PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactshreekanta .pdfOriginal filename: shreekanta.pdf
Title: Sharatchandra Rachanabali
Author: Sharatchandra

This PDF 1.6 document has been generated by Microsoft Word: AdobePS 8.7.3 (301) / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2017 at 18:10, from IP address 113.21.x.x. The current document download page has been viewed 280 times.
File size: 1.4 MB (386 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


vsLTJ∂
k´go kmt
FT
IJoJr FA ÈnmWMPr' \LmPjr IkrJy¶ ßmuJ~ AyJrA FTaJ IiqJ~ mKuPf mKx~J IJ\ Tf TgJA jJ oPj kKzPfPZÇ
ßZPuPmuJ yAPf FoKj TKr~JA f mMzJ yAuJoÇ IJ®L~ IjJ®L~ xTPur oMPU ÊiM FTaJjJ ÈKZ-KZ-KZ' ÊKj~J ÊKj~J KjP\S KjP\r \LmjaJPT FTaJ
o˜ ÈKZ-KZ-KZ' ZJzJ IJr KTZMA nJKmPf kJKr jJAÇ KT∂á KT TKr~J ßp \LmPjr k´nJPfA FA xMhLWt ÈKZ-KZ'r nëKoTJ KYK¤f yA~J KV~JKZu, mÉ
TJuJ∂Pr IJ\ ßxA xm ˛Of S Km˛Of TJKyjLr oJuJ VÅJKgPf mKx~J ßpj ybJ“ xPªy yAPfPZ, FA ÈKZ-KZ'aJ pf mz TKr~J xmJA ßhUJA~JPZ, y~f
KbT ff mzA KZu jJÇ oPj yAPfPZ, y~f nVmJj pJyJPT fÅJyJr KmKY©-xOKÓr KbT oJ^UJjKaPf aJj ßh~, fJyJPT nJu ßZPu yA~J FT\JKoj kJv
TKrmJr xMKmiJS ßhj jJA; VJzL-kJ‹L YKz~J mÉ ßuJT-uÛr xoKnmqJyJPr Ãoe TKr~J fJyJPT ÈTJKyjL' jJo Kh~J ZJkJAmJr IKnÀKYS ßhj jJ! mMK≠
y~f fJyJPT KTZM ßhj, KT∂á Kmw~L-ßuJPTrJ fJyJPT xMmMK≠ mPu jJÇ fJA k´mKO • fJyJPhr FoKj Ixñf, UJkZJzJ∏FmÄ ßhKUmJr m˜á S fíÌJaJ
˝nJmf”A FfA ßm~JzJ yA~J CPb ßp, fJyJr metjJ TKrPf ßVPu xMiL mqKÜrJ ßmJi TKr yJKx~JA UMj yAPmjÇ fJrkr ßxA oª ßZPuKa ßp ßToj
TKr~J IjJhPr ImPyuJ~ oPªr IJTwtPe oª yA~J, iJÑJ UJA~J, ßbJÑr UJA~J IùJfxJPr ImPvPw FTKhj IkpPvr ^áKr TÅJPi ßlKu~J ßTJgJ~
xKr~J kPz∏xMhLWt Khj IJr fJyJr ßTJj CP¨vA kJS~J pJ~ jJÇ
IfFm F xTuS gJTÇ pJyJ mKuPf mKx~JKZ, fJyJA mKuÇ KT∂á mKuPuA f muJ y~ jJÇ Ãoe TrJ FT, fJyJ k´TJv TrJ IJrÇ pJyJr kJ-hMaJ
IJPZ, ßxA Ãoe TKrPf kJPr; KT∂á yJf-hMaJ gJKTPuA f IJr ßuUJ pJ~ jJ! ßx ßp nJKr vÜÇ fJ ZJzJ o˜ oMKÛu yA~JPZ IJoJr FA ßp, nVmJj
IJoJr oPiq T·jJ-TKmPfôr mJaáTáS ßhj jJAÇ FA hMPaJ ßkJzJ ßYJU Kh~J IJKo pJ KTZM ßhKU KbT fJyJA ßhKUÇ VJZPT KbT VJZA ßhKU∏kJyJzkmtfPT kJyJz-kmtfA ßhKUÇ \Pur KhPT YJKy~J \uPT \u ZJzJ IJr KTZMA oPj y~ jJÇ IJTJPv ßoPWr kJPj ßYJU fáKu~J rJKU~J, WJPz mqgJ TKr~J
ßlKu~JKZ, KT∂á ßp ßoW ßxA ßoW! TJyJPrJ KjKmz FPuJPTPvr rKv YMuJ~ pJT∏FTVJKZ YMPur xºJjS ßTJjKhj fJyJr oPiq UMÅK\~J kJA jJAÇ YÅJPhr
kJPj YJKy~J YJKy~J ßYJU KbTrJA~J KV~JPZ; KT∂á TJyJPrJ oMUaáU f TUPjJ j\Pr kPz jJAÇ Foj TKr~J nVmJj pJyJPT KmzK’f TKr~JPZj, fJyJr
ÆJrJ TKmfô xOKÓ TrJ f YPu jJÇ YPu ÊiM xfq TgJ ßxJ\J TKr~J muJÇ IfFm IJKo fJyJA TKrmÇ
KT∂á, KT TKr~J ÈnmWMPr' yA~J kKzuJo, ßx TgJ mKuPf ßVPu, k´nJf-\LmPj F ßjvJ~ ßT oJfJA~J Kh~JKZu, fJyJr FTaá kKrY~ ßhS~J IJmvqTÇ
fJyJr jJo AªsjJgÇ IJoJPhr k´go IJuJk FTaJ Èláamu oqJPY'Ç IJ\ ßx mÅJKY~J IJPZ KT jJ \JKj jJ IJr mÉ m“xr kNPmt FTKhj IKf k´fqá Pw

WrmJKz, Kmw~-IJv~, IJ®L~-˝\j xo˜ fqJV TKr~J ßxA ßp FTmP˘ ßx xÄxJr fqJV TKr~J YKu~J ßVu, IJr TUjS KlKr~J IJKxu jJÇ C”∏ßx
KhjaJ KT oPjA kPz!
