101 (1).pdf


Preview of PDF document 101-1.pdf

Page 1 23440

Text preview
ı2017ľńįľŃ

(101
ùúĜįà

.èá|||ķŌ|||ěÚ

çĜăáëįàçĸĄįà

20%

off
ENTIRE
Mediterranean Cuisine MEAL
We Cater for All Occasions

(248)

291-5191

www.modisonroyalgrill.com - modisonroyalgrill@gmail.com

1467 W 14 Mile Rd, Madison Heighs, MI 48071

a l n a w r a s r e s t a u r a n t . c o m

‫ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻨﻮرس ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ‬
Managed by Executive Chef Abo Senan

¤g¢…7¨,'+”«…‚H+-5+3)g,

Mediterranean Cuisine
with Delicacy Yemeni Food

3249 Wyoming Ave, Dearborn, MI 48120

(313) 406.2011