21e journee 0 .pdf

File information


Original filename: 21e_journee_0.pdf
Title: Layout 1

This PDF 1.4 document has been generated by QuarkXPress(R) 8.01, and has been sent on pdf-archive.com on 11/08/2017 at 06:39, from IP address 41.136.x.x. The current document download page has been viewed 281 times.
File size: 259 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


21e_journee_0.pdf (PDF, 259 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1re COURSE

EQUIPEMENTS

MM Jean, Denis, Guillaume & Dimitri Hardy

1

MEGAMUHTI

4

-

MM Denis Le Breton, Pravind Dabeedial, Mme S. Mareachealee, M. & Mme Robert Laruelle

2

VARADISO - ß

4

SN

MM R. Chung, V. Richard, S. Caunhye, T. Khodabocus & Mlle Tanya Chung

3

DECLARATOR - ß

5

BN

MM Ramoorty Ramasamy, A. Bundhun, Sanjay Sham, M. & Mme V. Paupoo

4

LAUGHISTHEANSWER - ß

5

ON

M. Dayen, Mme Madhoo, MM Chris & Christley Murden

5

RED CHINA - ß

6

SN

Mme Kirsty Daby, MM P. Mohabeer, Vikesh, Manish & Rikesh Sohodeb & Navin Boodhoo

6

OCEAN DRIVE SOUTH

4

BN

M. M.H Maingard, M. & Mme R.Tackoory, MM R.Jumnoodoo, B.Nowbutsing&S. de Robillard

7

PURPLE ROCK

5

HD

PROPRIÉTAIRES

N° CHEVAUX

8

M. & Mme Fred & Mlle Leonie Zama, MM Harish Bhoyroo, B. Mangroo & Mme V.Mangroo

9

ECURIES

POIDS

JOCKEYS

COTE

PERF.

X

C.RAMDIN

60

J.Bardottier

6

400

( 0- 0- 0- 4- 1 )

IĬĝĕĬƴăij ĦÝÄú½Ė§ƪĦƪÝòƶƛ

XXX P.MERVEN

60

I.Chisty

9

330

( 0- 0- 0- 2- 1 )

ăĬ¶òÅ Äú ĺĬÄƚ

R.GUJADHUR

59

S.Bussunt

2

400

( 0- 8- 2- 8- 5 )

VÄ ēÄĬĦ ÈĦĖÄ ÅòÝùÝúÅƚ

S.HURCHUND

59

R.Boutanive

1

700

( 2/ R- R- 9- 7 )

ĖÄĺăÝĖ Äú §·ĦÝăúƚ

S.JONES

59

L.Goomany

11

600

( 3- 2- 2- 1- 7 )

UÅĖÝĦÄ ·ăúĝݽÅĖ§ĦÝăúƚ

C.DABY

58.5

B.Sooful

3

900

( 0- 0-10- 3- 4 )

oÄĬĦ §··Ėă·ÙÄĖ Ĭú §··ÄĝĝÝĦƚ

R.MAINGARD

58.5

B.Pengelly

10

800

( 0- 2- 4- 5- 4 )

oÄĬĦ ìăĬÄĖ òÄĝ ĦĖăĬ¶òÄƪÒÈĦÄĝƚ
Äĝ ēĖăÓĖÍĝ ĝăúĦ §ĦĦÄú½Ĭĝƚ

X
X
X

COMMENTAIRES

ANTON RUSKIN

4

N

S.NARANG

58

R.Khathi

7

1000

( 0- 4- 6- 5- 8 )

RIGHT TO TANGO

8

O

J.M.HENRY

58

C.Segeon

5

1200

( 2- 5- 5- 5- 5 )

oÄĬĦ ĝÄ ēò§·ÄĖƚ

MM G.Glover, Robin Roshun, Ridhwan Hinghoo,Mmes Manisha Bheekha & Indrani Laljee

10 NEW GOLDEN AGE - ß

4

N

A.PERDRAU

57.5

V.Sola

8

900

( 0- 0- 0- 0- 5 )

