Malsara Strategy 2017 1 BY Priyantha Wijesingha.pdf


Preview of PDF document malsara-strategy-2017-1-by-priyantha-wijesingha.pdf

Page 1...3 4 56719

Text preview


සා ථක . ක
ව නැ ව ෙනෙම 100% Sure කරලා
trade දා න
ව . මම යන යට ඔයාල කර න
ඔයාලෙ
ක ව අත ලගම .

මෙ අ දැ
එ ක ෙ හැමෙ ටම වඩා හ ම සා ථක
පහ
මෙ ම සරා strategy එක මම යන යට හ යටම
ඔයාල කෙර
100% sure ඔයා දාන හැම Trade එක ම
තම හ එෙහන අ බල ෙක ෙහ මද අ ම සරා
strategy එෙක Trade න ෙ
යලා

හ්

Forex ව

කර න

ඔයාලට ය ෙ

මය

තම මම

බය නැ ව කර න 100% sure ඔයා දාන ඕනෑම Trade එක
කරග න

ම 5m candlestick දාග න.
Moving average EMA 5 - EMA 15 දාග න ඊට පස්ෙස ඔයාට
කර න ෙය ෙ ෙප ඩ ඉවසලා ඉ න.
1 EMA 5 ල

එක උඩට හැෙරනෙක ට ඉ ෙදක කැ ලා
Call දා න

2 EMA 5 ල

එක පාතට හැෙරනෙක ට ඉ ෙදක කැ ලා
Put දා න
මම දාලා ෙයන
රය බලල ෙ
ග න ෙ ක සරල
5