Malsara Strategy 2017 1 BY Priyantha Wijesingha .pdf
File information

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit Reader PDF Printer Version 8.2.0.1217, and has been sent on pdf-archive.com on 17/08/2017 at 19:56, from IP address 112.134.x.x. The current document download page has been viewed 5688 times.
File size: 829.49 KB (19 pages).
Privacy: public file
Document preview


ම සරා strategy
හා

යා වෙ

මම

ය ත ෙ

ංහ .

ඔ න යා වෙ මම මෙ ම මයකට මම හදාග ත ඉතාම
සරල 100%
කර න
ව ම සරා strategy ඔයාලට
ෙද න හද ෙ . මම ෙ කට ම සරා යල නම ය න
ෙහ ව මෙ ෙව අඩ ෙ නම ම සරා Malsara .com සා
මම ද නවා ෙග ඩා යා ෙව iq option කරලා ෙල ස්
ෙවනවා.එතෙක ට දැෙනන ක මට අ ෙව
ය න ඕන
නැහැ . ෙම කද කාලය මම ෙ ක ෙහ දටම

ෙකෙන . ක
ආස
ෙව න මම වෙ ම .ඒක
සා . මම න හ ම ආස තව ෙකෙන
ෙ ජයග නවට
ෙහ දට
ෙවනවට .ඒක මට ෙල ස ට

ම ය න ඕන ෙම න ෙ
ක මෙ අ දැ
එ ක
අ ෙත iq option කරන ෙකෙන ට සහ අ හැෙම ටම
ෙග ඩ වැදග ක
ක .ෙ ෙ ව
ක අ වා ෙය ම
ප න මතෙ තබාග න එතෙක ට ෙහ ද ගමන ය න
ව ෙ
1 මම ද නවා Trade කරන ෙග ඩා ෙදෙන ට වර ෙ
ඔයාල බල ෙ නැ ෙ
එක Up එක ද Down එක ද
1

යලා ඉ

පර න එක අහ න

ෙදය ද

2 ත නෙක Down ෙ
එකකට Call එක දැ ෙම
ෙග ඩා ෙවලාවට පර න ෙයන අවස්ථාව ෙග ඩ වැ

3 ෙහ දම ෙ
ම බල න චා එක උඩට යන එක ද
පහතට යන එක ද යලා උඩට යන chart වල Call දා න
පහතට යන Chart වල Put දා න.

4 සං ණව ෙග ඩා Indicator රවාෙගන ඔ ව ස්
කරග න එපා. ෙහ දට ඇස් ෙදකට චා එක
කරග න.
5 ෙම ක

හ ෙහ ද strategy එක

එක ගට

ෙව න

7 ඉව ම න අ වා උප මෙය ම ෙය න ඕන .මම

තයා වෙ ඔයාලට
වට මම ෙ ෙසරම වැර
කරනවා න
දැ උප ම පාලනය කරෙගන නැ තටම නැ
කරග න උ සහ කරන ගම . නැ ව ෙ ගමන අ ට ය න
බෑ.

ෙ කෙග ඩ

වැදග
2

මම කාට හ අදහස

ග නසා මම ක
ඇ ල

දා ෙප ස් එක
කරා

ෙ කට

ෙහ දටම Candle stick අ රෙගන ලග ත Candle එකට Trade
කර න 30 sec 1 minite ho 5m වල අ වා ෙහ දට මාක
එක Read කර න ෙහ දට
උනාම 100 % Profit ෙව න
Trade දා න
ව .

