Scan0010.PDF


Preview of PDF document scan0010.pdf

Page 1 23416

Text preview


EVRoesKAUNTE

t- .*\l

^4I

I i---J !;[:HgJ;?:J;:fiY'il:H'.",'J,"j,,",' Cg

I MINISTIRSTVO
I l[?#'ilH'

Pravidla pro ricast v ddstech VZ:
Dodavatel je opr6vn6n podat nabidku na jednu 6dst veiejn6 zakAzky di na ob6 6dsti veiejne
zakAzky. zadavatel06ast v jednotlivich ddstech veiejne zakazky neomezuje.
Pravidla pro zad6ni ddsti VZ:
Ka2dA d6st veiejn6 zaklzky bude hodnocena samostatn6 podle stanoven6ho zpfisobu
hodnoceni. Na kaZdou 65st veiejnl zaklzky je moZn6 vybrat jineho dodavatele. Jeden
dodavatel m[rZe blt vybrdn i pro ob6 ddsti veiejn6 zakAzky. Zadavatel nestanovuje omezujici
pravidla pro zadAni d6sti veiejn6 zaklzky. Dodavatel musi n6st riziko, Ze nebude vybrdn na
v5echny j[m nabizen6 ddsti a zapoditat tuto skutednost do sv6 nabidky.

zakAzkv
Nenl-li dSle uvedeno jinak, platl ustanoveni uveden6 ve V1izv6 (zadlvaci dokumentaci)
shodn6 pro v5echny ddsti veiejn6 zaklzky.
Piedmdtem d6sti 1 veiejn6 zaklzky mal6ho rozsahu je zhotovenijednostupfrov6 projektov6
dokumentace k provdd6ni stavby, vfkon inZenfrsk6 dinnosti pro SP a vifkon autorsk6ho
dozoru.
Podrobn5 specifikace piedm6tu veiejn6 zakAzky je uvedena v piiloze 6. 1 zadAvaci
dokumentace - N6vrhu smlouvy o dllo pro d6st 1.

Piedm6tem d6sti 2 veiejne zaklzky mal6ho rozsahu je zhotoveni dokumentace pro
prov6d6ni stavby a vfkon inZenfrsk6 dinnosti.
Podrobn6 specifikace piedm6tu veiejne zaklzky je uvedena v piiloze d. 2 zad|vaci
dokumentace - N6vrhu smlouvy o dilo pro d6st 2.
Druh veiejn6

zak6zky=

Druh zad6vaciho

iizeni=

veiejnd zaklzka na sluZby
veiejn6 zakAzka mal6ho rozsahu

Kf asifikace piedm6tu veiejn6 zakAzky
Technick6 projektovdn I
k6d cPV 71320000-7

3. Zad|vaci dokumentace nebo podminky piistupu 6i poskytnuti

zadlvaci

dokumentace

Vyzva k poddni nabidky

je

zveiejn6na

na

strSnkdch zadavatele

na

adrese

http://www. spsotrokovice. cz

ZadAvaci dokumentace bude poskytnuta po pisemn6 Z6dosti dodavatele bezriplatn6.

Zddost musl blt zaslSna na adresu osoby zastupujici zadavatele, e-mail: vdvnka@post.cz
nebo ACUTIA spol. s r.o., Rybnl6ky 512,760 01Zlin - Kudlov.
Z6dost o poskytnuti zadAvaci dokumentace musi bft pisemnd (za pisemnou se povaZuje i
elektronickd forma zaslan6 na vf5e uvedenou elektronickou adresu) a musi bft zadavateli
dorudena nejpozd6ji 2pracovni dny pied uplynutlm lhfrty pro poddni nabldek.