PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact17. INDIAN AND FOREIGN COMPANY LIST .pdf


Original filename: 17.-INDIAN-AND-FOREIGN-COMPANY-LIST.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / TCPDF 6.2.5 (http://www.tcpdf.org), and has been sent on pdf-archive.com on 25/08/2017 at 13:48, from IP address 150.129.x.x. The current document download page has been viewed 142 times.
File size: 302 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


iratfy ;ksxihB gfj}kj

nSfud thou eas mi;ksxh Lons’kh&fons’kh lkeku dh lwph
fons’kh

oLrq

Lons’kh

vf/kdrj VwFkisLV gfM~M;ksa ds pwjs ls curk gSaA
dksyxsV] fgUnqLrku yhoj ¼Dykstvi] isIlksMsUV] ,se] flckdk½]
flckdk] ,DokÝs’k] ,eos fXyLVj] T;ksÝjh esulZ ¼QksjgUl]
Xyhe½ vksjych] DokUVe] Vwtsy
¼ykxr % 60 #@fd0] dher % 200&315 #@fd0
equkQk % 2500%½

VwFkisLV
eatu

loZJs"B & nUrdkafr] nUr eatu ¼iratfy vk;qoZsn fy-½ Ukhe]
ccwy dh M.Mh] uhe 320 rjg ds dhVk.kq ekjrk gSA
eatu& fodks ctznUrh] Mkcj] oS|ukFk] Åa>k] fgrdj] dey
¼LokuUn½ ljlksa dk rsy $ ued $ gYnhA
'kkdkgkjh VwFk isLV & fodks otznUrh] vej ¼LokuUn½ pksbZlA
vU; VwFkisLV & uhe] ,adj] feLokd] ccwy] izksfel] lgkjkA

dksyxsV] Dykstvi] isIlksMsUV] ,DokÝs’k] flckdk] fctMe

VwFkcz'k

loZJ"s B &,D;qi’sz kj ds vuqlkj vaxy
q h ls nk¡r lkQ djus ls vkarksa
dh ekfy’k gksrh gS o dCt nwj gksrk gSA ¼dher % 0½
izksfel] vt;] vtUrk] eksusV] jks;y] Dykfld] MkW0 LVªkWdA

lHkh lkcquksa esa lksMk gksrk gS] tks Ropk ds fy;s gkfudkjd gSA
fgUnqLrku yhoj ¼yDl] fyfjy] ykbZQckW;] yslkalh] eksrh] ekxkZ]s
Msfue] dses] Mkso] jsoykWu] fi;lZ] jsDlksuk] czht] geke]
vksd]s t;½ iks.M~l] MsVksy] fDy;jfly] ikeksfyo] DokaVe] ,eos]
tkWulu csch
¼fder % 100&150 #0@fdyks½

ugkus dk
lkcqu

loZJ"s B&dk;kdafr] dk;kdafr ,ykssohjk ¼iratfy vk;qosZn fy-½]
nw/k$cslu] eqyrkuh feV~Vh$ngh] vjhBk$vk¡oyk$f’kdkdkbZA vuqjk
¼LokuUn½] esMhfeDl] uhe] fujek] fuek] ikdZ vosU;w ¼jse.M½] fizfe;e
¼tds½ tsLehu] eSljw lsna y] Lokfrd ¼uhe] f’kdkdkbZ½] dqVhj]
vQxku] lgkjk] pafædk] fgekuh fXyljhu] xksnjst ¼flaFkksy] Qs;jXyk]
Xyksjh] ekjoy] fothy] f’kdkdkbZ] xaxk½] foizk]s larjq ] gcZy] csch] dkfeZuks
cschA

dksyxsV ikeksfyo ¼gSyks] ghuk] ikeksfyo½ fgUnqLrku yhoj ¼yDl]
fDyfud] luflYd] jsoykWu] ysDes½ izkDs Vj ,oa xsca y
¼fDy;jfly] isUVhu] esMhds;j½ iks.M~l] vksYM Likbl] ekfpZl]
'kkoj Vw 'kkoj] vsxfsZ ud] gsM ,aM 'kksYMj] tkWulu csch
¼fder % 300&500 #0@yhVj½

