PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbiraj bou .pdf


Original filename: biraj bou.pdf
Title: Sharatchandra Rachanabali
Author: Sharatchandra

This PDF 1.6 document has been generated by Microsoft Word: AdobePS 8.7.3 (301) / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 04/09/2017 at 19:52, from IP address 113.21.x.x. The current document download page has been viewed 620 times.
File size: 336 KB (69 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KmrJ\PmR
FT
ÉVKu ß\uJr x¬V´JPo hMA jLuJ’r S kLfJ’r YâmftL mJx TKrfÇ S IûPu jLuJ’Prr of ozJ ßkJzJAPf, TLftj VJKyPf, ßUJu mJ\JAPf FmÄ VÅJ\J
UJAPf ßTy kJKrf jJÇ fJyJr Cjúf ßVRrmet ßhPy IxJiJre vKÜ KZuÇ V´JPor oPiq kPrJkTJrL mKu~J fJyJr ßpoj UqJKf KZu, ßVÅJ~Jr mKu~J ßfojA
FTaJ IUqJKfS KZuÇ KT∂á ßZJanJA kLfJ’r xŒNet Knjú k´TKí fr ßuJTÇ ßx UmtTJ~ FmÄ TívÇ oJjMw oKr~JPZ ÊKjPuA fJyJr xºqJr kr VJ Zo&Zo&
TKrfÇ hJhJr of Ioj oNUtS j~, ßVÅJ~JrfáKor iJr Kh~JS ßx YKuf jJÇ xTJuPmuJ nJf UJA~J h¬r mVPu TKr~J ÉVKur IJhJuPfr kKÁo KhPTr
FTaJ VJZfuJ~ KV~J mKxf FmÄ xo˜ Khj IJK\t KuKU~J pJ CkJ\tj TKrf, xºqJr kNPmtA mJKz KlKr~J ßxèKu mJPé mº TKr~J ßlKufÇ rJP© WPrr
hr\J-\JjJuJ ˝yP˜ mº TKrf FmÄ ˘LPT Kh~J kMj”kMj krLãJ TrJA~J uA~J fPm WMoJAfÇ
IJ\ xTJPu jLuJ’r Y§Lo§Pkr FTiJPr mKx~J fJoJT UJAPfKZu, fJyJr IjM|J nKVjL yKroKf Kj”vP» IJKx~J KkPbr TJPZ yÅJaá VJKz~J mKx~J
hJhJr KkPb oMU uMTJA~J TÅJKhPf uJKVuÇ jLuJ’r ÉÅTJaJ ßhS~JPu ßbx Kh~J rJKU~J IJªJ\ TKr~J FT yJf fJyJr ßmJPjr oJgJr Ckr rJKU~J, xP˚Py
TKyu, xTJuPmuJA TJjúJ ßTj KhKh?
yKroKf oMU rVzJA~J Kkbo~ ßYJPUr \u oJUJA~J KhPf KhPf \JjJAu ßp ßmRKh VJu KaKk~J Kh~JPZ FmÄ ÈTJjL' mKu~J VJu Kh~JPZÇ
jLuJ’rL yJKx~J mKuu, ßfJoJPT ÈTJjL' mPu? Ioj hMKa ßYJU gJTPf ßp TJjL mPu, ßx-A TJjLÇ KT∂á VJu KaPk ßh~ ßTj?
yKroKf TÅJKhPf TÅJKhPf mKuu, KoKZKoKZÇ
KoKZKoKZ? IJòJ, Yu f ßhKU, mKu~J ßmJPjr yJf iKr~J KnfPr IJKx~J cJKTu, KmrJ\PmR?
mzmiNr jJo KmrJ\Ç fJyJr j~ m“xr m~Px KmmJy yA~JKZu mKu~J xTPu KmrJ\PmR mKu~J cJKTfÇ FUJPj fJyJr CKjv-TáKzÇ vJÊzLr orPer kr
yAPf ßx VOKyeLÇ KmrJ\ IxJoJjq xMªrLÇ YJr-kÅJY mZr kNPmt fJyJr FTKa kM©-x∂Jj \Kjì~J IÅJfáPzA oKr~JKZu, ßxA ImKi ßx Kj”x∂JjÇ rJjúJWPr
TJ\ TKrPfKZu, ˝JoLr cJPT mJKyPr IJKx~J nJAPmJjPT FTxPñ ßhKU~J \ôKu~J CKb~J mKuu, ßkJzJoMUL IJmJr jJKuv TrPf KVP~KZKu?
jLuJ’r mKuu, ßTj pJPm jJ? fáKo ÈTJjL' mPuY, ßxaJ ßfJoJr KoPZ TgJ KT∂á fáKo VJu KaPk KhPu ßTj?
