PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAutorització menors 24K. Català .pdfOriginal filename: Autorització menors 24K. Català.pdf
Author: Laura .

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 02/08/2017 at 18:17, from IP address 134.147.x.x. The current document download page has been viewed 164 times.
File size: 369 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


FULL DE REPONSABILITAT – MENORS DE 16 ANYS
FANMEETING + CONCERT 24K– “24K EUROPE FANMEETING TOUR”–
BARCELONA; 5 D’ AGOST DE 2017
1. Nom i Cognoms del tutor legal:
Sr./ Sra..………………………………….........................,.amb DNI nº ....……………..………..
Nom y Cognoms dels menors d’edat (indicar parentiu amb els menors):
Sr. /Sra.……………………………………………..........., amb DNI nº.…………………………
Sr. /Sra.……………………………………………..........., amb DNI nº……………………..…..
Sr. /Sra.………………………………………………......., amb DNI nº………………..………..
Sr. /Sra.…………………………………………………..., amb DNI nº………………..………..
A través de l’actual document, expresso el meu consentiment com a progenitor/ tutor i accepto
la meva responsabilitat de que els menors anteriorment citats accedeixin al fanmeeting i concert
de 24K en Barcelona el dia 5 d’Agost de 2017 en la meva companyia.
2. En cas que el pare/ la mare/ el tutor legal del menor no acompanyi al menor/ menors citats a
l’interior del recinte.
Autorització per custodiar al menor/ els menors a l’interior del recinte:
Sr./ Sra.…………………………………………..........., amb DNI nº……………………………
Manifesta que es pare/ mare/ tutor dels menors que a continuació es citen:
Sr. /Sra.……………………………………………........, amb DNI nº………………………........
Sr. /Sra.……………………………………………........, amb DNI nº……………………..……..
Sr. /Sra.………………………………………………...., amb DNI nº………………..…………..
Sr. /Sra.………………………………………………...., amb DNI nº………………..…………..

Y autoritza a:
Sr. /Sra.…………………………………....................., amb DNI nº:…………………………….
A responsabilitzar-se dels menors citats a l’interior del recinte durant la celebració del
fanmeeting i concert de 24K el dia 5 d’Agost de 2017 en Barcelona.
En tots cas, tant pare/ mare/ tutor/ persona autoritzada, en signar aquest document i presentar la
fotocòpia de DNI/NIE/Passaport declara estar en ple coneixement de les condicions de compra i
venda de les entrades exposades als menors i les accepta sense restriccions. Així mateix, es declara
total i únic responsable de la protecció i custòdia del menor/ menors citats en el document
comprometent-se a vetllar per la seva seguretat i benestar durant la celebració del
fanmeeting i concert de 24K.
D'igual forma aprova la responsabilitat d'impedir el consum per a part del / els menors citats en
aquest document de substàncies com a alcohol, tabac o estupefaents; i d'evitar qualsevol situació
de risc o perill per al menor, o que ell mateix pugui ocasionar. Especialment guardarà especial zel
en la guarda i custòdia durant la celebració de les actuacions artístiques situant al menor/és en llocs
segurs.

Els responsables dels menors i aquests mateixos eximeixen de qualsevol responsabilitat a
l'empresa organitzadora de l'esdeveniment pels danys i / o perjudicis que els menors
poguessin patir o provocar, a més de proclamar-se com a responsables únics dels danys i
perjudicis esmentats.
Les dades personals incloses en el present document se cedeixen a Royal-Unitrade GmbH
SkeYAce. exclusivament als efectes exposats, sense que Royal-Unitrade GmbH SkeYAce
pugui fer cap altre ús amb els mateixos. 1
Finalment, consent fermament que l'entitat no retorni l'import abonat al menor o es denegui la
seva entrada al recinte, en cas d'haver incomplit alguna de les condicions o de no haver aportat
la documentació correcta i necessària. Quedant entès que l'incompliment de qualsevol dels
punts anteriors pot suposar l'expulsió del recinte, tant del Tutor o persona autoritzada, com dels
menors al seu càrrec.

Firmat. El Tutor (Nom, Cognoms y DNI)

……………………………………………

Firmat. L’Autoritzat (Nom, Cognoms y DNI)

……………………………………………

1

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
s'informa que les dades de caràcter personal facilitats passaran a formar part d'un fitxer el titular del com, i
responsable és Royal-Unitrade GmbH SkeYAce amb l'única finalitat de gestionar i controlar l'accés de menors en les
instal·lacions. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit
amb la referència "Tutela Drets LOPD" i dirigida a skey.ace@gmail.com

AUTORITZACIÓ– MAJORS DE 16 ANYS
FAMEETING + CONCERT 24K– “24K EUROPE FANMEETING TOUR”–
BARCELONA; 5 D’ AGOST DE 2017

D/Dª
major d’edat amb DNI nº
amb domicili a aquests efectes
en
amb nº de telèfon
en qualitat de pare/mare/tutor/a legal
(senyalar el que procedeixi) del menor
, amb DNI nº
por mitjà del present sol·licito la AUTORIZACIÓ DE L’ORGANIZACIÓ PERQUÈ EL MENOR
PUGUI ASISSTIR al fanmeeting + concert de 24K que se celebrarà a la Sala Apolo, el pròxim
5 d’agost a la ciutat de Barcelona, fent-me responsable dels danys que per les seves accions u
omissions pogués el/la mateix/a realitzar.
El menor haurà de tenir complits 16 anys el dia de l’esdeveniment seleccionat per a la seva
assistència
Igualment queda advertit que el menor no podrà adquirir ni consumir begudes alcohòliques, tabac
o substancies estupefaents en el propi recinte durant el fanmeeting i/o el concert.
Les dades personals incloses en el present document se cedeixen a Royal-Unitrade GmbH
SkeYAce. exclusivament als efectes exposats, sense que Royal-Unitrade GmbH SkeYAce pugui
fer cap altre ús amb els mateixos.2

Firmat. El Tutor (Nom, Cognoms y DNI)

……………………………………………

2

En cumplimiento de la Lei Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), se informa que los datos de carácter personal facilitados pasarán a formar parte de un fichero el titular del
cual, y responsable es Royal-Unitrade GmbH SkeYAce con la única finalidad de gestionar y controlar el acceso de
menores en las instalaciones. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
solicitud por escrito con la referencia "Tutela Derechos LOPD" y dirigida a skey.ace@gmail.com


Autorització menors 24K. Català.pdf - page 1/3
Autorització menors 24K. Català.pdf - page 2/3
Autorització menors 24K. Català.pdf - page 3/3

Related documents


PDF Document autoritzaci menors 24k catala
PDF Document autorizaci n menores concierto 24k espanol
PDF Document formato bases legales y aviso privacidad2013 afrojack
PDF Document periferia beat
PDF Document modulorichiestafanmeet
PDF Document bases concurso


Related keywords