Malsara Strategy 2017 1 BY Priyantha Wijesingha.pdf


Preview of PDF document malsara-strategy-2017-1-by-priyantha-wijesingha.pdf

Page 1 2 34519

Text preview


ග නසා මම ක
ඇ ල

දා ෙප ස් එක
කරා

ෙ කට

ෙහ දටම Candle stick අ රෙගන ලග ත Candle එකට Trade
කර න 30 sec 1 minite ho 5m වල අ වා ෙහ දට මාක
එක Read කර න ෙහ දට
උනාම 100 % Profit ෙව න
Trade දා න
ව .

ඔයාල අද දවස ෙහ දට මතක යාග න මම අද
වා යල
මතක යාග න හ යට Candlestick ගැන ඉෙගන ෙගන ඔයාල
මම යන යට Trade කෙර ඔයාලට ඕනෑම චා එකක
ඇස්ෙදක වහෙගන උන Trade කර න
ව මම ඒක
සහ ක ෙවනවා.100% Profit කරග න
ව sure
ෙ වැෙ ට අවශ න support and resistance වල උද
ග න ඔයාලට ඕන යල ෙතන ෙවලාවට indictor අරවා
ෙම වා ෙම කව ඕන නෑ . ෙග ඩ අය ද නා ෙදය උන
මම ද නවා වැ ෙදෙන IQ ව
ෙග ඩය න හද ෙ
indictor ව
ඒවෙග ෙදන signal වලට trade කරලා
න න
ව න IQ කරලා පර න සම ෙකෙන
ෙහ යාග න ලැෙබ ෙ නෑ .

එක එක strategy පස්ෙස indictor දාෙගන Trade දා න
උ සහ කර න එපා ඒවා ඔයාෙ වැඩවලට උද කරග න.
3