KmrJ\ TKyu, If mz ßoP~,WMo ßgPT CPb ßYJPUoMPU \u ßhS~J ßjA, TJkz ZJzJ jJA, ßVJ~JPu dáPT mJZMr UMPu KhP~ yÅJ TPr hÅJKzP~ ßhUPYÇ IJ\
FT ßlÅJaJ hMi kJS~J ßVu jJÇ SPT oJrJ CKYfÇ
jLuJ’r mKuu,jJÇ K^PT V~uJ-mJKz kJKbP~ ßhS~J CKYfÇ KT∂á fáKo KhKh, ybJ“ mJZMr UMPu KhPf ßVPu ßTj? S TJ\aJ f ßfJoJr j~Ç

yKroKf hJhJr KkZPj hÅJzJA~J IJP˜ IJP˜ mKuu, IJKo oPj TPrKY hMi ßhJ~J yP~ ßVPZÇ
IJr ßTJj Khj jJ oPj T'PrJ! mKu~J KmrJ\ rJjúJWPr dáKTPf pJAPfKZu, jLuJ’r yJKx~J mKuu, fáKoS FTKhj Sr m~Px oJP~r kJKU CKzP~
KhP~KZPuÇ UÅJYJr ßhJr UMPu KhP~ oPj TPrKZPu, UÅJYJr kJKU CzPf kJPr jJÇ oPjkPz?
KmrJ\ KlKr~J hÅJzJA~J yJKxoMPU mKuu, kPz; KT∂á S m~Px j~∏IJrS ßZJa KZuJoÇ mKu~J TJP\ YKu~J ßVuÇ
yKroKf mKuu, Yu jJ hJhJ, mJVJPj KVP~ ßhKU, IJo kJTu KTjJÇ
fJA Yu KhKhÇ
phM YJTr KnfPr dáKT~J mKuu, jJrJe bJTárhJ mPx IJPZjÇ
jLuJ’r FTaá Ik´Kfn yA~J oOhM˝Pr mKuu, Fr oPiqA FPx mPx IJPZj?
rJjúJWPrr Knfr yAPf KmrJ\ F TgJ ÊKjPf kJA~J hs∆fkPh mJKyPr IJKx~J ßYÅYJA~J mKuu, ßpPf mPu ßh UMPzJPTÇ ˝JoLr k´Kf YJKy~J mKuu,
xTJuPmuJPfA pKh S-xm UJPm f IJKo oJgJ UMÅPz ormÇ KT-xm yPò IJ\TJu!
jLuJ’r \mJm Khu jJ, Kj”vP» nKVjLr yJf iKr~J KUzKTr ÆJr Kh~J mJVJPj YKu~J ßVuÇ
FA mJVJjKar FT k´J∂ Kh~J vLetTJ~ xr˝fL jhLr oOhM ßxsJfaáTá VñJpJ©Lr võJx-k´vJõ Pxr of mKy~J pJAPfKZuÇ xmtJñ ‰vmJPu kKrkNe;t ÊiMs oJP^
oJP^ V´JomJxLrJ \u IJyrPer \jq Tëk Ujj TKr~J rJKU~J KV~JPZÇ fJyJrA IJPvkJPv ‰vnJuoMÜ IVnLr fuPhPv KmnÜ ÊKÜèKu ˝ò \Pur Knfr
Kh~J IxÄUq oJKePTqr of xNptJPuJPT \ôKu~J \ôKu~J CKbPfKZuÇ fLPr FTU§ TJPuJ kJgr xoLk˙ xoJKi˜NPkr k´JYLrVJ© yAPf ßTJj FT IfLf
KhPjr mwtJr UrPxsJPf ıKuf yA~J IJKx~J kKz~JKZuÇ F mJKzr miNrJ k´KfxºqJ~ fJyJrA FTJÄPv oOfJ®Jr CP¨Pv hLk \ôJKu~J Kh~J pJAfÇ ßxA
kJgrUJKjr FTiJPr IJKx~J jLuJ’r ßZJaPmJjKar yJf iKr~J mKxuÇ jhLr Cn~ fLPrA mzmz IJomJVJj FmÄ mÅJv^Jz, hMAFTaJ mÉ k´JYLj Ivõg ma,
jhLr Ckr kpt∂ ^áÅKT~J kKz~J vJUJ ßoKu~J Kh~JPZÇ AyJPhr vJUJ~ TfTJu Tf kJKU KjÀPÆPV mJxJ mÅJKi~JPZ, Tf vJmT mz TKr~JPZ,Tf lu
UJA~JPZ, Tf VJj VJKy~JPZ, fJyJrA ZJ~J~ mKx~J nJAPmJj ãeTJu YMk TKr~J rKyuÇ
ybJ“ yKroKf hJhJr ßâJPzr TJPZ IJrS FTaá xKr~J IJKx~J mKuu, IJòJ hJhJ, ßmRKh ßTj ßfJoJPT ßmJÓobJTár mPu cJPT?
jLuJ’r VuJ~ fáuxLr oJuJ ßhUJA~J yJKx~J mKuu, IJKo ßmJÓo mPuA cJPTÇ
yKroKf IKmvõJx TKr~J mKuu, pJ”∏fáKo ßTj ßmJÓo yPm? fJrJ f KnPã TPr! IJòJ, KnPã ßTj TPr hJhJ?
ßjA mPuA TPrÇ
yKroKf oMUkJPj YJKy~J K\ùJxJ TKru,KTZM ßjA? fJPhr kMTár ßjA, mJVJj ßjA, iJPjr ßVJuJ ßjA∏KTòáKa ßjA?
jLuJ’r xP˚Py yJf Kh~J ßmJjKar oJgJr YMuèKu jJKz~J Kh~J mKuu, KTòáKa ßjA KhKh, KTòáKa ßjA∏ßmJÓo yPu KTòáKa gJTPf ßjAÇ
yKroKf mKuu, fPm xmJA ßTj fJPhr KTZM KTZM ßh~ jJ?
jLuJ’r mKuu, ßfJr hJhJA KT fJPhr KhP~PZ ßr?

