basic ivana efos 2016 zavrs sveuc.pdf


Preview of PDF document basic-ivana-efos-2016-zavrs-sveuc.pdf

Page 1 23446

Text preview


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Preddiplomski studij (Financijski menadžment)

Ivana Bašić
EUROPA 2020: GOSPODARENJE OTPADOM U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Završni rad

Kolegij: Javne financije
Broj indeksa: 36892
e-mail: ivbasic@efos.hr

Mentor: doc. dr. sc. Domagoj Karačić

Osijek, 2016. godina