AÛáPur oJPb mJñJuL S oMxuoJj ZJ©Phr Èláamu oqJY&'Ç xºqJ y~-y~Ç oVú yA~J ßhKUPfKZÇ IJjPªr xLoJ jJAÇ ybJ“∏SPr mJmJ∏F KT ßr!
YaJka& v» FmÄ oJPrJ vJuJPT, iPrJ vJuJPT! KT FTrTo ßpj Kmøu yA~J ßVuJoÇ KoKja hMA-KfjÇ AKfoPiq ßT ßp ßTJgJ~ I∂itJj yA~J ßVu,
bJyr kJAuJo jJÇ bJyr kJAuJo nJu TKr~J fUj, pUj KkPbr Ckr FTaJ IJ˜ ZJKfr mÅJa kaJv& TKr~J nJKñu FmÄ IJPrJ ßVJaJ hMA-Kfj oJgJr
Ckr, KkPbr Ckr Chqf ßhKUuJoÇ kÅJY-xJf\j oMxuoJj-ßZJTrJ fUj YJKrKhPT mNqy rYjJ TKr~JPZ∏kJuJAmJr FfaáTá kg jAÇ
IJrS FTaJ ZJKfr mÅJa∏IJrS FTaJÇ KbT ßxA oMyëPft ßp oJjMwKa mJKyr yAPf KmhMqh&VKfPf mNqyPnh TKr~J IJoJPT IJVuJA~J hÅJzJAu∏ßxA
AªsjJgÇ
ßZPuKa TJPuJÇ fJyJr mÅJKvr of jJT, k´v˜ xMPcRu TkJu, oMPU hMA YJKraJ mxP∂r hJVÇ oJgJ~ IJoJr ofA, KT∂á m~Px KTZM mzÇ TKyu, n~
KT! KbT IJoJr KkZPj KkZPj ßmKrP~ FxÇ
ßZPuKar mMPTr Knfr xJyx FmÄ TÀeJ pJyJ KZu, fJyJ xMhu
M n
t yAPuS IxJiJre y~f j~Ç KT∂á fJyJr yJf hMUJKj ßp xfqA IxJiJre, fJyJPf
ßuvoJ© xPªy jJAÇ ÊiM ß\JPrr \jq mKuPfKZ jJÇ ßx hMKa ‰hPWtq fJyJr yÅJaár jLPY kpt∂ kKzfÇ AyJr kro xMKmiJ FA ßp, ßp mqKÜ \JKjf jJ,
fJyJr TK˛jTJPuS F IJvïJ oPj Ch~ yAPf kJPr jJ ßp, KmmJPhr xo~ G UJPaJ oJjMwKa IT˛J“ yJf-KfPjT u’J FTaJ yJf mJKyr TKr~J fJyJr
jJPTr Ckr FA IJªJP\r oMÓqJWJf TKrPmÇ ßx KT oMKÓ! mJPWr gJmJ mKuPuA y~Ç
KoKja-hMP~r oPiq fJyJr Kkb ßWÅKw~J mJKyPr IJKx~J kKzuJoÇ Aªs KmjJ-IJz’Pr TKyu, kJuJÇ
ZMKaPf ÊÀ TKr~J TKyuJo, fáKo? ßx ÀãnJPm \mJm Khu, fáA kJuJ jJ∏VJiJ ßTJgJTJr!
VJiJA yA∏IJr pJA yA, IJoJr ßmv oPj kPz, IJKo ybJ“ KlKr~J hÅJzJA~J mKu~JKZuJo,∏jJÇ
ßZPuPmuJ oJrKka ßT jJ TKr~JPZ? KT∂á kÅJzJVJP~r ßZPu IJorJ∏oJx hMA-Kfj kNPmt ßuUJkzJr \jq vyPr KkKxoJr mJKz IJKx~JKZ∏AKfkNPmt
FnJPm hu mÅJKi~J oJrJoJKrS TKr jJA, Foj IJ˜ hMaJ ZJKfr mÅJa KkPbr CkrS ßTJjKhj nJPñ jJAÇ fgJKk FTJ kuJAPf kJKruJo jJÇ Aªs FTmJr
IJoJr oMPUr k´Kf YJKy~J TKyu, jJ∏fPm KT? hÅJKzP~ oJr UJKm jJKT? G, SA KhT ßgPT SrJ IJxPY∏IJòJ, fPm UMm T'Pw ßhRPzJ∏
F TJ\aJ mrJmrA UMm kJKrÇ mz rJ˜Jr CkPr IJKx~J pUj ßkÅRZJj ßVu, fUj xºqJ yA~J KV~JPZÇ ßhJTJPj ßhJTJPj IJPuJ \ôKu~J CKb~JPZ FmÄ
kPgr Ckr KoCKjKxkqJKuKar ßTPrJKxj uqJŒ ßuJyJr gJPor Ckr FUJPj FTaJ, IJr SA SUJPj FTaJ \ôJuJ yA~JPZÇ ßYJPUr ß\Jr gJKTPu, FTaJr
TJPZ hÅJzJA~J IJr FTaJ ßhUJ pJ~ jJ, fJ j~Ç IJffJ~Lr vïJ IJr jJAÇ Aªs IKf xyP\ ˝JnJKmT VuJ~ TgJ TKyuÇ IJoJr VuJ ÊTJA~J KV~JKZu,
KT∂á IJÁpt, ßx FfaáTáS yÅJkJ~ jJAÇ Ffãe ßpj KTZMA y~ jJA∏oJPr jJA, oJr UJ~ jJA, ZMKa~J IJPx jJA∏jJ, KTZMA j~; FoKj K\ùJxJ TKru,
ßfJr jJo KT ßr?
vsL-TJ-∂∏

vsLTJ∂? IJòJ mKu~J ßx fJyJr \JoJr kPTa yAPf FToMbJ ÊTjJ kJfJ mJKyr TKr~J TfTaJ KjP\r oMPU kMKr~J Kh~J TfTaJ IJoJr yJPf Kh~J
mKuu, mqJaJPhr UMm báPTKZ∏KYPmJÇ
KT F?
