PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKarname Kholafaye Eslam(No Atheism) .pdfOriginal filename: Karname_Kholafaye_Eslam(No_Atheism).pdf
Title: کارنامه خلفای اسلام
Author: @No_Atheism

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 24/07/2017 at 20:00, from IP address 2.50.x.x. The current document download page has been viewed 233 times.
File size: 526 KB (8 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫‪1‬‬

‫بسم هللا حمن ال حمن م‬

‫کارنامهی خلفای حسالم‬
‫پاسخی به شبههی آقای شجاعالدین شفا در کتاب «ایران پس از ‪ 1400‬سال»‬

‫تهیهشده در‪« :‬رد شبهات ملحدین»‬

‫‪2‬‬

‫الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات‪ ،‬وبربوبيته وقيوميته تقوم األرض والسماء‪ ،‬وبحمده‬
‫تسبح جميع الكائنات‪ .‬والصالة والسالم على الهادي البشير والسراج المنير‪ ،‬محمد بن عبد هللا‬
‫الرسول األمين‪ ،‬المبعوث رحمة للعالمين‪ ،‬وبعد‪:‬‬
‫در این نوشتار بصورت مختصر ‪-‬به فضل خداوند یکتا‪ -‬به شبههای که آقای «شجاعالدین شفا»‬
‫در یکی از کتب خود مطرح کرده پاسخ میدهیم و با ارائهی شواهد و دالئل مختلف عقلی و نقلی‪،‬‬

‫به بیان بطالن اشکاالتش خواهیم پرداخت‪ .‬آقای شفا میگوید‪" :‬در طول سیصد سال اول‬
‫خالفت‪ ۵ ،‬امیر المومنین به ضرب شمشیر خود مسلمانان ‪-‬نه دشمنان اسالم‪ -‬کشته شدند‪۵ ،‬‬
‫تن از خلفاء تازی به دست جانشینان خود مسموم شدند‪ ۲ ،‬نفر در بستر خواب ‪-‬یکی به دست‬
‫زن و دیگری بدست مادر خود‪ -‬خفه شدند‪ ۲ .‬تن از خلفا با توطئه نزدیکان خود در حمام داغ کباب‬
‫شدند‪ ...‬داستان زندگی این امیر المومنینهای پدر کش‪ ،‬برادر کش‪ ،‬همجنس باز‪ ،‬ابنهای و‬
‫میخواره و در حد اعالء دروغگو و توطئهگر‪ ،‬نه تنها داستان مردان خدا و رهبران مذهبی نیست‪،‬‬
‫بلکه از زشتترین داستان های جهان امروز ما نیز‪ ،‬زشتتر و ننگینتر است‪"...‬‬
‫میگویم‪ :‬اینکه آقای شجاع الدین شفا چگونه از این مسئله برای طعن بر دین مبین اسالم‬
‫استفاده کرده‪ ،‬و اینکه اعمال مسلمانان چگونه به اسالم طعن میزند معلوم نیست و از عجائب‬
‫بیشمار ایشان به حساب میآید‪ .‬استدالالت ایشان صحیح میبود‪ ،‬اگر و تنها اگر قتل و ترور‬
‫حکام در اسالم جایز و مشروع باشد‪ ،‬اما زمانی که این عمل از دید اسالم حرام شمرده میشود‪،‬‬
‫پس اسالم خود اولین شاکی در این زمینه خواهد بود‪ .‬تصور کنید یک شخص هرج و مرج خواه‪،‬‬
‫خواهان برداشتن تمامی قوانین یک کشور شود‪ ،‬و با اعتراض بگوید‪ :‬فالن شخص قانون را زیر پا‬
‫گذاشته است‪ ،‬پس قانون باید برداشته شود!! آیا احدی به اعتراض وی اهمیت میدهد و او را به‬
‫عنوان شخصی عاقل و هوشمند میشناسد‪ ،‬یا اینکه او را به جنون و دیوانگی نسبت میدهد؟!‬
‫این حکایت ما با شجاعالدینهای روزگار است‪...‬‬
‫حوالً‪ .‬جناب استاد نام این امیر المؤمنینها و خلفاء را ذکر نکرده تا ما نیز ایشان را بهتر‬
‫بشناسیم‪ ،‬پس راهی نیست جز اینکه خود بصورت منفرد آنان را ذکر کرده و پیرامون نحوهی‬
‫کشته شدن‪ ،‬توضیحاتی به خوانندگان محترم ارائه کنیم‪ .‬اولین خلیفهای که کشته شد‪ ،‬عمر بن‬
‫خطاب ‪ ‬است که به ضرب مسلمانان کشته نشد‪ ،‬بلکه به اتفاق تاریخنویسان‪ ،‬غیر مسلمان‬
‫بوده است و نصیبی از اسالم نداشته است‪ 1 .‬سپس عثمان بن عفان ‪ ‬توسط عدهای از اشرار‬
‫به شهادت رسید که به اتفاق ائمه و پیشوایان اسالم‪ ،‬خون عثمان ‪ ‬بر آنان حرام بوده است‪.‬‬