‡úÄ ēò§·Ä ĝĬĖ òÄ ēă½ÝĬùƚ

Mlle Urshita Bhowany,MM Y. Roopnah,Anunduth Nabab, K. Bulloram & S.Hurchund

11 BELLICOSITY (EA)

6

SN

S.HURCHUND

60

-----

4

1200

( 7- 7- 9-10- 8 )

yăĬĝ ĕĬÄò ìăĬĖƶƛ

AGE

MM Kevin Boodhoo, N. Ramlackhan, V. Dhomun, V. Heeramun, R. Gopaul & V. Bundhun

C

LIGNE

AGE

THE L. EDGARD ADOLPHE OBE CUP - 1365 m - Benchmark 31 - 12h30

EQUIPEMENTS

PROPRIÉTAIRES

THE STRIDENT CUP - 1400 m - Benchmark 36 - 13h05
N° CHEVAUX

ECURIES

POIDS

JOCKEYS

COTE

PERF.

COMMENTAIRES

1

CHOSEN PATH

N

X

A.SEWDYAL

61

S.Rama

6

1200

MM R.Gujadhur,R.Chung, B.Pothanah, MmesV.Holden,V.Rampersad & R.Pandamanikum

2

IMPRESSED - ß

5

N

XX

R.GUJADHUR

61

J.Bardottier

7

1000

MM Jean, Denis, Dimitri, Guillaume Hardy & Gaston Clarenc

3

IN THE TRENCHES

6

B1 T1

XX

G.ROUSSET

61

N.Teeha

5

450

( 2- 2/ 4- 8- 7 )

ĖÄĺăÝĖƚ

MM K.Mahadeo, B.Kowlessur, Mme M.Ballah, MM S.Ballah, R.Seegoolam & D.Naik

4

THE DEACON - ß

5

OS

G.ROUSSET

60.5

D.Dillon

8

400

( 7/ 4- 5- 4- 7 )

ĖÄĺăÝĖƚ

MM David Chui Wan Cheong & Arvind Saddul

4

C

LIGNE

2e COURSE

( nouveau )

ĦĦÄúĦÝăú ĝĬĖēĖÝĝÄƚ

( 0- 0- 0- 6-10 ) úÄ ē§ĝ úÅÓòÝÓÄĖƚ

MM Denis Le Breton, Pravind Dabeedial, Mme S. Mareachealee, M. & Mme Robert Laruelle

5

MARRON

4

N

X

P.MERVEN

59

I.Chisty

1

700

( nouveau )

M. & Mme Burty Luchman, MM Luckheeram Mahadoowa & Maurice Allet C.S.K

6

MEXICAN SUN

4

N

X

V.ALLET

59

R.Wiggins

3

900

( 7- 9- 6- 8- 4 )

‡úÄ ēò§·Ä ĦăĬĦ §Ĭ ēòĬĝƚ

M. & Mme C.Joseph,MM K.Boodhoo, N.Ramlackhan,B.& F.Khan Taher & A.Gungabeesoon

7

PLAIN OF WISDOM

6

TN

X

S.NARANG

58.5

R.Khathi

2

400

( 5- 5- 4- 7- 4 )

ĖÄĺăÝĖƚ

M. Sanjay Seetaram

8

ROCK ON - ß

6

O

J.M.HENRY

57.5

C.Segeon

4

550

( 0- 5- 4- 7- 6 )

o§ĝ ·ÄĦĦÄ ÒăÝĝƚ

Mme D.Matadeen, MM D. Goupy, C. Foolchand & J. Michel Henry

9

DARK LIABILITY

6

-

J.M.HENRY

57

S.Azie

9

1000

( 7/ 3- 3- 9- 7 )

ÝÒŌ·ÝòÄ ½§úĝ ·Ä òăĦƚ

-

-

-

-

-

ƪ

-

-

-

-

-

-

ƪ

-

-

-

-

-

ƪ

-

-

-

-

-

-

ƪ

THE CHINTAMUN GUJADHUR CUP - 1365 m - Benchmark 46 - 13h40
N° CHEVAUX

EQUIPEMENTS

C

ECURIES

POIDS

JOCKEYS

LIGNE

PROPRIÉTAIRES

AGE

3e COURSE

òƴ§ĺ§úĦ ĝÄĬòÄùÄúĦƚ

COTE

PERF.