ßTj hJS jJ hJhJ, IJoJPhr f Ff IJPZÇ
jLuJ’r xyJPxq mKuu, fmMS ßfJr hJhJ KhPf kJPr jJÇ KT∂á fáA pUj rJ\Jr ßmR, yKm KhKh fUj KhxÇ
yKroKf mJKuTJ yAPuS TgJaJ~ uöJ kJAuÇ hJhJr mMPT oMU uMTJA~J mKuu, pJ”∏
jLuJ’r hMA yJPf YJKk~J iKr~J fJyJr o˜T YM’j TKruÇ oJ-mJk-orJ FA ßZJaPmJjKaPT ßx ßp Tf nJumJKxf fJyJr xLoJ KZu jJÇ Kfj mZPrr
KvÊPT mzPmRmqJaJr yJPf xÅKk~J Kh~J fJyJPhr KmimJ \jjL xJf m“xr kNPmt ˝VtJPrJye TPrÇ ßxAKhj yAPf jLuJ’r AyJPT oJjMw TKr~JPZÇ xo˜
V´JPor ßrJVLr ßxmJ TKr~JPZ,ozJ ßkJzJA~JPZ, TLftj VJKy~JPZÇ VÅJ\J UJA~JPZ; KT∂á \jjLr ßvw IJPhvaáTá FT oMyëPftr \jq ImPyuJ TPr jJAÇ
FoKj TKr~J mMPT TKr~J oJjMw TKr~JKZu mKu~JA yKroKf oJP~r of IxPïJPY hJhJr mMPT oMU rJKU~J YMk TKr~J rKyuÇ
IhOPvq kMrJfj K^r VuJ ßvJjJ ßVu∏kMKÅ a, ßmRoJ cJTPYj,hMi UJPm FxÇ
yKroKf oMU fáKu~J KojKfr ˝Pr mKuu, hJhJ, fáKo mPu hJS jJ, FUj hMi UJm jJÇ
ßTj UJPm jJ KhKh?
yKroKf mKuu,FUjS IJoJr FTaáS KãPh kJ~KjÇ
jLuJ’r yJKx~J mKuu, ßx IJKo mM^uMo, KT∂á, ßp VJu KaPk ßhPm, ßx mM^Pm jJ!
hJxL IuPãq gJKT~J IJmJr cJT Khu, kMKÅ a!
jLuJ’r fJyJPT fJzJfJKz fáKu~J Kh~J mKuu, pJ, fáA TJkz ßZPz hMi ßUP~ IJ~ ßmJj IJKo mPx IJKZÇ
yKroKf Ik´xjú oMPU iLPr iLPr YKu~J ßVuÇ
ßxA Khj hMkrM PmuJ KmrJ\ ˝JoLPT nJf mJKz~J Kh~J IhNPr mKx~J kKz~J mKuu, IJòJ, fáKoA mPu hJS, IJKo KT KhP~ ßrJ\ ßrJ\ ßfJoJr kJPf
nJf Kh? fáKo F UJPm jJ, S UJPm jJ, ßx UJPm jJ∏ßvwTJPu KTjJ oJZ kpt∂ ßZPz KhPu!
jLuJ’r UJAPf mKx~J mKuu, FA Tf, frTJKr yP~PY!
Ff Tf! G ßgJz-mKz-UJzJ, IJr UÅJzJ-mKz-ßgJz! F KhP~ KT kMÀwoJjMw ßUPf kJPr? F vyr j~ ßp, xm K\Kjx kJS~J pJPm; kJzJVÅJ, FUJPj
x’Pur oPiq G kMMTáPrr oJZ∏fJS KTjJ fáKo ßZPz KhPu? kMKÅa, ßTJgJ~ ßVKu, mJfJx TrKm IJ~∏ßx f yPm jJ∏IJ\ pKh FTKa nJf kPz gJPT f
ßfJoJr kJP~ oJgJ UMÅPz ormÇ
jLuJ’r yJKxoMPU Kj”vP» IJyJr TKrPf uJKVuÇ
KmrJ\ rJKV~J mKuu, KT yJx, IJoJr VJ \ôJuJ TPrÇ Khj Khj ßfJoJr UJS~J TPo IJxPZ∏ßx Umr rJU? VuJ~ yJz ßmPrJmJr ß\J yPò, ßxKhPT
ßYP~ ßhUÇ
jLuJ’r mKuu, ßhPUKY, S ßfJoJr oPjr náuÇ
KmrJ\ TKyu, oPjr náu? fáKo èPe FTKa nJf To ßUPu IJKo mPu KhPf kJKr, rKf kKroJe ßrJVJ yPu IJKo VJP~ yJf KhP~ iPr KhPf kJKr, fJ
\Jj? pJ f kMÅKa, kJUJ ßrPU rJjúJWr ßgPT ßfJr hJhJr hMi KjP~ IJ~Ç

yKroKf FTiJPr hÅJzJA~J mJfJx TKrPf ÊÀ TKr~JKZu, kJUJ rJKU~J hMi IJKjPf ßVuÇ
KmrJ\ kMjrJ~ TKyu,iÿTÿ TrmJr ßdr xo~ IJPZÇ IJ\ S-mJKzr KkxLoJ FPxKZPuj, ÊPj muPuj, Ff To m~Px oJZ ßZPz KhPu ßYJPUr ß\qJKf
TPo pJ~, VJP~r ß\Jr TPo pJ~∏jJ jJ, ßx yPm jJ∏ßvwTJPu KT yPf KT yPm, ßfJoJPT oJZ ZJzPf IJKo ßhm jJÇ
jLuJ’r yJKx~J ßlKu~J mKuu, IJoJr yP~ fáA ßmvL TPr UJx& fJ yPuA yPmÇ
KmrJ\ rJKV~J KV~J mKuu, yJKz-ßTSrJr of IJmJr fáAPfJTJKr!
