PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactpather dabi .pdf


Original filename: pather dabi.pdf
Title: Sharatchandra Rachanabali
Author: Sharatchandra

This PDF 1.6 document has been generated by Microsoft Word: AdobePS 8.7.3 (301) / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2017 at 18:14, from IP address 113.21.x.x. The current document download page has been viewed 321 times.
File size: 577 KB (211 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


kPgr hJmL
FT
IkNmtr xPñ fJyJr mºáPhr KjÕKuKUf k´gJ~ k´J~A fTt-KmfTt yAfÇ
mºárJ TKyPfj, IkN, ßfJoJr hJhJrJ k´J~ KTZMA oJPjj jJ, IJr fáKo oJPjJ jJ ßvJPjJ jJ xÄxJPr Foj mqJkJrA ßjAÇ
IkNmt TKyf, IJPZ ‰m KTÇ FA ßpoj hJhJPhr hOÓJ∂ oJKjPj FmÄ ßfJoJPhr krJovt ÊKjPjÇ
mºárJ kMrJPjJ rKxTfJr kMjrJmOK• TKr~J mKuPfj, fáKo TPuP\ kKz~J Fo. Fx&Kx kJx TKrPu, KT∂á fmM FUjS KaKT rJKUPfZÇ ßfJoJr KaKTr
KoKc~o Kh~J oVP\ KmhMq“ YuJYu y~ jJKT?
IkNmt \mJm Khf, Fo. Fx&Kx.-r kJbqkM˜PT KaKTr KmÀP≠ ßTJgJS ßTJj IJPªJuj ßjAÇ xMfrJÄ KaKT rJUJ IjqJ~ F iJreJ \jìJPf kJPrKjÇ IJr
KmhMq“ YuJYPur xo˜ AKfyJxaJ IJK\S IJKmÏíf y~KjÇ KmvõJx jJ y~, KmhMq“-KmhqJ IiqJkTPhr mrû K\ùJxJ TKr~J ßhKUSÇ
fÅJyJrJ KmrÜ yA~J TKyPfj, ßfJoJr xPñ fTt TrJ mOgJÇ
IkNmt yJKx~J mKuf, ßfJoJPhr FA TgJKa IÃJ∂ xfq, KT∂á fmM f ßfJoJPhr ‰Yfjq y~ jJÇ
IJxu TgJ, IkNmtr ßckMaL-oqJK\Pˆsa KkfJr mJPTq S mqmyJPr C“xJy kJA~J fJyJr mz S ßo\hJhJrJ pUj k´TJPvqA oMrKV S ßyJPaPur ÀKa
UJAPf uJKVu, FmÄ ˚JPjr kNPmt VuJr ‰kfJaJPT ßkPrPT aJñJA~J rJKU~J k´J~A náKu~J pJAPf uJKVu, Foj KT ßiJkJr mJKz Kh~J TJYJA~J AK˘ TKr~J
IJKjPu xMKmiJ y~ KTjJ IJPuJYjJ TKr~J yJKx-fJoJvJ TKrPf uJKVu, fUjS IkNmtr KjP\r ‰kfJ y~ jJAÇ KT∂á ßZJa yAPuS ßx oJP~r VnLr ßmhjJ
S Kj”v» Ivs∆kJf mÉKhj uãq TKr~JKZuÇ oJ KTZMA mKuPfj jJÇ FPT f mKuPuS ßZPurJ ÊKjf jJ, IKiT∂á ˝JoLr xKyf KjrgtT Tuy yA~J pJAfÇ
KfKj võÊrTáPur ßkRPrJKyfq mqmxJPT KjÔár AKñf TKr~J TKyPfj, ßZPurJ pKh fJPhr oJoJPhr of jJ yP~ mJPkr ofA yP~ CPb f KT TrJ pJPm!
oJgJ~ KaKTr mhPu aáKk kPr mPuA ßp oJgJaJ ßTPa ßjS~J CKYf IJoJr fJ oPj y~ jJÇ
ßxA ImKi TÀeJo~L ßZPuPhr x’Pº FPTmJPr KjmtJT yA~J KV~JKZPuj, ßTmu KjP\r IJYJr-KmYJr KjP\A jLrPm S IjJz’Pr kJuj TKr~J
YKuPfjÇ fJyJr kPr ˝JoLr oOfáqPf KmimJ yA~J KfKj VOPy mJx TKr~JS FTk´TJr VOy yAPf ˝fπ yA~J KV~JKZPujÇ CkPrr ßp WraJ~ KfKj
gJKTPfj, fJyJrA kJPvõtr mJrJªJ~ UJKjTaJ KWKr~J uA~J fÅJyJr nÅJzJr S ˝yP˜ rJjúJr TJ\ YKufÇ miNPhr yJPfS KfKj UJAPf YJKyPfj jJÇ FoKj
nJPmA Khj YKuPfKZuÇ
FKhPT IkNmt oJgJ~ KaKT rJKU~JKZu, TPuP\ \ukJKj S ßoPcu uA~J ßpoj ßx kJxS TKrf, WPr FTJhvL-kNKetoJ-xºqJK¤TS ßfoKj mJh Khf

jJÇ oJPb láamu-KâPTa-yKT ßUuJPfS fJyJr pf C“xJy KZu, xTJPu oJP~r xPñ VñJ˚JPj pJAPfS fJyJr ßTJjKhj xo~JnJm WKaf jJÇ mJzJmJKz
nJKm~J miNrJ oJP^ oJP^ fJoJvJ TKr~J mKuf, bJTárPkJ, kzJÊjJ f xJñ yu, FmJr ßcJr-ßTJk&Kj KjP~ FTaJ rLKfof ßVÅJxJA-ßaÅJxJA yP~ kzÇ FPp
ßhUKY mJoMPjr KmimJPTS ZJKzP~ ßVPuÇ
IkNmt xyJPxq \mJm Khf, ZJKzP~ ßpPf KT IJr xJPi y~ ßmRKh? oJP~r FTaJ ßoP~-ßaP~S ßjA, m~x yP~PZ, ybJ“ Ixogt yP~ kzPu FToMPbJ
yKmKwq ßrÅPiS f KhPf kJrPmJ? IJr ßcJr-ßTJk&Kj pJPm ßTJgJ? ßfJoJPhr xÄxJPr pUj IJKZ, fUj FTKhj fJ x’u TrPfA yPmÇ
mzmiN oMUUJKj ŸJj TKr~J TKyf, KT Trm bJTárPkJ, ßx IJoJPhr TkJu!