‫‪ .1‬منهاج السنة النبوية‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪171‬‬

‫‪1‬‬

‫سپس علی بن ابی طالب ‪ ‬خلیفهی بعدیست که توسط مسلمانان صحیح العقیده به شهادت‬
‫نرسید‪ ،‬بلکه یکی از خوارج این امر را به عهده گرفت‪ 2.‬خوارج از جمله فرق مبتدع و به عبارتی‬
‫دیگر‪ ،‬تروریستهای صدر اسالم بودهاند که مردم را به مجرد کبائر تکفیر کرده‪ 1‬و حتی از ریختن‬
‫خون زنان و کودکان ابایی نداشتهاند‪ 4.‬البته نمیدانیم در کجای دنیا بجای تروریست‪ ،‬شخص‬
‫ترور شده را مورد سرزنش و مالمت قرار میدهند و این خود از مجهوالتیست که آقای شجاعالدین‬
‫شفا هم پاسخش را نمیدانسته‪ ،‬بنابراین نیازی نیست که ما هم خود را بدان مشغول سازیم!‬
‫ثان اً‪ .‬آقای شفا در کتب خود سیر ناسیونالیست افراطی و ضد عربی در پیش گرفتهاند‪ ،‬اما‬
‫متأسفانه باید گفت که این عقیدهی ایشان‪ ،‬همراه با تحقیق و تأمل نبوده‪ ،‬وگرنه یا استدالل‬
‫مذکور مطرح نمیگردید‪ ،‬و یا ناسیونالیسمی در کار نمیبود! آیا جناب شفا نمیداند که اگر ترور‬
‫شدن حکام عیب باشد‪ ،‬این عیب به شکل فجیعی در ایران پیش از اسالم رایج بوده است؟!‬
‫أ‪ .‬کشتهشدن توسط نزدیکان و خویشاوندحن‪ :‬جناب شجاعالدین شفا حتی برگی از تاریخ‬
‫ایران را نخوانده و همین نخواندنهاست که سبب شده ایشان دست به قلم برده و عمق‬

‫ندانستنهایش را فریاد زند! او مطلع نیست که «کمبوجیه برای آسودگی خاطر خویش و‬
‫اینکه هنگام لشکرکشی ناراحت نباشد‪ ،‬امر داد تا برادر کوچکترش بردیه را که ممکن بود‬
‫مدعی تاج و تخت شود به قتل برسانند‪ 5».‬و تاریخپژوهان نوشتهاند که «خشایارشاه دوم به‬
‫تخت نشست و بعد از ‪ 45‬روز به همدستی پسرش سوغدبانس که از آلوگونه همخوابهی او‬
‫متولد شده بود‪ ،‬کشته‬