jLuJ’r Ik´Kfn yA~J KV~J mKuu, oPj gJPT jJ ßrÇ ßZPuPmuJr InqJx ßpPf YJ~ jJ∏Tf ßfJr TJj oPu KhP~KY oPj IJPZ?
KmrJ\ oMU KaKk~J yJKx~J mKuu, oPj IJmJr ßjA! ßZJaKa ßkP~ IJoJr Ccr To IfqJYJr TPrY fáKo! mJmJPT uMKTP~, oJPT uMKTP~ IJoJPT KhP~
fáKo Tf fJoJT xJK\P~Y! Tf v~fJj ßuJT fáKo!
jLuJ’r ßyJPyJ TKr~J yJKx~J CKbu∏IJ\S ßxA xm oPj IJPZ? KT∂á fUj ßgPTA ßfJPT nJumJxfJoÇ
KmrJ\ yJKx YJKk~J mKuu, YMk Tr, kMKÅ a IJxPYÇ
yKroKf hMPir mJKa kJPfr TJPZ rJKU~J Kh~J kJUJ uA~J mJfJx TKrPf uJKVuÇ KmrJ\ CKb~J KV~J yJf iMA~J IJKx~J ˝JoLr xKjúTPa mKx~J kKz~J
mKuu, IJoJPT kJUJaJ ßh kMÅKa,∏pJ fáA ßUuPV pJÇ
kMKÅ a YKu~J ßVPu KmrJ\ mJfJx TKrPf TKrPf mKuu, xKfq muKY∏If ßZJaPmuJ~ KmP~ yS~J nJu j~Ç
jLuJ’r K\ùJxJ TKru, ßTj j~? IJKo f mKu, ßoP~Phr UMm ßZJaPmuJ~ KmP~ yS~JA nJuÇ
KmrJ\ oJgJ jJKz~J mKuu, jJÇ IJoJr TgJ IJuJhJ, ßTjjJ, IJKo ßfJoJr yJPf kPzKZuJoÇ fJ ZJzJ, IJoJr hMÓ möJf \J-jjh KZu jJ∏IJKo hv
mZr m~x ßgPTA KVjúLÇ KT∂á, IJr kÅJY\Pjr WPrS ßhUKY f, G ßp ßZJaPmuJ ßgPT mTJ^TJ, oJrir ÊÀ yP~ pJ~∏ßvPw mz yP~S ßx ßhJw ßWJPY
jJ∏mTJ^TJ gJPo jJÇ ßxA \PjqA f IJKo IJoJr kMKÅ ar KmP~r jJoKa TKrPj∏ jAPu, krÊS rJP\võrLfuJr ßWJwJuPhr mJKz ßgPT WaTL
FPxKZu;xmtJPñ V~jJ∏yJ\Jr aJTJ jVh∏fmMS IJKo mKu, jJ, IJrS hM-mZr gJTÇ
jLuJ’r oMU fáKu~J IJÁpt yA~J mKuu, fáA KT ke KjP~ ßoP~ ßmYKm jJKT ßr?
KmrJ\ mKuu, ßTj ßjm jJ? IJoJr FTaJ ßZPu gJTPu aJTJ KhP~ ßoP~ WPr IJjPf y'f jJ? IJoJPT ßfJorJ Kfjv aJTJ KhP~ KTPj IJjKj?
bJTárPkJr KmP~Pf kÅJY v aJTJ KhPf y~Kj? jJ, jJ, fáKo IJoJr S-xm TgJ~ ßgT jJ∏IJoJPhr pJ Kj~o, IJKo fJA TrmÇ
jLuJ’r IKiTfr IJÁpt yA~J mKuu, IJoJPhr Kj~o ßoP~ ßmYJ∏F Umr ßT ßfJPT KhPu? IJorJ ke KhA mPa, KT∂á ßoP~r KmP~Pf FT k~wJS
KjAPj∏IJKo kMÅKaPT hJj TrmÇ
KmrJ\ ˝JoLr oMUPYJPUr nJm uãq TKr~J ybJ“ yJKx~J ßlKu~J mKuu, IJòJ IJòJ, fJA T'r∏FUj UJS∏ZMPfJ TPr ßpj CPb ßpS jJÇ
jLuJ’r yJKx~J ßlKu~J mKuu, IJKo mMK^ ZMPfJ TPr CPb pJA?
