PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactswami .pdf


Original filename: swami.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2017 at 17:22, from IP address 113.21.x.x. The current document download page has been viewed 227 times.
File size: 325 KB (33 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bengaliboi.com

˝JoL
ßxRhJKojL jJoaJ IJoJr mJmJr ßhS~JÇ IJKo k´J~A nJKm, IJoJPT FT mZPrr ßmvL f KfKj ßYJPU ßhPU ßpPf kJjKj, fPm Foj TPr IJoJr KnfPr
mJKyPr KoKuP~ jJo ßrPU KVP~KZPuj KT TPr? mL\oPπr of FA FTKa TgJ~ IJoJr xo˜ nKmwq“∏\LmPjr AKfyJxaJ ßpj mJmJ mqÜ TPr ßVPZjÇ
„k? fJ IJPZ oJKj; KT∂á jJ ßVJ jJ, F IJoJr ßhoJT j~, ßhoJT j~Ç mMT KYPr ßhUJj pJ~ jJ, jAPu FA oMyëPftA ßhKUP~ Khfáo, „k KjP~ ßVRrm
TrmJr IJoJr IJr mJTL KTZM ßjA, FPTmJPr∏KTZM ßjAÇ IJbJPrJ, CKjv? yÅqJ, fJA mPaÇ m~x IJoJr CKjvAÇ mJAPrr ßhyaJ IJoJr fJr ßmvL
k´JYLj yPf kJ~KjÇ KT∂á FA mMPTr KnfraJ~? FUJPj ßp mMzL fJr CjIJKv mZPrr ÊTPjJ yJz-ßVJz KjP~ mJx TPr IJPZ, fJPT ßhUPf kJò jJ?
ßkPu Ffãe nP~ IÅJ“PT CbPfÇ
FTuJ WPrr oPiq oPj yPuS f IJ\S IJoJr uöJ~ orPf AòJ TPr; fPm F TuPïr TJKu TJVP\r Ckr ßdPu ßhmJr KT IJmvqT KZu! xo˜
uöJr oJgJ ßUP~ ßxAaJA f IJ\ IJoJPT muPf yPmÇ jAPu IJoJr oMKÜ yPm KTPx?
xm ßoP~r of IJKoS f IJoJr ˝JoLPT KmP~r o∂Prr Knfr KhP~A ßkP~KZuMoÇ fmM ßTj fJPf IJoJr oj Cbu jJÇ fJA ßp hJoaJ IJoJPT KhPf
y'u, IJoJr IKf-mz v©∆r \PjqS fJ FTKhPjr \PjqS TJojJ TKrPjÇ KT∂á hJo IJoJPT KhPf y'uÇ KpKj xo˜ kJk-kMeq, uJn-ãKf, jqJ~-IjqJP~r
oJKuT, KfKj IJoJPT FTKmªM ßryJA KhPuj jJÇ TzJ~ âJK∂Pf IJhJ~ TPr xmt˝J∂ TPr pUj IJoJPT kPg mJr TPr KhPuj, uöJvrPor IJr pUj
ßTJgJS KTZM ImKvÓ rJUPuj jJ, fUjA ÊiM ßhKUP~ KhPuj, SPr xmtjJvL, F fáA TPrKZx KT? ˝JoL ßp ßfJr IJ®JÇ fÅJPT ßZPz fáA pJKm ßTJgJ~?
FTKhj jJ FTKhj ßfJr G vNjq mMPTr oPiq fJPT ßp ßfJr ßkPfA yPmÇ F \Pjì ßyJT, IJVJoL \Pjì ßyJT, ßTJKa \jì kPr ßyJT, fÅJPT ßp ßfJr
YJA∏AÇ fáA ßp fÅJrAÇ
\JKj, pJ yJKrP~KZ, fJr Ij∂ èe IJ\ KlPr ßkP~KZÇ KT∂á fmM ßp F TgJ KTZMPfA náuPf kJKrPj, FaJ IJoJr jJrL∏ßhyÇ IJ\ IJoJr IJjª
rJUmJrS \J~VJ ßjA, KT∂á mqgJ rJUmJrS ßp bÅJA ßhKU jJ k´náÇ F ßhPyr k´PfqT IeM∏kroJeM ßp IPyJrJ© TÅJhPY∏SPr I¸OvqJ, SPr kKffJ,
IJoJPhr IJr ßmÅPi ßkJzJx ßj, IJoJPhr ZMKa ßh, IJorJ FTmJr oPr mÅJKY!
KT∂á gJT ßx TgJÇ
mJmJ oJrJ ßVPuj, FT mZPrr ßoP~ KjP~ oJ mJPkr mJKz YPu FPujÇ oJoJr ßZPuKkPu KZu jJ, fJA VrLPmr Wr yPuS IJoJr IJhr∏pPfúr ßTJj
©∆Ka y'u jJ; mz m~x kpt∂ fÅJr TJPZ mPx AÄrJ\L mJÄuJ Tf mA jJ IJKo kPzKZuMoÇ
KT∂á oJoJ KZPuj ßWJr jJK˜TÇ bJTár∏ßhmfJ KTZMA oJjPfj jJÇ mJKzPf FTaJ kN\J-IYtjJ KT mJrmsfS ßTJjKhj yPf ßhKUKj, F∏xm KfKj
hM'YPã ßhUPf kJrPfj jJÇ
jJK˜T ‰m KT? oJoJ oMPU muPfj mPa KfKj Agnostic, KT∂á ßxS f FTaJ o˜ lÅJKT! TgJaJ KpKj k´go IJKmÏJr TPrKZPuj, KfKj f ÊiM ßuJPTr

