PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactLékařská fyziologie Trojan .pdf


Original filename: Lékařská fyziologie - Trojan.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Adobe Acrobat 7.0 / ilovepdf.com, and has been sent on pdf-archive.com on 21/08/2017 at 20:57, from IP address 212.96.x.x. The current document download page has been viewed 16075 times.
File size: 45.6 MB (773 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Moravská zemská knihovna Brno

2

1128.900

Stanislav Trojan a kolektiv

LÉ ŘS
FYZIOLOGIE

Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze

Stanislav Trojan a kolektiv

GRADA Publishing

11 ílíllWí iílT 1

LÉKAŘSKÁ FYZIOLOGIE

2610334015

Pořadatelé díla:
Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.
Doc. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
Autorský kolektiv:
MUDr. Vladimír Hrachovina, CSc.
Doc. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
Doc. RNDr. Jitka Koudelová, CSc.
MUDr. Vilém Kuthan, CSc.
Doc. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
t Prof. MUDr. Jindřich Sedláček, DrSc.
MUDr. Michal Schreiber, CSc.
Prof. MUDr. Eliana Trávníčková, CSc.
Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Wunsch, CSc.

Ýt,?.i1/ ,,:

(
r:.P�

© Grada Publishing, a.s., 2003
Cover Photo © Allphoto Images, 2003
Recenzoval: prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický, DrSc.

..,

'

t

.,

I'

,r

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmí být žádným způsobem reprodukována,
ukládána či rozšiřována bez písemného souhlasu nakladatelství.
Vydala Grada Publishing, a.s.,
U Průhonu 22, Praha 7
jako svou 1827. publikaci
Odpovědná redaktorka Mgr. Martina Petií.1rnvá
Ilustrace dodali autoři
Sazba a zlom Blažena Posekaná
Počet stran 772
Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, Praha 2003
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.,
Husova 1881, Havlíčkův Brod
ISBN 80-247-0512-5

Obsah
Předmluva .............
Předmluva ke druhému vydání ..
Předmluva ke třetímu vydání ...
Předmluva ke čtvrtému vydání ..
Úvod (S. Trojan) •......•.•

1

2

Fyziologické principy (M. Langmeier, S. Trojan) .
.
1 1
Fyziologie buňky ....
1.1.1
Buněčné jádro . . ......
Ribosomy ..........
1.1.2
1.1.3
Endoplazmatické retikulum.
1.1.4 Golgiho aparát
1.1.5 Lyzosomy ..
1.1.6 Mitochondrie
1.1.7 Centrioly ..
.
1 .
1 8 Cytoskelet . .
1.1.9 Buněčné membrány .
1.1.10 Iontové kanály ...
1.1.1 1 Akvaporiny . ....
1.1.1 2 Buněčné receptory (spoluautor J. Mysliveček)
1.1.1 3 Životní cyklus buňky
Mimobuněčná hmota .
1 2
.
Tělní tekutiny .. . ..
1.3
Homeostáza .
1.3.1
1.3.2
Tělní tekutiny
Obecná neurofyziologie (M. Langmeier, S. Trojan)
.
2 1
Stavba nervového systému
2.1.1
Neuron .
2.1.2
Neuroglie ....
Synapse ... . .
2.1.3
2.1.4 Hematoencefalická bariéra
Funkční projevy nervového systému
.
2 2
2.2.1
Reflex ......
2.2.2
Podnět (stimulus)
2.2.3
Podráždění .. .
2.2.4 Vzruch (impulz) .
2.3
Periferní nerv .......
.
2 .
3 1
Elektroneurogram .
2.3.2
Klasifikace nervových vláken
Wallerova degenerace a regenerace
2.3.3

....
....
....
...
...

.
.
.
.
.

15
16
17
18
19

. . . . . . 21
21
2 1
2 3
2 3
2 4
2 4
2 5
2 6
2 7
2 7
3 4
42
44
53
55
56
56
57

59

59
59
62
64
72
73
73
74
75
76
82
83
84
84

.
2 4

Vztahy mezi neurony .
2.4.1 Divergence .
2.4.2
Konvergence
Sumace .
.
2 .
4 3
Facilitace ..
2.4.4
2.4.5
Okluze ...
2.4.6
Posttetanická potenciace
2.4.7 Únavnost
2.4.8 Inhibice .........

