PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttaade 98 .pdfOriginal filename: taade 98 .pdf
Author: toheed

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 21/09/2017 at 20:54, from IP address 2.50.x.x. The current document download page has been viewed 89 times.
File size: 524 KB (6 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫هر ‪ 89‬ثانیه‪ ،‬یک تعدی جنسی‬
‫حقایقی تکاندهنده دربارهی خشونت جنسی در غرب‬
‫برخی بر این باور هستند که بین افزایش میانگین خشونت جنسی و بین جوامع شرقیای که ضوابط و قیود بیشتری‬
‫بر لباس زن و روابط جنسی و اختالط قرار میدهند رابطه وجود دارد اما تعدیهای جنسی در بسیاری از کشورهای‬
‫غربی که شهروندانش در آزادی جنسی شبه کاملی زندگی میکنند تا حدی افزایش یافته که هر ‪ 89‬ثانیه در‬
‫آمریکا یک تعدی جنسی روی میدهد‪ ،‬و بیش از نیمی از زنان اتحادیهی اروپا در معرض اذیت و آزار جنسی‬
‫قرار گرفتهاند‪.‬‬
‫هر ‪ 89‬ثانیه‪ ،‬یک تعدی جنسی در آمریکا‬
‫با وجود آزادی جنسی که در ایاالت متحده آمریکا هست اما این آزادی جنسی‪ ،‬مانع انتشار تعدیهای جنسی در‬
‫آن نشده است تا جایی که وقوع تعدی جنسی در آمریکا به هر ‪ 89‬ثانیه یک بار میرسد‪ ،‬و از هر ‪ 6‬زن‪ 1 ،‬نفر‬
‫مورد تجاوز یا تالش برای تجاوز قرار گرفته است‪.‬‬
‫برحسب ارقام شبکه ملی مبارزه با تجاوز در آمریکا‪ 1،‬سالیانه ‪ 001.133‬شخص از ‪ 10‬سال به باال در آمریکا‪ ،‬قربانی‬
‫تجاوز یا تعدی جنسی میشوند و بر حسب این شبکه‪ ،‬بطور میانگین در هر ‪ 89‬ثانیه در ایاالت متحده آمریکا یک‬
‫حالت تعدی جنسی اتفاق میافتد‪.‬‬
‫سن اغلب قربانیان تجاوز جنسی در آمریکا بین ‪ 19‬تا ‪ 03‬سال است و حدود ‪ 13‬درصد قربانیان را شامل میشود و‬
‫نسبت قربانیانی که سن آنها از ‪ 19‬تا ‪ 63‬سال است ‪ 80‬درصد مجموع قربانیان خشونت جنسی میباشد‪.‬‬
‫زنان و دختران آمریکایی در معرض میانگین باالیی از تعدیهای جنسی قرار میگیرند‪ ،‬چنانکه از هر ‪ 6‬زن‪ 1 ،‬نفر‬
‫مورد تالش برای تجاوز ناکام قرار میگیرد (یعنی به نسبت ‪ 8.9‬درصد) یا در معرض تجاوز کامل قرار میگیرد‬
‫(به نسبت ‪ 8..9‬درصد)‪ ،‬و از سال ‪ 1889‬میالدی تا کنون ‪ 81.1‬میلیون زن قربانی تالش برای تجاوز یا تجاوز‬
‫کامل قرار گرفتهاند و ‪ 83‬درصد از قربانیان تجاوز کامل‪ ،‬از جنس مؤنث و ‪ 13‬درصد نیز مذکر بودهاند‪.‬‬