fJ mPa! mKu~J IkNmt YKu~J pJAf, KT∂á oJPT KV~J TKyf, oJ, F ßfJoJr mz IjqJ~Ç hJhJrJ pJA ßTjjJ TÀj, ßmRKhrJ KTZM IJr oMrKVS UJj jJ,
ßyJPaPuS KcjJr TPrj jJ, KYrTJuaJ KT fáKo ßrÅPiA UJPm?
oJ TKyPfj, FTPmuJ FToMPbJ YJu láKaP~ KjPf f IJoJr ßTJj TÓA y~ jJ mJmJÇ IJr KjfJ∂A pUj IkJrV ym, ffKhPj ßfJr ßmRS WPr FPx
kzPmÇ
IkNmt mKuf, fJA ßTj jJ FTaJ mJoMj-kK§Pfr Wr ßgPT IJKjP~ jJS jJ oJ? ßUPf ßhmJr xJogtq IJoJr ßjA, KT∂á ßfJoJr TÓ ßhUPu oPj y~
hJhJPhr VuV´y yP~A jJ y~ gJTPmJÇ
oJ oJfíVPmt hMA Yãá hL¬ TKr~J TKyPfj, Ioj TgJ fáA oMPUS IJKjx ßj IkN! ßfJr xJogtq ßjA FTaJ ßmRPT ßUPf ßhmJr? fáA APò TrPu ßp
mJKzr xmJAPT mPx UJS~JPf kJKrxÇ
ßfJoJr ßpoj TgJ oJÇ fáKo oPj Tr në-nJrPf ßfJoJr of Foj ßZPu IJr TJrS ßjAÇ FA mKu~J ßx C Vf Ivs∆ ßVJkj TKr~J fJzJfJKz xKr~J
kKzfÇ
KT∂á KjP\r vKÜ-xJogtq x’Pº IkNmt pJyJA muMT, fJA mKu~J TjqJnJr-V´P˜r hu KjPÁÓ KZPuj jJÇ fÅJyJrJ hPu hPu IJKx~J KmPjJhmJmMPT ˙JPjI˙JPj IJâoe TKr~J \Lmj fÅJyJr hMntr TKr~J fáKu~JKZPujÇ KmPjJh IJKx~J oJPT iKrPfj, oJ, ßTJgJ~ ßTJj& KjPÔ-KTPÔ \k-fPkr ßoP~ IJPZ
ßfJoJr ßZPur KmP~ KhP~ YMKTP~ ßlu, jJ y~ IJoJPT ßhUKZ mJKz ßZPz kJuJPf y~Ç mJPkr mz ßZPu,∏mJAPr ßgPT ßuJPT nJPm IJKoA mMK^ mJ
mJKzr TftJÇ
ßZPur TKbj mJPTq TÀeJo~L oPj oPj Ifq∂ ãá… yAPfj, KT∂á FAUJPj KfKj IJkjJPT KTZMPfA KmYKuf yAPf KhPfj jJÇ oOhM IgY hO|TP£
TKyPfj, ßuJPT f KoPgq nJPm jJ mJmJ, fÅJr ImftoJPj fáKoA mJKzr TftJ, KT∂á IkNr x’Pº fáKo TJCPT ßTJj TgJ KhP~J jJÇ IJKo „k YJAPj,
aJTJTKz YJAPj,∏jJ KmjM, ßx IJKo IJkKj ßhPUÊPj fPm ßhmÇ
ßmv f oJ, fJA KhP~JÇ KT∂á pJ TrPm h~J TPr FTaá vLWs TPr TrÇ rJñJ oJTJulu xJoPj ^áKuP~ ßrPU ßuJTèPuJPT IJr hPê ßoPrJ jJÇ FA
mKu~J KmPjJh rJV TKr~J YKu~J pJAPfjÇ
TÀeJo~Lr oPj oPj FTaJ xï· KZuÇ ˚JPjr WJPa nJrL FTKa xMuãeJ ßoP~ KTZMKhj yAPf fÅJyJr ßYJPU kKz~JKZuÇ ßoP~Ka oJP~r xKyf k´J~A

VñJ˚JPj IJKxfÇ AÅyJrJ ßp fÅJyJPhr ˝-Wr F xÄmJh KfKj ßVJkPj xÄV´y TKr~JKZPujÇ ˚JjJP∂ ßoP~Ka KvmkN\J TKrf, ßTJgJS KTZM náu y~ KT jJ,
TÀeJo~L IuPãq uãq TKr~J ßhKUPfjÇ fÅJyJr IJrS KTZM KTZM \JKjmJr KZu, FmÄ ßx-kPã KfKj KjPÁÓS KZPuj jJÇ fÅJyJr mJxjJ KZu xo˜ fgq
pKh IjMTëu y~ f IJVJoL ‰mvJPUA ßZPur KmmJy KhPmjÇ
Foj xo~ IkNmt IJKx~J IT˛J“ xÄmJh Khu, oJ, IJKo ßmv FTKa YJTKr ßkP~ ßVKZÇ
oJ UMvL yA~J TKyPuj, mKux KT ßr? FA f ßxKhj kJx TrKu, FrA oPiq ßfJPT YJTKr KhPu ßT?