KxK≠Ç
IJKo Ifq∂ KmK˛f yA~J TKyuJo, KxK≠? F IJKo UJAPjÇ
ßx fPfJKiT KmK˛f yA~J TKyu, UJx&Pj? ßTJgJTJr VJiJ ßr! ßmv ßjvJ yPm∏KYPmJ! KYKmP~ KVPu lqJu&Ç
ßjvJ K\KjxaJr oJiMpt fUj f IJr \JKj jJA! fJA WJz jJKz~J KlrJA~J KhuJoÇ ßx fJyJS KjP\r oMPU Kh~J KYmJA~J KVKu~J ßlKuuÇ
IJòJ, fJ y'Pu KxV&Pra UÅJÇ mKu~J IJr FTaJ kPTa yAPf ßVJaJ hMA KxV&Pra S ßhvuJA mJKyr TKr~J, FTKa IJoJr yJPf Kh~J IkraJ KjP\
irJA~J ßlKuuÇ fJrkPr fJyJr hMA Trfu KmKY© CkJP~ \PzJ TKr~J ßxA KxV&PraaJPT TKuTJr of TKr~J aJKjPf uJKVuÇ mJk ßr, ßx KT aJj!
FT aJPj KxV&PrPar IJèj oJgJ yAPf fuJ~ jJKo~J IJKxuÇ YJKrKhPT ßuJT∏IJKo Ifq∂ n~ kJA~J ßVuJoÇ xnP~ k´vú TKruJo, YMÀa UJS~J ßTC
pKh ßhPU lqJPu?
ßluPuA mJ! xmJA \JPjÇ mKu~J ˝òPª ßx aJKjPf aJKjPf rJ˜Jr ßoJz KlKr~J IJoJr oPjr Ckr FTaJ k´VJ| ZJk oJKr~J Kh~J IJr FTKhPT
YKu~J ßVuÇ
IJ\ IJoJr ßxA KhPjr IPjT TgJA oPj kKzPfPZÇ ÊiM FAKa ˛re TKrPf kJKrPfKZ jJ∏G IØMf ßZPuKaPT ßxKhj nJumJKx~JKZuJo, KTÄmJ
fJyJr k´TJPvq KxK≠ S iNokJj TrJr \jq fJyJPT oPj oPj WOeJ TKr~JKZuJoÇ
fJrkPr oJxUJPjT Vf yA~JPZÇ ßxKhPjr rJK©aJ ßpoj Vro ßfoKj IºTJrÇ ßTJgJS VJPZr FTKa kJfJ kpt∂ jPz jJÇ ZJPhr Ckr xmJA ÊA~J
KZuJoÇ mJPrJaJ mJP\, fgJKk TJyJPrJ YPã KjhsJ jJAÇ ybJ“ KT oiMr mÄvL˝r TJPj IJKx~J uJKVuÇ xy\ rJok´xJhL xMrÇ Tf f ÊKj~JKZ, KT∂á
mÅJKvPf ßp Foj oMê TKr~J KhPf kJPr, fJyJ \JKjfJo jJÇ mJKzr kNm-t hKãe ßTJPe FTaJ k´TJ§ IJo-TÅJbJPur mJVJjÇ nJPVr mJVJj, IfFm ßTy
ßUÅJ\Umr uAf jJÇ xo˜ KjKmz \ñPu kKref yA~J KV~JKZuÇ ÊiM VÀ-mJZMPrr pJfJ~JPf ßxA mPjr oiq Kh~J xÀ FTaJ kg kKz~JKZuÇ oPj yAu,
ßpj ßxA mjkPgA mÅJKvr xMr âov” KjTamftL yA~J IJKxPfPZÇ KkKxoJ CKb~J mKx~J fÅJyJr mzPZPuPT CP¨v TKr~J TKyPuj, yÅJ ßr jmLj, mÅJKv
mJ\J~ ßT∏rJP~Phr Aªs jJKT? mMK^uJo AÅyJrJ xTPuA SA mÄvLiJrLPT ßYPjjÇ mzhJ mKuPuj, ßx yfnJVJ ZJzJ Foj mÅJKvA mJ mJ\JPm ßT, IJr G
mPjr oPiqA mJ dáTPm ßT?
mKux& KT ßr? S KT ßVÅJxJA mJVJPjr ßnfr KhP~ IJxPY jJKT?
mzhJ mKuPuj, ÉÅÇ
KkKxoJ FA n~ïr IºTJPr SA IhNrmftL VnLr \ñuaJ ˛re TKr~J oPj oPj ßmJi TKr KvyKr~J CKbPujÇ nLfTP£ k´vú TKrPuj, IJòJ, Sr oJ
KT mJre TPr jJ? ßVÅJxJAmJVJPj Tf ßuJT ßp xJPkr TJoPz oPrPY, fJr xÄUqJ ßjA∏IJòJ, S \ñPu Ff rJK•Pr ßZÅJzJaJ ßTj?

mzhJ FTaáUJKj yJKx~J mKuPuj, IJr ßTj! S-kJzJ ßgPT F-kJzJ~ IJxJr FA ßxJ\J kgÇ pJr n~ ßjA, k´JPer oJ~J ßjA, ßx ßTj mz rJ˜J
WMrPf pJPm oJ? Sr KvV&KVr IJxJ KjP~ hrTJrÇ fJ, ßx kPg jhL-jJuJA gJT IJr xJkPUJk mJW-nJuMTA gJTÇ
iKjq ßZPu! mKu~J KkKxoJ FTaJ Kj”võJx ßlKu~J YMk TKrPujÇ mÅJKvr xMr âov” xM¸Ó yA~J IJmJr iLPr iLPr I¸Ó yA~J hNPr KouJA~J ßVuÇ
FA ßxA AªsjJgÇ ßxKhj nJKm~JKZuJo, pKh IfUJKj ß\Jr FmÄ Fo&Kj TKr~J oJrJoJKr TKrPf kJKrfJo! IJr IJ\ rJP© pfãe jJ WMoJA~J
kKzuJo, ffãe ßTmuA TJojJ TKrPf uJKVuJo∏pKh Io&Kj TKr~J mÅJKv mJ\JAPf kJKrfJo!