ඔයාල අද දවස ෙහ දට මතක යාග න මම අද
වා යල
මතක යාග න හ යට Candlestick ගැන ඉෙගන ෙගන ඔයාල
මම යන යට Trade කෙර ඔයාලට ඕනෑම චා එකක
ඇස්ෙදක වහෙගන උන Trade කර න
ව මම ඒක
සහ ක ෙවනවා.100% Profit කරග න
ව sure
ෙ වැෙ ට අවශ න support and resistance වල උද
ග න ඔයාලට ඕන යල ෙතන ෙවලාවට indictor අරවා
ෙම වා ෙම කව ඕන නෑ . ෙග ඩ අය ද නා ෙදය උන
මම ද නවා වැ ෙදෙන IQ ව
ෙග ඩය න හද ෙ
indictor ව
ඒවෙග ෙදන signal වලට trade කරලා
න න
ව න IQ කරලා පර න සම ෙකෙන
ෙහ යාග න ලැෙබ ෙ නෑ .

එක එක strategy පස්ෙස indictor දාෙගන Trade දා න
උ සහ කර න එපා ඒවා ඔයාෙ වැඩවලට උද කරග න.
3

සමහර strategy ෙවලාවකට වැඩ ෙවලාවකට නැහැ indictor
සමහර ෙවලාවට ස් ෙක
ෙ ඉ
අ අනාත
ෙවනවා.මම මාස ගාන ක ට කාල එක කරග ත දැ ෙම
ඔයාලට ය ෙ .මම කැම නෑ
මම loss උනා වෙ
තව ෙකෙන loss ෙවනවා ද


ඒක සා indictor ව
ඔයාල ෙත ර ර ග න හැබැ
ඒවාටම ඕන දයට Trade දා න එපා..Candlestick ව
Comfirm කරග න ඊළගට හැෙදන Candle එක ගැන ෙහ දටම
Candlestick අ රග න
ව උනාම Candle Time Interval
30 sec ෙහ 1m වල දාග න ඊටපස්ෙස ඔයා දාග ත Candle
Time Interval එෙ හැ යට ඔයා Trade එක දා න.
උදාහරණය
යනවන ඔයා 1m Candle Time Interval
එක න ග ෙ 60 sec වල දා න trade එක අ වා ෙග ඩ
තම .

සමහ ද නවා Candlestick ඉෙගන ග න එක ෙහ ද
යලා

ෙදෙන ද හ යට ඉෙගන ග තද ? සමහ ද ෙ නෑ
Candlestick patterns එෙක හ යටම Trade එක identify
කරග න
ව බව .ඉෙගන ග න එක ෙහ ද
යල ඔයා
ද නා න
ඔයා හ යට ඉෙගන ග ෙ නැ Candlestick
patterns හ යට ඉෙගන ග තා න අ න එතැන ඔයාෙග
මෙග ජය ලා ෙය ෙ .ෙ
මය හ ම
4

සා ථක . ක
ව නැ ව ෙනෙම 100% Sure කරලා
trade දා න
ව . මම යන යට ඔයාල කර න
ඔයාලෙ
ක ව අත ලගම .

මෙ අ දැ
එ ක ෙ හැමෙ ටම වඩා හ ම සා ථක
පහ
මෙ ම සරා strategy එක මම යන යට හ යටම
ඔයාල කෙර
100% sure ඔයා දාන හැම Trade එක ම
තම හ එෙහන අ බල ෙක ෙහ මද අ ම සරා
strategy එෙක Trade න ෙ
යලා

හ්

Forex ව

කර න

ඔයාලට ය ෙ

මය

තම මම

බය නැ ව කර න 100% sure ඔයා දාන ඕනෑම Trade එක
කරග න

ම 5m candlestick දාග න.
Moving average EMA 5 - EMA 15 දාග න ඊට පස්ෙස ඔයාට
කර න ෙය ෙ ෙප ඩ ඉවසලා ඉ න.
1 EMA 5 ල

එක උඩට හැෙරනෙක ට ඉ ෙදක කැ ලා
Call දා න

2 EMA 5 ල

එක පාතට හැෙරනෙක ට ඉ ෙදක කැ ලා
Put දා න
මම දාලා ෙයන
රය බලල ෙ
ග න ෙ ක සරල
5

උන

අ වාරෙය ම හ තැන ඔයා Trade එක දැ ෙම
අ වාරෙය ම
කර න
ව .