IkNmt yJKxoMPU TKyu, pJr Vr\Ç FA mKu~J ßx xo˜ WajJ KmmOf TKr~J TKyu, fJyJPhr TPuP\r Kk´K¿kqJu xJPymA AyJ ßpJVJz TKr~J Kh~JPZjÇ
ßmJgJ ßTJŒJKj motJr ßrñMj vyPr FTaJ jNfj IJKlx UMKu~JPZ, fJyJrJ KmÆJj, mMK≠oJj S xóKr© ßTJj mJXJuL pMmTPT xo˜ TftOfô-nJr Kh~J kJbJAPf
YJ~Ç mJxJnJzJ ZJzJ oJKyjJ IJkJff YJKr vf aJTJ, FmÄ ßYÓJ TKr~JS ßTJŒJKjPT pKh uJumJKf \ôJuJAPf jJ kJrJ pJ~ f Z~ oJx kPr IJrS hMA
vfÇ FA mKu~J ßx yJKxPf uJKVuÇ
KT∂á, motJ-oMuäMPTr jJo ÊKj~J oJP~r oMU oKuj yA~J ßVu, KfKj KjÀ“xMTTP£ TKyPuj, fáA KT ßãPkKZx IkN, ßx-ßhPv KT oJjMPw pJ~! ßpUJPj
\Jf, \jì, IJYJr-KmYJr KTZM ßjA ÊPjKY, ßxUJPj ßfJPT ßhm IJKo kJKbP~? Foj aJTJ~ IJoJr TJ\ ßjAÇ
\jjLr KmÀ≠fJ~ IkNmt nLf yA~J TKyu, ßfJoJr TJ\ ßjA, KT∂á IJoJr f IJPZ oJÇ fPm, ßfJoJr ÉTáPo IJKo KnKUrL yP~S gJTPf kJKr, KT∂á
xJrJ \LmPj KT Foj xMPpJV IJr \MaPm? ßfJoJr ßZPur of KmPhq-mMK≠ IJ\TJu vyPrr WPr WPr IJPZ, IfFm, ßmJgJ ßTJŒJKjr IJaTJPm jJ, KT∂á
Kk´K¿kqJu xJPym ßp IJoJr yP~ FPTmJPr TgJ KhP~ KhP~PZj, fÅJr uöJr ImKi gJTPm jJÇ fJ ZJzJ mJKzr xfqTJr Im˙JS f ßfJoJr I\JjJ j~
oJ?
oJ mKuPuj, KT∂á ßxaJ ßp ÊPjKY FPTmJPr ߟò ßhvÇ
IkNmt TKyu, ßT ßfJoJPT mJKzP~ mPuPYÇ KT∂á FaJ f ßfJoJr ߟò ßhv j~, IgY pJrJ yPf YJ~ fJPhr f mJPi jJ oJÇ
oJ ãeTJu K˙r gJKT~J TKyPuj, KT∂á FA ‰mvJPU ßp ßfJr KmP~ ßhm IJKo K˙r TPrKYÇ
IkNmt TKyu, FPTmJPr K˙r TPr mPx IJZ oJ? ßmv f, hM-FT oJx ßkKZP~ KhP~ ßpKhj fáKo ßcPT kJbJPm ßxA KhjA KlPr FPx ßfJoJr IJùJ
kJuj TrPmJÇ
TÀeJo~L mJKyPrr YPã ßxPTPu yAPuS IKfv~ mMK≠ofLÇ KfKj IPjTãe jLrPm KY∂J TKr~J ImPvPw iLPr iLPr TKyPuj, pUj ßpPfA yPm fUj
IJr CkJ~ KTÇ KT∂á ßfJoJr hJhJPhr of KjP~JÇ
FA motJ-pJ©J xŒPTt fÅJyJr IJr hM'Ka x∂JPjr CPuäU TKrPf TÀeJo~Lr IfLf S mftoJPjr xo˜ k´òjú ßmhjJ ßpj FTTJPu IJPuJKzf yA~J
CKbu, KT∂á ßx hM”U IJr KfKj k´TJv kJAPf KhPuj jJÇ fÅJyJr KkfíTáu ßVJTáu-hLKWr xMKmUqJf mPªqJkJiqJ~ mÄv, FmÄ mÄvkrŒrJ~ fÅJyJrJ IKfv~
IJYJrkrJ~e S KjÔJmJj KyªMÇ KvÊTJu yAPf ßp xÄÛJr fÅJyJr ÂhP~ m≠oNu yA~JKZu C•rTJPu fJyJ ˝JoL S kM©Phr yP˜ pfhNr IJyf S uJKüf
yAmJr yA~JPZ, ßTmu FA IkNmtPT uA~JA KfKj ßTJjoPf xyq TKr~J IJ\S VOPy mJx TKrPfKZPuj, ßx ßZPuS IJ\ fÅJyJr ßYJPUr IJzJPu ßTJj&

I\JjJ ßhPv YKu~JPZÇ FTgJ ˛re TKr~J fÅJyJr n~ S nJmjJr xLoJ rKyu jJ, ÊiM oMPU mKuPuj, ßp T'aJ Khj ßmÅPY IJKZ IkN, fáA KT∂á IJr IJoJPT
hM”U KhxPj mJmJÇ FA mKu~J KfKj IÅJYu Kh~J ßYJU-hM'Ka oMKZ~J ßlKuPujÇ
IkNmtr KjP\r YãáS x\u yA~J CKbu, ßx k´fáq•Pr ßTmu TKyu, oJ, IJ\ fáKo AyPuJPT IJPZJ, KT∂á, FTKhj ßfJoJr ˝VtmJPxr cJT FPx
ßkÅRZPm, ßxKhj ßfJoJr IkNPT ßlPu ßpPf yPm \JKj, KT∂á, FTaJ KhPjr \PjqS pKh ßfJoJPT KYjPf ßkPr gJKT oJ, fJyPu ßxUJPj mPxS TUPjJ F
ßZPur \Pjq ßfJoJPT ßYJPUr \u ßluPf yPm jJÇ FA mKu~J ßx hs∆fPmPV Ijq© k´˙Jj TKruÇ
ßxKhj xºqJTJPu TÀeJo~L fÅJyJr Kj~Kof IJK¤T S oJuJ~ oj”xÄPpJV TKrPf kJKrPuj jJ, CPÆV S ßmhjJr nJPr fÅJyJr hMA Yãá kMj” kMj” Ivs∆IJKmu yA~J CKbPf uJKVu, FmÄ KT TKrPu ßp KT y~ fJyJ ßTJj oPfA nJKm~J jJ kJA~J ImPvPw fÅJyJr mz ßZPur WPrr ÆJPrr TJPZ IJKx~J
Kj”vP» hÅJzJAPujÇ KmPjJhTáoJr TJZJKr yAPf KlKr~J \uPpJVJP∂ FAmJr xJºq-ßkJvJPT TîJPmr CP¨Pv pJ©J TKrPfKZPuj, ybJ“ oJPT ßhKU~J
FPTmJPr YoKT~J ßVPujÇ m˜áf”, F WajJ FoKj Ik´fqJKvf ßp xyxJ fÅJyJr oMPU TgJ ßpJVJAu jJÇ
TÀeJo~L TKyPuj, ßfJoJPT FTaJ TgJ K\ùJxJ TrPf FPxKZ KmjMÇ
KT oJ?