bengaliboi.com

ßYJPU iMPuJ ßhmJr \jqA KjP\Phr IJVJPVJzJ lÅJKTr KkZPj IJr FTaJ IJTJv∏kJfJu∏ß\JzJ lÅJKT \MPz KhP~ IJ®rãJ TPrKZPujÇ KT∂á fUj KT
ZJA F∏xm mMP^KZuMo! IJxu TgJ yPó, xNKpqr ßYP~ mJKur fJPfA VJP~ ßmvL ßlJÛJ kPzÇ IJoJr oJoJrS yP~KZu KbT ßxA hvJÇ
ÊiM IJoJr oJoJ ßmJi TKr ßpj uMKTP~ mPx KT∏xm TrPfjÇ ßx KT∂á IJKo ZJzJ IJr ßTC \JjPf ßkf jJÇ fJ oJ pJ UMKv TÀj, IJKo KT∂á oJoJr
KmPhq ßwJu IJjJr \J~VJ~ IJbJr IJjJ KvPU KjP~KZuMoÇ
IJoJr ßmv oPj kPz, ßhJrPVJzJ~ xJiM∏xjúqJxLrJ FPx hÅJzJPu xX ßhUmJr \Pjq ZMPa KVP~ oJoJPT ßcPT IJjfáoÇ KfKj fJPhr xPñ FoKj bJ¢J
ÊÀ TPr KhPfj ßp, ßmYJrJrJ kJuJmJr kg ßkf jJÇ IJKo ßyPx yJffJKu KhP~ VKzP~ uMKaP~ kzfáoÇ FoKj TPrA IJoJPhr Khj TJaKZuÇ
ÊiM oJ FT∏FTKhj nJrL ßVJu mJiJPfjÇ oMU nJrL TPr FPx muPfj, hJhJ, xhMr f Khj Khj m~x yPó, FUj ßgPT FTaá ßUÅJ\JUMÅK\ jJ TrPu
xoP~ KmP~ ßhPm KT TPrÇ
oJoJ IJÁpt yP~ muPfj, mKux KT KVKr, ßfJr ßoP~ f FUPjJ mJPrJ ßkPrJ~ Kj, Fr oPiqA ßfJr∏xJPymPhr ßoP~rJ f F m~Px∏
oJ TÅJh∏TÅJh VuJ~ \mJm KhPfj, xJPymPhr TgJ ßTj fáuY hJhJ, IJorJ f xKfq IJr xJPym jA! bJTár∏ßhmfJ jJ oJPjJ, fÅJrJ KTZM IJr ^VzJ
TrPf IJxPYj jJ, KT∂á kJzJVÅJP~r xoJ\ f IJPZ? fJPT CKzP~ ßhPm KT TPr?
oJoJ ßyPx muPfj, nJKmx ßj ßmJj, ßx∏xm IJKo \JKjÇ FA ßpoj ßfJPT ßyPx CKzP~ KhKó, KbT FoKj TPr IJoJPhr jòJr xoJ\aJPTS ßyPx
CKzP~ ßhmÇ
