Malsara Strategy 2017 1 BY Priyantha Wijesingha.pdf


Preview of PDF document malsara-strategy-2017-1-by-priyantha-wijesingha.pdf

Page 1 2 3 45619

Text preview


සමහර strategy ෙවලාවකට වැඩ ෙවලාවකට නැහැ indictor
සමහර ෙවලාවට ස් ෙක
ෙ ඉ
අ අනාත
ෙවනවා.මම මාස ගාන ක ට කාල එක කරග ත දැ ෙම
ඔයාලට ය ෙ .මම කැම නෑ
මම loss උනා වෙ
තව ෙකෙන loss ෙවනවා ද


ඒක සා indictor ව
ඔයාල ෙත ර ර ග න හැබැ
ඒවාටම ඕන දයට Trade දා න එපා..Candlestick ව
Comfirm කරග න ඊළගට හැෙදන Candle එක ගැන ෙහ දටම
Candlestick අ රග න
ව උනාම Candle Time Interval
30 sec ෙහ 1m වල දාග න ඊටපස්ෙස ඔයා දාග ත Candle
Time Interval එෙ හැ යට ඔයා Trade එක දා න.
උදාහරණය
යනවන ඔයා 1m Candle Time Interval
එක න ග ෙ 60 sec වල දා න trade එක අ වා ෙග ඩ
තම .

සමහ ද නවා Candlestick ඉෙගන ග න එක ෙහ ද
යලා

ෙදෙන ද හ යට ඉෙගන ග තද ? සමහ ද ෙ නෑ
Candlestick patterns එෙක හ යටම Trade එක identify
කරග න
ව බව .ඉෙගන ග න එක ෙහ ද
යල ඔයා
ද නා න
ඔයා හ යට ඉෙගන ග ෙ නැ Candlestick
patterns හ යට ඉෙගන ග තා න අ න එතැන ඔයාෙග
මෙග ජය ලා ෙය ෙ .ෙ
මය හ ම
4