COMMENTAIRES

MM R.Gujadhur,N.Sobnack,L.Dabee,B.Govindasamy,A.Jeetoo,Mme B.Naiko & M. H.Adeen(

1

NOTTINGHAMSHIRE

5

N

XX

R.GUJADHUR

61

J.Bardottier

8

300

( 0- 0- 2- 2- 1 )

ăúŌĖù§ĦÝăú §ĦĦÄú½ĬÄƚ

MM Gavin Glover, Anand Juddoo, Dinesh Jaunky & Mme N. Astruc Brun

2

SUNSET BREEZE - ß

5

SN

XX

A.PERDRAU

61

V.Sola

7

500

( 1/ 4- 1- 1- 4 )

ĦĦÄúĦÝăú ­ òĬÝƚ

M. David Peng Tsu Kwei

3

VAR'S DREAM

5

-

60.5

S.Rama

11

800

( 2- 1- 2- 2- 1 )

MÄ ·ÙÄĺ§ò ­ ¶§ĦĦĖÄƚ

M. & Mme Anil Beeharee, Mme Joëlle Ng & M. Vic Ragoonath

4

MYSTICAL TWILIGHT - ß

5

BN

MM & Mmes Rajnath & Vimal Damry, Judex Pompon & M. France Law

5

MAESTRO'S SALUTE - ß

8

N

MM Yan Marot, Herve Bax & Mlle Alize Gourrege

6

WAVEBREAKER

4

-

MM Ramoorty & Tashil Narsimha Ramasamy & Ashley Bundhun

7

CASH LORD - ß

9

SYN

XXX A.SEWDYAL
S.NARANG

60

R.Khathi

5

1000

( 0- 0- 0- 1- 4 )

Ù§ú·Äĝ ùÝúÝùÄĝƚ

V.ALLET

59.5

R.Wiggins

9

1200

( 7- 4- 2- N- 8 )

ÄĺĖ§ ĝÄ ĝĬĖē§ĝĝÄĖƚ

X

J.M.HENRY

59.5

C.Segeon

2

350

( nouveau )

X

S.HURCHUND

59

R.Boutanive

6

1500

( 5- 3/ 4- 6- 6 )

yÄ ŌÄĖ§ ­ ĝăú ŌúÝĝÙƚ

M. & Mme Thierry Jauffret & Mme Kirsty Daby

8

ANSWERINGENESIS

4

N

X

M. G.Desvaux, Mme E.Gurusami, MM N.Dyall, B.Lagesse, N.Henry, S.Ulcoq & S.Lamusse

9

GLEN COCO

4

TN

XX

M. Pranave Ramrekha

10 GALTERO

4

N

MM Fred Zama, K. Padaruth, R. Goury, R. Govindasami & V. Ragoonath

11 ALLENBY PARK (EA)

6

ND

MM & Mmes Ramapatee, Tikanand, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

1

BASTILLE DAY

10

STN

X

MM Didier Hurree, Bob Gaston Robert Antelme, M. Garbeth & Mme Marie Claude Hurree

2

DO BE SNAPPY - ß

6

N

XX

MM Denis & Olivier Le Breton, Steve Ah Hang, M. & Mme Robert Laruelle & Mme S. Vega