KT∂á ßToj TKr~J nJm TKr! ßx ßp IJoJr IPjT CPóÇ fUj AÛáPuS ßx IJr kPz jJÇ ÊKj~JKZuJo, ßycoJˆJr oyJv~ IKmYJr TKr~J fJyJr
oJgJ~ VJiJr aáKk KhmJr IJP~J\j TKrPfA ßx ootJyf yA~J IT˛J“ ßycoJˆJPrr KkPbr Ckr KT FTaJ TKr~J WOeJnPr AÛáPur ßrKuX KcñJA~J mJKz
YKu~J IJKx~JKZu, IJr pJ~ jJAÇ IPjT Khj kPr fJyJr oMPUA ÊKj~JKZuJo, ßx IkrJi IKf IKTKû“Ç KyªM˙JjL kK§f\Lr TîJPvr oPiqA KjhsJTwte
yAfÇ Fo&Kj FT xoP~ ßx fJyJr V´K∫m≠ KvUJKa TÅJKY Kh~J TJKa~J ßZJa TKr~J Kh~JKZu oJ©Ç KmPvw KTZM IKjÓ y~ jJAÇ TJre, kK§f\L mJKz KV~J
fÅJyJr KjP\r KvUJKa KjP\r YJkTJPjr kPTPaA KlKr~J kJA~JKZPuj∏ßUJ~J pJ~ jJAÇ fgJKk ßTj ßp kK§Pfr rJV kPz jJA, FmÄ ßycoJˆJPrr
TJPZ jJKuv TKr~JKZPuj∏ßx TgJ IJ\ kpt∂ Aªs mMK^Pf kJPr jJAÇ ßxaJ kJPr jJA; KT∂á FaJ ßx KbT mMK^~JKZu ßp, AÛáu yAPf ßrKuX KcñJA~J
mJKz IJKxmJr kg k´˜f
á TKr~J uAPu, fgJ~ KlKr~J pJAmJr kg ßVPar Knfr Kh~J IJr k´J~A ßUJuJ gJPT jJÇ KT∂á ßUJuJ KZu, KT KZu jJ, F
ßhKUmJr vUS fJyJr IJPhR KZu jJÇ Foj KT, oJgJr Ckr hv-Kmv\j IKnnJmT gJTJ xP•ôS ßTy ßTJjoPfA IJr fJyJr oMU KmhqJuP~r IKnoMPU
KlrJAPf xão yAu jJ! Aªs Tuo ßlKu~J Kh~J ßjRTJr hÅJz yJPf fáKuuÇ fUj yAPf ßx xJrJKhj VñJ~ ßjRTJr CkrÇ ybJ“ y~f FTKhj ßx
kKÁPor VñJr FTaJjJ-ßxsJPf kJjKx nJxJA~J Kh~J, yJu iKr~J YMk TKr~J mKx~J rKyuÇ hv-kjr-Khj IJr fJyJr ßTJj CP¨vA kJS~J ßVu jJÇ
FoKj FTKhj CP¨vqKmyLj nJKx~J pJS~Jr oMPUA fJyJr xKyf IJoJr FTJ∂-mJKüf KouPjr V´K∫ xMhO| yAmJr ImTJv WKa~JKZuÇ fJA Ff TgJ
IJoJr muJÇ
KT∂á pJyJrJ IJoJPT \JPj, fJyJrJ mKuPm, ßfJoJr f F xJP\ jJA mJkM! VrLPmr ßZPu ßuUJkzJ KvKUPf V´Jo ZJKz~J kPrr mJKzPf
IJKx~JKZPu∏fJyJr xKyf fáKo KoKvPuA mJ ßTj? FmÄ KoKvmJr \jq Ff mqJTáu yAPuA mJ ßTj? fJ jJ yAPu fJ IJ\ ßfJoJr∏
gJT&gJT& IJr mKu~J TJ\ jJAÇ xyxs ßuJT F TgJ IJoJPT uãmJr mKu~JPZ; KjP\PT KjP\ IJKo F k´vú ßTJKamJr TKr~JKZÇ KT∂á xm KoPZÇ ßTj
ßp∏F \mJm ßfJorJS KhPf kJKrPm jJ; FmÄ jJ yAPu IJ\ IJKo KT yAPf kJKrfJo, ßx k´vú xoJiJj TKrPfS ßTy ßfJorJ kJKrPm jJÇ KpKj xm
\JPjj, KfKjA ÊiM mKu~J KhPf kJPrj∏ßTj Ff ßuJT ZJKz~J ßxA FTaJ yfnJVJr k´KfA IJoJr xo˜ oj-k´JeaJ kKz~J gJKTf, FmÄ ßTj ßxA
oPªr xPñ KoKumJr \jqA IJoJr ßhPyr k´Kf TeJKa kpt∂ CjìMU yA~J CKb~JKZuÇ
ßx KhjaJ IJoJr UMm oPj kPzÇ xJrJKhj IKmvsJ∂ mOKÓkJf yA~JS ßvw y~ jJAÇ vsJmPer xo˜ IJTJvaJ WjPoPW xoJòjú yA~J IJPZ, FmÄ xºqJ
C•Let yAPf jJ yAPfA YJKrKhT VJ| IºTJPr ZJA~J KV~JPZ∏xTJu xTJu UJA~J uA~J IJorJ T~ nJA Kjfqk´gJof mJAPr ‰mbTUJjJ~ dJuJKmZJjJr Ckr ßrKzr ßfPur ßx\ \ôJuJA~J mA UMKu~J mKx~J KV~JKZÇ mJKyPrr mJrJªJ~ FTKhPT KkPvovJ~ TqJK’Pvr UJPar Ckr ÊA~J fÅJyJr
xJºqfªsJaáTá CkPnJV TKrPfPZj, FmÄ IjqKhPT mKx~J mO≠ rJoTou na&YJp IJKlÄ UJA~J, IºTJPr ßYJU mMK\~J, ßgPuJ ÉÅTJ~ iNokJj TKrPfPZjÇ