oJ oMU nJr TPr KmzKmz TPr mTPf mTPf CPb ßpPfjÇ oJoJ V´Jyq TPr TrPfj jJ mPa, KT∂á IJoJr nJrL n~ y'fÇ ßToj TPr ßpj mM^Pf
kJrfáo, oJoJ pJA muMj, oJr TJZ ßgPT IJoJPT KfKj rãJ TrPf kJrPmj jJÇ
ßTj ßp KmP~r TgJ~ n~ yPf ÊÀ yP~KZu, fJ muKYÇ IJoJPhr kKÁo∏kJzJr mMT KYPr ßp jJuJaJ V´JPor xo˜ mwtJr \u jhLPf ßdPu Khf, fJr
hM'kJPz ßp hM'WPrr mJx KZu, fJr FT Wr IJorJ, Ijq Wr V´JPor \KohJr KmKkj o\MohJrÇ FA o\MohJr mÄv ßpoj ijL ßfoKj hMhtJ∂Ç VÅJP~r
ßnfPr∏mJAPr FPhr k´fJPkr xLoJ KZu jJÇ jPrj KZu FA mÄPvr FToJ© mÄvirÇ
IJ\ Ffmz KoPgqaJ oMPU IJjPf IJoJr ßp KT yPó, ßx IJoJr I∂ptJoL ZJzJ IJr ßT \JjPm mu, KT∂á fUj ßnPmKZuMo, F mMK^ xKfq FTaJ
K\Kjx∏xKfqA mMK^ jPrjPT nJumJKxÇ
TPm ßp FA ßoJyaJ k´go \PjìKZu, ßx IJKo muPf kJKr jJÇ TuTJfJ~ ßx Km.F. kzf, KT∂á ZMKar xo~ mJKz FPu oJoJr xPñ Klu\Kl IJPuJYjJ
TrPf k´J~A IJxfÇ fUjTJr KhPj Agnosticism-A KZu ßmJi TKr ßuUJkzJ∏\JjJPhr lqJvjÇ FA KjP~A ßmKvrnJV fTt yfÇ TfKhj oJoJ fÅJr
ßVRrm ßhUJmJr \jq jPrjmJmMr fPTtr \mJm KhPf IJoJPT ßcPT kJbJPfjÇ TfKhj xºqJ ZJKzP~ rJK© yP~ ßpf, hM'\Pjr fPTtr ßTJj oLoJÄxJ yPfJ
jJÇ KT∂á IJKoA k´J~ K\ffáo, fJr TJreS IJ\ IJr IJoJr IKmKhf ßjAÇ
oJP^ oJP^ ßx ybJ“ fPTtr oJ^UJPj nñ KhP~ oJoJr oMUkJPj ßYP~ VnLr Km˛P~ mPu Cbf, IJòJ ms\mJmM, FA m~Px Ff mz uK\PTr ùJj, fTt
TrmJr Foj FTaJ IJÁpt ãofJ KT IJkKj FTaJ KlPjJKojj mPu oPj TPrj jJ?