3

SIR EARL GREY - ß

6

B+

X

MM & Mmes Guy Leroux, T. Mareachealee & M. Maurice Allet C.S.K

4

BUFFALO TRIP - ß

6

-

N° CHEVAUX

MM Edouard Laurence Nairac, MM & Mmes G. Boullé & Alain Laurence Nairac

5

JAMA

5

MM Steeve Ah Hang & Jean Michel Henry

6

JAMBAMMAN

6

-

MM R.Gujadhur,K.Ujoodha,M.Chuckravanen,C.Hosenbocus,K.Ruthun & N.Lodarchand

7

ORANGE TRACTOR - ß

5

BTN

8

SILVER SNAFFLES

6

N

M. Dayen, Mme Madhoo, M. Christley & Mlle Chrissie Murden

9

BONO VOX - ß

6

BN

MM & Mmes Vikram Mungada & Kevin Dursun

10 SEEKING THE DREAM

7

N

M. & Mme S. Muholee,MM L.Brunchault,A.Poinen,M. Hosenie,I.A Soyfoo &Mme A.Totozafy

11 SEVEN FOUNTAINS (EA) - ß

7

BN

B.Sooful

10

800

( 1/ 1- 2- 2- 3 )

yÝ ĝÄĬò ­ òƴ§ĺ§úĦƚ

D.Dillon

4

350

( 0- R- 6- 1- 2 )

MÄ ēĖÝú·Ýē§ò ½§úÓÄĖƚ

S.JONES

55

L.Goomany

3

800

( nouveau )

S.NARANG

59.5

-----

1

-

( 5- 3- 4/ 6- 9 )

"ĝĦ ­ ĺăÝĖ ½ƴ§¶ăĖ½ƚ
oĖăÓĖÍĝ Äĝ·ăùēĦÅĝƚ

COTE

GUJADHUR

60.5

S.Rama

3

1200

( 3- 4/ 7- 3- 3 )

;ò ēÄĬĦ ĝÄ ēò§·ÄĖƚ

S.JONES

60.5

L.Goomany

1

450

( 0- 7- 5- 4- 1 )

Ù§ú·Äĝ ¶ăúúÄĝƚ

P.MERVEN

60.5

I.Chisty

6

500

( 3- 1/ 4- 3- 5 )

"ĝĦ ­ ·Ė§Ýú½ĖÄƚ

V.ALLET

60

R.Wiggins

9

800

( 5/ 3- 1- 5- 7 )

Ù§ú·Äĝ ùÝúÝùÄĝƚ

R.MAINGARD

60

UÄÝòòÄĬĖÄ ēÄĖÒăĖù§ú·Ä §ĦĦÄú½ĬÄƚ

ECURIES

JOCKEYS

PERF.

COMMENTAIRES

B.Pengelly

10

1000

( 0- 0- 0- 0- 7 )

59

C.Segeon

8

400

( 4/ 2- 5- 3- 5 )

ƳVăĦ ăú ò§ĝĦ ēÄĖÒăĖù§ú·Äƴƚ

59

J.Bardottier

7

350

( 0- 0- 3- 1- 2 )

Ù§ú·Äĝ Äŀ·ÄòòÄúĦÄĝƚ

GUJADHUR

59

S.Arnold

4

1200

( 3- 7- 6- 5- 1 )

;ò ēÄĬĦ ­ úăĬĺħĬ ¶ÝÄú Ò§ÝĖÄƚ

S.JONES

56.5

B.Sooful

11

500

( 9/ 6- 9- 5- 5 )

Ù§ú·Äĝ òÝùÝĦÅÄĝƚ

P.MERVEN

54.5

R.Hoolash

2

700

( 4/ 9- 8- 1- 5 )

ĬĖ§ ÒăĖĦ ­ Ò§ÝĖÄƚ

R.GUJADHUR

62

-----

5

-

( 1- 7- 5/ 1- 6 )

oÄĦÝĦÄ ·Ù§ú·Ä ½§úĝ ·Ä òăĦƚ

J.M.HENRY
XXX R.GUJADHUR
X

POIDS

EQUIPEMENTS

MM Denis Le Breton, Hans Bablee, Dick Marrison & Yannick Langevin

1

NATION BUILDER - ß

6

N

M. Dayen Murden, Mlle Harsha, M. Avinash Maudhoo & M. J. Jodahsing

2

THE TRIPSTER - ß

6

B1 T N

N° CHEVAUX

C

POIDS

JOCKEYS

LIGNE

THE CHILI PACK ZENES TROPHY - 1400 m - Benchmark 56 - 14h50
AGE

5e COURSE

C

N

MM & Mmes Ramapatee, Tikanand, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