‫‪https://www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫پیرامون تاثیرات روانی تجاوز بر قربانیان جنس مؤنث باید گفت که ‪ 83‬درصد زنانی که در معرض تجاوز قرار‬
‫گرفتهاند از نگرانیها و اضطرابات پس از شوک تجاوز به مدت دو هفته رنج بردهاند‪ ،‬طوریکه ‪ 00‬درصد از زنانِ‬
‫مورد تجاوز قرار گرفته‪ ،‬به فکر خودکشی افتادهاند و ‪ 10‬درصد نیز عمال برای خودکشی تالش کردهاند‪.‬‬
‫جنس مذکر آمریکا بویژه دانشجویان هم از تعدیهای جنسی در امان نماندهاند‪ ،‬چرا که ‪ 0‬درصد از مردان‬
‫آمریکایی در معرض تالش برای تجاوز قرار گرفته و یا عمال بدانها تجاوز شده است‪ ،‬و از سال ‪ 1889‬میالدی تا‬
‫کنون‪ 8.19 ،‬میلیون نفر از جنس مذکر‪ ،‬قربانی تالش برای تجاوز شده و یا مورد تجاوز قرار گرفتهاند‪.‬‬
‫تجاوز جنسی در آمریکا به دانشگاهها و نیروهای نظامی سرایت کرده است‬
‫دانشجویان دانشگاه بین ‪ 19‬تا ‪ 03‬ساله‪ ،‬بیش از غیردانشجویان هم سن و سال خود که وارد دانشگاه نشدهاند در‬
‫معرض تعدیهای جنسی قرار دارند؛ چنانکه نسبت قربانیان دانشجویی که مورد تعدی جنسی یا تجاوز قرار‬
‫گرفتهاند ‪ 1‬برابر هم سن و سالهایشان است که به دانشگاه نپیوستهاند‪.‬‬
‫فیلمی مستند با نام «سرزمین شکار» با کارگردانی کِربی دیک‪ ،‬از خشونت جنسی در دانشگاههای آمریکا پرده‬
‫برداشته است‪ ،‬و اظهار داشته که حدود یک چهارم دانشجویان دختر دانشگاههای آمریکا از سوی دانشجویان پسر‬
‫این دانشگاهها و نه افراد خارج از دانشگاه‪ ،‬مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفتهاند‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫همچنین اینجا را بخوانید‪ :‬دانشگاه هاروارد ‪ ..‬میدان علم و «تجاوز!»‬

‫‪2‬‬

‫خشونت جنسی به بخشهای بسیار حساستر از دانشگاهها رسیده است‪ ،‬یعنی به ارتش آمریکا سرایت نموده است‪،‬‬
‫چنانکه تعدیهای جنسی میان افراد آن انتشار یافته است‪ .‬در ماه می گذشته‪ ،‬وزارت دفاع پنتاگون یکی از تازهترین‬
‫گزارشهایش را پیرامون تعدیهای جنسی در ارتش آمریکا برای سال ‪ 0316‬صادر کرد‪ ،‬و میانگین تعدیهای‬
‫جنسی را به «بسیار باال» توصیف کرد‪.‬‬
‫بر حسب گزارش ساالنه پنتاگون‪ 0،‬سربازان نظامی آمریکا‪ 6390 ،‬حالت تعدی جنسی را در سال ‪ 0316‬گزارش‬
‫کردهاند بطوری که این رقم‪ ،‬بیانگر افزایشی چشمگیر نسبت به سال ‪ 0310‬است که تعداد حالتهای تعدی جنسی‬
‫گزارششده در آن سال به ‪ 0633‬حالت رسیده بود‪.‬‬
‫جدای از حاالت تعدی جنسی گزارششده‪ ،‬این ارقام رو به افزایش است؛ چنانکه هر سال یک نظرسنجی در‬
‫ارتش آمریکا پیرامون تعدیهای جنسی انجام میشود که اعضای ارتش آمریکا بدون مشخص نمودن هویتشان‬
‫در آن مشارکت میکنند‪ ،‬و بر حسب این نظرسنجی‪ 13833 ،‬نفر از نظامیان آمریکایی اظهار داشتند که طی سال‬
‫‪ 0313‬در معرض نوعی از تعدی جنسی قرار گرفتهاند که این تعدی شامل تجاوز و آزار جنسی میشود‪ .‬و این رقم‬
‫در سال ‪ 0313‬به ‪ 03033‬نفر رسیده است‪.‬‬
‫همچنین در اینجا بخوانید‪ :‬حقایق جنسی تکاندهنده از ارتش آمریکا «قویترین در جهان»‬