KmrJ\ TKyu, jJ∏FTKhjS jJÇ S ßhJwKa ßfJoJr v•áPrS KhPf kJrPm jJÇ F\Pjq TfKhj ßp IJoJPT CPkJx TPr TJaJPf yP~PY, ßx ßZJaPmR
\JPjÇ S KT! UJS~J yP~ ßVu jJKT?

KmrJ\ mq˜ yA~J kJUJaJ ßlKu~J Kh~J hMPir mJKa YJKk~J iKr~J mKuu, oJgJ UJS, CbjJ∏S kMÅKa KvVKVr pJ∏ßZJaPmJP~r TJZ ßgPT hMPaJ xPªv
KjP~ IJ~∏jJ jJ, WJz jJzPu yPm jJ∏ßfJoJr TU&Uj ßka nPrKj∏oJAKr muKY,IJKo fJ yPu nJf UJm jJ∏TJu rJK©r FTaJ kpt∂ ß\PV xPªv
‰fKr TPrKYÇ
yKroKf FTaJ ßrTJKmPf xmèPuJ xPªv uA~J ZMKa~J IJKx~J kJPfr TJPZ rJKU~J KhuÇ
jLuJ’r yJKx~J CKb~J mKuu, IJòJ, fáKoA mu, FfèPuJ xPªv FUj ßUPf kJKr?
KmrJ\ KoÓJPjúr kKroJe ßhKU~J oMU jLYM TKr~J mKuu, V· TrPf TrPf IjqojÛ yP~ UJS∏kJrPmÇ
fmM ßUPf yPm?
KmrJ\ TKyu, yÅJÇ y~ oJZ ZJzPf kJPm jJ, jJ y~ F-K\KjxaJ FTaá ßmvL TPr ßUPfA yPmÇ jLuJ’r ßrTJKmaJ aJKj~J uA~J mKuu, ßfJr FA UJmJr
\MuMPor nP~ APò TPr mPj KVP~ mPx gJKTÇ
kMÅKa mKu~J CKbu, IJoJPTS hJhJ∏
KmrJ\ ioT Kh~J CKbu, YMk Tr ßkJzJoMUL, UJKmPj f mÅJYKm KT TPr? FA jJKuv ßmÀPm võÊrmJKz KVP~Ç

hMA
oJx ßhPzT kPr, kÅJY Khj \ôrPnJPVr kr IJ\ xTJu yAPf jLuJ’Prr \ôr KZu jJÇ KmrJ\ mJxL TJkz ZJzJA~J, ˝yP˜ TJYJ TJkz krJA~J Kh~J,
ßoP^~ KmZJjJ kJKf~J ßvJ~JA~J Kh~J KV~JKZuÇ jLuJ’r \JjJuJr mJKyPr FTaJ jJKrPTu mOPãr kJPj YJKy~J YMk TKr~J kKz~J KZuÇ ßZJa ßmJj yKroKf
TJPZ mKx~J iLPr iLPr kJUJr mJfJx TKrPfKZuÇ IjKfTJu kPrA ˚Jj TKr~J KmrJ\ KxÜ YMu KkPbr Ckr ZzJA~J Kh~J k¢m˘ kKr~J WPr dáKTuÇ
xo˜ Wr ßpj IJPuJ yA~J CKbuÇ jLuJ’r YJKy~J ßhKU~J mKuu, S KT?
KmrJ\ mKuu, pJA, mJmJ kûJjPªr kNP\J kJKbP~ KhA ßV, mKu~J Kv~Prr TJPZ yÅJaá VJKz~J mKx~J yJf Kh~J ˝JoLr TkJPur C•Jk IjMnm TKr~J
mKuu, jJ \ôr ßjAÇ \JKjPj F mZr oJr oPj KT IJPZÇ WPr WPr KT TJ§ ßp ÊÀ yP~PZ∏IJ\ xTJPu ÊjuJo, IJoJPhr oKf ßoJzPur ßZPur xmtJPñ
oJ IjMV´y yP~PY∏ßhPy Kfu rJUmJr ˙Jj ßjAÇ
jLuJ’r mq˜ yA~J K\ùJxJ TKru,oKfr ßTJj& ßZPur mx∂ ßhUJ KhP~PY?
mzPZPurÇ oJ vLfuJ, VÅJ bJ§J Tr oJ! IJyJ G ßZPuA Sr ßrJ\VJrLÇ ßVu vKjmJPrr ßvw-rJK•Pr WMo ßnPñ ybJ“ ßfJoJr VJP~ yJf kzJ~ ßhKU,
VJ ßpj kMPz pJPóÇ nP~ mMPTr rÜ TJb yP~ ßVuÇ CPb mPx IPjTãe TÅJhuMo, fJr kPr oJjx TruMo, oJ vLfuJ, nJu pKh Tr oJ, fPmA ßfJ
ßfJoJr kN\J KhP~ IJmJr UJm-hJm, jJ yPu IjJyJPr k´JefqJV TrmÇ mKuPf mKuPf fJyJr hMA ßYJU Ivs∆KxÜ yA~J hMPlÅJaJ \u kKzuÇ
jLuJ’r IJÁpt yA~J mKuu, fáKo CPkJx TPr IJZ jJKT?
yKroKf TKyu, yÅJ hJhJ, KTZM UJ~ jJ ßmRKh∏ßTmu xPºqPmuJ~ FT oMPbJ TÅJYJ YJu IJr FT WKa \u ßUP~ IJPZ∏TJrS TgJ ßvJPj jJÇ

jLuJ’r Ifq∂ Ix∂áÓ yA~J mKuu, FAèPuJ ßfJoJr kJVuJKo j~?