‫شد‪6».‬‬

‫همچنین «اردشیر یکم که از شورش درباریان هراس داشت‪ ،‬فرمان داد همه برادرانش را‬
‫نابود کنند‪ 7».‬و شدیدتر از همه آن بود که «شیرویه به منظور آنکه رقیبی برای سلطنت نداشته‬
‫باشد‪ ،‬بسیاری از کودکان خاندان ساسانی را‬

‫کشت‪8».‬‬

‫آیا با وجود این جنایات دربارهای ایران پیش از اسالم‪ ،‬جایی برای طعن بر اسالم خواهد‬
‫ماند؟!‬
‫‪ .2‬البداية والنهاية‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪161‬‬
‫‪ .1‬الملل والنحل‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪115‬؛ مقاالت اإلسالميين‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪84‬‬
‫‪ .4‬الملل والنحل‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪121‬‬
‫‪ .5‬تاریخ ایران (پیگولوسکایا و دیگران)‪ ،‬ص ‪21‬‬
‫‪ .6‬ایران باستانی‪ ،‬ص ‪111‬‬
‫‪ .7‬تاریخ ایران (گرانتوسکی و دیگران)‪ ،‬ص ‪101‬‬
‫‪ .8‬تاریخ ایران (گرانتوسکی و دیگران)‪ ،‬ص ‪171‬‬

‫‪4‬‬

‫ب‪ .‬قتل و تنور‪ ،‬توسط زیندستان‪ :‬این اتفاق واحدی نیست‪ ،‬بلکه یک سیر طبیعی در‬
‫تاریخ ایران باستان میباشد که اشخاصی از خاندان سلطنتی و دربار‪ ،‬توسط زیردستان‬

‫ناراضی کشته شوند و خونشان ریخته شود‪ .‬میگویند که «خسرو به تیسفون گریخت و‬
‫سردارانش که از اهانتهای وی آزردهخاطر شده بودند‪ ،‬در خلع او با اشراف همدست‬
‫شدند‪ ...‬هجده پسرش را جلو چشم خود او کشتند‪ 1».‬و نیز در تاریخ معلوم است که‬
‫اردشیر سوم هم به وسیلهی پزشک مخصوصش کشته شد!‪ 10‬این روند تا آنجا پیش رفت‬

‫که «یزدگرد سوم به واحه مرو گریخت‪ .‬اما فرماندار مرو به نام ماهوی به او خیانت کرد‪،‬‬
‫دروازههای شهر را به روی او بست و به عربها اظهار وفاداری کرد‪ .‬یزدگرد تنها ماند‪ ،‬به‬
‫آسیابی که در کنار رودخانه مرغاب بود پناه برد‪ .‬آسیابان به طمع ربودن جواهرات‪ ،‬شاه را‬
‫در حین خواب کشت و جسدشرا به رودخانه‬

‫انداخت‪11».‬‬

‫آیا احدی پس از شنیدن این اتفاقات تاریخی‪ ،‬بر اسالم خرده میگیرد که فالن خلیفه توسط‬
‫مجوس و فالن خلیفه توسط خوارج کشته شد؟! در نهایت‪ ،‬قول ویلیام جیمز دورانت را شاهد‬

‫میگیریم که مینویسد‪« :‬تنها آنچه در دربار روم زمان تیبریوس صورت گرفته با کشتارها و‬
‫خونریزیهای وحشتآوری که در دربار ایران قدیم اتفاق افتاده‪ ،‬قابل مقایسه‬