EMA Cross ෙවනෙක ට Oder එක Place කර න .ඔයා දා
Trade එක
කර ගම ගාන ආවම Trade එක Close
කර න .ෙග ඩ අය පර න ෙහ ව 5 Sec
10 s - 15 s - 30Sec candlestick දාග තම ෙ
එක අ

මා ෙවලා ෙ ෙ ඒක සා 5M candlestick දාග න.
තව ෙදය ෙග ඩ ෙප candlestick ෙයන EMA එකට ලග
ලග
ෙවලා ෙයන තැන Trade දා න එපා ක ෙල
candlestick ෙයන EMA ෙදක ෙහ දට ඈ
ෙයන
පැහැ තැනක Trade එක දා න . තව ෙදය ඔයා Trade එක
දා තැනට වඩා එක පාරට උඩට ෙහ යටට ෙය බය
ෙව න එපා. අ වාරෙය ම ආප ෙක තැනක හ EMA එක
Cross ෙවනකා ම උඩට ෙය උඩට යනවා යටට ෙය
යටට යනවා .
සමහර ට ක ෙවලාව වැ ෙය යා කලබල ෙව න එපා
ඔයාලට Trade ෙදක න දානෙක ට අ දැ ෙම මම
යනෙ පහ ෙව ෙ
ග න
ව ෙ . ෙහ දට
චා එෙ ක
ෙක ෙහ මද ෙය ෙ
යල බල නෙක
එතෙක ට ෙහ දටම පැහැ ෙ ඔයාලට .
හැබැ මත කරලම ඔයා දාන Trade
කරලා ඔයාට ගාන
ආව ගම මත කරලම ට ගාල Trade එක Close කර න
නැ න Auto Close ෙවනක ඉ න එපා ස
ෙල ස්ස්
6

ෙවනවා Stop ෙල ස් එෙක සහ Profit උනාම Auto Close
ෙව න හදාග න
ව .මම ත ෙ ඊට වඩා ෙහ ද
ඔයා බලාෙගනම ඉදලා ඔයාට ෙස ෙවන තැ
Close
කර න Trade එක
ෙහ දට candlestick අ රග න
ව කම ඇ කරග ත
න පර ෙනම නැ ව අපට ඉ න
ව . Binary වල
කරනවාන ෙ
මය Trade candlestick 5m දාෙගන Expire
Time එක 15 m 25 minutes දාල කර න . අ වාරෙය ම
support and resistance Leval වලට ෙහ ද අවදානය ෙද න

ම සරා strategy
EMA - 5
EMA - 15
Candlestick 5m
අ Trade එක දා ෙ EMA 5 ල
එෙ
යට මම
පා
EMA 5 සහ කහ පා
EMA 15 දාෙගන
ෙය ෙ ඔයාල කැම පාට දාග න
1 EMA 5 ල

එක උඩට හැෙරනෙක ට ඉ ෙදක කැ ලා
Call දා න
7

2 EMA 5 ල

එක පාතට හැෙරනෙක ට ඉ ෙදක
කැ ලා Put දා න

Expire Time නැ
සා IQ Forex වල Trade එක
Win කරාට පස්ෙස ඔයාට
තැන
Close
කර න
ඔයාලට ෙමම මය වඩා පැහැ කර ගැ මට ෙමම
ර ෙදස
ෙහ
බල න ෙහ දට ෙ
ග න. EMA ල
ෙදක එකට
එක වන තැ
Cross ෙවනෙක ට ඔයා හ තැන Trade එක
දා න

Call

8

Put

9Download original PDF file

Malsara Strategy 2017 -1 BY Priyantha Wijesingha.pdf (PDF, 829.49 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Malsara Strategy 2017 -1 BY Priyantha Wijesingha.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000650049.
Report illicit content