3

Fyziologie svalstva (S. Trojan, J. Mareš, Z. Wunsch) •
Kosterní svalovina ................
.1
3
3..
1 1 Molekulární struktura kontraktilního aparátu kosterního svalu
Molekulární podstata kontrakce .......
.
3 1
.2
Propojení excitace a kontrakce ........
3.1
.3
Mechanické vlastnosti neaktivovaného svalu
.
3 1.4
Zevní projevy kontrakce .
.
3 1.5
Energetika činnosti svalu .
3.1
.6
3.1
.7 Řízení činnosti svalu ...
3.2
Hladká svalovina ..........
3.2.1 Propojení excitace a kontrakce .
3..
2 2
Molekulární podstata kontrakce
Zevní projevy kontrakce hladké svaloviny.
3..
2 3
Řízení kontrakce hladkého svalu .
3..
2 4

4

Fyziologie krve (E. Trávníčková)
4.1 Obecné vlastnosti krve ...
Krevní plazma .......
4.2
4.2.1 Anorganické látky v krevní plazmě
Bílkoviny krevní plazmy ......
4.2.2
Ostatní organické součásti krevní plazmy
4.2.3
4.3
Krev jako nárazm1rnvý systém ....
Tvorba krevních elementů .............
4.4
4.4.1 Krvetvorné kmenové buňky .......
Hematopoetické mikroprostředí a řízení krvetvorby.
4.4.2
4.5
Červené krvinky ............
.
4 5.1 Membrána červených krvinek
.
4 5.2
Metabolismus erytrocytů .
4.5.3
Hemolýza .....
Hemoglobin ............
.
4 6
4.6.1 Typy hemoglobinu . . ..
4.6.2
Vazba hemoglobinu s kyslíkem
4.6.3
Deriváty hemoglobinu .
Množství hemoglobinu .....
4.6.4

86
86
86
86

88
88

88

88

90

91
92
92
95
96
99
. 100
. 103
. 104
. 104
. 105
. 107
. 108
. 108
..111
. 111
. 111
. 112
. 113
. 115
. 116
. 117
. 117
. 12 0
. 12 1
. 12 2
. 12 4
. 12 5
. 12 5
. 12 6
. 12 6
. 12 7
. 12 8

5

4.7

Tvorba a zánik červených krvinek ...........
4.7.1 Morfologie erytropoezy............
4.7.2
Syntéza hemoglobinu v erytroidních buňkách
4.7.3 Zánik červených krvinek a hemoglobinu .
4.7.4
Ontogeneze erytropoezy .....
Faktory nezbytné pro erytropoezu
4.7.5
4.7.6 Hormonální řízení erytropoezy .
4.8 Sedimentace erytrocytů ...
4.9
Krevní destičky .......
4.9.1 Vznik trombocytů.
Funkce destiček .
4.9.2
4.10 Hemostáza .........
4.10.1 Reakce cév ....
4.10.2 Činnost krevních destiček
4.10.3 Srážení krve (hemokoagulace)
4.11 Krevní skupiny (spoluautor V. Šlapetová).
4.11
.2 Systém Rh.......
4.11.3 Ostatní krevní systémy ...
4.12 Slezina ................
4.12.1 Slezina jako zásobárna krve
4.12.2 Produkce krevních buněk ve slezině
4.12.3 Destrukce krevních elementů ve slezině
4.12.4 Úloha sleziny v imunitní odpovědi organismu .
4.13 Bílé krvinky ..................

12 8
12 8
12 8
130
131
132
136
137
138
139
14 0
14 0
14 0
14 1
14 3
15 1
15 3
15 4
15 5
15 5
15 5
15 5
15 6
15 6

Fyziologie imunitního systému (E. Trávníčková) •.
5.1 Bílé krvinky ................. .
.
5 .
1 1 Pohyblivost a adhezivita leukocytů.
5..
12
Počet leukocytů .....
5.1.3 Ontogeneze leukopoezy
.
5 1.4
Neutrofilní granulocyty .
.
5 1.5
Eozinofilní granulocyty .
5.1.6 Bazofilní granulocyty .
5.1.7
Monocyty ........
5 ..
1 8 Lymfocyty .......
.
5 1.9
Výstup leukocytů z krevmno řečiště
5.2
Lymfatické orgány ..............
.
5 3 Látkové regulační faktory imunitních odpovědí
Nespecifická (vrozená, přirozená) imunita .
.
5 4
5.4.1 Fagocytóza ......
Přirozená cytotoxicita .... .
5.4.2
5.4.3 Komplement .........
Specifická (adaptivní, získaná) imunita
.
5 5
5.5.1 Antigen ............

157
15 7
15 8
15 9
15 9
161
162
162
162
163
164
166
166
167
167
168
169
17 0
17 0

.
5 6
6

5.5.2 Lymfocyty jako efektorové buňky získané (specifické) imunity
5.5.3
Humorální imunita .........
.
5 .
5 4
Buněčně zprostředkovaná imunita .
Neuroendokrinní regulační vlivy na imunitu