‫است‪12».‬‬

‫ثامثاً‪ .‬پدرکشی و برادرکشی که از اپیدمیهای تاریخ ایران باستان محسوب میشود و پس‬
‫از شواهد زیادی که بر این امر ذکر کردیم‪ ،‬اکنون به سراغ همجنسگرایی و شرابخواری‬
‫میرویم‪ .‬آیا اسالم این دو عمل را تأیید کرده است که معترض از فاعلین این دو برای طعن‬
‫به اسالم استفاده کرده است؟! هر دو در اسالم عقوبت میشوند‪ ،‬و این عقوبت تا جایی پیش‬
‫رفته که مدعیان‪ ،‬حدیث بهانه در بوق حقوق بشر کرده و ناگاه طبل انسانیت میکوبند! اگر‬
‫این اعمال محل اشکال نیستند‪ ،‬پس چرا شجاعالدینها با چنین شبهات سستی به اسالم‬
‫حملهور شدهاند‪ ،‬و حکام قدیم را از حقی که در همجنسبازی برای خود مسلم شمردهاند‪،‬‬
‫محروم میسازند؟! اگر هم قائل به شنیع بودن این افعال هستند‪ ،‬پس این جیغ حقوق بشر‬
‫که گوش مظلومان را کر کرده برای چیست؟!‬

‫‪ .1‬تاریخ تمدن‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪182‬‬
‫‪ .10‬تاریخ ایران (گرانتوسکی و دیگران)‪ ،‬ص ‪105‬‬
‫‪ .11‬تاریخ ایران (گرانتوسکی و دیگران)‪ ،‬ص ‪181‬‬
‫‪ .12‬تاریخ تمدن‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪441‬‬

‫‪5‬‬

‫أ‪ .‬حدمهی تحنیم خان حز حجااع‪ ،‬کتاب و سنت‪:‬‬
‫قنآن‪ .‬نوشیدن مشروبات مستکننده در مراحلی حرام شده است‪ ،‬و تحریم آن با این‬
‫م رجس مِّن عَمَل‬
‫نصا ُ‬
‫ب وَاألَزال َ ُ‬
‫ن آمَنُوا إنَّمَا الخَمر ُ وَالمَيسر ُ وَاأل َ َ‬
‫آیه ثابت گردید‪ :‬يَا أَيُّهَا الَّذي َ‬

‫َّ‬
‫ن‪ 11‬پس خداوند آن را با پرستش بتان سنگی در کنار هم‬
‫الشيطَان فَاجتَنبُوه ُ لَعَلَّكُم ت ُفلح ُو َ‬
‫گذاشته و آن را «رجس» نامیده است‪ ،‬که نهایت پلیدی را‬

‫میرساند‪14 .‬‬

‫سنت‪ .‬در سنت دالئل بسیار زیادی بر حرمت نوشیدن مشروبات مستکننده وجود‬
‫دارد‪ ،‬از جملهی این احادیث‪ ،‬آن قول پیامبر ‪ ‬است که فرمودند‪« :‬كل مسكر حرام»‪ 15‬و‬

‫همچنین در حدیث دیگری از ایشان نقل شده است‪« :‬كل مسكر حرام وما أسكر كثيره‬
‫فقليله حرام‪ 16».‬همچنین در حدیث صحیحی آمده است‪« :‬لعنت الخمر على عشرة وجوه‪:‬‬
‫لعنت الخمر بعينها‪ ،‬وشاربها‪ ،‬وساقيها‪ ،‬وبائعها‪ ،‬ومبتاعها‪ ،‬وعاصرها‪ ،‬ومعتصرها‪ ،‬وحاملها‪،‬‬
‫والمحمولة إليه‪ ،‬وآكل‬

‫ثمنها‪17».‬‬

‫حجااع‪ .‬بر تحریم نوشیدن مشروبات الکلی‪ ،‬اجماع وجود دارد و این اجماع را بسیاری‬
‫از اهل علم به اقوال فقهاء‪ ،‬نقل و بدان تصریح‬

