Autorització menors 24K. Català .pdf

File information


Original filename: Autorització menors 24K. Català.pdf
Author: Laura .

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 02/08/2017 at 18:17, from IP address 134.147.x.x. The current document download page has been viewed 243 times.
File size: 369 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Autorització menors 24K. Català.pdf (PDF, 369 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


FULL DE REPONSABILITAT – MENORS DE 16 ANYS
FANMEETING + CONCERT 24K– “24K EUROPE FANMEETING TOUR”–
BARCELONA; 5 D’ AGOST DE 2017
1. Nom i Cognoms del tutor legal:
Sr./ Sra..………………………………….........................,.amb DNI nº ....……………..………..
Nom y Cognoms dels menors d’edat (indicar parentiu amb els menors):
Sr. /Sra.……………………………………………..........., amb DNI nº.…………………………
Sr. /Sra.……………………………………………..........., amb DNI nº……………………..…..
Sr. /Sra.………………………………………………......., amb DNI nº………………..………..
Sr. /Sra.…………………………………………………..., amb DNI nº………………..………..
A través de l’actual document, expresso el meu consentiment com a progenitor/ tutor i accepto
la meva responsabilitat de que els menors anteriorment citats accedeixin al fanmeeting i concert
de 24K en Barcelona el dia 5 d’Agost de 2017 en la meva companyia.
2. En cas que el pare/ la mare/ el tutor legal del menor no acompanyi al menor/ menors citats a
l’interior del recinte.
Autorització per custodiar al menor/ els menors a l’interior del recinte:
Sr./ Sra.…………………………………………..........., amb DNI nº……………………………
Manifesta que es pare/ mare/ tutor dels menors que a continuació es citen:
Sr. /Sra.……………………………………………........, amb DNI nº………………………........
Sr. /Sra.……………………………………………........, amb DNI nº……………………..……..
Sr. /Sra.………………………………………………...., amb DNI nº………………..…………..
Sr. /Sra.………………………………………………...., amb DNI nº………………..…………..

Y autoritza a:
Sr. /Sra.…………………………………....................., amb DNI nº:…………………………….
A responsabilitzar-se dels menors citats a l’interior del recinte durant la celebració del
fanmeeting i concert de 24K el dia 5 d’Agost de 2017 en Barcelona.
En tots cas, tant pare/ mare/ tutor/ persona autoritzada, en signar aquest document i presentar la
fotocòpia de DNI/NIE/Passaport declara estar en ple coneixement de les condicions de compra i
venda de les entrades exposades als menors i les accepta sense restriccions. Així mateix, es declara
total i únic responsable de la protecció i custòdia del menor/ menors citats en el document
comprometent-se a vetllar per la seva seguretat i benestar durant la celebració del
fanmeeting i concert de 24K.
D'igual forma aprova la responsabilitat d'impedir el consum per a part del / els menors citats en
aquest document de substàncies com a alcohol, tabac o estupefaents; i d'evitar qualsevol situació
de risc o perill per al menor, o que ell mateix pugui ocasionar. Especialment guardarà especial zel
en la guarda i custòdia durant la celebració de les actuacions artístiques situant al menor/és en llocs
segurs.

Els responsables dels menors i aquests mateixos eximeixen de qualsevol responsabilitat a
l'empresa organitzadora de l'esdeveniment pels danys i / o perjudicis que els menors
poguessin patir o provocar, a més de proclamar-se com a responsables únics dels danys i
perjudicis esmentats.
Les dades personals incloses en el present document se cedeixen a Royal-Unitrade GmbH
SkeYAce. exclusivament als efectes exposats, sense que Royal-Unitrade GmbH SkeYAce
pugui fer cap altre ús amb els mateixos. 1
Finalment, consent fermament que l'entitat no retorni l'import abonat al menor o es denegui la
seva entrada al recinte, en cas d'haver incomplit alguna de les condicions o de no haver aportat
la documentació correcta i necessària. Quedant entès que l'incompliment de qualsevol dels
punts anteriors pot suposar l'expulsió del recinte, tant del Tutor o persona autoritzada, com dels
menors al seu càrrec.

Firmat. El Tutor (Nom, Cognoms y DNI)

……………………………………………

Firmat. L’Autoritzat (Nom, Cognoms y DNI)

……………………………………………

1

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
s'informa que les dades de caràcter personal facilitats passaran a formar part d'un fitxer el titular del com, i
responsable és Royal-Unitrade GmbH SkeYAce amb l'única finalitat de gestionar i controlar l'accés de menors en les
instal·lacions. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit
amb la referència "Tutela Drets LOPD" i dirigida a skey.ace@gmail.com

AUTORITZACIÓ– MAJORS DE 16 ANYS
FAMEETING + CONCERT 24K– “24K EUROPE FANMEETING TOUR”–
BARCELONA; 5 D’ AGOST DE 2017

D/Dª
major d’edat amb DNI nº
amb domicili a aquests efectes
en
amb nº de telèfon
en qualitat de pare/mare/tutor/a legal
(senyalar el que procedeixi) del menor
, amb DNI nº
por mitjà del present sol·licito la AUTORIZACIÓ DE L’ORGANIZACIÓ PERQUÈ EL MENOR
PUGUI ASISSTIR al fanmeeting + concert de 24K que se celebrarà a la Sala Apolo, el pròxim
5 d’agost a la ciutat de Barcelona, fent-me responsable dels danys que per les seves accions u
omissions pogués el/la mateix/a realitzar.
El menor haurà de tenir complits 16 anys el dia de l’esdeveniment seleccionat per a la seva
assistència
Igualment queda advertit que el menor no podrà adquirir ni consumir begudes alcohòliques, tabac
o substancies estupefaents en el propi recinte durant el fanmeeting i/o el concert.
Les dades personals incloses en el present document se cedeixen a Royal-Unitrade GmbH
SkeYAce. exclusivament als efectes exposats, sense que Royal-Unitrade GmbH SkeYAce pugui
fer cap altre ús amb els mateixos.2

Firmat. El Tutor (Nom, Cognoms y DNI)

……………………………………………

2

En cumplimiento de la Lei Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), se informa que los datos de carácter personal facilitados pasarán a formar parte de un fichero el titular del
cual, y responsable es Royal-Unitrade GmbH SkeYAce con la única finalidad de gestionar y controlar el acceso de
menores en las instalaciones. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
solicitud por escrito con la referencia "Tutela Derechos LOPD" y dirigida a skey.ace@gmail.com


Document preview Autorització menors 24K. Català.pdf - page 1/3

Document preview Autorització menors 24K. Català.pdf - page 2/3
Document preview Autorització menors 24K. Català.pdf - page 3/3

Related documents


autoritzaci menors 24k catala
autorizaci n menores concierto 24k espanol
cartilha sobre menores ii recomendacao alemanh
sei 01 2015
modulorichiestafanmeet
bases concurso

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Autorització menors 24K. Català.pdf