bengaliboi.com

IJKo VPmt, ßxRnJPVq WJz ßyÅa TrfáoÇ SPr yfnJVL! ßxKhj WJzaJ ßfJr KYrTJPur of FPTmJPr ßnPñ oJKaPf uMKaP~ kPzKj ßTj?
oJoJ Có∏IPñr FTaá yJxq TPr muPfj, KT \Jj jPrj, F ÊiM ßvUJmJr TqJkJKxKaÇ
KT∂á fTtJfTt IJoJr ff nJu uJVf jJ, pf nJu uJVf fJr oMPUr oK≤KâPˆJr V·Ç KT∂á V·S IJr ßvw yPf YJ~ jJ, IJoJr IQiPptrS IJr xLoJ
kJS~J pJ~ jJÇ xTJPu WMo ßnPñ kpt∂ xJrJKhj FTv'mJr oPj Trfáo, TUj ßmuJ kzPm, TUj jPrjmJmM IJxPmÇ
FoKj fTt TPr IJr V· ÊPj IJoJr KmP~r m~x mJPrJ ZJKzP~ ßfPrJr ßvPw VKzP~ ßVu, KT∂á KmP~ IJoJr y'u jJÇ
fUj mwtJr jmPpRmPjr KhPj o\MohJPrr mJVJPjr FTaJ o˜ mTáuVJPZr fuJ ^rJ láPu láPu FPTmJPr ßmJ^JA yP~ ßpfÇ IJoJPhr mJVJPjr iJPrr
ßxA jJuJaJ kJr yP~ IJKo ßrJ\ KVP~ TáKzP~ IJjfáoÇ ßxKhj KmTJPuS, oJgJr Ckr VJ| ßoW CPkãJ TPrA hs∆fkPh pJKó, oJ ßhUPf ßkP~ muPuj,
SPuJ, ZMPa ßfJ pJKòx, \u ßp Fu mPuÇ
IJKo muPuj, \u FUj IJxPm jJ oJ, ZMPa KVP~ hMPaJ TáKzP~ IJKjÇ
oJ muuMo, kPjPrJ KoKjPar oPiq mOKÓ jJoPm xhM, TgJ ßvJj&∏pJxPjÇ FA IPmuJ~ KnP\ ßVPu G YMPur ßmJ^J IJr ÊPTJPm jJ fJ mPu KhKóÇ
IJKo muuMo, ßfJoJr hMKa kJP~ kKz oJ, pJAÇ mOKÓ FPx kzPu oJuLPhr FA YJuJaJr oPiq KVP~ hÅJzJmÇ muPf muPf ZMPa kJKuP~ ßVuMoÇ oJP~r
IJKo FTKa ßoP~, hM”U KhPf IJoJPT KTZMPfA kJrPfj jJÇ ßZPuPmuJ ßgPTA láu ßp Tf nJumJKx, ßx f KfKj KjP\S \JjPfj, fJA YMk TPr
rAPujÇ TfKhj nJKm, ßxKhj pKh yfnJVLr YMPur oMKb iPr ßaPj IJjPf oJ, Foj TPr y~f ßfJoJr oMU ßkJzJfáo jJÇ
mTáu láPu ßTÅJYz k´J~ nKft yP~ FPxPZ, Foj xo~ oJ pJ muPuj, fJA y'uÇ ^o^o TPr mOKÓ FuÇ ZMPa KVP~ oJuLPhr YJuJr oPiq dáPT kzuMoÇ
ßTC ßjA, UÅMKa ßbx KhP~ hÅJKzP~ ßoPWr kJPj ßYP~ nJmKY, ^o^o TPr ZMPa FPx ßT dáPT kzuÇ oMU KlKrP~ ßYP~ ßhKU∏SoJ! F ßp jPrjmJmM!
TuTJfJ ßgPT KfKj ßp mJKz FPxPZj, ‰T, ßx f IJKo ÊKjKjÇ
IJoJPT ßhPU YoPT CPb muPuj, IÅqJ, xhM ßp! FUJPj?
IPjTKhj fÅJPT ßhKUKj, IPjTKhj fÅJr VuJ ÊKjKj, IJoJr mMPTr oPiq ßpj IJjPªr ßdC mP~ ßVuÇ TJj kpt∂ uöJ~ rJñJ yP~ Cbu, oMPUr kJPj
ßYP~ f \mJm KhPf kJruMo jJ, oJKar KhPT ßYP~ muuMo, IJKo f ßrJ\A láu TázMPf IJKxÇ TPm FPuj?
jPrj oJuLPhr FTaJ nJñJ UJKa~J ßaPj KjP~ mPx muPu, IJ\ xTJPuÇ KT∂á fáKo TJr ÉTáPo láu YMKr Tr ÊKj?
V÷Lr VuJ~ IJÁpt yP~ ybJ“ oMU fáPu ßhKU, ßYJU hMPaJ fJr YJkJ yJKxPf jJYPYÇ
uöJ! uöJ! FA ßkJzJr oMPUS ßTJgJ ßgPT yJKx FPx kzu, muuMo, fJA ‰m KT! TÓ TPr TáKzP~ KjPu mMK^ YMKr TrJ y~?
jPrj lx& TPr hÅJKzP~ CPb muPu, IJr IJKo pKh G TázJj láuèPuJ ßfJoJr ßTÅJYPzr ßnfr ßgPT, IJr FTmJr TáKzP~ KjA, fJPT KT mPu?
\JKjPj, ßTj IJoJr n~ y'u, xKfqA ßpj FAmJr ßx FPx IJoJr IÅJYu ßYPk irPmÇ yJPfr oMPbJ IJoJr IJuVJ yP~ KVP~ ßYJPUr kuPT xo˜ láu
^k TPr oJKaPf kPz ßVuÇ