KmrJ\ IÅJYu Kh~J ßYJU oMKZ~J ßlKu~J mKuu, kJVuJKo j~? IJxu kJVuJKo! ßoP~oJjMw yP~ \jìJPf f mM^Pf ˝JoL KT m˜á!∏fUj mM^Pf,Foj
KhPj fJr \ôr yPu, mMPTr KnfPr KT TrPf gJPT! mKu~J CKb~J pJAPfKZu, hÅJzJA~J mKuu,kMÅKa, K^ kNP\J KjP~ pJPò, xPñ pJx f pJ, KvVKVr TPr Kj
ßVÇ
kMKÅ a IJyîJPh hÅJzJA~J CKb~J mKuu, pJm ßmRKh!
fPm ßhKr TKrx ßj, pJÇ bJTáPrr TJPZ ßfJr hJhJr \Pjq ßmv TPr mr ßYP~ KjxÇ
kMKÅ a ZMKa~J YKu~J ßVuÇ
jLuJ’r yJKx~J mKuu, ßx S kJrPmÇ mrÄ ßfJoJr ßYP~ SA nJPuJ kJrPmÇ
KmrJ\ yJKxoMPU WJz jJKzuÇ mKuu, fJ oPj T'PrJ jJÇ nJA mu IJr mJk-oJA mu, ßoP~oJjMPwr ˝JoLr mz IJr ßTC j~Ç nJA mJk-oJ ßVPu hM”UTÓ UMmA y~, KT∂á ˝JoL ßVPu ßp xmt˝ pJ~! FA ßp kÅJYKhj jJ ßUP~ IJKZ, fJ, hMnJt mjJr YJPk FTmJr oPj y~Kj ßp CPkJx TPr IJKZ∏KT∂á ‰T,
cJT f ßfJoJr ßTJj ßmJjPT ßhKU ßToj∏
jLuJ’r fJzJfJKz mJiJ Kh~J mKuu, IJmJr!
KmrJ\ mKuu, fPm mu ßTj? kJVuJKo TPrKY ßx IJKo \JKj,IJr ßp ßhmfJ IJoJr oMU ßrPUPYj, KfKjA \JPjjÇ IJKo f fJyPu FTKa KhjS
mÅJYfáo jJ, KxÅKgr F KxÅhMr ßfJumJr IJPV F KxÅPg kJgr KhP~ ßYÅPY ßlufáoÇ ÊnpJ©J TPr ßuJPT oMU ßhUPm jJ,ÊnTPot ßuJPT ßcPT K\Pùx TrPm
jJ,F hMPaJ ÊiM-yJf ßuJPTr TJPZ mJr TrPf kJrm jJ,uöJ~ F oJgJr IÅJYu xrJPf kJrm jJ, KZ KZ, ßx mÅJYJ KT IJmJr FTaJ mÅJYJ? xTJPu ßp kMKzP~
oJrJ KZu, ßx KZu KbT TJ\Ç kMÀwoJjMPw fUj ßoP~oJjMPwr hM”U-TÓ mM^PfJ,FUj ßmJP^ jJÇ
jLuJ’r TKyu, jJ fáA mMK^P~ Kh ßVÇ
KmrJ\ mKuu, fJ kJKrÇ IJr ÊiM IJKoA ßTj, ßfJoJPT ßkP~ ßp-ßTC ßfJoJPT yJrJPm,ßxA mMK^P~ KhPf kJrPm∏IJKo FTuJ j~Ç pJT&, KT xm
mPT pJKò, mKu~J yJKx~J CKbuÇ fJr kr ^áÅKT~J kKz~J IJr FTmJr ˝JoLr mMPTr C•Jk yJf Kh~J IjMnm TKr~J mKuu, VJP~ ßTJgJS mqgJ ßjA f?
jLuJ’r WJz jJKz~J mKuu, jJÇ
KmrJ\ mKuu, fPm IJr ßTJj n~ ßjAÇ IJ\ IJoJr KãPh ßkP~PZ∏pJA FAmJr hMPaJ rÅJimJr ßpJVJz TKr ßV∏xKfq muKY ßfJoJPT,IJ\ ßTC pKh
IJoJr FTUJjJ yJf ßTPa ßh~, fJyPuS ßmJi TKr rJV y~ jJÇ
phM YJTr mJKyr yAPf cJKT~J mKuu, oJ, TKmrJ\ovJAPT FUj ßcPT IJjPf yPm KT?
