعی آنها با خود الحاد است‪...‬‬


Related documents


PDF Document elhad15 2
PDF Document accelero xtreme 7970 manual
PDF Document converted file 047a11fc
PDF Document genteng press pegon nglayur genteng nglayur
PDF Document untitled pdf document 12
PDF Document untitled pdf document


Related keywords