'kSEiw

loZJs"B &'kSEiw ¼iratfy vk;qosZn fy-½] eqyrkuh feV~Vh&ngh]
vjhBk&vk¡oyk&f’kdkdkbZA ¼fder % 0½
fizfe;e] foizk]s ikdZ vosU;w] Lokfrd] v;wj gcZy] ds’kfu[kkj] gs;j ,.M ds;j]
ukbfly] vfuZdk] osyosV] Mkcj okfVdk] ctkt] lsokJe] ukbZy] yso.s Mj]
xksnjstA

fgUnqLrku yhoj ¼lQZ] fju] luykbV] Oghy] vksds] foe½
,fj;y] psd] gsUdks] fjfoy] ,eos] DokUVe] 555A
Åuh diM+ksa ds fy, & oqyok’k] bZth
uhy & jkWfcu Cyw] Vhukiky] LdkbZykdZ
VkW;ysV fDyuj & gkfiZd] dhoh] ykbZtksyA

diM+s o crZu /kksus VkVk 'kq)] fuek] eksnh] ds;j] lgkjk] LokfLrd] foey] fgiksyhu]
z k’k]
dk lkcqu] ikmMj Qsuk] llk] Vh lhfjt] MkW0 MsV] ?kM+h] ok’kosy] fpjkx] pUnzid
DyksFk ds;jA ¼xglaxzg½] dqlqe] fDyUtj] Vhe 2000] xksnjstA
o uhy
Åuh diM+ksa ds fy, &tsfVy] Vksi’kkVA
uhy &mtkyk] jkuhiky] fujek] pedks] fMiA
VkW;ysV fDyuj &lsuh Ýs’k] vksMksfid] fDyUtjA
loZJs"B& xeZ ikuh o nw/kA ¼dher % 0½

vksYs MLikbl] ikeksfyo] ikW.M~l] ftysV] bjkfLed] Msfue ;kMZy]s
CywLVUVA
¼dher % 400&1400 #0@fdyks½

lsfoxa
Øhe]

loZJs"B & xje ikuh o nw/kA ¼dher % 0½
ikdZ vosU;q] fizfe;e] fo tksu] bekeh] lgkjk vQxku] cylkjk]
xksnjst] fufo;kA

ftysV ¼7 vks Dyksd] bjkfLed½ foYeSu] foYVstA

CySM

Vksikt] xsyUs V] lqijesDl] ystj] ,lDok;j] flYoj fizUl] fizfe;eA

fgUnqLrku yhoj ¼Qs;j ,oa yoyh] ysDes] fyfjy] Msfue] jsoyksu½] Øhe] ikmMj o
izksDVj ,oa xsEcy ¼vk;y ,ao vksys] fDyj;fly] fDy;jVksu½
lkSUn;Z
pkfeZl] iks.M~l] vksYM Likbl] ,uÝSap] ;kMZys] Cywlhy]
izlk/ku dh
MsVky] ukbfly] pkyhZ] bEihjh;y ysnj] ‘'kkoj Vw ’kkoj]
lkezxh
tkWulu cschA
VkVk ¼ikoj] ,EcslM
s j½ jSx
a yj] ukbZd] M~;d
w ] ,MhMkl] U;wiksV]Z
I;wek] ,sjks] osu gqluS ] ,syulksyh] yh gsujh fgyA
jkMks] lhVhtu] jkWySDl] Lohldks] lhdks
ikjdj] fudylu] jksVksesd] fLol,;j] ,Mtsy]
jkbMj] ferlqfc’kh] ¶ys;j] ;wfucky] ik;ysV] jksyxksYMA

jsfMesM
oL=
?kM+h
isu] isfUly

dk;kdafr ,syksosjk] dk;kdafr uhe] dkafrysi] ,syksosjk dslj]
tsy&vkstyl ,oa rstl ¼iratfy vk;qoZsn fy-½ ikdZ vosU;w]
fizfe;e] fodks] cksjksIyl] cksjksyhu] cksjksfly v;wj bekeh] fgekuh
xksYM] ukbZy] yso.s Mj] fVIl ,.M Vks] cylkjk] gs;j ,.M ds;j]
eksjhl] D;wVhdqjk] vQxku] fufo;k] gsoUl] xkMZu] flaFkksy Xyksjh]
,Dlisy ¼ckykssa ds fy,½ osyosV ¼csch½A
loZJ"s B &[kknh ¼100%½ dkWVu vkjkenk;d] LokLF;izn gSA
dsfEczt] ikdZ vosU;w] vksDtsEcxZ] ckWEcs MkbZxa ]ihVj baXyS.M] jQ ,aM VQ] fVªxj ftalA
VkbVu] ,p,eVh] esfDlek] izsfLVt] vtUrk] jkpht] jhdksA
dSey] fdaXlu] ’kkiZ] jsuksYM] lsyks] foYlu] VwMs uVjkt] ,sEcslM
s j]
fyad] MsYVk] MkDVj] eksUVsDl] LVhd] laxhrk] yDlj] vIljkA