bengaliboi.com

S KT TrPu?
IJKo ßTJjoPf IJkjJPT xJoPu KjP~ muuMo, IJkjJPhrA f láu, ßmv f, Kjj jJ TáKzP~Ç
FÅqJ! Ff IKnoJj! mPu ßx CPb FPx IJoJr IÅJYuaJ ßaPj KjP~ láu TáKzP~ TáKzP~ rJUPf uJVuÇ ßTj \JKjPj, ybJ“ IJoJr hM'PYJU \Pu nPr
ßVu, IJKo ß\Jr TPr oMU KlKrP~ IJr∏FTKhPT ßYP~ rAuMoÇ
xo˜ láuèKu TáKzP~ IJoJr IÅJYPu FTaJ ßVPrJ KhP~, jPrj fJr \J~VJ~ KlPr ßVuÇ UJKjTãe IJoJr kJPj YMk TPr ßYP~ ßgPT muPu, ßp bJ¢J
mM^Pf kJPr jJ, Ff IP· rJV TPr, fJr Klu\Kl kzJ ßTj? IJKo TJuA KVP~ ms\mJmMPT mPu ßhm, KfKj IJr ßpj k§vso jJ TPrjÇ
IJKo IJPVA ßYJU oMPZ ßlPuKZuMo, muuMo, ßT rJV TPrPZ?
ßp láu ßlPu KhPu?
láu fJ IJkKj kPz ßVuÇ
oMUUJjJS mMK^ IJkKj KlPr IJPZ?
IJKo f ßoW ßhUKYÇ
ßoW mMK^ FKhPT KlPr ßhUJ pJ~ jJ?
‰T pJ~? mPu IJKo náPu ybJ“ oMU ßlrJPfA hM'\jJr ßYJUJPYJKU yP~ ßVuÇ jPrj KlT TPr ßyPx muPu, FTUJjJ IJrKv gJTPu pJ~ KT jJ, ßhKUP~
KhfáoÇ KjP\r oMPU ßYJPUA FTxPñ ßoW∏KmhMq“ ßhUPf ßkPf; TÓ TPr IJTJv UMÅ\Pf y'f jJÇ
IJKo fUj ßYJU KlKrP~ KjuMoÇ „Pkr k´vÄxJ IJKo ßdr ÊPjKZ, KT∂á jPrPjr YJkJ yJKx, YJkJ AKñf, ßxKhj IJoJr mMPTr oPiq dáPT IJoJr
“Kk§aJPT ßpj xP\JPr hMKuP~ KhPuÇ FA f ßxA kÅJY mZr IJPVr TgJ, KT∂á IJ\ oPj y~, ßx ßxRhJKojL mMK^ mJ IJr ßTC KZuÇ
jPrj muPu, ßoW jJ TJaPu ms\mJmMPT mPu ßhm, ßuUJkzJ ßvUJj KoPZÇ KfKj IJr ßpj TÓ jJ TPrjÇ
IJKo muuMo, ßmv f, nJuA fÇ IJKo S∏xm kzPfS YJAPj, mrÄ VP·r mA kzPfA IJoJr ßdr nJu uJPVÇ
jPrj yJffJKu KhP~ mPu Cbu, hÅJzJS mPu KhKò, IJ\TJu jPnu kzJ yPó mMK^?
IJKo muuMo, VP·r mA fPm IJkKj KjP\ kPzj ßTj?
jPrj muPu, ßx ÊiM ßfJoJPT V· mumJr \PjqÇ jAPu kzfáo jJÇ mOKÓr KhPT ßYP~ muPu, IJòJ, F \u pKh IJ\ jJ gJPo? KT TrPm?
muuMo, KnP\ KnP\ YPu pJmÇ
IJòJ, F pKh IJoJPhr kJyJzL mOKÓ y'f, fJ yPu?
V· K\KjxaJ KYrKhj KT nJuA mJKx! FTaáUJKj Vº kJmJoJ© IJoJr ßYJPUr hOKÓ FToMyëPft IJTJv ßgPT jPrPjr oMPUr Ckr ßjPo FPuJÇ K\Pùx
TPr ßluuMo, ßx ßhPvr mOKÓr oPiq mMK^ ßmPrJPjJ pJ~ jJ?