jLuJ’r TKyu, jJ, jJ, IJr IJmvqT ßjAÇ
phM fgJKk VOKyeLr IjMoKfr \jq hÅJzJA~J rKyuÇ KmrJ\ fJyJ ßhKUPf kJA~J mKuu, jJ? pJ ßcPT KjP~ IJ~, FTmJr nJu TPr ßhPU pJjÇ
Khj-KfPjT kPr IJPrJVquJn TKr~J jLuJ’r mJKyPr Y§Lo§Pk mKx~J KZu, oKf ßoJzu IJKx~J TÅJKh~J kKzu∏hJbJTár, fáKo FTmJr jJ ßhUPu f
IJoJr KZo∂ IJr mÅJPY jJÇ FTmJr kJP~r iNPuJ hJS ßhm&fJ, fJyPu pKh F-pJ©J ßx ßmÅPY∏Ç IJr ßx mKuPf kJKru jJ∏IJTáunJPm TÅJKhPf uJKVuÇ

jLuJ’r K\ùJxJ TKru, VJP~ KT UMm ßmvL ßmKrP~PY oKf?
oKf ßYJU oMKZPf oMKZPf mKuPf uJKVu, ßx IJr KT mum! oJ ßpj FPTmJPr ßdPu KhP~PYjÇ ßZJa\Jf yP~ \PjìKY bJTá¨J, KTZMA f \JKj ßj KT
TrPf y~∏FTmJr Yu, mKu~J ßx hM'kJ \zJA~J iKruÇ
jLuJ’r iLPr iLPr kJ ZJzJA~J uA~J ßTJou˝Pr mKuu, KTZM n~ ßjA oKf, fáA pJ, IJKo kPr pJmÇ
fJyJr TJjúJTJKar TJPZ ßx KjP\r IxMPUr TgJ mKuPf kJKru jJÇ KmPvw, xTu rTo ßrJPVr ßxmJ TKr~J F KmwP~ fJyJr Ff IKiT hãfJ
\Kjì~JKZu ßp, IJvkJPvr V´JPor oPiq TJyJrS vÜ IxMU-KmxMPU fJyJPT FTmJr jJ ßhUJA~J, fJyJr oMPUr IJvõJx-mJTq jJ ÊKj~J ßrJVLr IJ®L~˝\PjrJ KTZMPfA nrxJ kJAf jJÇ jLuJ’r F TgJ KjP\S \JKjfÇ cJÜJr TKmrJP\r HwPir ßYP~, ßhPvr IKvKãf ßuJPTr hu fJyJr kJP~r iMuJ,
fJyJr yJPfr \ukzJPT ßp IKiT vs≠J TPr, AyJ ßx mMK^f mKu~JA TJyJPTS ßTJjKhj KlrJA~J KhPf kJKrf jJÇ oKf YÅJzJu IJr FTmJr TÅJKh~J,
IJr FTmJr kJP~r iMuJr hJmL \JjJA~J, ßYJU oMKZPf oMKZPf YKu~J ßVuÇ jLuJ’r CKÆVú yA~J nJKmPf uJKVuÇ fJyJr ßhy fUjS Bw“ hMmu
t KZu mPa,
KT∂á ßx KTZMA j~Ç ßx nJKmPf uJKVu, mJKzr mJKyr yAPm KT TKr~JÇ ßx KmrJ\PT Ifq∂ n~ TKrf, fJyJr TJPZ F TgJ ßx oMPU IJKjPm KT TKr~J?
KbT FA xoP~ KnfPrr CbJj yAPf yKroKfr xMfLåTP£r cJT IJKxu, hJhJ,∏ßmRKh WPr FPx ÊPf muPYÇ
jLuJ’r \mJm Khu jJÇ
KoKja-UJPjT kPrA yKroKf KjP\ IJKx~J yJK\r yAuÇ mKuu, ÊjPf kJSKj hJhJ?
jLuJ’r \mJm Khu jJÇ
KoKja-UJPjT kPrA yKroKf KjP\ IJKx~J yJK\r yAuÇ mKuu, ÊjPf kJSKj hJhJ?
jLuJ’r WJz jJKz~J mKuu, jJÇ
yKroKf TKyu, ßxA YJrKa ßUP~ mPx IJZ,∏ßmRKh muPY, IJr mPx gJTPf yPm jJ, FTáa ßvJS ßVÇ
jLuJ’r IJP˜ IJP˜ K\ùJxJ TKru, ßx KT TrPY ßr kMÅKa?
yKroKf TKyu, FAmJr nJf ßUPf mPxPYÇ
jLuJ’r IJhr TKr~J mKuu, uçL KhKh IJoJr, FTKa TJ\ TrKm?
kMKÅ a oJgJ jJKz~J mKuu,TrmÇ
jLuJ’r T£˝r IJrS ßTJou TKr~J TKyu, IJP˜ IJP˜ IJoJr YJhr IJr ZJKfaJ KjP~ IJ~ ßhKU!