PROPRIÉTAIRES

57.5
57

LIGNE

EQUIPEMENTS

PROPRIÉTAIRES

C.DABY
G.ROUSSET

THE CHILI DATA TROPHY - 1650 m - Benchmark 51 - 14h15
AGE

4e COURSE

"ĝĦ ­ ĝĬÝĺĖÄƚ

COTE

PERF.

61.5

I.Chisty

2

330

( 0- 0- 0- 0- 1 )

;ò ēÄĬĦ ½ăĬ¶òÄĖ ò§ ùÝĝÄƚ

S.JONES

61 (-4)

J.Allyhosain

9

1000

( 2- 3/ 3- 2- 6 )

òƴ§ĺ§úĦ ĝÄĬòÄùÄúĦƚ

ECURIES

XXX P.MERVEN

COMMENTAIRES

MM Bryan and Joey Foo Kune

3

CHOSEN DASH - ß

5

BTN

X

R.GUJADHUR

60.5

J.Bardottier

4

450

( 2/ 5- R- 4- 3 )

ª·ÙÄ ·ăùēòÝĕĬÅÄƚ

MM. S. Ramsagur, Oodith Heerasing, S.Beenessreesingh, Kunal Ramassray & S. Muholee

4

ENTREE

6

N

X

G.ROUSSET

60.5

D.Dillon

7

450

( 1- 4- 1- 3- 5 )

oÄĬĦ ĝÄ ¶§ĦĦĖÄ ēăĬĖ ĬúÄ ēò§·Äƚ

MM R. Mohabeer, O.A Hare, M.H Maingard, M. & Mme D. Bundhoo & M. G. Coombes

5

PSYCHO SYD - ß

5

-

X

R.MAINGARD

60.5

B.Pengelly

5

400

( 0- 0- 9- 2- 3 )

oĖÅÒÍĖÄ ēòĬĝ ·ăĬĖĦ ƛ

M. & Mme Ben Payen & M. Steeve Ah Hang

6

DONNIE BRASCO - ß

8

N

J.M.HENRY

60

C.Segeon

8

1500

( 2- 5- 7/ 8- 6 )

Ù§ú·Äĝ ĦĖÍĝ ùÝúÝùÄĝƚ

SN

LUCKY VALENTINE - ß

8

60

Y.Emamdee

500

( 2/ 5- 3- 6- 2 )

Ù§ú·Äĝ ½ÅēÄú½ĖăúĦ ·ÝĖ·ăúĝĦ§ú·Äĝƚ

M. & Mme Ben Padayachy, MM Raphael & Jerome Anauth & Maurice Allet C.S.K

8

NEW HAMPSHIRE

5

T

V.ALLET

59.5

R.Wiggins

1

800

( 0- 7- 8- 6- 4 )

oÄĬĦ ùÝÄĬŀ Ò§ÝĖÄ ·ÄĦĦÄ ÒăÝĝƚ

Mme Cynthia Li MM B. Seetanah, F. Law, M. & Mme J.Pompon &Mme T. Mareachealee

9

7

STREETBOUNCER - ß

7

N

V.ALLET

59.5

B.Sooful

6

1000

( 6- 6/ 2- 5- 7 )

yÄĝ ·Ù§ú·Äĝ ĝăúĦ òÝùÝĦÅÄĝƚ

MM Bryan and Joey Foo Kune

XXX R.GUJADHUR

3

MM V.Damry,K.Boodhoo, M.Kutwaroo,V.Ramdoyal,H.Bhoyroo,P.Bissoondyal& V.Bundhun

10 NAVISTAR - ß

7

N

S.NARANG

57.5

R.Khathi

11

500

( 2- 3/ 3- 4- 1 )

MM & Mmes Ramapatee, Tikanand, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

11 RYDER CUP (EA)

8

N

GUJADHUR

62

-----

10

-

( 7/ 5- 4-10- 6 )

POIDS

JOCKEYS

LIGNE

THE COOLEST CHILI HINTERLAND CUP - 1365 m - Valeur [50+] G.3 - 15h20
COTE

PERF.

