BASES 3r Concurs de Portades FMVilaplana .pdf

File information


Original filename: BASES - 3r Concurs de Portades FMVilaplana.pdf
Author: Josep Bigorra i Llauradó

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 24/08/2017 at 18:18, from IP address 85.94.x.x. The current document download page has been viewed 234 times.
File size: 108 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


BASES - 3r Concurs de Portades FMVilaplana.pdf (PDF, 108 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


3R CONCURS DE PORTADES – FESTA MAJOR DE VILAPLANA 2017

PRIMER- La temàtica de la portada s’ha de centrar en Vilaplana i/o la Festa Major de
Vilaplana. Cada concursant podrà presentar una única obra inèdita. Queda prohibit el
plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent.
SEGON- Els originals podran realitzar-se en qualsevol format garantint que la seva
reproducció gràfica sigui fàcil. No s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i
volums enganxats.
TERCER- La portada haurà d’adoptar la forma vertical, el seu format serà DIN A5 (148 mm x
210 mm) i no hi podran haver textos ni inscripcions en un marge de 5mm a cada extrem.
QUART- Als treballs, hi haurà de figurar de forma visible la inscripció: «Festa Major de
Vilaplana» i «del 6 al 22 d'octubre de 2017».
CINQUÈ- L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les modificacions necessàries per a la
correcta publicació.
SISÈ- El termini de presentació s’exhaureix el dia 3 de setembre de 2017 a les vuit del vespre.
SETÈ- El jurat estarà format per membres de la Corporació Municipal.
VUITÈ- El premi del concurs serà un abonament per a dues persones a tots els actes de la
Festa Major de Vilaplana 2017.
NOVÈ- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’anunciarà a la pàgina web i xarxes socials
de l’Ajuntament a partir del 4 de setembre.
DESÈ- El treball premiat quedarà en propietat de l'Ajuntament de Vilaplana i en farà l’ús que
estimi convenient.
ONZÈ- El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.
DOTZÈ- LLIURAMENT
ELECTRÒNICAMENT: S’haurà de lliurar en format digital (PDF o JPG) per correu electrònic a
festesvilaplana@gmail.com en aquest cas caldrà indicar en el correu electrònic un pseudònim
que haurà de donar nom a l’arxiu adjunt, juntament amb el nom i cognoms de l’autor, l’adreça,
el telèfon i el correu electrònic.
PRESENCIALMENT: A les oficines de l’Ajuntament (Plaça de la Vila) en horari d’oficina (d’11 a
14h). les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms
de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. Els autors/es podran signar les seves obres
una vegada conegut el veredicte del jurat.
ÚLTIMA- Les bases d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants, pel sol fet de
participar-hi.


Document preview BASES - 3r Concurs de Portades FMVilaplana.pdf - page 1/1


Related documents


bases 3r concurs de portades fmvilaplana
festes del mel 2013definitiu
baseslegals
festa major 2013
boc20160423fira llibre
deures 6e macia terradas

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file BASES - 3r Concurs de Portades FMVilaplana.pdf