Runnin Lose It All arr. Matt Goldstein (1).pdf


Preview of PDF document runnin-lose-it-all-arr-matt-goldstein-1.pdf

Page 12316

Text preview


Runnin' (Lose It All)
– for The Vassar Devils –

Solo 1

Soprano

b
& b b 44

q = 100

b
& b b 44 w

Oo

Mezzo-Soprano

b
& b b 44 w

Oo

Alto

b
& b b 44 w

Oo

Tenor

b
w
V b b 44

Oo

Baritone

? b b 44 w
b

Oo

Bass

? b b 44 w
b

Oo

b
&b bb
&b b8

Solos

S

Mezzo

A

T

Barij
j
œ œ. œ œ.Run - nin',

ƒ Olivia, Lily
œœ œœ .. ˙˙
J
Mercy
Run - nin'
***Laura

ƒ
œœ œœ .. ˙˙
JJojo
Run - nin'
ƒ Emily
j
œœ œœ .. ˙˙

ww

ww

ww

ƒ
œœ œœ .. ˙˙
J
Matt
Run - nin'

ƒ
œ œ. ˙
J
ƒj
œ œ. ˙

Run - nin'

ww

-***

w
Whatever syllable works!

w

F
w

w

w

w

w

w

w
w

Matt, Conor

Oo

-

-

ah

w

Ó

˙

Œ œ œœœœ
Hoo

P Laura
œ œœ œ œœ œ œœ˙

-Run

w

Olivia

Oo

w

-

w
F
w

ww

œ . œj œ œ œ œ ˙
J .

w

b
Vb b w

MiMo

ww

Hannah

w

Run

www

run - nin'.Run - nin'

P Naa
œ œœ œ œœ œ œœ˙

b
&b b

run - nin',ww

ww

wwb
&b b w

j
j
œ œ. œ œ.

Oo

Youngju
Run - nin'
Danielw

run - nin',

Michelle, Lily
www

ww

Hoo

b
&b b

? b
b bopb. Naughty Boy ft. Beyonce and Arrow Benjamin
arr. Matt Goldstein

-

w

w

w

+Lily

w

w

w

w

w

w

+ Joe

-w

-Ó

œ œœ œ œœ˙
Run

w
-w

-

w

--
w

+Daniel

-