‫کردهاند‪18.‬‬

‫ب‪ .‬آنچه دحنشاندحن حسالم پ نحمون شنحبخوحری میگویند‪:‬‬

‫‪ .1‬محمد األمين الشنقيطي (‪ 1111‬هـ)‪« :‬از این آیه [المائدة‪ ]10 :‬فهمیده میشود که‬
‫خمر عینا ً نجس است‪ ،‬زیرا هللا متعال فرموده که خمر‪« ،‬رجس» میباشد و رجس‬
‫در کالم عرب به هر ناپاکی گفته میشود که نفس از آن کراهت داشته‬

‫باشد‪11».‬‬

‫‪ .11‬المائدة‪ ،‬آيه ‪« :10‬ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان و تيرها (و سنگها و اوراقی كه برای بختآزمایی و‬
‫غيبگویی به كار میبريد) پليدند و (ناشی از تزيين و تلقين) عمل شيطان میباشند‪ .‬پس از (اين كارهای) پليد دوری‬
‫كنيد تا اين كه رستگار شويد‪».‬‬
‫‪ .14‬لسان العرب‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪« :15‬الرجس‪ :‬القذر‪ ،‬وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر‪».‬‬
‫‪ .15‬صحيح البخاري‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص ‪161‬؛ صحیح مسلم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪« :1586‬هر مستکنندهای حرام است‪».‬‬
‫‪ .16‬سنن ابن ماجة‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪« :1124‬هر مستکنندهای حرام است‪ ،‬و هرآنچه که زیادش مستکننده باشد‪ ،‬نوشیدن‬
‫کمی از آن هم حرام است‪».‬‬
‫‪ .17‬سنن ابن ماجة‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪« :1121‬شراب از ده جهت‪ ،‬یعنی‪ :‬خود شراب‪ ،‬کسی که آن را تهیه میکند‪ ،‬کسی که به‬
‫درخواست او شراب گرفته میشود‪ ،‬كسی که آن را میفروشد و کسی که خریداری میکند‪ ،‬و نیز حملکنندهاش‪ ،‬و‬
‫کسی که به سویش حمل میشود‪ ،‬کسی که پولش را مصرف میکند و کسی که شراب را مینوشد‪ ،‬و همچنین ساقی‬
‫آن‪ ،‬مورد لعنت قرار گرفته است‪».‬‬
‫‪ .18‬اإلجماع البن المنذر‪ ،‬ص ‪67‬؛ المغني البن قدامة‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪158‬‬
‫‪ .11‬أضواء البيان‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪426‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ .2‬أبو حيان األندلسي (‪ 745‬هـ)‪« :‬میخوارگی سبب زوال عقل و اتالف مال است‪،‬‬
‫بناب راین حتی بعضی از حکمای عهد جاهلیت نیز تلف کردن مال با آن را ذم کرده‬
‫و ترک میخوارگی را مدح گفتهاند‪ ...‬همچنین مفاسد دیگری از جمله قتل‪ ،‬دشمنی‬
‫و ارتکاب معاصی از آن نشأت‬

‫میگیرد‪20».‬‬

‫‪ .3‬أبو الوليد الباجي (‪ 474‬هـ)‪« :‬از نوشیدن می برحذر باشید و اجتناب کنید‪ ،‬زیرا مادر‬
‫گناهان کبیره بوده و انسان را بر معصیت خداوند بیباک‬

‫میسازد‪21».‬‬

‫‪ .4‬ابن الجوزي (‪ 517‬هـ)‪« :‬خمر و می‪ ،‬مادر جرائم و بدیهاست‪ ،‬و کلید گناهان کبیره‬
‫است‪ ،‬و دروازهی مصیبتهاست‪ ،‬و موجب خشم خداوند‬

‫است‪22»...‬‬

‫ج‪ .‬موحط حز دیدگاه حدمه شنعی‪:‬‬
‫قنآن‪ .‬هللا متعال در کتاب خود‪ ،‬از قوم لوط و فعل ایشان خبر داده است‪ ،‬و در ضمن‬