61

C.Segeon

4

250

( 0- 4- 1- 2- 1 )

GUJADHUR

61

S.Arnold

5

450

( 1/10- 4- 1- 1 )

MÄ ½§úÓÄĖ úă ŕƚ

G.ROUSSET

60.5

D.Dillon

6

600

( 2/ 2- 3- 2-11 )

yăĬĝ ĕĬÄò ìăĬĖ ƛ
ĦĦÄúĦÝăú ­ òĬÝ Ɨ

AGE

6e COURSE

EQUIPEMENTS

M. & Mme Ben Payen, MM Steeve Ah Hang & JM Henry

1

ERNIE - ß

5

N

MM & Mmes Ramapatee, Tikanand, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

2

TANDRAGEE - #

9

N

XX

MM Roshan Seegoolam, Mme Miteeja Ballah, MM Rikesh & Sharvin Ballah & Jean Hardy

3

CHARLES LYTTON

6

N

X

MM Jean Hardy & Jean Michel Caboche Adam

4

EXECUTIVE POWER

5

B

X

MM Denis & Olivier Le Breton, Steeve Ah Hang & Mme Sandrine Vega

5

BEAT THE RETREAT - ß

5

N

MM Bryan and Joey Foo Kune

6

MOOTAHADEE - ß

6

BTN

MM Christian Lafraisière, Kevin Dursun, Mme Dharmaotee Bundhun & Mlle Anaïs César

7

THRUST

6

-

MM S. Govinda, N.Ramlackhan, A. Pillay, C.Y Murden, B.& F.Khan Taher & V. Caleechurn

8

STEP TO FAME

6

N

MM Maxime Henri Maingard, George Coombes, Patrick Dacruz & Chris Clarkson

9

MEMPHIS MAFIA

5

-

X

R.MAINGARD
A.SEWDYAL

52

S.Rama

X

R.GUJADHUR

55

-----

N° CHEVAUX

MM Joy Gopal, Jonathan Dring, Mmes Christina Dring & Sonia Whipp

10 VICTORY TEAM

4

N

MM Bryan and Joey Foo Kune

11 BELONG TO ME (EA) - ß

6

O T ND

PROPRIÉTAIRES

ECURIES

COMMENTAIRES
"ĝĦ òÄ ·ÙÄĺ§ò ­ ¶§ĦĦĖÄƚ

G.ROUSSET

58.5

N.Teeha

7

500

( 0- N- 1- 4- 2 )

P.MERVEN

58

I.Chisty

9

1500

( 0- 0- 0- 0- 6 )

R.GUJADHUR

56

Y.Emamdee

3

500

( 2/ 1- 3- 1- 3 )

C.RAMDIN

55

R.Hoolash

11

800

S.NARANG

54.5 (+1)* R.Khathi

1

900

( 3- 2/ 1- 1- 5 )

Vƴ§ĬĖ§ ē§ĝ ò§ ē§ĖĦÝÄ Ò§·ÝòÄƚ

54

8

1800

( 6- 3- 4- 2- 6 )

oÄĬĦ ĺÝĝÄĖ ĬúÄ ēò§·Äƚ

L.Goomany

o§ĝ ·ÄĦĦÄ ÒăÝĝƚ
ª·ÙÄ ·ăùēòÝĕĬÅÄ ĝĬĖ ē§ēÝÄĖƚ

( 0- 0- 0- 8-10 ) ÒÒĖăúĦÄ Ĭú ·Ù§ùē ÙĬēēÅƚ

10

700

( 0- 1- 8- 6- 1 )