‫‪3‬‬

‫بیش از نیمی از زنان اروپایی در معرض اذیت و آزار جنسی قرار میگیرند‪.‬‬
‫خشونت جنسی تنها به ایاالت متحده آمریکا محدود نمیشود بلکه به تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا نیز امتداد‬
‫مییابد چنانکه تعدیهای جنسی با میانگین بسیار باالیی در حال انتشار است؛ تا حدی که بیش از نیمی از زنان‬
‫اتحادیه اروپا مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند و از هر ‪ 6‬زن‪ 1 ،‬نفر در اتحادیه اروپا از سن ‪ 11‬سالگی در معرض‬
‫یکی از انواع تعدی جنسی یا جسمی در طول حیات خود قرار گرفتهاند‪.‬‬
‫مرجع این ارقام‪ ،‬یک تحقیق وسیع و بزرگ از نوع خود است که بنیاد حقوق اساسی‪ 1‬اروپا به منظور ارزیابی‬
‫خشونت جنسی و جسمی بر ضد زنان کشورهای اتحادیه اروپا انجام داده است‪ ،‬این تحقیق متکی بر مصاحبه و‬
‫‪https://www.sasapost.com/rape-in-harvard/‬‬
‫‪http://www.reuters.com/article/us-usa-military-sexualassault-idUSKBN11X2CF‬‬
‫‪https://www.sasapost.com/shocking-facts-about-sex-in-us-army/‬‬
‫‪http://fra.europa.eu/en/publication/2414/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫نظرسنجی از ‪ 30‬هزار فرد بطور تصادفی است‪ .‬این تحقیق در سال ‪ 0313‬نشر شد و ‪ 09‬کشور از اتحادیه اروپا از‬
‫جمله بریتانیا را شامل میشود که آن هنگام از اتحادیه اروپا خارج نشده بود‪.‬‬
‫این تحقیق اظهار داشت که میانگین آزار جنسی که زنان از سن ‪ 11‬سالگی در کشورهای اتحادیه اروپا با آن مواجه‬
‫هستند به ‪ 11‬درصد میرسد‪ ،‬و این نسبت به باالترین حد خود در سوئد‪ 6‬میرسد چنانکه ‪ 91‬درصد زنان سوئد‬
‫مورد آزار جنسی قرار میگیرند و دانمارک با اختالفی ناچیز از دوست اسکاندیناوی خود قرار دارد چنانکه نسبت‬
‫آزار جنسی در آن به ‪ 93‬درصد میرسد یعنی از هر ‪ 1‬زن ‪ 3‬نفر در دانمارک مورد اذیت و آزار جنسی قرار‬
‫گرفتهاند‪.‬‬
‫نکته شایان توجه اینست که در مقابل‪ ،‬تعدادی از کشورهای اروپای شرقی در آخر لیست قرار دارند‪ ،‬چنانکه‬
‫بلغارستان با نسبت آزار جنسی ‪ 03‬درصدی در قعر جدول قرار میگیرد و دو کشور رومانی و لهستان با نسبت آزار‬
‫جنسی ‪ 00‬درصد باالتر از آن جا خوش میکنند‪ ،‬و با وجود اینکه این میانگین در کشورهای اروپایی نسبی است‬
‫اما به طور کلی نسبتهایی قابل توجه است که نباید نادیده گرفت‪ ،‬چرا که از هر ‪ 3‬زن در بلغارستان ‪ 1‬نفر و از هر‬
‫‪ 0‬زن در رومانی و لهستان ‪ 1‬نفر مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-and-denmark-have-highest-number-of-sexual‬‬‫‪assaults-in-europe-a6044041.html‬‬