oJ fÅJyJr ßYJPUr \u FUJPj IJKxmJr kNPmt nJu TKr~J oMKZ~J IJKx~JKZPuj, KT∂á fÅJyJr IJhstT£ ßVJkj rKyu jJÇ KfKj IJjMkNKmtT xo˜ WajJ
metjJ TKr~J ßvPw IkNmtr oJKxT ßmfPjr kKroJe CPuäU TKr~JS pUj KjrJjª-oMPU TKyPuj, fJA nJmKZ mJmJ, FA T'aJ aJTJr ßuJPn fJPT ßxUJPj
kJbJm KT jJ, fUj KmPjJPhr ‰iptYMqKf WKauÇ ßx Àã˝Pr TKyu, oJ, ßfJoJr IkNmtr of ßZPu në-nJrPf IJr KÆfL~ ßjA ßx IJorJ xmJA oJKj, KT∂á
kOKgmLPf mJx TPr F TgJaJS f jJ ßoPj kJKrPj ßp, k´gPo YJr v FmÄ Z oJPx Z v aJTJ ßx ßZPur ßYP~S IPjT mzÇ
oJ ãáeú yA~J TKyPuj, KT∂á, ßx ßp ÊPjKZ FPTmJPr ߟò ßhvÇ
KmPjJh TKyu, oJ, \VPf ßfJoJr ßvJjJ FmÄ \JjJaJA ßTmu IÃJ∂ jJ yPf kJPrÇ
ßZPur ßvw TgJ~ oJ Ifq∂ kLzJ IjMnm TKr~J TKyPuj, mJmJ KmjM, FA FTA TgJ ßfJoJPhr ùJj yS~J kpt∂ ÊPj ÊPjS pUj IJoJr ‰Yfjq yu
jJ, fUj ßvw hvJ~ IJr S-KvãJ KhP~J jJÇ IkNmtr hJo Tf aJTJ ßx IJKo \JjPf IJKxKj, IJKo ÊiM \JjPf FPxKZuJo IfhNPr fJPT kJbJPjJ CKYf
KT jJÇ
KmPjJh ßyÅa yA~J cJj yJPf fJzJfJKz oJP~r hMA kJ ¸vt TKr~J CKb~J hÅJzJA~J mKuu, oJ, ßfJoJPT hM”U ßhmJr \jq FTgJ IJKo mKuKjÇ mJmJr
xPñA IJoJPhr Kouf ßx xKfq, FmÄ aJTJ K\KjxaJ ßp xÄxJPr hJoL S hrTJrL F fÅJr TJPZA ßvUJÇ KT∂á, F ßãP© ßx ßuJn ßfJoJPT IJKo ßhUJKó
ßjÇ ßfJoJr ߟò KmjMr FA yqJa-ßTJPar ßnfraJ y~f IJ\S ffmz xJPym yP~ CPbKj ßp, ßZJanJAPT ßUPf ßhmJr nP~ ˙Jj-I˙JPjr KmYJr TPr
jJÇ KT∂á fmMS mKu, S pJTÇ ßhPv IJmyJS~J pJ mAPf ÊÀ TPrPZ oJ, fJPf S pKh Khj-TfT ßhv ßZPz ßTJgJS KVP~ TJP\ ßuPV ßpPf kJPr f
Sr KjP\rS nJPuJ yPm, IJorJS xPVJÔL y~f ßmÅPY pJPmJ! fáKo f \JPjJ oJ, ßxA ˝PhvL IJoPu Sr VuJ KakPu hMi ßmPrJf, fmM fJrA KmâPo mJmJr
YJTKr pJmJr ß\J yP~KZuÇ

TÀeJo~L vKïf yA~J TKyPuj, jJ jJ, ßx-xm IkN IJr TPr jJÇ xJf-IJa mZr IJPV fJr KT mJ m~x KZu, ßTmu hPu KoPvA pJ∏
KmPjJh oJgJ jJKz~J FTaá yJKx~J TKyu, y~f, ßfJoJr TgJA KbT, IkNmt FUj IJr KTZM TPr jJ, KT∂á, xTu ßhPvA \j-TfT ßuJT gJPT oJ,
pJPhr \JfA IJuJhJ,∏ßfJoJr ßZJa ßZPuKa ßxA \JPfrÇ ßhPvr oJKa FPhr VJP~r oJÄx, ßhPvr \u FPhr KvrJr rÜ; ÊiM KT ßTmu ßhPvr yJS~JIJPuJ,∏Fr kJyJz-kmtf, mj-\ñu, Yªs-xNpt, jhL-jJuJ ßpUJPj pJ KTZM IJPZ xm ßpj xmtJñ KhP~ FrJ ÊPw KjPf YJ~! ßmJi y~ FPhrA ßTC ßTJj&
xfqTJPu \jjL-\jìnëKo TgJaJ k´go IJKmÏJr TPrKZuÇ ßhPvr xŒPTt FPhr TUPjJ KmvõJx TPrJ jJ oJ, bTPmÇ FPhr ßmÅPY gJTJ IJr k´Je ßhS~Jr
oPiq FA FfaáTá oJ© k´Pnh! FA mKu~J ßx fJyJr f\tjLr k´J∂nJVaáTá mO≠JñMÔ ÆJrJ KYK¤f TKr~J ßhUJA~J TKyu, mrû ßfJoJr FA ߟòJYJrL
KmjMKaPT ßfJoJr SA KaKTiJrL VLfJ-kzJ Fo.Fx&Kx. kJx TrJ IkNmtTáoJPrr ßYP~ ßdr ßmvL IJkjJr mPu ß\PjJÇ
ßZPur TgJèPuJ oJ KbT ßp KmvõJx TKrPuj fJyJ j~, KT∂á FT xoP~ jJKT FA uA~J fÅJyJPT IPjT CPÆV ßnJV TKrPf yA~JPZ fJA oPj oPj
KYK∂f yAPujÇ ßhPvr kKÁo KhVP∂ ßp FTaJ ßoPWr uãe ßhUJ Kh~JPZ F xÄmJh KfKj \JKjPfjÇ fÅJyJr k´gPoA oPj yAu fUj IkNmtr KkfJ