ßhCKzPf KyªM˙JjL ßk~JhJPhr fáuxLhJxL xMr ÊjJ pJAPfPZ, FmÄ KnfPr IJorJ Kfj nJA, ßo\hJ'r TPbJr f•ôJmiJPj Kj”vP» KmhqJnJx TKrPfKZÇ
ßZJzhJ, pfLjhJ S IJKo fífL~ S Yfágt ßvseLPf kKz FmÄ V÷Lr-k´TíKf ßo\hJ mJr-hMA F≤sJ¿ ßlu TKrmJr kr VnLr oPjJPpJPVr xKyf fífL~mJPrr
\jq k´˜f
á yAPfPZÇ fÅJyJr k´Y§ vJxPj FToMyëft TJyJPrJ xo~ jÓ TKrmJr ß\J KZu jJÇ IJoJPhr kzJr xo~ KZu xJPz-xJfaJ yAPf j~aJÇ FA
xo~aáTrá oPiq TgJmJftJ TKy~J ßo\hJ'r kJPvr kzJ'r KmWú jJ TKr, FA \jq KfKj KjP\ k´fqy kKzPf mKx~JA TÅJKY Kh~J TJV\ TJKa~J KmvK©vUJKj KaKTPar of TKrPfjÇ fJyJr ßTJjaJPf ßuUJ gJKTf, ÈmJAPr', ßTJjaJPf ÈgMgPM luJ', ßTJjaJPf ÈjJT^JzJ', ßTJjaJPf ÈßfÓJ kJS~J'
AfqJKhÇ pfLjhJ FTaJ ÈjJT^JzJ' KaKTa uA~J ßo\hJ'r xMoMPU iKr~J KhPujÇ ßo\hJ fJyJPf ˝Jãr TKr~J KuKU~J KhPuj∏yÅM∏IJaaJ ßfK©v KoKja
yAPf IJaaJ xJPz ßYRK©v KoKja kpt∂, IgtJ“ FA xo~aáTár \jq ßx jJT ^JKzPf pJAPf kJPrÇ ZMKa kJA~J pfLjhJ KaKTa yJPf CKb~J pJAPfA
ßZJzhJ ÈgMgMPluJ' KaKTa ßkv TKrPujÇ ßo\hJ ÈjJ' KuKU~J KhPujÇ TJP\A ßZJzhJ oMU nJKr TKr~J KoKja-hMA mKx~J gJKT~J ÈßfÓJ kJS~J' IJK\t
hJKUu TKr~J KhPujÇ FmJr o†Mr yAuÇ ßo\hJ xA TKr~J KuKUPuj∏yÅM∏IJaaJ FTYKuäv KoKja yAPf IJaaJ xJfYKuäv KoKja kpt∂Ç krS~JjJ
uA~J ßZJzhJ yJKxoMPU mJKyr yAPfA pfLjhJ KlKr~J IJKx~J yJPfr KaKTa hJKUu TKrPujÇ ßo\hJ WKz ßhKU~J xo~ KouJA~J FTaJ UJfJ mJKyr
TKr~J ßxA KaKTa VÅh Kh~J IÅJKa~J rJKUPujÇ xo˜ xJ\-xr†Jo fÅJyJr yJPfr TJPZA o\Mf gJKTfÇ x¬Jy kPr FA xm KaKTPar xo~ iKr~J
‰TKl~f fum TrJ yAfÇ
FA„Pk ßo\hJ'r Ifq∂ xfTtfJ~ FmÄ xMvO⁄uJ~ IJoJPhr FmÄ fÅJyJr KjP\r TJyJrS FfaáTá xo~ jÓ yAPf kJAf jJÇ k´fqy FA ßhzWµJ TJu
IKfv~ KmhqJnqJx TKr~J rJK© j~aJr xo~ IJorJ pUj mJKzr KnfPr ÊAPf IJKxfJo fUj oJ xr˝fL WPr ßYRTJb kpt∂ IJoJKhVPT IJVJA~J Kh~J
pJAPfj; FmÄ krKhj AÛáPu TîJPvr oPiq ßp-xTu xÿJj-ßxRnJVq uJn TKr~J WPr KlKrfJo, ßx f IJkjJrJ mMK^PfA kJKrPfPZjÇ KT∂á ßo\hJ'r
hMnJt Vq, fÅJyJr KjPmtJi krLãTèuJ fÅJyJPT ßTJjKhj KYKjPfA kJKru jJÇ KjP\r FmÄ kPrr KmhqJKvãJr k´Kf F„k k´mu IjMrJV, xoP~r oNuq x’Pº
Foj xNç hJK~fôPmJi gJTJ xP•ôS, fÅJyJPT mJrÄmJr ßlu TKr~JA KhPf uJKVuÇ AyJA IhOPÓr Iº KmYJrÇ pJT∏FUj IJr ßx hM”U \JjJA~J KT
yAPmÇ
ßx rJP©S WPrr mJKyPr G \oJa IºTJr FmÄ mJrJªJ~ fªsJKnnëf ßxA hMPaJ mMPzJÇ KnfPr oOhM hLkJPuJPTr xÿMPU VnLr∏Iiq~jrf IJorJ
YJKrKa k´JeLÇ ßZJzhJ KlKr~J IJxJ~ fíÌJ~ IJoJr FPTmJPr mMT lJKa~J pJAPf uJKVuÇ TJP\A KaKTa ßkv TKr~J CjìMU yA~J rKyuJoÇ ßo\hJ fÅJyJr
ßxA KaKTa-IÅJaJ UJfJr Ckr ^áÅKT~J kKz~J krLãJ TKrPf uJKVPuj∏fíÌJ kJS~JaJ IJoJr IJAjxñf KTjJ, IgtJ“ TJu-krÊ KT kKroJPe \u
UJA~JKZuJoÇ
IT˛J“ IJoJr KbT KkPbr TJPZ FTaJ ÈÉo&' v» FmÄ xPñ xPñ ßZJzhJ S pfLjhJr xoPmf IJftTP£r VVjPnhL ‰r ‰r YL“TJr∏SPr mJmJ ßr,