oòĬĝ ½ÝÒŌ·ÝòÄ ·ÄĦĦÄ ÒăÝĝƚ

2

330

( 0- 8- 4- 5- 9 )

oÄĦÝĦÄ ·Ù§ú·Ä ½§úĝ ·Ä ·Ù§ùēƚ

THE CHILI INTERNATIONAL CALL TROPHY - 1600 m - Benchmark 31 - 15h55
N° CHEVAUX

AGE

7e COURSE

C

XXX J.M.HENRY

EQUIPEMENTS

C

M. Maxime Henri Maingard

1

REDWOOD VALLEY

4

-

Mlle Anne Sophie Catherine

2

STREET BOY

5

N

MM A. Pillay, V. & V. Caleechurn, Mme M. Nadal, MM D. Bokhoree & S. Mooneyan

3

KIMBERLEY

4

N

XX

MM Reesal Khemai, A. Nundloll, P.Seedheeyan, P. Ragaven & Mme L. Bhurosy

4

BEZAMOD - ß

5

@TN

X

MM & Mmes Rajnath & Vimal Damry

5

CHARLES MY BOY

6

BN

MM & Mmes Bernard Lincoln & Denis Hardy

6

EMBLEM ROYALE - ß

7

N

MM A.Sundhoo, D.Ramdhun,R.Doongoor,R.Goomany,D.Ochit,R.Gunesh & Mme S.Maharaj

7

PRINCE ARIANO - ß

4

BN

MM Denis & Olivier Le Breton,M. & Mme A.Ah Youne,Mmes H.Muholee & N.Gungabeesoon

8

BRIDEGROOM BERTIE

6

TN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XXX R.MAINGARD

POIDS

JOCKEYS

COTE

PERF.

COMMENTAIRES

61

B.Pengelly

3

290

( 0- 7- 3- 1- 2 )

J.M.HENRY

61

C.Segeon

8

600

( nouveau )

yÄĖ§ ½ÝÒŌ·ÝòÄùÄúĦ ¶§ĦĦĬƚ

S.NARANG

60.5

R.Khathi

6

400

( 2- 2- 1- 2- 2 )

Ù§òòÄúÓÄĖ Văŕƚ

R.GUJADHUR

59.5

J.Bardottier

5

800

( 0- 6- 7- 2- 4 )

ò§ ùÄĖ·Ý ½Äĝ ŌúÝĝĝÄĬĖĝƚ

V.ALLET

59.5

R.Wiggins

4

900

(11/ 9- 8-10- 3 )

X

C.RAMDIN

59.5

S.Bussunt

1

500

( 2/ 5- 2- 6- 1 )

X

S.HURCHUND

59

Y.Emamdee

2

1000

( 0- 0- 8- 5- 6 )

ĦĦÄúĦÝăú ĝĬĖēĖÝĝÄƚ

P.MERVEN

57

I.Chisty

7

1500

( 8/ 8- 3- 9- 5 )

ĖÄĺăÝĖƚ

ƪ

-

-

-

-

-

-

ƪ

ƪ

-

-

-

-

-

-

ƪ

ƪ

-

-

-

-

-

-

ƪ

ĺăÝĖ ½ƴ§¶ăĖ½ƚ

ÄĺĖ§ ·ăúŌĖùÄĖ ĝÄĝ ēĖăÓĖÍĝƚ
IĬĝĕĬƴăij ĦÝÄú½Ė§ƪĦƪÝòƶƛ

EQUIPEMENTS

C

ECURIES

POIDS

JOCKEYS

LIGNE

THE CHEQUERS CUP - 1400 m - Valeur [0-25] - 16h30
AGE

8e COURSE

ECURIES

LIGNE

PROPRIÉTAIRES

oòĬĝ ·ăùēòÝĕĬÅ ·ÄĦĦÄ ÒăÝĝƚ
VƴÝúĝēÝĖÄ ēòĬĝ ·ăúŌ§ú·Äƚ

COTE

PERF.