\LKmf KZPuj, KT∂á FUj KfKj krPuJTVfÇ
KmPjJh oJP~r oMPUr KhPT YJKy~J mMK^u, KT∂á fJyJr mJKyPr pJAmJr fôrJ KZu, TKyu, ßmv f oJ, ßx f IJr TJuA pJPò jJ, xmJA FTxPñ mPx pJ
ßyJT FTaJ K˙r TrJ pJPmÇ FA mKu~J ßx FTaá hs∆fkPhA mJKyr yA~J ßVuÇ

hMA
\JyJP\r T~aJ Khj IkNmt KYÅzJ KYmJA~J xPªv S cJPmr \u UJA~J xmtJñLe msJ¯efô rãJ TKr~J IitoOfm“ ßTJjoPf KVP~ ßrñMPjr WJPa ßkRÅKZuÇ jmk´KfKÔf ßmJgJ ßTJŒJKjr \j-hMA hPrJ~Jj S FT\j oJhsJ\L ß\KaPf CkK˙f KZPuj, oqJPj\JrPT fÅJyJrJ xJhr x’itjJ TKrPujÇ KfKj K©v aJTJ
Kh~J mJxJ nJzJ TKr~J IKlPxr UrYJ~ pgJPpJVq IJxmJmkP© Wr xJ\JA~J rJKU~JPZj F xÄmJh KhPfS Kmu’ TKrPuj jJÇ
lJ›Mj oJx ßvw yAPf YKu~JPZ, Vro oª kPz jJAÇ xoMhskPgr FA k´JeJ∂ Kmz’jJ ßnJPVr kr KjrJuJ VOPyr xKöf vpqJr CkPr yJf-kJ ZzJA~J
FTaáUJKj ÊAPf kJAPm T·jJ TKr~J ßx pPgÓ fíK¬ IjMnm TKruÇ kJYT msJ¯e xPñ IJKx~JKZu, yJuhJr kKrmJPr mÉKhPjr YJTKrPf fJyJr KjUÅMf
Ê≠JYJKrfJ TÀeJo~Lr TJPZ xk´oJe yA~J ßVPZÇ fJA mJKzr mÉ IxMKmiJ xP•ôS FA Kmvõ˜ ßuJTKaPT xPñ Kh~J oJ IPjTUJKj xJ∂ôjJ uJn
TKr~JKZPujÇ IJmJr ÊiM ßTmu kJYTA j~, kJT TKrmJr of KTZM KTZM YJu-cJu KW-ßfu èÅzJ ovuJ, oJ~ IJuM kau kpt∂ xPñ KhPf KfKj Km˛Of yj
jJAÇ xMfrJÄ BwhMÌ Ijú-mq†Pj oMPUr ÊTjJ KYÅzJr ˝JhaJS ßp ßx IKmuP’ KlrJAPf kJKrPm F nrxJS fJyJr oPjr oPiq KmhMq“°árPer jqJ~ YoKT~J
ßVuÇ VJKz nJzJ yA~J IJKxPu TotYJrL KmhJ~ V´ye TKrPuj, KT∂á ßoJaWJa K\Kjxk© uA~J IJKlPxr hPrJ~Jj\L kg ßhUJA~J xPñ YKuu, FmÄ
FTaJjJ \upJ©J ZJKz~J vÜ cJXJr CkPr VJKzr oPiq mKxPf kJA~J IkNmt IJrJo ßmJi TKruÇ KT∂á KoKja-hPvPTr oPiq VJKz pUj mJxJr xÿMPU

IJKx~J gJKou, FmÄ hPrJ~Jj\Lr yÅJTcJPT k´J~ c\j-UJPjT TKuñ ßhvL~ TáuL ß\JVJz TKr~J ßoJaWJa CkPr fáKumJr IJP~J\j TKru, fUj, ßxA
fJyJr K©v aJTJ nJzJr mJaLr ßYyJrJ ßhKU~J IkNmt yfmMK≠ yA~J rKyuÇ mJKzr vsL jJA, ZÅJh jJA, xhr jJA, Iªr jJA, k´Jñe mKuPf FA YuJYPur
kgaJ ZJzJ IJr ßTJgJS ßTJj ˙Jj jJAÇ FTaJ Ik´˜ TJPbr KxÅKz rJ˜J yAPf ßxJ\J ßffuJ kpt∂ CKb~J KV~JPZ, ßxaJ ßpoj UJzJ ßfoKj IºTJrÇ
AyJ TJyJrS Kj\˝ jPy, I∂f” Z~\j nJzJKa~Jr AyJA YuJYPur xJiJre kgÇ FA CbJ-jJoJr TJPpt ‰hmJ“ kJ lxTJAPu k´gPo kJgr-mÅJiJPjJ rJ\Jr
rJ\kg, kPr fÅJyJrA yJxkJfJu, FmÄ fífL~ VKfaJ jJ nJmA nJuÇ FA hMrJPrJy hJÀo~ ßxJkJjPvseLr xKyf kKrKYf yA~J CKbPf KTZM hLWtTJu
uJPVÇ IkNmt jNfj ßuJT, fJA ßx k´Kf khPãPk Ifq∂ xfTt yA~J hPrJ~JPjr IjMmfLt yA~J CKbPf uJKVuÇ hPrJ~Jj TfTaJ CKb~J cJj KhPT
ßhJfuJr FTaJ hr\J UMKu~J Kh~J \JjJAu, xJPym, AyJA IJkjJr VOyÇ
AyJrA oMPUJoMKU mJoKhPTr À≠ÆJraJ ßhUJA~J IkNmt K\ùJxJ TKru, FaJPf ßT gJPT?
hPrJ~Jj TKyu, ßTJA FT YLjJ-xJPym ry&PfÅPy ÊjJÇ
IkNmt KbT fJyJr oJgJr CkPr ßffuJ~ ßT gJPT k´vú TrJ~ ßx TKyu, FT TJuJ xJPym f ry&PfÅPy ßhUJÇ ßTJA oJªsJ\-mJPu ßyJP~Pñ \Àr!