fons’kh
dSLVªksy] xYQ] 'kSy] VkVk&fczfV’k
fQfyIl] FkkWelu] lhesUl] thbZ] lSelax lSU;ks

oLrq
Y;wcvkW;y

Lons’kh
bafM;u vkW;y ¼lokZsa½] Hkkjr] fgUnqLrku] vkbZchihA

fctyh ds lkeku ,adj] foizks] ctkt] eSlwj] lhek] lw;kZ ,p,eVhA

vkbZlhvkbZ] ctZj] jkWchysd] czksYd] uSjksyd

isUV~l

,f’k;u isUV~l] lq¶jyd] ,iksykbV] LikdZ] jaxokjs] DokyhVh] 'kkyhekjA

twrs & ckVk ¼ikoj] ,EcslMj] ukFkZLVkj] DokMkDohu½ ch,elh]
djksuk ¼I;wek] ,Eik;j ½ ,sMhMkl] ukbZd] fjcksd] QhfuDl ¼VQ½]
oqMysUM] ykcsyA ikWfy’k & psjh] Cykle] dhohA

tqrs
ikWfy'k

tqrs &fycVhZ] y[kkuh] LdkbZ vkDlQksMZ] Hkkjr ysnj] ,sD’ku]
fjysDlks] isjkxku] okbZfdaxA
ikWfy’k &fycVhZ 'kw 'kkbZu] fcYyh] dkuksZckA

xqMbZ;j] Muyi lh,V] Qk;j LVksu] fcztLVksuA

Vk;j

,e vkj ,Q] tsds] foØkUr] eksnh] izhfe;j] viksykA

isIlh ¼ygj] 7 vi] fefjaMk] Lykbl½ dksdk dksyk ¼dksd]
QsUVk] LizkbZV] FkElvi] xksYMikV] fyEdk½ Vhe] flVªk
Ø’k] esdMksoy] cqd cksaM ¼fdlku½ fyIVj ¼Vªh Vki½
¼ykxr % 2-5 #0@yhVj dher % 33 #&64#@yhVj]
equkQk % U;wUre 1000%&2500%½

dksYM
fMaDl

fo’o LokLF; laxBu us vf/kdrj dksYM fMªDa l dks /khek tgj ?kksf"kr fd;k
gSA 1 ?kaVs esa 4 yhVj dksYM fMªDa l ihus ls eR;q fuf’pr gSA
loZJs"B xqykc 'kcZr] cknke 'kcZr ¼iratfy vk;qoZsn fy-½ nw/k
yLlh] NkN] twl] uhacw ikuh] dsjh] ukfj;y ikuh] 'ksd]
BaMkbZ] tythjkA ¼dher % 2#0@&30 #0@yhVj½
:gvQtk] jluk] ÝqVh] lq/k] xksnjst taibZu] ,uthZ] lksl;ksA

Hkkjr nqfu;k esa pk; o dkWQh dk nwljk cM+k mRiknd gSA fons’kh
dEiuh;k¡ flQZ iSfdax djrh gSA
fyIVu ¼VkbZxj] xzhu yscy] ;syks yscy] ph;lZ½ czd
q ckW.M ¼jsM
yscy] rktegy½ xksMÝs fQfyIl] iksylu] xqMfjd] lujkbZtA
dkWQh & usLys] usLdSQs] fjpcwA

pk;
o
dkWQh

Pkk; o dkWQh LokLF; ds fy, gkfudkjd gSA
loZJ"s B &fnO; is;]vkaoyk twl] ,yksfojk twl] ¼iratfy vk;qonZ s fy-½
pk; &VkVk] czã iq=] vle] fxjukj] dkykk?kksM+k] yky?kksM+k]
Mcy] Mk;e.M] ck|] cdjh] /kulsjh] uojRu] e/kqJh] lkslk;Vh]
ykyfdyk feyhA
dkWQh &bf.M;u dSQs] ,e-vkj-A

usLys ¼ysDVkstu] lsjsyd] usLVe] ,y-ih-,Q-] feYd esM] usLizs]
,ojhMs] xkYVdks½ XysDlks ¼QSjsDl½] vfud
¼dher % 150&250 #0@fdyks½

f'k'kq vkgkj
o
nw/k ikoMj

loZJ"s B &ek¡ dk nw/k] 'kgn] nkyksa dk ikuh] mcys pkoy] Qyksa dk jlA
¼dher %1&30 #0@yhVj½
vewy] b.Mkuk] lkxj] riu] feYd ds;jA