. 17
. 17
. 17
. 17

0
1
3
7

.... 179
Fyziologie oběhu krve a lymfy (O. Kittnar) . . .
. 179
6.1 Funkční organizace srdečně-cévního systému .
. 179
6 ..
1 1 Transportní systémy ve fylogenetickém pohledu
.
182
6..
12 Funkční anatomie lidského krevního oběhu
. 190
6..
13
Hemodynamika krevnťho oběhu . . ..
. 195
6..
14
Obecné uspořádání systémového oběhu
. 196
6.2 Řídťcí mechanismy srdečně-cévního systému
. 199
6.2.1 Místní regulační mechanismy .
.203
6.2.2 Celkové regulační mechanismy ..
. 211
Centra řízení krevního oběhu ...
6.2.3
.212
Interakce místních a celkových regulačních mechanismů .
6.2
.4
.213
Mechanismy řízenť činnosti srdce
6.3
.214
6.3.1 Minutový srdeční výdej
.216
6.3.2 Řízení srdeční frekvence
.23 4
Řťzení tepového objemu
6.3.3
.249
6.4
Arteriální část systémového krevního řečiště
.252
6..
4 1 Tok krve v tepnách .
.252
6.4.2 Tlak krve v tepnách.........
.25 5
6.5
Mikrocirkulace ..... ...........
.25 7
6.5.1 Rozsah plochy určené výměně látek mezi krví a tkáněmi
.25 8
6.5.2 Tvorba tkáňového moku
.261
6.5.3
Lymfatický systém ...
.262
Venózní část systémového oběhu
6.6
.262
6.6.1 Tlak krve v žilách ...
.26 3
6.6.2 Tok krve v žilách ... .
.26 5
Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech
6.7
.26 5
6.7.1 Plicní cirkulace ...
.26 7
6.7.2 Koronární cirkulace
.27 0
Mozková cirkulace .
6.7.3
.27 1
6.7.4
Oběh krve ledvinami
.272
Oběh krve splanchnikem .
6.7.5
.272
Oběh krve kosterním svalstvem
6.7.6
.27 5
6.7.7
Oběh krve kůží ...
.27 5
6.7.8
Průtok krve plodem.
.27 6
Zevní projevy srdeční činnosti
6.8
6.8.1 Srdeční ozvy ....
.27 7
.27 8
6.8.2 Arteriální pulz a venózní pulz
.279
6.8.3
Úder srdečního hrotu
.279
6.8.4
Echokardiografie .
.279
6.8.5
Elektrokardiogram .

7

8

Fyziologie dýchání (V. Hrachovina, D. Marešová)
7 .1
Ventilace plic ..........
7.1
.1
Statické objemy plic ...
7.1
.2
Statické plicní kapacity ..
7.1.3 Dynamické plicní objemy
7.1.4 Mechanismus ventilace plic
7.1.5
Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemy plic
7..
1 6 Elastické vlastnosti plic ...............
7.2
Difuze .............................
Výměna dýchacích plynů mezi alveolárním vzduchem a krví .
7.2.1
7.3 Transport dýchacích plynů . ..
7..
31
Transport kyslíku krví
7.3.2
Transport C02 krví
7 . 4 Vnitřní dýchání .........
7 .5
Regulace dýchání ........
7.5.1 Centrální rytmogeneze dýchání.
Mechanické vlivy na řízení dýchání
7.5.2
7.5.3 Chemické řízení dýchání ...
Fyziologie trávení a vstřebávání (J. Mareš)
8.1 Trávení v ústech
8.1.1 Žvýkání
.
8 1.2
Sliny..
Hltan a jícen...
8.2
Polykání.
8.2.1
Funkce dolního jícnového svěrače
8.2.2
8.3 Žaludek ..... ......
Motilita žaludku..
.
8 3.1
Žaludeční sekrece .
.
8 3.2
.
8 3. 3 Trávení v žaludku.
8..
3 4 Vstřebávání . ...
8.4 Tenké střevo . . ......
Motilita tenkého střeva
8..
41
Sekrece do lumen tenkého střeva .
8..
42
8..
4 3 Trávení základních živin v tenkém střevě
8..
4 4 Vstřebávání v tenkém střevě
Tlusté střevo ..
8.5
8..
5 1 Pohyby .......
Sekrece .......
8.5.2
.
8 .
5 3 Vstřebávání v kolon.
8.5.4 Složení stolice....
8.6 Obecné principy motility GIT
Hladká svalovina GIT
.
8 6.1
8.6.2
Řízení pohybů GIT
Endokrinní řízení GIT .... .
8.7

....

295
2 9 5
2 9 7
2 9 9
2 9 9
2 9 9
30 1
30 3
30 4
30 5
30 6
30 6
30 9
310
310
311
311
312
321
32 2
32 2
32 3
32 7
32 7
32 8
330
330
336
341
342
34 2
343
347
35 8
360
365
365
367
368
368
369
369
37 3
37 6


Related documents


leka sk fyziologie trojan
101 400 exam dumps   lpi linux installation exam questions pdf
finish 06 trojan va backdoor 13
1
wniosek o nadanie loginu marek
high performance undetectable crypters for windows programs


Related keywords