IkNmt YMk TKr~J rKyuÇ FA FToJ© IJjJPVJjJr kPgr CkPr FmÄ kJPvõt FA hMKa FTJ∂ WKjÔ k´KfPmvLr kKrYP~ fJyJr oMU Kh~J ßTmu hLWtvõJx
kKzuÇ KjP\r WPrr oPiq dáKT~J fJyJr IJrS oj UJrJk yA~J ßVuÇ TJPbr ßmzJ-ßhS~J kJvJkJKv ßZJa-mz KfjKa TábrLÇ FTKaPf Tu, ˚JPjr Wr,
rJjúJr \J~VJ k´níKf IfqJmvqTL~ pJyJ KTZM xo˜A,∏oJP^rKa FA IºTJr KxÅKzr Wr, ßVRrPm ‰mbTUJjJ muJ YPu, FmÄ xmtPvPw rJ˜Jr iJPrr
TãKa, IPkãJTíf kKrÏJr FmÄ IJPuJKTf,∏FAKa v~j-oKªrÇ IJKlPxr UrYJ~ FA WrKaPTA UJa, ßaKmu FmÄ èKaTP~T ßY~Jr Kh~J xJ\JPjJ
yA~JPZÇ kPgr Ckr ßZJa FTaáUJKj mJrJªJ~ IJPZ, xo~ TJaJPjJ Ix÷m yAPu FUJPj hÅJzJA~J ßuJT-YuJYu ßhUJ pJ~Ç WPr yJS~J jJA, IJPuJ jJA,
FTaJr oPiq Kh~J IJr FTaJ~ pJAPf y~,∏AyJr xo˜A TJPbr,∏ßh~Ju TJPbr, ßoP^ TJPbr, ZJf TJPbr, KxÅKz TJPbr, IJèPjr TgJ oPj yAPu
xPªy y~ Ffmz xmtJñxMªr \fáVOy ßmJi TKr rJ\J hMPptJijS fÅJr kJ§mnJ~JPhr \jq ‰fKr TKr~J CKbPf kJPrj jJAÇ AyJrA Inq∂Pr FA xMhNr
k´mJPx WrmJKz, mºá-mJºm, IJ®L~-˝\j ZJKz~J, ßmRKhKhPhr ZJKz~J, oJPT ZJKz~J gJKTPf yAPm ˛re TKr~J oMyëPftr hMmtufJ~ fJyJr ßYJPU \u
IJKxPf YJKyuÇ xJouJA~J uA~J ßx UJKjTãe FWr-SWr TKr~J FTaJ K\Kjx ßhKU~J KTZM IJvõ˜ yAu ßp TPu fUjS \u IJPZ, ˚Jj S rJjúJ hMA-A
yAPf kJPrÇ hPrJ~Jj xJyx Kh~J \JjJAu, Ikmq~ jJ TKrPu F vyPr \Pur InJm y~ jJ, ßpPyfá k´PfqT hMA Wr nJzJKa~Jr \jq F mJKzPf FTaJ
TKr~J mz rTPor \Pur ßYRmJóJ CkPr IJPZ, fJyJ yAPf KhmJrJK©A \u xrmrJy y~Ç nrxJ kJA~J IkNmt kJYTPT TKyu, bJTár, oJ f xo˜A xPñ
KhP~PZj, fáKo ˚Jj TPr hMKa rÅJimJr CPhqJV Tr, IJKo ffãe hPrJ~Jj\LPT KjP~ K\Kjxk© KTZM KTZM èKZP~ ßlKuÇ
rxMA WPr T~uJ o\Mf KZu, KT∂á mÅJiJPjJ YMuäLÇ KjTJPjJ oMZJPjJ ßfoj y~ jJA, krLãJ TKr~J KTZM KTZM TJKur hJV k´TJv kJAuÇ ßT \JPj FUJPj
ßT KZu, ßx ßTJj \Jf, KT rÅJKi~JPZ oPj TKr~J fJyJr Ifq∂ WOeJPmJi yAu, bJTárPT TKyu, FPf f rÅJiJ Yu&Pm jJ ßfS~JrL, Ijq mPªJm˜ TrPf
yPmÇ FTaJ ßfJuJ-CjMj yPu mJAPrr WPr mPx IJ\PTr oPfJ hMPaJ YJu-cJu láKaP~ ßjS~J ßpf, KT∂á F ßkJzJ ßhPv KT fJ KouPm?