MkWDVj ds vuqlkj 'kjhj dks fdlh VkWfud dh t:jr ugha gSA
cwLV] iksylu] cksuZohVk] gksfyZDl] dksEIyku] LiVZ] izksfVusDlA
¼dher %160 #0@fdyks½

VkWfud

loZJs"B &nw/k] Qy] lfCt;k¡] vk¡oyk] lykn] vadqfjr xsgw¡ puk]
ewax] ewaxQyhA cknke ikd] P;ouizk'k] ve`r jlk;u] ¼iratfy
vk;qoZsn fy-½ ¼flQZ vadfq jr djus ls iz k s f Vu o foVkfeu 30 ls
60% rd c<+ tkrs gSa½
vU; vk;qosZfnd VkWfud] U;wVªkewy] ekYVksokA

vf/kdrj vkblØheksa esa tkuojksa dh vk¡rksa dh ijr gksrh gSA
okYl] Dokf yVh] MksyIl] dSMcjh]] ckLohu] jksfcUl] ;kdkMwMYlA

vkblØhe

loZJs"B &?kj dh cuh vkblØhe] dqYQh] veqyA
okMhyky] dksdqy] feYd QqM] isLrksuth] fnu’kkW gsoeksj] t;A

ued

ns’kh ued essa Hkh vk;ksM+hu gksrk gSA
¼dher % 1 #0@fdyks½ la/s ko ued ¼iratfy vk;qonsZ fy-½ VkVk]
lw;kZ] rktk] rkjkA

vkyw fpIl

lHkh vkyw fpIl LokLF; ds fy, gkfudkjd gsAa loZJ"s B &?kj esa
cus fpIl chdkth] ,ouA ¼dher % 35#0@fdyks½

usLys ¼esaxh½] czqd ckW.M ¼fdlku½ czkmu ,.M ikylu] osdihYM]
jsDl ¼dher % 90 #0@fdyks½

VkekVj lkWl]
ÝqV tSal

loZJ"s B & ÝqV tSe] ,iy tSe] feDl tSe ¼iratfy vk;qonsZ fy-½ ?kj
eas cuk lkWlA ¼dher % 20 #0@fdyks½
b.Mkuk] fiz;k] fVYywjke ¼Vªkl½ eukst] fly] fuykUl] jluk duZyA

usLys ¼eSxh½

VekVj lkWl ,oa
ÝqV tSe

loZJ"s B & ÝqV tSe] ,iy tSe] feDl tSe ¼iratfy vk;qonsZ fy-½ ?kj
eas cuk lkWlA ¼dher % 20 #0@fdyks½
b.Mkuk] fiz;k] fVYywjke ¼Vªkl½ eukst] fly] fuykUl] jluk duZyA

fcLdqV
pkWdysV

loZJs"B &xqM+$eqxaQyh] dktw T;knk LokLFkizn gSA ¼iratfy
vk;qosZn fy0½ vkaaoyk dsSUMh] csy dSUMh] fcfLdV] dSMhA
fczVkfu;k] ikjys] csdesUl] Øhfedk] 'kkxzhyk] bUMkuk] vewy] jkoyxkaoA

fgUnqLrku yhoj ¼vUuiw.kkZ½ czqdckW.M ¼fdlku½ fiYlcjh]
¼dher % 6-5#0&10#0@fdyks½
vady] isIlh ¼jQYl] gkLVsl½] QueapA
¼dher % 90 #0@fdyks½

vf/kdrj pkSdysV esa vklsZfud uked tgj gksrk gSA
dSMcjh ¼cksuZfoVk] 5 LVkj½ fyIVu] gkfyZDl] U;wVªhu] foDl]
isjks] yksV~l] bDys;lZA