YJhr IJr ZJKf?
jLuJ’r TKyu, ÉÅÇ
yKroKf ßYJU TkJPu fáKu~J mKuu,mJk ßr! ßmRKh KbT FA KhPT oMU TPr ßUPf mPxPY ßp!
jLuJ’r ßvw ßYÓJ TKr~J mKuu, kJrKm ßj IJjPf?
yKroKf Iir k´xJKrf TKr~J hMA-KfjmJr oJgJ jJKz~J mKuu, jJ hJhJ, ßhPU ßluPm; fáKo ßvJPm YuÇ

ßmuJ fUj k´J~ hMAaJ, mJKyPrr k´Y§ ßrRPhsr KhPT YJKy~J ßx ÊiM oJgJ~ kPg mJKyr yAmJr TgJ nJKmPfS kJKru jJ, yfJv yA~J ßZJaPmJPjr yJf
iKr~J WPr IJKx~J ÊA~J kKzuÇ yKroKf KTZMãe IjVtu mKTPf mKTPf FT xoP~ WMoJA~J kKzuÇ jLuJ’r YMk TKr~J oPj oPj jJjJ„Pk IJmOK•
TKr~J ßhKUPf uJKVu, TgJaJ KbT KT rTo TKr~J kJKzPf kJKrPu UMm x÷m KmrJP\r TÀeJ CPhsT TKrPmÇ
ßmuJ k´J~ kKz~J IJKx~JKZuÇ KmrJ\ WPrr vLfu oxOe KxPoPµr Ckr CkMz yA~J kKz~J mMPTr fuJ~ FTaJ mJKuv Kh~J oVú yA~J oJoJ S oJoLPT
YJrkJfJ-ß\JzJ k© KuKUPfKZuÇ KT TKr~J F mJKzPf Ê≠oJ© oJ vLfuJr TíkJ~ orJ mÅJKY~JPZ, KT TKr~J ßp F pJ©J KxÅgJr S yJPfr ßjJ~J m\J~
rKy~J KV~JPZ, KuKU~J KuKU~J âoJVf KuKU~JS ßx TJKyjL ßvw yAPfKZu jJ, Foj xo~ UJPar Ckr yAPf jLuJ’r ybJ“ cJKT~J mKuu,FTKa TgJ
KmrJ\?
KmrJ\ ßhJ~JPfr oPiq TuoaJ ZJKz~J Kh~J oMU fáKu~J mKuu, KT TgJ?
pKh rJU f mKuÇ
KmrJ\ IJr k´vú TKru jJ, TuoaJ fáKu~J uA~J k©aJ ßvw TKrmJr \jq IJr FTmJr ^áÅKT~J kKzuÇ KT∂á KYKbPf oj KhPf kJKru jJ∏KnfPr
KnfPr ßTRfëyuaJ fJyJr k´mu yA~J CKbuÇ ßx CKb~J mKx~J mKuu,IJòJ, mu,IJKo TgJ rJUmÇ
jLuJ’r FTaáUJKj yJKxu, FTaáUJKj Af˜f” TKru, fJyJr kPr mKuu, hMkMrPmuJ oKf YÅJzJu FPx IJoJr kJ hMPaJ \KzP~ iPrKZuÇ fJPhr KmvõJx,
IJoJr kJP~r iMPuJ jJ kzPu fJr KZo∂ mÅJYPm jJ∏IJoJPT FTmJr ßpPf yPmÇ
fJyJr oMUkJPj YJKy~J KmrJ\ ˜… yA~J mKx~J rKyuÇ UJKjT kPr mKuu, FA ßrJVJ ßhy KjP~ fáKo pJPm?
KT Trm KmrJ\, TgJ KhP~KY∏IJoJPT FTmJr ßpPfA yPmÇ
TgJ KhPu ßTj?
jLuJ’r YMk TKr~J mKx~J rKyuÇ
KmrJ\ TKbjnJPm mKuu, fáKo KT oPj Tr, ßfJoJr k´JeaJ ßfJoJr FTuJr, SPf TJrS KTZM mumJr ßjA? fáKo pJ APò fJA TrPf kJr?
jLuJ’r TgJaJ uWM TKr~J ßlKumJr \jq yJKxmJr ßYÓJ TKru, KT∂á ˘Lr oMPUr kJPj YJKy~J fJyJr yJKx IJKxu jJÇ ßTJjoPf mKu~J ßlKuu, KT∂á
fJr TJjúJ ßhUPu∏
KmrJ\ TgJr oJ^UJPjA mKu~J CKbu, KbT f! fJr TJjúJ ßhUPu∏KT∂á IJoJr TJjúJ ßhUmJr ßuJT xÄwJPr IJPZ KT? mKu~J YJrkJfJ-ß\JzJ
KYKbUJKj fáKu~J uA~J TáKYTáKY TKr~J KZÅKz~J ßlKuPf ßlKuPf mKuu, C”Ç kMÀwoJjMPwrJ KT! YJr Khj YJr rJf jJ ßUP~ jJ WMKoP~ TJaJuMo∏S yJPf
yJPf fJr k´Kflu KhPf Yuu! WPr WPr \ôr, WPr WPr mx∂∏FA ßrJVJ ßhy KjP~ S ßrJVL WÅJaPf Yuu∏IJòJ pJS; IJoJr nVmJj IJPZjÇmKu~J
IJr FTmJr mJKuPv mMT Kh~J CkMz yA~J kKzuÇ
jLuJ’Prr SÔJiPr IKf xNç,IKf ãLe yJKx láKa~J CKbu; iLPr iLPr mKuu, ßx nrxJ KT ßfJPhr IJPZ KmrJ\ ßp, TgJ~ TgJ~ nVmJPjr ßhJyJA
kJKzx!


Related documents


bonkim uponyash somogro
cs
biraj bou
niskriti 1
untitled pdf document
swami


Related keywords