Scan0010.PDF


Preview of PDF document scan0010.pdf

Page 1 2 3 45616

Text preview


| ***** lrvnopsxAunrr

il

IMINISTERSTVO

|iJ1Evropsk1ifondproregionatnirozvo|4|pnonaisrrui

i***..i|n:eg;.o,;an!.regiona,nioperaeni|,.lgrame|ha;i6ie*
5.

Obsahov6 dlen6ni nabidky

Pro ob6 66sti shodn6:
Nabidkou se rozumi zejm6na ndvrh smlouvy piedloZenyi dodavatelem (ridastnikem
vyb6roveho iizeni) v6etn6 dokumentfr a dokladfi poZadovanyich zadavatelem v zaddvaclch
podminkdch. Souddsti nabidky jsou i doklady a informace prokazujici spln6ni kvalifikace.
Nabidka a ve5ker6 ostatni doklady a ridaje budou uvedeny v 6esk6m jazyce v pisemn6
(listinn6) formd a nabidka bude podeps6na osobou opr6vn6nou za dodavatele jednat a
podepisovat podle vfpisu z Obchodnlho rejstiiku, popilpad6 statutdrnim org6nem
zmocn6nou osobou, jejiZ pln6 moc musi bft souddsti nabidky.
Nabidka bude piedloZena v jednom origin6lnim vyhotoveni v pisemn6 form6. Zadavatel
doporuduje, aby nabidka byla piedloZena te2 v jedne kopii.
Doklady prokazujici kvalifikaci ridastnika musi blt v souladu s poZadavky t6to Vyzvy k
poddnlnabidky.
Zadavatel doporuduje, aby nabldka byla piedloZena tak6 v elektronick6 podobd na CD (ve
formdtu aplikadnich program0 Microsoft Word a Excel di v PDF, n5vrh smlouvy samostatn6
ve formdtu MS Word); v piipad6 neshody mezi elektronickou podobou nabldky a
piedloZenfm origin6lem v pisemn6 formd je rozhodujici ti5t6nd forma nabidky.
Nabldka nebude obsahovat piepisy a opravy, ktere by mohly zadavatele uv6st v omyl.
Nabidka bude podepsdna osobou opr6vn6nou jednat za 0dastnika,
Zadavatel doporuduje, aby nabldka byla zaji5tdna proti neoprdvn6n6 manipulaci (napi.
provdz6nlm nabidky provdzkem se zapedet6nfm volnifm koncem di jinlim zpfrsobem
zaji5t6ni), a aby byly z d0vod0 prdvnl jistoty v5echny listy nabidky vdetnS piiloh iddn6
o6islov6ny vzestupnou 6iselnou iadou.
Pokud dodavatel piedklSdd nabidku na ob6 d6sti veiejn6 zakAzky, budou nejprve v nabidce
doloZeny doklady pro 66st 1 a za ni pro 66st 2. Doklady, kter6 jsou pro ob6 d6sti shodn6,
doklddd dodavatel v nabidce pouze 1x.
Zadavatel doporuduje sestavenI nabidky dle ndsledujiciho poiadi:
5.1. Vypln6nli formulSi ,,Kryci list nabidky" opatieny razitkem a podpisem opr6vn6n6
osoby (osob) f6astnika v souladu se zp0sobem podepisov6ni uvedenfm ve vfpise
z Obchodniho rejstiiku nebo zdstupcem zmocndnfm k tomuto 0konu podle prdvnich
piedpisft (plnd moc pak musi blit souddstl nabidky, uloZen6 za krycim listem
nabidky).
5.2. Doklady prokazujici spln6ni kvalifikace dle bodu 8 t6to Vfzvy.
5.3. N6vrh smlouvy o dilo pro piislu5nou 66st veiejn6 zakilzky, na kterou dodavatel
pod6v6 svoji nabidku podepsany osobou oprdvn6nou za 0dastnika jednat a
podepisovat v souladu
zpfrsobem podepisovdni uvedenfm
vfpise
z Obchodniho rejstiiku popiipad6 zmocn6ncem 06astnika a opatien otiskem razitka.
N6vrh smlouvy musi bft v ripln6m souladu se zn6nlm, piedloZenym v zadAvaci
dokumentaci. Zadavatel piipou5ti pouze form6lnl 0pravy na takto ,,....." vyznadenfch

-

se

ve

mlstech (jm6na, adresy, kontaktnI rldaje, ceny apod.). Jin6 rimvsln6 z6sahv

a

Udaje ve smlouvd uveden6 musi bft v souladu s 0daji, kter6 06astnik uvede
v dal5ich 66stech sv6 nabidky; v piipad6 rozdilu je rozhodujici nSvrh smlouvy.
5.4. Seznam poddodavatel0 - viz piiloha d. 8
5.5. CD bude vloZeno GD obsahujici n6vrh smlouvy, piipadnd dal5i dokumenty v

-

elektronick6 verzi