fons’kh

oLrq

Lons’kh

Vh-oh-] fÝt]
vksfuMk] ch-ih-,y-] foM;ksdksu] vdkbZ] Vh&lhjht] lyksjk osLVj]
Lkksuh] fQfyIl] gqM
a bZ] lulqb]Z vkbok] lkiZ] ,yth] nso]w lSU;ks]
oh-lh-Mh-] Vsi] Økmu] VsDlyk] xksnjstA
us’kuy isuklksfud] dSuoqM] FkkWelu] lSelax] fgrkph] rks’khck]
dksfudk] ik;ksfu;j] dsfYousVj] fOgyZiy
w ] dsuLVkj] bysDVªky
s Dl] okf'kaxe'khu ,oa
bysDVªkfud xqM~l Lqfer] ctkt] xksih] T;ksfr] Å"kk] t;iku] bukYlk] vksjVseA
vkbZ-,Q-ch- oksYVlA
flaxj] esfjV] jSyhfeDl] dSuLVkj] czkmu] us’kuy] fQfyIl]
egkjkt]th- bZ-A
th- bZ- jSyhlA
,D;wfQuk] fduyh] cSyh] R;ksj ykbZQ] bZfo;u] lSu&iSysxzheksa]
iSfj;j
uksfd;kA
MkyMk czk.M] vkbZ-Vh-lh- rsy] fgUnqLrku fyoj o vkbZ-Vh-lhczk.M ds lHkh rsyksa dk cfg"dkj djsaA

feDpj

ia[ks
ikuh

vksfj;aV] Å"kk] [ksrku] iksyj] ,adj] ctkt] flUuh] Vh&lhjht]
vkjVse] ØkeVuA
vksfj;aV] Å"kk] [ksrku] iksyj] ,adj] ctkt] flUuh] Vh&lhjht]
vkjVse] ØkeVuA
loZJs"B& ?kj dk mcyk lkQ ikuh] ;Sl] xaxk] fgeky;k] dSp]
jsy&uhj] fclyjhA

eksckbZy VsyhQksu vtUrk] vksjisV] Å"kk&yDllA
[kk| rsy

loZJs"B& dPph ?kkuh dk rsy] ¼iratfy vk;q0 fy0½ ljlksa dk
rsy] lks;kfcu o ok;q rsy tyok;q ds vuqdwy ugha gSA

Msy] vkbZ-ch-,e- lksuh] ,p-ih- fyukoks] dkEiSd] rksf'kck] Fkkelu] ysiVkWi DEI;wVj ,p-lh-,y-] foizksA
lSelax] ftfuFkA
dkokldh] gks.Mk] gq.MbZ] lUVªk]s QksMZ jkW;y bZu QhYM] elZfMt]
Vks;Vk] djksyk] LdksMk] fu'kkuA

nksifg;k okgu~

fgUnqLrku yhoj] ik;fu;j] gsDLV] QkbZtj] fltsUVk] eksulsUVks] dkjfxyA
bu lHkh dEifu;ksa ds chtksa ,oa dhVuk'kdksa dk cfg"dkj djsaA

cht ,oa
dhVuk'kd

ctkt] fgVks] Vh-oh-,l- VkVk VSd
ª ] rwQku] Lojkt&ektnk] vEcSlMj]
bUMl] vtUrkA
LFkkuh; Lrj ds chtksa dk mi;ksxA

uksV % jkrksa&jkr dksbZ Hkh Lons'kh oLrq fons'kh gks ldrh gS vkSj dksbZ Hkh Lons'kh oLrq fons'kh gks ldrh gSA Hkkjr ds cktkj esa
oS'ohdj.k dh izfØ;k ds ckn cgqr lkjs czk.M oLrq,a Lons'kh ls fons'kh gks tkrh gSaA d`I;k vki vius Lrj ls v[kckjksa
,oa if=dkvksa ds ek/;e ls bl lUnHkZ esa rktk tkudkjh djrs gSaA
uksV%& vki tgk¡ Hkh jgrs gSA mlds vkl&ikl lSdM+ksa Lons'kh oLrq,a curh gSa d`I;k vki buds ckjs esa tkudkjh djsa vkSj mu
Lons'kh oLrqvksa dk vf/kd ls vf/kd mi;ksx ,oa izpkj djsaA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


17.-INDIAN-AND-FOREIGN-COMPANY-LIST.pdf - page 1/3
17.-INDIAN-AND-FOREIGN-COMPANY-LIST.pdf - page 2/3
17.-INDIAN-AND-FOREIGN-COMPANY-LIST.pdf - page 3/3

Related documents


17 indian and foreign company list
issue 34
100 gkquestions hindi gktoday co in 2 1
5000qgk opt opt
obo sbabdika
abc


Related keywords