bengaliboi.com

jPrj muPu, FPTmJPr jJÇ VJP~ fLPrr of ßmÅPiÇ
IJòJ, fáKo ßx mOKÓ ßhPUY? ßkJzJ∏oMU KhP~ fáKo mJr yP~ ßVuÇ nJKm, K\naJ xPñ xPñ pKh oMU ßgPT UPx kPz ßpf!
ßx muPu, Fr kr pKh FT\j IJkKj mPu cJPT, ßx IJr FT\Pjr orJ∏oMU ßhUPmÇ
ßTj KhKmq KhPuj? IJKo f KTZMPfA fáKo mum jJÇ
ßmv, fJ yPu orJ∏oMU ßhPUJÇ
KhKmq KTZMA jJÇ IJKo oJKjPjÇ
ßToj oJj jJ, FTmJr IJkKj mPu k´oJe TPr hJSÇ
oPj oPj rJV TPr muuMo, ßkJzJoMUL! KoPZ ßf\ ßfJr rAu ßTJgJ~! oMU KhP~ f KTZMPfA mJr TrPf kJrKu ßjÇ KT∂á hMVtKfr pKh GUJPjA ßxKhj
ßvw yP~ ßpf!
âPo IJTJPvr \u gJou mPa, KT∂á kOKgmLr \Pu xo˜ hMKj~JaJ ßpj WMKuP~ FTJTJr TPr KhPuÇ xºqJ y~∏y~Ç láu T'Ka IÅJYPu mÅJiJ, TJhJ∏nrJ
mJVJPjr kPg ßmKrP~ kzuMoÇ
jPrj muPu, Yu, ßfJoJPT ßkÅRPZ KhÇ
IJKo muuMo, jJÇ
oj ßpj mPu KhPu, ßxaJ nJu jJÇ KT∂á IhOÓPT KcKñP~ pJm KT TPr? mJVJPjr iJPr FPx nP~ yfmMK≠ yP~ ßVuMoÇ xo˜ jJuJaJ \Pu kKrkNetÇ kJr
yA KT TPr?
jPrj xPñ IJPxKj, KT∂á ßxAUJPj hÅJKzP~ ßhUKZuÇ IJoJPT YMk TPr hÅJzJPf ßhPU, Im˙JaJ mMP^ KjPf fJr ßhKr y'u jJÇ TJPZ FPx muPu, FUj
CkJ~?
IJKo TÅJh∏TÅJh yP~ muuMo, jJuJ~ cáPm oKr, ßxS IJoJr nJu, KT∂á FTuJ IfhNr xhr rJ˜J WMPr IJKo KTZMPfA pJm jJÇ oJ ßhUPu∏
TgJaJ IJKo ßvw TrPfA kJruMo jJÇ
jPrj ßyPx muPu, fJr IJr KT, Yu ßfJoJPT ßxA KkaáKu VJZaJr Ckr KhP~ kJr TPr KhAÇ
fJA f mPa! IJyîJPh oPj oPj ßjPY CbuMoÇ Ffãe IJoJr oPj kPzKj ßp UJKjTaJ hNPr FTaJ KkaáKu VJZ mÉTJu ßgPT ^Pz CkPz jJuJr Ckr
KmsP\r of kPz IJPZÇ ßZPuPmuJ~ IJKo KjP\A fJr Ckr KhP~ FkJr SkJr yP~KYÇ
UMvL yP~ muuMo, fJA Yu∏
jPrj fJr ßYP~S UMvL yP~ muPu, ßToj KoKÓ ßvJjJPu mu f!
muuMo, pJS∏
ßx muPu, KjKmtPWú kJr jJ TPr KhP~ KT IJr ßpPf kJKr!

