Scan0010.PDF


Preview of PDF document scan0010.pdf

Page 12316

Text preview


EVRoPSKAUNTE

$ |

MINISTERSTVO

EvropsnyTonoproreg|ona|n|r^7\,^'4|PRoM|5TN|
lntesrovan! resion6tni

oo"oen-'lrls,"r

A>

|

nOZVOI

e

n

VYZVA K PoDAI,II NneiDKY
ZADAVACI PODMITTY
NSzev zakAzky'.

SPS otrokovice

-

Rekonstrukce a modernizace vliukov6 kuchyn6
- projektov6

a vitahu a Piistavba a vybaveni odbornfch dilen
dokumentace
e islo zakSzky:

vzt2017t2t01

Forma zadAni:

veiejn6 zakAzka mal6ho rozsahu dle Obecnich pravidel pro
Zadatele a piijemce (lntegrovani regionSlni operadni program) a
sm6rnice SM/25 Krajsk6ho (iadu Zlinsk6ho kraje; dte g 27 a g 3i
zAkona t,. 13412016 Sb., o zad6v6ni veiejnfch zakfuzek (d6le t6Z
,,zflkon"l se nejedn5 ozadAvaciiizeni podle tohoto z6kona

Druh veiejn6 zakAzky podle piedpoklSdan6 hodnoty:

1.

veiejn6 zakAzka mal6ho rozsahu

ldentifikadni fdaje o zadavateli a osob5ch podilejicich se na zpracovAnizadAvaci
dokumentace

Zadavatel:
N5zev

zadavatele:

Sidlo:
le :

Zastoupen:
Telefon:
E-mail:
Profil zadavatele:

Stiedni prtmyslov6 Skola Otrokovice
ti. Tom65e Bati 1266, 7OS 02 Otrokovice
00128198
Mgr. Libor Basel, MBA - ieditel Skoly
577925303, 577926761
skola@s psotrokovice. cz

Osoba zastupujici zadavatele:
Zadavatele zastupuje v iizeni v souladu s ustanovenim

$ 43 zlkona osoba zastupujici
zadavatele.
ldentifikace spolednosti pov6ien6 vlikonem zadavatelskfch dinnosti, kterd zpracovala
textovou 66st zad6vaci dokumentace:
Obchodnijm6no: ACUTIA spol. s r.o.
Sidlo:
Rybnidky 512,760 01 Zlin - Kudlov
Kancel6i:
Vavredkova7O74,760 01 Zlin, Objekt OD13,4. NP
te:
29252971
Zastoupen:
Ing. Viktor Dynka - jednatel
Kontaktniosoba. Ing. Viktor Dynka
+420 777 558 439
Telefon:
E-mail:
vdvnka@post.cz

2.

Piedmdt veiejn6 zakAzky

Veiejn6 zakAzkaje rozd6lena na dv6 66sti.
G6st 1 - Rekonstrukce a modernizace viukov6 kuchyn6 a vitahu
Cast Z - Piistavba a vybaveni odbornic-tr Oiten