MM Denis Le Breton, Gérard de Rauville, Steeve Ah Hang & Mme Sandrine Vega

1

GOLD MEDALIST - ß

4

B1

X

P.MERVEN

61.5

I.Chisty

6

800

( 0- 0- 0- 0- 4 )

VÄ ē§ĖĦ ē§ĝ ¶§ĦĦĬ ½ƴ§ĺ§ú·Äƚ

M. David Peng Tsu Kwei

2

BRAVE LEADER

7

PE

XX

A.SEWDYAL

60.5

S.Rama

3

600

( 9- 7-10- 6- 1 )

oÄĬĦ ½ăĬ¶òÄĖ ò§ ùÝĝÄƚ

MM & Mmes Rajnath & Vimal Damry

3

CAPTAIN'S ORDERS

6

-

X

V.ALLET

60.5

R.Wiggins

8

700

( 2- 6- 7- 3- 3 )

oÄĬĦ ĝĬĖēĖÄú½ĖÄƚ

MM Pramendra Maulayah, Shahil Ramchurn, Shea Mannick & Thierry Cerdor

4

CRAFTSMAN

7

N

J.M.HENRY

60.5

C.Segeon

4

1500

( 5/ 8- 5- 5- 9 )

ĬĖ§ ÒăĖĦ ­ Ò§ÝĖÄ ½§úĝ ·Ä òăĦƚ

M. & Mme Anil Beeharee, MM S. Ochit, J.M Chung, V. Sooba & R. Cadou

5

MONARCHS EMBLEM

7

TN

XX

S.NARANG

60.5

R.Khathi

7

400

( 6- 4/ 8- 1- 2 )

oÄĬĦ ĖÄúăĬÄĖ §ĺÄ· òÄ ĝĬ··Íĝƚ

Mme B. Maingard, MM G. Virapin Apou, D. Merven, M.H Maingard & J. Mc Ilraith

X

R.MAINGARD

60

B.Pengelly

1

500

( 3- 3/ 5- 9- 4 )

úÄ ē§ĝ ÅòÝùÝúÄĖ ÙªĦÝĺÄùÄúĦƚ

PROPRIÉTAIRES

N° CHEVAUX

6

BILLY BOJANGLES - ß

7

-

MM R.Gujadhur,T.Khodabocus, A.Poinen,J.P Mourga,R.Mattapullut,D.Baldew&H.Caunhye

7

NEWSMAN - ß

4

SD

MM & Mmes Yugeshware & Bissoon Ramdoyal

8

SOCIAL NETWORK

7

-

M. & Mme A. Nabab, MM C. Jeetoo, S.Bookhul & Shyam Hurchund

9

CANADIAN CLUB

6

S T1 N

-

-

-

-

-

-

-

-

COMMENTAIRES

R.GUJADHUR

59.5

L.Goomany

5

800

( 5- 3- 5- 6- 3 )

oÄĬĦ §ĝēÝĖÄĖ ­ ĬúÄ ēò§·Äƚ

X

C.RAMDIN

59

J.Bardottier

2

900

( 9/ 2- 1- 3- 3 )

oÄĬĦ ĖÄúăĬÄĖ §ĺÄ· òÄ ĝĬ··Íĝƚ

S.HURCHUND

53 (+1)*

S.Azie

9

1500

-

ƪ

-

-

-

-

-

-

ƪ

-

ƪ

-

-

-

-

-

-

ƪ

( 7- 7- 4-10- 6/ ) Ù§ú·Äĝ òÝùÝĦÅÄĝƚ


Document preview 21e_journee_0.pdf - page 1/1


Related documents


21e journee 0
re sultats bruts
reglement concours anniversaire 80 ans
formation cybercriminalite e reputation diffamation
2 1 hkfyg report and financial statements 2016 compressed
diffamation facebook twitter formation cybercrime

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 21e_journee_0.pdf