bengaliboi.com

muuMo, fáKo KT IJoJr kJPrr TJ§JrL jJKT?
IJKo IJ\S ßnPm kJAKj, F TgJ KT TPrA mJ oPj Fu FmÄ ßToj TPrA mJ oMU KhP~ mJr TruMoÇ KT∂á ßx pUj IJoJr oMUkJPj ßYP~ FTaá ßyPx
muPu, ßhKU, fJA pKh yPf kJKr∏IJKo ßWjúJ~ ßpj oPr ßVuMo!
ßxUJPj FPx ßhKU, kJr yS~J ßxJ\J j~Ç FPT f ˙JjaJ VJPZr ZJ~J~ IºTJr, fJPf KkaáKu VJZaJA \Pu KnP\ KnP\ ßpoj KkZu ßfoKj CÅYM∏jLYM
yP~ IJPZÇ fuJ KhP~ xo˜ mOKÓr \u É É vP» mP~ pJPó, IJKo FTmJr kJ mJzJA, FTmJr ßaPj KjAÇ jPrj UJKjTãe ßhPU muPu, IJoJr yJf iPr
ßpPf kJrPm?
muuMo, kJrmÇ KT∂á fJr yJf iPr FoKj TJ§ TruMo ßp, ßx ßTJjoPf aJu xJoPu FKhPT uJKlP~ kPz IJ®rãJ TrPuÇ TP~T oMyëft ßx YMk TPr
IJoJr oMUkJPj ßYP~ rAu, fJr kPrA fJr ßYJU hMPaJ ßpj ^T^T TPr CbuÇ muPu, ßhUPm, FTmJr xKfqTJPrr TJ§JrL yPf kJKr KT jJ?
IJÁpt yP~ muuMo, KT TPr?
FoKj TPr, mPuA ßx jf yP~ IJoJr hMA yÅJaár jLPY FT yJf, WJPzr jLPY Ijq yJf KhP~ ßYJPUr KjKoPw fJr mMPTr TJPZ fáPu KjP~ ßxA VJZaJr
Ckr kJ KhP~ hÅJzJuÇ nP~ IJKo ßYJU mMP\ mÅJ yJf KhP~ fJr VuJ \KzP~ iruMoÇ jPrj hs∆fkPh kJr yP~ FkJPr YPu FuÇ KT∂á jJoJmJr IJPV,
IJoJr ßbÅJa hMPaJPT FPTmJPr ßpj kMKzP~ KhPuÇ KT∂á gJT ßV! To ßWjúJ~ KT IJr F ßhPyr k´Kf Iñ IyKjtKv VuJ~ hKz KhPf YJ~!
KvCÀPf KvCÀPf mJKz YPu FuMo, ßbÅJa hMPaJ ßfoKj \ôuPfA uJVu mPa, KT∂á ßx \ôJuJ uïJ ∏oKrYPUJPrr \ôuMKjr of pf \ôuPf uJVu, \ôJuJr
fíÌJ ff ßmPz ßpPfA uJVuÇ
mJ muPuj, nJPuJ ßoP~ fáA xhM, FKu KT TPr? jJuJaJ f \Pu \uoVú yP~PZ ßhPU FuMoÇ ßxA VJZaJr Skr KhP~ mMK^ ßyÅPa FKu? kPz orPf
kJrKu ßj?
jJ oJÇ ßx kMeq gJTPu IJr F V· ßuUmJr hrTJr yPm ßTj?
fJr krKhj jPrj oJoJr xPñ ßhUJ TrPf FuÇ IJKo ßxAUJPjA mPxKZuMo, fJr kJPj YJAPf kJruMo jJ, KT∂á IJoJr xmtJPñ TÅJaJ KhP~ CbuÇ APò
y'u ZMPa kJuJA, KT∂á WPrr kJTJ ßoP^ ßp ßYJrJmJKur of IJoJr kJ hMPaJPT FTaá FTaá TPr KVuPf uJVu, IJKo jzPfS kJruMo jJ, oMU fáPu
ßhUPfS kJruMo jJÇ
jPrPjr ßp KT IxMU y'u, fJ v~fJjA \JPj, IPjTKhj kpt∂ IJr ßx TuTJfJ~ ßVu jJÇ ßrJ\A ßhUJ yPf uJVuÇ oJ oJP^ oJP^ KmrÜ yP~
IJoJPT IJzJPu ßcPT kJKbP~ muPf uJVPuj, SPhr kMÀwoJjMwPhr ßuUJkzJr TgJmJftJ y~, fáA fJr oPiq yÅJ TPr mPx KT ÊKjx mu f? pJ, mJKzr
ßnfPr pJÇ Ffmz ßoP~r pKh uöJvro FTaáTá IJPZ!
FT∏kJ FT∏kJ TPr IJoJr WPr YPu ßpfáo, KT∂á ßTJj TJP\ oj KhPf kJrfáo jJÇ pfãe ßx gJTf fJr I¸Ó T£˝r IKmvsJo mJAPrr kJPjA
IJoJPT aJjPf gJTfÇ