‫قصه قوم لوط برای فعل شنیعشان نکوهش شدهاند‪ .‬در سورهی اعراف آمده است‪ :‬وَلُوطًا‬
‫ن الرِّجَال‬
‫ن ‪ -‬إنَّكُم لَتَأت ُو َ‬
‫إذ قَال لق َومه أَت َأتُو َ‬
‫ن العَالَمي َ‬
‫سبَق َكُم بهَا من أَحَد م َ‬
‫ن الف َاحشَ ة َ مَا َ‬
‫ن‬
‫ن‪ 21‬و نیز در قرآن کریم آمده است‪ :‬أَت َأتُو َ‬
‫ساء بَل أَنتُم قَوم م ُسرفُو َ‬
‫شَ هوَة ً من د ُون الن ِّ َ‬
‫الذُّكران من العالَمين ‪ -‬وتذَرون ما خَلَق لَكُم ربُّكُم من أَزواجكُم بل أَنتم قَوم عاد ُون‪24 ‬‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ ََ ُ َ َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬

‫سنت‪ .‬پیامبر اسالم (صلی هللا علیه وسلم) نیز این عمل را شدیدا ً نکوهش کردهاند‪،‬‬

‫چنانچه در حدیثی حسن آمده است‪« :‬لعن هللا من عمل عمل قوم‬

‫لوط‪25».‬‬

‫حجااع‪ .‬امام ابن قدامه مقدسی (‪ 620‬هـ) میفرماید‪« :‬اهل علم بر تحریم عمل لواط‬
‫اجماع‬

‫دارند‪26».‬‬

‫‪ .20‬البحر المحيط‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪156‬‬
‫‪ .21‬النصيحة الولدية‪ ،‬ص ‪20‬‬
‫‪ .22‬بستان الواعظين‪ ،‬ص ‪248‬‬

‫‪ .21‬األعراف‪ ،‬آيات ‪« :80-81‬لوط را هم فرستاديم و او به قوم خود گفت‪ :‬آيا كار بسيار زشت و پلشتی را انجام میدهيد‬
‫كه كسی از جهانيان پيش از شما مرتكب آن نشده است؟ شما به جای زنان به مردان دل میبازيد و با آنان میآميزيد!‬
‫به راستی که شما مردمان تجاوزپيشهای هستید‪».‬‬
‫‪ .24‬الشعراء‪ ،‬آيات ‪« :165-166‬آيا در ميان جهانيان‪ ،‬به سراغ جنس ذكور میرويد؟ و همسرانی را كه پروردگارتان‬
‫برايتان آفريده است رها میسازيد؟ به راستی که شما قومی متجاوز هستید‪».‬‬
‫‪ .25‬مسند أحمد‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص ‪« :81‬خداوند کسی که عمل قوم لوط را انجام دهد را لعنت کند‪».‬‬
‫‪ .26‬المغني البن قدامة‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪60‬‬

‫‪7‬‬

‫البته الزم به ذکر است که جناب استاد! هیچ سند و مدرک تاریخی برای سخنانشان ارائه‬
‫نکردهاند و با سابقهای که از ایشان شناختهایم‪ ،‬حداقل باید در سخنان ایشان توقف کنیم‪،‬‬
‫اگر ایشان را تکذیب نکرده باشیم! عنوان این شبهه را «کارنامهی خلفای اسالم» نام‬
‫گذاشته بودند‪ ،‬ما نیز مقاله را به همین عنوان نامگذاری کرده و با همین عنوان به پایان‬
‫میبریم‪:‬‬
‫کارنامهی خلفای حسالم؟‬

‫أ‪ .‬با اهل ذمه چگونه رفتار کردند؟ برتراند راسل میگوید‪« :‬خلفای اسالمی نسبت‬
‫به کلیمیان و عیسویان با محبتتر از دول مسیحی نسبت به مسلمانان و کلیمیان‬
‫بودهاند‪27».‬‬