hPrJ~Jj \JjJAu ßTJj InJm jJA, oNuq kJAPu ßx hv KoKjPar oPiq IJKj~J yJK\r TKrPf kJPrÇ IfFm, ßx aJTJ uA~J k´˙Jj TKruÇ AKfoPiq

ßfS~JrL rºPjr IJP~J\j TKrPf uJKVu, FmÄ IkNmt KjP\ pgJPpJVq ˙Jj oPjJjLf TKr~J ßfJrñ, mJé k´níKf aJjJaJKj TKr~J Wr xJ\JAPf KjpMÜ
yAuÇ TJPbr IJujJ~ \JoJTJkz xMa k´níKf èZJA~J ßlKuu, KmZJjJ UMKu~J UJPar Ckr fJyJ kKrkJKa TKr~J KmZJA~J uAu, ßfJrñ yAPf FTaJ jNfj
ßaKmu-Tîg mJKyr TKr~J ßaKmPu kJKf~J KTZM KTZM mA S KuKUmJr xr†Jo xJ\JA~J rJKUu, FmÄ C•Pr ßUJuJ \JjJuJr kJuäJ-hMaJ IJk´J∂ k´xJKrf TKr~J
fJyJr hMA ßTJPe hMaJ TJV\ èÅK\~J Kh~J ßvJmJr WraJPT IKiTfr IJPuJKTf FmÄ j~jr†j ùJj TKr~J xhqrKYf vpqJ~ KYf yA~J kKz~J FTaJ
Kj”võJx ßoJYj TKruÇ ãPeT kPrA hPrJ~Jj ßuJyJr YMuäL KTKj~J CkK˙f TKrPu fJyJPf IJèj Kh~J KUYMKz FmÄ pJyJ-KTZM FTaJ nJ\JnáK\ pf vLWs
x÷m TKr~J ßlKuPf IJPhv Kh~J IkNmt IJr FThlJ KmZJjJ~ VzJA~J uAPf pJAPfKZu, ybJ“ oPj kKzu oJ oJgJr Khmq mKu~J Kh~JKZPuj jJKo~JA
FTaJ ßaKuV´Jl TKr~J KhPfÇ IfFm, IKmuP’ \JoJaJ VJP~ Kh~J k´mJPxr FToJ© TetiJr hPrJ~Jj\LPT xPñ TKr~J ßx ßkJˆIJKlPxr CP¨Pv IJr
FTmJr mJKyr yA~J kKzu, FmÄ fJyJrA TgJof ßfS~JrL bJTárPT IJvõJx Kh~J ßVu, KlKr~J IJKxPf fJyJr FTWµJr ßmKv uJKVPm jJ, KT∂á AKfoPiq
xo˜ ßpj k´˜áf yA~J gJPTÇ
IJ\ KT FTaJ UsLÓJj kPmtJkuPã ZMKa KZuÇ IkNmt kPgr hMAiJPr YJKy~J KTZMhNr IV´xr yA~JA mMK^u FA VKuaJ ßhvL S KmPhvL ßooxJPymPhr
kJzJ, FmÄ k´PfqT mJaLPfA KmuJfL C“xPmr KTZM KTZM KY¤ ßhUJ Kh~JPZÇ IkNmt K\ùJxJ TKru, IJòJ hPrJ~Jj\L, FUJPj IJoJPhr mJXJuL ßuJTS f
IPjT IJPZ ÊPjKY, fÅJrJ xm ßTJj& kJzJ~ gJPTj?
k´fáq•Pr ßx \JjJAu ßp FUJPj kJzJ mKu~J KTZM jJA, ßp ßpUJPj UMKv gJPTÇ fPm ÈIkxr ßuJV&' FA VKuaJPTA ßmvL kZª TPrÇ IkNmt KjP\S
FT\j ÈIkxr ßuJV&', TJre, ßxS mz YJTKr TKrPfA FPhPv IJKx~JPZ, FmÄ IJkKj ßVÅJzJ KyªM yS~J xP•ôS ßTJj iPotr KmÀP≠ fJyJr KmPÆw KZu
jJÇ fgJKk, FAnJPm IJkjJPT CkPr jLPY hKãPe mJPo mJxJ~ S mJxJr mJKyPr YJKrKhPTA UsLÓJj k´KfPmvL kKrmOf ßhKU~J fJyJr Ifq∂ KmfíÌJ ßmJi
yAuÇ K\ùJxJ TKru, IJr KT ßTJgJS mJxJ kJS~J pJ~ jJ hPrJ~Jj?
hPrJ~Jj\L F KmwP~ pPgÓ S~JKTmyJu jPy, ßx KY∂J TKr~J pJyJ xñf ßmJi TKru, fJyJA \mJm Khu, TKyu, ßUÅJ\ TKrPu kJS~J pJAPfS kJPr,
KT∂á F nJzJ~ Foj mJKz kJS~J TKbjÇ
IkNmt IJr KÆÀKÜ jJ TKr~J fJyJrA KjPhtvof IPjTUJKj kg yÅJKa~J FTaJ msJû ßkJˆIJKlPx IJKx~J pUj CkK˙f yAu, fUj oJhsJ\L fJr-mJmM
KaKlj TKrPf KV~JPZj, WµJ-UJPjT IPkãJ TKr~J pUj fÅJyJr ßhUJ KoKuu, KfKj WKzr KhPT YJKy~J mKuPuj, IJ\ ZMKar Khj, ßmuJ hMAaJr kPr
IJKlx mº yA~JPZ, KT∂á FUj hMaJ mJK\~J kjr KoKja yA~JPZÇ
IkNmt Ifq∂ KmrÜ yA~J TKyu, ßx ßhJw ßfJoJr, IJoJr j~Ç IJKo FTWµJ IPkãJ TKrPfKZÇ
ßuJTaJ IkNmtr oMPUr k´Kf YJKy~J Kj”xPïJPY TKyu, jJ, IJKo oJ© KoKja-hPvT KZuJo jJÇ
IkNmt fJyJr xKyf Km˜r ^VzJ TKru, KogqJmJhL mKu~J KfrÛJr TKru, KrPkJat TKrPm mKu~J n~ ßhUJAu, KT∂á KTZMA yAu jJÇ ßx KjKmtTJrKYP•
KjP\r UJfJk© hMr˜ TKrPf uJKVu, \mJmS Khu jJÇ IJr xo~ jÓ TrJ KjÒu mMK^~J IkNmt ãáiJ~ fíÌJ~ S ßâJPi \ôKuPf \ôKuPf mz ßaKuV´Jl