bengaliboi.com

IJoJr oJoJ IJr pJA ßyJj, fÅJr ojaJ kÅqJYJPuJ KZu jJÇ fJ ZJzJ, KuPU kPz fTt TPr nVmJjPT CKzP~ ßhmJr lKªPfA xo˜ I∂”TreaJ fÅJr
FoKj IjMãe mq˜ yP~ gJTf ßp, fÅJr jJPTr cVJ~ KT ßp WaPY fJ ßhUPf ßkPfj jJÇ IJKo FA mz FTaJ o\J ßhPUKY, \VPfr xmPYP~ jJo\JhJ
jJK˜TèPuJA yPó xmPYP~ KjPra ßmJTJÇ nVmJPjr ßp uLuJr I∂ ßjAÇ KfKj ßp FA ÈjJ' „PkA fJPhr kjPrJ IJjJ oj nPr gJPTj, F fJrJ ßarA
kJ~ jJÇ xk´oJe ßyJT, Ik´oJe ßyJT, fÅJr nJmjJPf xJrJKhj TJKaP~ KhP~ mPu, xÄxJPrr oJjMwèPuJ KT ßmJTJ! fJrJ xTJu∏xºqJ~ mPx oJP^ oJP^
nVmJPjr KY∂J TPrÇ IJoJr oJoJrS KZu ßxA hvJÇ KfKj KTZMA ßhUPf ßkPfj jJÇ KT∂á oJ f fJ j~Ç KfKj ßp IJoJrA of ßoP~oJjMwÇ fÅJr hOKÓPT
lÅJKT ßhS~J f xy\ KZu jJ! IJKo KjÁ~ \JKj, oJ IJoJPhr xPªy TPrKZPujÇ
IJr xJoJK\T mJiJ IJoJPhr hM'\Pjr oPiq ßp Tf mz KZu, F ÊiM ßp KfKjA \JjPfj, IJKo \Jjfáo jJ, fJ j~Ç nJmPuA IJoJr mMPTr xo˜ rx
ÊKTP~ TJb yP~ Cbf, fJA nJmjJr FA KmvsL KhTaJPT IJKo hM'yJPf ßbPu rJUfáoÇ KT∂á v©∆r mhPu ßx mºáPTA ßbPu ßlPuKY, fJS ßar ßkfáoÇ
KT∂á yPu KT y~? ßp oJfJu FTmJr TzJ∏oh ßUPf KvPUPY, \u ßhS~J oPh IJr fJr oj SPb jJÇ Kj\tuJ KmPwr IJèPj Tu&P\ kMKzP~ ßfJuJPfA
ßp fUj fJr o˜ xMUÇ
IJr FTaJ K\Kjx IJKo KTZMPfA náuPf kJrfáo jJÇ ßxaJ o\MohJrPhr GvõPptr ßYyJrJÇ ßZPuPmuJ oJP~r xPñ TfKhjA f fJPhr mJKzPf ßmzJPf
ßVKZÇ ßxA xm WrPhJr, ZKm∏ßh~JuKVKr, IJuoJKr, KxªMT, IJxmJmkP©r xPñ ßTJj& FTaJ nJmL ßZJa FTfuJ võÊrmJKzr ThJTJr oNKft T·jJ TPr
oPj oPj IJKo ßpj KvCPr CbfáoÇ
oJx-UJPjT kPr FTKhj xTJuPmuJ jhL ßgPT ˚Jj TPr mJKzPf kJ KhP~A ßhKU, mJrJªJr Skr FT\j ßk´R|-ßVJPZr KmimJ ˘LPuJT oJP~r TJPZ
mPx V· TrPYÇ IJoJPT ßhPU oJPT K\ùJxJ TrPu, FAKa mMK^ ßoP~?
oJ WJz ßjPz muPuj, yÅJ oJ, FA IJoJr ßoP~Ç mJz∂ Vzj, jAPu∏
˘LPuJTKa ßyPx muPu, fJ ßyJT, ßZPuKar m~xS k´J~ K©v, hM'\Pjr oJjJPm nJuÇ IJr G ÊjPfA ßhJ\mPr, jAPu ßpj TJKftTÇ
IJKo hs∆fkPh WPr YPu ßVuMoÇ mM^uMo, AKj WaTbJTÀj, IJoJr x’º FPjPZjÇ
oJ ßYÅKYP~ muPuj, TJkz ßZPz FTmJr FPx m'x oJÇ
TJkz ZJzJ YMPuJ~ ßVu, KnP\ TJkPzA ßhJPrr IJzJPu hÅJKzP~ TJj ßkPf ÊjPf uJVuMoÇ mMPTr TÅJkMKj ßpj IJr gJoPf YJ~ jJÇ ÊjPf ßkuMo,
KYPfJr V´JPor ßT FT\j rJiJKmPjJh oMUMPpqr ßZPu WjvqJoÇ ßkJzJTkJPu jJKT IPjT hM”U KZu, fJA IJ\ ßp jJo \Pkr oπ, ßx jJo ÊPj ßxKhj VJ
\ôPu pJPm ßTj?
ÊjuMo, mJk ßjA, KT∂á oJ IJPZjÇ ßZJa hMKa nJA, FT nJP~r KmP~ yP~PZ, FTKa FUjS kPzÇ xÄxJr mzrA WJPz, fJA Fj&asJ¿ kJv TPrA
ßrJ\VJPrr iJªJ~ kzJ ZJzPf yP~PZÇ iJj, YJu, KfKx, kJa k´níKfr hJuJKu TPr CkJ~ oª TPrj jJÇ fÅJrA Ckr xo˜ KjntrÇ fJ ZJzJ WPr
jJrJ~e∏KvuJ IJPZj, hMPaJ VÀ IJPZ, KmimJ ßmJj IJPZ∏ßjA KT?

bengaliboi.com


Related documents


swami
untitled pdf document
shreekanta
chandranath
niskriti 1
pather dabi


Related keywords