ßUP~ ßlPuä ßr! KTPx AyJKhVPT UJA~J ßlKuu, IJKo WJz KlrJA~J ßhKUmJr kNPmtA, ßo\hJ oMU fáKu~J FTaJ KmTa v» TKr~J KmhMqh&PmPV fÅJyJr hMAkJ xÿMPU ZzJA~J Kh~J ßx\ CfiJA~J KhPujÇ fUj ßxA IºTJPrr oPiq ßpj hãpù mJKi~J ßVuÇ ßo\hJ'r KZu KlPar mqJPoJÇ KfKj ßxA ßp ßIÅJßIÅJ TKr~J k´hLk CfiJA~J KY“ yA~J kKzPuj, IJr UJzJ yAPuj jJÇ

ßbuJPbKu TKr~J mJKyr yAPfA ßhKU, KkPvovJA fÅJr hMA ßZPuPT mVPu YJKk~J iKr~J fJyJPhr IPkãJS ßfP\ ßYÅYJA~J mJKz lJaJA~J
ßlKuPfPZjÇ F ßpj Kfj mJk-mqJaJr ßT TfUJKj yÅJ TKrPf kJPr, fJrA uzJA YKuPfPZÇ
FA xMPpJPV FTaJ ßYJr jJKT ZMKa~J kuJAPfKZu, ßhCKzr KxkJyLrJ fJyJPT iKr~J ßlKu~JPZÇ KkPxovJA k´Y§ YL“TJPr ÉTáo KhPfPZj∏IJCr
oJPrJ∏vJuJPT oJr cJPuJ AfqJKhÇ
oMyëftTJu oPiq IJPuJ~, YJTr-mJTPr S kJPvr ßuJT\Pj CbJj kKrkNet yA~J ßVuÇ hrS~Jj ßYJrPT oJKrPf oJKrPf IJiorJ TKr~J aJKj~J IJPuJr
xÿMPU iJÑJ Kh~J ßlKu~J KhuÇ fUj ßYJPrr oMU ßhKU~J mJKzxM≠ ßuJPTr oMU ÊTJA~J ßVuÇ F ßp na&YJKpqovJAÇ
fUj ßTy mJ \u, ßTy mJ kJUJr mJfJx, ßTy mJ fÅJyJr ßYJPUoMPU yJf mMuJA~J ßh~Ç SKhPT WPrr KnfPr ßo\hJPT uA~J ßxA mqJkJr!
kJUJr mJfJx S \Pur ^JkaJ~ rJoTou k´TKO f˙ yA~J láÅkJA~J TÅJKh~J CKbPu xmJA k´vú TKrPf uJKVu, IJkKj Ioj TPr ZMaKZPuj ßTj?
na&YJKpqovJA TÅJKhPf TÅJKhPf TKyPuj, mJmJ, mJW j~, ßx FTaJ o˜ nJuMT∏uJl ßoPr ‰mbTUJjJ ßgPT ßmKrP~ FPuJÇ
ßZJzhJ S pfLjhJ mJrÄmJr TKyPf uJKVu, nJuMT j~ mJmJ, FTaJ ßjTPz mJWÇ Éo& T'Pr uqJ\ èKaP~ kJPkJPvr Ckr mPxKZuÇ
ßo\hJ'r ‰Yfjq yAPu KfKj KjoLKufYPã hLWtvõJx ßlKu~J xÄPãPk TKyPuj, ÈKh rP~u ßmñu aJAVJr'Ç
KT∂á ßTJgJ ßx? ßo\hJ'r rP~u ßmñu'A ßyJT IJr rJoToPur Èo˜ nJuMT'A ßyJT, ßx IJKxuA mJ KT„Pk, ßVuA mJ ßTJgJ~? FfèPuJ ßuJT pUj
ßhKU~JPZ, fUj ßx FTaJ KTZM mPaA!
fUj ßTy mJ KmvõJx TKru, ßTy mJ TKru jJÇ KT∂á xmJA u£j uA~J n~YKTf ßjP© YJKrKhPT UMÅK\Pf uJKVuÇ
IT˛J“ kJPuJ~Jj KTPvJrL KxÄ ÈCy m~bJ' mKu~JA FTuJPl FPTmJPr mJrJªJr CkrÇ fJrkr ßxS FT ßbuJPbKu TJ§Ç FfèPuJ ßuJT, xmJA FT
xPñ mJrJªJ~ CKbPf YJ~, TJyJPrJ oMyëft Kmu’ x~ jJÇ CbJPjr FT k´JP∂ FTaJ cJKuo VJZ KZu, ßhUJ ßVu, fJyJrA ß^JPkr oPiq mKx~J FTaJ mOy“
\JPjJ~JrÇ mJPWr ofA mPaÇ YPãr kuPT mJrJªJ UJKu yA~J ‰mbTUJjJ nKr~J ßVu∏\jk´JeL IJr ßxUJPj jJAÇ ßxA WPrr KnPzr oiq yAPf
KkPxovJP~r CP•K\f T£˝r IJKxPf uJKVu∏xzKT uJS∏mªMT uJSÇ IJoJPhr kJPvr mJKzr VVjmJmMPhr FTaJ oMPñrL VJhJ mªMT KZu; uãq ßxA
I˘aJr CkrÇ ÈuJS' f mPa, KT∂á IJPj ßT? cJKuo VJZaJ ßp hr\Jr TJPZA; FmÄ fJyJrA oPiq ßp mJW mKx~J! KyªM˙JjLrJ xJzJ ßh~ jJ∏fJoJvJ
ßhKUPf pJyJrJ mJKz dáKT~JKZu, fJyJrJS Kj˜…Ç
Fo&Kj KmkPhr xoP~ ybJ“ ßTJgJ yAPf Aªs IJKx~J CkK˙fÇ ßx ßmJi TKr xMoMPUr rJ˜J Kh~J YKu~JKZu, yJñJoJ ÊKj~J mJKz dáKT~JPZÇ KjPoPw
vfTP£ YL“TJr TKr~J CKbu∏SPr mJW! mJW! kJKuP~ IJ~ ßr ßZÅJzJ kJKuP~ IJ~!
