ALL SOUND CHANGES.pdf


Preview of PDF document all-sound-changes.pdf

Page 1 234376

Text preview


6.2.2

6.2.1.1.3 Proto-Agaw to Kemantney . . . . . . . . . . .
6.2.1.1.4 Proto-Agaw to Xamtanga . . . . . . . . . . . .
Proto-Erythrean to Proto-North Erythrean . . . . . . . . . . . .
6.2.2.1 Proto-North Erythrean to Proto-Chadic . . . . . . . . .
6.2.2.1.1 Proto-North Erythrean to Proto-Boreafrasian .
6.2.2.1.2 Proto-Boreafrasian to Egypto-Berber . . . . .
6.2.2.1.3 Ancient Egyptian to Coptic . . . . . . . . . . .
6.2.2.1.4 Proto-Boreafrasian to Proto-Semitic . . . . . .
6.2.2.1.5 Proto-Semitic to Classical Arabic . . . . . . .
6.2.2.1.6 Classical Arabic to Egyptian Arabic . . . . . .
6.2.2.1.7 Classical Arabic to Coastal Hadhrami Arabic .
6.2.2.1.8 Classical Arabic to W¯ad¯ı Hadhrami Arabic . .
6.2.2.1.9 Classical Arabic to Hass¯aniyya Arabic . . . . .
6.2.2.1.10 Classical Arabic to Iraqi Arabic . . . . . . . .
6.2.2.1.11 Classical Arabic to Eastern Libyan Arabic . .
6.2.2.1.12 Classical Arabic to Western Libyan Arabic . .
6.2.2.1.13 Classical Arabic to Moroccan Arabic . . . . .
6.2.2.1.14 Classical Arabic to Sa‘idi Arabic . . . . . . . .
6.2.2.1.15 Classical Arabic to Sudanese Arabic . . . . . .
6.2.2.1.16 Classical Arabic to Tunisian Arabic . . . . . .
6.2.2.1.17 Proto-Semitic to Biblical Hebrew . . . . . . . .
6.2.2.1.18 Biblical Hebrew to Modern Israeli Hebrew . .

7 Algonquian
7.1 Proto-Algonquian to Proto-Arapaho-Atsina .
7.1.1 Proto-Arapaho-Atsina to Arapaho . .
7.1.2 Proto-Arapaho-Atsina to Gros Ventre
7.2 Proto-Algonquian to Blackfoot . . . . . . . .
7.3 Proto-Algonquian to Northern East Cree . . .
7.4 Proto-Algonquian to Southern East Cree . . .
7.5 Proto-Algonquian to Plains Cree . . . . . . .
7.6 Proto-Algonquian to Swampy Cree . . . . . .
7.7 Proto-Algonquian to Woods Cree . . . . . . .
7.8 Proto-Algonquian to Munsee Delaware . . . .
7.9 Proto-Algonquian to Menominee . . . . . . .
7.10 Proto-Algonquian to Miami-Illinois . . . . . .
7.11 Proto-Algonquian to Mi’kmaq . . . . . . . . .
7.12 Proto-Algonquian to Ojibwe . . . . . . . . . .
7.13 Proto-Algonquian to Piscataway . . . . . . .
7.14 Proto-Algonquian to Shawnee . . . . . . . . .

ii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14
14
15
15
15
16
17
17
17
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

24
24
25
25
26
27
28
29
29
30
30
31
32
33
34
34
35