‫ب‪ .‬اگرچه بعضی از حکام اهل خوشگذرانی و شهوترانی بوده باشند‪ ،‬اما خلفای‬

‫راشدین که الگوی حکومتی ما هستند‪ ،‬خوراکشان «با خوراک فقیرترین مردم یکسان‬
‫بود و البته از ناداری و ناتوانی آنطور گذران نمیکردند‪ ،‬بلکه برای دلجویی و برابری‬
‫با مردم فقیر به خود سختی‬

‫میدادند‪28».‬‬

‫ج‪ .‬صاحبان حکومت و قدرت در این سه قرن‪« ،‬کتابخانههای معتبر و معظم را از‬
‫نظر معارفخواهی و فرهنگدوستی تأسیس کرده‬

‫بودند‪21».‬‬

‫د‪ .‬مستشرقین غیر مسلمان‪ ،‬قلم اعتراف بر کاغذ میگذارند! ویل دورانت‬

‫آمریکائی مینویسد‪« :‬باید اعتراف کنیم که خلفای دوران اول از ابو بکر تا مأمون‪،‬‬
‫در قسمت وسیعی از دنیا‪ ،‬مقررات شایسته و مناسبی برای زندگی انسانی پدید‬
‫آوردند و از همهی فرمانروایان تاریخ تواناتر بودند‪ .‬آنها نیز میتوانستند‪ ،‬مانند‬
‫مغوالن و مجاران یا نورسهای مهاجم‪ ،‬همه چیز را مصادره کنند یا به ویرانی‬
‫کشانند‪ ،‬اما نکردند و فقط به وضع مالیات اکتفا‬

‫کردند‪10».‬‬

‫بنابراین هر آنچه که جناب شفا با شعار «آگاهی بخشیدن به نسل جوان»! مدعی شده‪،‬‬
‫نه «تولدی دیگر»‪ ،‬که توهمیست دیگر‪...‬‬
‫ته هشده در‪« :‬رد شبهات ملحدیل»‬
‫‪ .27‬چرا مسیحی نیستم‪ ،‬ص ‪261‬‬
‫‪ .28‬تاریخ تمدن اسالم‪ ،‬ص ‪61‬‬
‫‪ .21‬تاریخ تمدن اسالم‪ ،‬ص ‪617‬‬
‫‪ .10‬تاریخ تمدن‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪210‬‬

‫‪8‬‬

‫مهمتنیل منابع حستفاده شده در حیل مقامه‪:‬‬
‫‪ .1‬المغني‪ ،‬اثر‪ :‬ابن قدامة المقدسي‪ ،‬مکتبة القاهرة‬
‫‪ .2‬ایران باستانی‪ ،‬اثر‪ :‬حسن پیرنیا‪ ،‬مطبعه مجلس‬

‫‪ .1‬تاریخ ایران‪ ،‬اثر‪ :‬گرانتوسکی و دیگران‪ ،‬ترجمهی کیخسرو کشاورزی‪ ،‬پویش‬
‫‪ .4‬تاریخ تمدن‪ ،‬اثر‪ :‬ویلیام جیمز دورانت‪ ،‬ترجمهی احمد آرام و دیگران‪ ،‬چاپخانه‬
‫علمی و فرهنگی‬

‫‪ .5‬تاریخ تمدن اسالم‪ ،‬اثر‪ :‬جرجی زیدان‪ ،‬ترجمهی علی جواهر کالم‪ ،‬امیر کبیر‬
‫‪ .6‬صحيح البخاري‪ ،‬اثر‪ :‬محمد بن إسماعيل البخاري‪ ،‬دار طوق النجاة‬

‫‪ .7‬صحيح مسلم‪ ،‬مسلم بن الحجاج النيسابوري‪ ،‬دار إحياء التراث العربي‬


Related documents


mobasherah
metlaq no atheism 1
untitled pdf document
16 1
borhane nazm4 no atheism 1
salmane farsi no atheism


Related keywords