k´goaJ ßx gfof UJA~J ZMKa~J IJKx~J KnfPr dáKTuÇ KT∂á ãeTJu kPrA mqJkJraJ ÊKj~J uA~J FTJ KjntP~ CbJPj jJKo~J KV~J u£j fáKu~J mJW
ßhKUPf uJKVuÇ
ßhJfuJr \JjJuJ yAPf ßoP~rJ À≠ Kj”võJPx FA cJTJf ßZPuKar kJPj YJKy~J hMVtJjJo \KkPf uJKVuÇ KkKxoJ f nP~ TÅJKh~JA ßlKuPujÇ jLPY
KnPzr oPiq VJhJVJKh hÅJzJA~J KyªM˙JjL KxkJyLrJ fJyJPT xJyx KhPf uJKVu FmÄ FT-FTaJ I˘ kJAPuA jJKo~J IJPx, Foj IJnJxS KhuÇ

ßmv TKr~J ßhKU~J Aªs TKyu, ÆJKrTmJmM, F mJW j~ ßmJi y~Ç fJyJr TgJaJ ßvw yAPf jJ yAPfA ßxA rP~u ßmñu aJAVJr hMA gJmJ ß\Jz
TKr~J oJjMPwr VuJ~ TÅJKh~J CKbuÇ kKrÏJr mJñJuJ TKr~J TKyu, na&YJKpqovJA Uzo yJPf xmtJPV´ ZMKa~J IJKxPuj∏yJrJo\JhJ! fáKo n~ ßhUJmJr
\J~VJ uJS!
KTPvJrL KxÄ fJyJPT xmtJPV´ ßhKU~JKZu, xMfrJÄ fJyJrA hJKm xmtJPkãJ IKiT mKu~J, ßxA KV~J fJyJr TJj iKr~J KyzKyz TKr~J aJKj~J IJKjuÇ
na&YJKpqovJA fJyJr KkPbr Ckr UzPor FT WJ mxJA~J Kh~J rJPVr oJgJ~ KyªL mKuPf uJKVPuj, FA yJrJo\JhJ möJfPT mJP˜ IJoJr Vfr YNet
ßyJ KV~JÇ ßUJ¢J vJuJr mqJaJrJ IJoJPT ßpj KTuJ~PT kJTJ~ Kh~J∏
KZjJPgr mJKz mJrJxPf ßx k´Kf m“xr FA xo~aJ~ FTmJr TKr~J ßrJ\VJr TKrPf IJPxÇ TJuS F mJKzPf ßx jJrh xJK\~J VJj ÊjJA~J
KV~JKZuÇ
ßx FTmJr na&YJKpqovJP~r, FTmJr KkPxovJP~r kJP~ kKzPf uJKVuÇ TKyu, ßZPurJ Ioj TKr~J n~ kJA~J k´hLk CfiJA~J oyJoJrL TJ§
mJiJA~J ßfJuJ~ ßx KjP\S n~ kJA~J VJPZr IJzJPu KV~J uMTJA~JKZuÇ nJKm~JKZu, FTaá bJ§J yAPuA mJKyr yA~J fJyJr xJ\ ßhUJA~J pJAPmÇ
KT∂á mqJkJr C•PrJ•r Foj yA~J CKbu ßp, fJyJr IJr xJyPx TáuJAu jJÇ
KZjJg TJTáKf-KojKf TKrPf uJKVu; KT∂á KkPxovJP~r IJr rJV kPz jJÇ KkKxoJ Ioj Ckr yAPf TKyPuj, ßfJoJPhr nJKVq nJu ßp xKfqTJPrr
mJW-nJuMT mJr y~KjÇ ßp mLrkMÀw ßfJorJ, IJr ßfJoJr hJrS~JjrJÇ ßZPz hJS ßmYJrLPTÇ IJr hNr TPr hJS ßhCKzr G ßUJ¢JèPuJPTÇ FTaJ ßZJa
ßZPur pJ xJyx, FTmJKz ßuJPTr fJ ßjAÇ KkPxovJA ßTJj TgJA ÊKjPuj jJ, mrÄ KkKxoJr FA IKnPpJPV ßYJU kJTJA~J Foj FTaJ nJm iJre
TKrPuj ßp, AòJ TKrPuA KfKj FAxTu TgJr pPgÓ xhM•r KhPf kJPrjÇ KT∂á ˘LPuJPTr TgJr C•r KhPf pJS~JA kMÀwoJjMPwr kPã IkoJjTr;
fJA IJrS Vro yA~J ÉTáo KhPuj, CyJr uqJ\ TJKa~J hJSÇ fUj, fJyJr ßxA rKXj-TJkz \zJPjJ xMhLWt UPzr uqJ\ TJKa~J uA~J fJyJPT
fJzJA~J ßhS~J yAuÇ KkKxoJ Ckr yAPf rJV TKr~J mKuPuj, ßrPU hJSÇ ßfJoJr SaJ IPjT TJP\ uJVPmÇ
Aªs IJoJr KhPT YJKy~J TKyu, fáA mMK^ FA mJKzPf gJKTx& vsLTJ∂?
IJKo TKyuJo, yÅqJÇ fáKo Ff rJK•Pr ßTJgJ~ pJó?
Aªs yJKx~J TKyu, rJK•r ßTJgJ~ ßr, FA xºqJÇ IJKo pJKò IJoJr KcKXPf∏oJZ i'Pr IJjPf, pJKm?
IJKo xnP~ K\ùJxJ TKruJo, Ff IºTJPr KcKXPf YzPm?
ßx IJmJr yJKxuÇ TKyu, n~ KT ßr! ßxA f o\JÇ fJ ZJzJ IºTJr jJ y'Pu KT oJZ kJS~J pJ~? xÅJfJr \JKjx?