IJKlPx IJKx~J IPjT Knz ßbKu~J IPjT KmuP’ KjP\r KjKmtWú ßkÅRZJj xÄmJh pUj oJPT kJbJAPf kJKru, fUj ßmuJ IJr mz jJAÇ

hM”PUr xJgL hPrJ~Jj\L xKmjP~ KjPmhj TKru, xJPym, yJo&PTJ Kn mÉf hNr pJjJ yqJ~Ç
IkNmt FTJ∂ kKrvsJ∂ S IjqojÛ yA~JKZu, ZMKa KhPf IJkK• TKru jJ; fJyJr nrxJ KZu j’r-ßhS~J rJ˜JèuJ ßxJ\J S xoJ∂rJu gJTJ~
V∂mq˙Jj UMÅK\~J uS~J TKbj yAPm jJÇ hPrJ~Jj Ijq© YKu~J ßVu, ßxS yÅJKaPf yÅJKaPf FmÄ VKur KyxJm TKrPf TKrPf ImPvPw mJaLr xÿMPU
IJKx~J CkK˙f yAuÇ
KxÅKzPf kJ Kh~JA ßhKUu, KÆfPu fJyJr ÆJPrr xÿMPU hÅJzJA~J ßfS~JrL bJTár o˜ FTaJ uJKb báKTPfPZ FmÄ IjVtu mKTPfPZ, FmÄ k´Kfkã
FTmqKÜ UJKu-VJP~ ßk≤áuMj kKr~J ßffJuJr ßTJbJ~ KjP\r ßUJuJ hr\Jr xÿMPU hÅJzJA~J KyªL S AÄrJK\Pf AyJr \mJm KhPfPZ, FmÄ FTaJ ßWJzJr
YJmMT uA~J oJP^ oJP^ xÅJA xÅJA v» TKrPfPZÇ ßfS~JrL fJyJPT jLPY cJKTPfPZ, ßx fJyJPT CkPr IJøJj TKrPfPZ,∏FmÄ FA ßxR\Pjqr IJhJjk´hJj ßp nJwJ~ YKuPfPZ fJyJ jJ muJA nJuÇ
KxÅKzr k´go iJPk kJ Kh~J IkNmt ßfoKj hÅJzJA~J rKyuÇ FAaáTá xoP~r oPiq mqJkJraJ ßp KT WKau, KT CkJP~ ßfS~JrL\L FAaáTá ImxPrA
k´KfPmvL xJPyPmr xKyf FfUJKj WKjÔfJ TKr~J uAu ßx fJyJr KTZMA nJKm~J kJAu jJÇ KT∂á IT˛J“ ßmJi y~ hMA kPãr hOKÓA fJyJr Ckr KjkKff
yAuÇ ßfS~JrL oKjmPT ßhKU~J IJr FTmJr xP\JPr uJKb báKT~J KT FTaJ oiMr x÷Jwe TKru, xJPym fJyJr \mJm Kh~J k´Y§ vP» YJmMT IJ°Juj
TKrPuj, KT∂á kMjÁ pM≠ ßWJweJr kNPmtA IkNmt hs∆fkPh CKb~J KV~J uJKbxM≠ ßfS~JrLr yJf YJKk~J iKr~J TKyu, fáA KT ßãPk ßVKZx? FA mKu~J
fJyJPT k´KfmJPhr Imxr jJ Kh~JA ß\Jr TKr~J ßbKu~J WPrr oPiq uA~J ßVuÇ KnfPr KV~J ßx rJPV, hM”PU, ßãJPn TÅJh-TÅJh yA~J TKyu, FA ßhUMj
yJrJo\JhJ xJPym KT TJ§ TPrPZ?
mJ˜KmT, TJ§ ßhKU~J IkNmtr vsJK∂ FmÄ WMo, ãáiJ FmÄ fíÌJ FTA TJPu I∂Kytf yA~J ßVuÇ xMKx≠ ßUYrJPjúr yÅJKz yAPf fUj kpt∂ C•Jk S
oxuJr Vº KmTLet yAPfPZ, KT∂á fJyJr CkPr, jLPY, IJPvkJPv YfáKhtPT \u ‰gQg TKrPfPZÇ F WPr IJKx~J ßhKUu fJyJr xhqrKYf ikiPk
KmZJjJKa o~uJ TJPuJ \Pu nJKxPfPZÇ ßY~JPr \u, ßaKmPu \u, mAèuJ \Pu KnK\~JPZ, mJé-ßfJrPñr CkPr \u \oJ yA~J rKy~JPZ, FojKT
FTPTJPe-rJUJ TJkPzr IJujJKa ImKi mJh pJ~ jJAÇ fJyJr hJoL jNfj xMaKar VJP~ kpt∂ o~uJ \Pur hJV uJKV~JPZÇ
IkNmt KjvõJx ßrJi TKr~J K\ùJxJ TKru, KT TPr yu?
ßfS~JrL IJXMu Kh~J CkPrr ZJh ßhUJA~J TKyu, SA vJuJ xJPyPmr TJ\Ç G ßhUMj∏
m˜áf”, TJPbr ZJPhr lÅJT Kh~J fUj kpt∂ o~uJ \Pur ßlÅJaJ ˙JPj ˙JPj YM~JA~J kKzPfPZÇ ßfS~JrL hMWtajJ pJyJ KmmOf TKru fJyJ xÄPãPk
FA„k∏
IkNmt pJAmJr KoKja-TP~T kPrA xJPym mJKz IJPxjÇ IJ\ UsLÓJPjr kmtKhjÇ FmÄ UMm x÷m C“xm ßWJrJPuJ TKrmJr CP¨PvA KfKj mJKyr yAPfA
FPTmJPr ßWJr yA~J IJPxjÇ k´gPo VLf S kPr jOfq ÊÀ y~Ç FmÄ IKYPrA Cn~ xÄPpJPV vJP˘JÜ ÈxÄVLf' F„k hMhtJo yA~J CPb ßp, ßfS~JrLr
IJvïJ y~ TJPbr ZJh y~f mJ xJPyPmr Ff mz IJjª myj TKrPf kJKrPm jJ, xmxM≠ fJyJr oJgJ~ nJKñ~J kKzPmÇ AyJS xKy~JKZu, KT∂á rJjúJr
IhNPrA pUj Ckr yAPf \u kKzPf uJKVu, fUj xo˜ jÓ yAmJr nP~ ßfS~JrL mJKyr yA~J k´KfmJh TPrÇ KT∂á xJPym,∏fJ TJuJA yCj mJ iuJA


Related documents


pather dabi
untitled pdf document
bardidi
sharat chandra rachanabali 3229pages
datta
chandranath


Related keywords