UMm \JKjÇ
fPm IJ~ nJA! mKu~J ßx IJoJr FTaJ yJf iKruÇ TKyu, IJKo FTuJ Ff ßxsJPf CP\Jj mJAPf kJKrPj∏FT\j TJCPT UMÅK\, ßp n~ kJ~ jJÇ
IJKo IJr TgJ TKyuJo jJÇ fJyJr yJf iKr~J Kj”vP» rJ˜Jr Ckr IJKx~J CkK˙f yAuJoÇ k´goaJ IJoJr KjP\rA ßpj KmvõJx yAu jJ∏IJKo
xKfqA FA rJP© ßjRTJ~ YKu~JKZÇ TJre, ßp IJøJPj FA ˜…-KjKmz KjvLPg FA mJKzr xo˜ TKbj vJxjkJv fáò TKr~J Kh~J, FTJTL mJKyr yA~J

IJKx~JKZ, ßx ßp Tf mz IJTwte, fJyJ fUj KmYJr TKr~J ßhKUmJr IJoJr xJiqA KZu jJÇ IjKfTJu kPr ßVÅJxJAmJVJPjr ßxA n~ïr mjkPgr
xÿMPU IJKx~J CkK˙f yAuJo FmÄ AªsPT IjMxre TKr~J ˝kúJKmPÓr of fJyJ IKfâo TKr~J VñJr fLPr IJKx~J hÅJzJAuJoÇ
UÅJzJ TÅJTPrr kJzÇ oJgJr Ckr FTaJ mÉ k´JYLj IvõmOã oNKftoJj IºTJPrr of jLrPm hÅJzJA~J IJPZ FmÄ fJyJrA k´J~ K©v yJf jLPY xNKYPnhq
IÅJiJr-fPu kKrkNet mwtJr VnLr \uPxsJf iJÑJ UJA~J IJmft rKY~J C¨Jo yA~J ZMKa~JPZÇ ßhKUuJo, ßxAUJPj APªsr ãáhs frLUJKj mÅJiJ IJPZÇ Ckr
yAPf oPj yAu, ßxA xMfLms \uiJrJr oMPU FTUJKj ßZJ¢ ßoJYJr ßUJuJ ßpj Kjr∂r ßTmuA IJZJz UJA~J oKrPfPZÇ
IJKo KjP\S KjfJ∂ nLÀ KZuJo jJÇ KT∂á Aªs pUj Ckr yAPf jLPY FTVJKZ röM ßhUJA~J TKyu, KcKXr FAhKz i'Pr kJ KaPk KaPk ßjPm pJ,
xJmiJPj jJKmx&, KkZPu kPz ßVPu IJr ßfJPT UMÅP\ kJS~J pJPm jJ; fUj pgJgtA IJoJr mMT TÅJKk~J CKbuÇ oPj yAu, AyJ Ix÷mÇ KT∂á fgJKk
IJoJr f hKz Imu’j IJPZ, KT∂á fáKo?
ßx TKyu, fáA ßjPm ßVPuA IJKo hKz UMPu KhP~ jJm&mÇ n~ ßjA, IJoJr ßjPm pJmJr IPjT WJPxr KvTz ^áPu IJPZÇ
IJr TgJ jJ TKy~J IJKo hKzPf nr Kh~J IPjT pPfú IPjT hM”PU jLPY IJKx~J ßjRTJ~ mKxuJoÇ fUj hKz UMKu~J Kh~J Aªs ^áKu~J kKzuÇ ßx ßp
KT Imu’j TKr~J jJKoPf uJKVu, fJyJ IJ\S IJKo \JKj jJÇ nP~ mMPTr KnfraJ FoKj KdkKdk TKrPf uJKVu ßp, fJyJr kJPj YJKyPfA kJKruJo
jJ! KoKja hMA-KfjTJu KmkMu \uiJrJr o•V\tj ZJzJ ßTJjS v»oJ© jJAÇ ybJ“ ßZJ¢ FTaáUJKj yJKxr vP» YKTf yA~J oMU KlrJA~J ßhKU, Aªs hMA
yJf Kh~J ßjRTJ xP\JPr ßbKu~J Kh~J uJlJA~J YKz~J mKxuÇ ãáhs frL fLms FTaJ kJT UJA~J jã©PmPV nJKx~J YKu~J ßVuÇ

hMA
TP~T oMyëPftA WjJºTJPr xÿMU FmÄ kÁJ“ ßuKk~J FTJTJr yA~J ßVuÇ rKyu ÊiM hKãe S mJPo xLoJ∂rJu k´xJKrf KmkMu C¨Jo \uPxsJf FmÄ
fJyJrA Ckr fLmsVKfvLuJ FA ãáhs freLKa FmÄ KTPvJrm~Û hMKa mJuTÇ k´TíKfPhmLr ßxA IkKrPo~ V÷Lr „k CkuK… TKrmJr m~x fJyJPhr jPy,
KT∂á ßx TgJ IJKo IJ\S náKuPf kJKr jJAÇ nJmPuvyLj, KjÏŒ, Kj˜…, Kj”xñ KjvLKgjLr ßx ßpj FT KmrJa& TJuLoNKftÇ KjKmz TJPuJ YMPu hMqJPuJT
S nëPuJT IJòjú yA~J ßVPZ, FmÄ ßxA xNKYPnhq IºTJr KmhLet TKr~J TrJu hÄÓsJPrUJr jqJ~ KhV∂Km˜Of FA fLms \uiJrJ yAPf KT FT k´TJPrr
Ik„k K˜Kof hMqKf KjÔár YJkJyJKxr of KmòMKrf yAPfPZÇ IJPvkJPv xÿMPU ßTJgJS mJ Cjì• \uPxsJf VnLr fuPhPv WJ UJA~J CkPr CKb~J
lJKa~J kKzPfPZÇ ßTJgJS mJ k´KfTëu VKf kr¸Prr xÄWJPf IJmft rKY~J kJT UJAPfPZ, ßTJgJS mJ Ik´Kfyf \uk´mJy kJVu yA~J iJA~J
YKu~JPZÇ
IJoJPhr ßjRTJ ßTJeJTáKe kJKz KhPfPZ, FAoJ© mMK^~JKZÇ KT∂á krkJPrr G hMPnthq IºTJPrr ßTJjUJPj ßp uãq K˙r TKr~J Aªs yJu iKr~J
Kj”vP» mKx~J IJPZ fJyJr KTZMA \JKj jJÇ FA m~PxA ßx ßp Tf mz kJTJ oJK^, fUj fJyJ mMK^ jJAÇ ybJ“ ßx TgJ TKyu, KT ßr vsLTJ∂, n~
TPr?
IJKo mKuuJo, jJ”∏


Related documents


shreekanta
datta
bonkim uponyash somogro
chandranath
untitled pdf document
bardidi


Related keywords