‫‪4‬‬

‫اما در مورد کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا باید گفت که فرانسه در بین این کشورها جایگاه سوم را دارد و پس‬
‫از آن‪ ،‬سوئد و دانمارک با نسبت آزار جنسی حدود ‪ 51‬درصد قرار دارند یعنی در دانمارک از هر ‪ 3‬زن ‪ 0‬نفر‬
‫مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند‪ ،‬حال آنکه آلمان با نسبت آزار جنسی بالغ بر ‪ 63‬درصد در مرکز نهم بین کشورهای‬
‫اتحادیه اروپا قرار دارد یعنی از هر ‪ 1‬زن در آلمان ‪ 0‬نفر مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند‪.‬‬
‫از هر ‪ 3‬دانشجوی دختر در بریتانیا‪ 1 ،‬نفر مورد تعدی جنسی قرار گرفته است‬
‫بریتانیا در بین کشورهای اتحادیه اروپا جایگاه ششم را دارد‪ ،‬چنانکه بیان داشتیم تحقیق قبلی پیش از خروج بریتانیا‬
‫از این اتحادیه انجام شده است و بیان نمود که آزار جنسی آن به نسبت ‪ 69‬درصد رسیده است‪ ،‬و گزارشی از‬
‫روزنامه بریتانیایی گاردیان‪ 5‬در اواخر سال ‪ 0316‬اظهار داشت که حاالت گزارششده تجاوز جنسی در انگلستان‬
‫و ولز در طی چهار سال‪ ،‬دو برابر شده است‪ ،‬و روشن کرد که گزارش دادن از حاالت تجاوز جنسی در سالهای‬
‫‪ 0311‬و ‪ 0316‬به ‪ 85.938‬حالت تجاوز رسیده است حال آنکه در سال ‪ 0311‬و ‪ 0310‬حدود ‪ 81.801‬حالت‬
‫بوده است‪ ،‬در وقتی که حالتهای گزارششده تجاوز به کودکان نیز از ‪ 3.919‬حالت در سال ‪ 0311‬و ‪ 0310‬به‬
‫‪ 88.8.1‬حالت در سالهای ‪ 0311‬و ‪ 0316‬رو به افزایش نهاده است‪.‬‬
‫به نظر میرسد که تعدیهای جنسی در بریتانیا‪ ،‬تنها به برخی اماکن عمومی منحصر نمیشود بلکه به صحن دانشگاه‬
‫نیز امتداد یافته است؛ زیرا روزنامه بریتانیایی تلگراف‪ 9‬پژوهشی انجام داده و آشکار کرده است که از هر ‪0‬‬
‫دانشجوی دختر در بریتانیا ‪ 1‬نفر‪ 8‬مورد تعدی جنسی قرار گرفته است‪ ،‬و امر شایان ذکر اینست که ‪ 30‬درصد از‬
‫قربانیان این تعدیها حتی به دوستان یا خانوادههای خود نیز نگفتهاند‪ ،‬همچنین این نظرسنجی اظهار کرد که نیمی‬
‫از دختران دانشگاهی‪ ،‬شخصی را میشناسند که مورد تعدی جنسی از نوع دستدرازی نامناسب و حتی تجاوز‬
‫قرار گرفتهاند‪.‬‬
‫همچنین به نظر میرسد که بریتانیا پس از خروجش از اتحادیه اروپا باز هم از تعدیهای جنسی در امان نمانده‬
‫است‪ ،‬چنانکه تحقیقی که روزنامه بریتانیایی گاردیان‪ 13‬در مارس ‪ 0315‬انجام داد از این امر پرده برداشت که آزار‬
‫‪1‬‬

‫‪https://www.theguardian.com/society/2416/oct/13/reported-rapes-in-england-and-wales-double-in-five‬‬‫‪years‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11343304/Sexually-assault-1-in-3-UK-female-students‬‬‫‪victim-on-campus.html‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11343304/Sexually-assault-1-in-3-UK-female-students‬‬‫‪victim-on-campus.html‬‬
‫‪14‬‬
‫‪https://www.theguardian.com/education/2411/mar/45/students-staff-uk-universities-sexual-harassment‬‬‫‪epidemic‬‬

‫‪5‬‬

‫جنسی در دانشگاههای بریتانیا به مراحل "سرایت وبایی" رسیده است‪ ،‬این تحقیق اظهار داشت که ‪ 033‬شکایت‬
‫بر ضد اعضای هیئت علمی در دانشگاههای بریتانیا در ‪ 6‬سال گذشته اقامه شده است‪ ،‬و بیان کرد که عدهای از‬
‫قربانیان و وکیلها به گاردیان اظهار داشتند که این رقم تنها مشتی از خروار است‪.‬‬
‫‪ 536‬هزار تعدی جنسی در کانادا‬
‫از بریتانیا به کانادا میرسیم‪ ،‬جایی که صدها هزار نفر‪ ،‬مورد تعدیهای جنسی قرار گرفتهاند‪ ،‬چنانکه پژوهشی‬

‫‪11‬‬

‫پیرامون این مسئله که در ژوئیه ‪ 0315‬منتشر شد حاالت تعدی جنسی گزارششده از سوی کاناداییها را که در‬
‫سال ‪ 0313‬به ‪ 601‬هزار‪ 10‬حالت میرسید بطور مستند ارائه داده است‪ ،‬و اغلب قربانیان به نسبت ‪ 95‬درصد از زنان‬
‫بودهاند‪.‬‬
‫این نتایج آشکار نمود که حدود ‪ 00‬حادثه تعدی جنسی برای ‪ 00‬هزار کانادایی اتفاق افتاده که عمرشان ‪ 11‬سال‬
‫و به باال بوده است‪ ،‬امر شایان توجه این است که میزان حاالت تعدیهای جنسی که گزارش نکرده و آن را پنهان‬
‫میدارند امکان دارد بسیار بیشتر باشد‪ ،‬و حاالت تعدی جنسی در کانادا چه بسا رو به افزایش باشد‪ ،‬چرا که از بین‬
‫هر ‪ 133‬حالت تعدی جنسی‪ ،‬تنها ‪ 6‬قربانی‪ 10‬به پلیس گزارش شده و آن را ثبت کردهاند‪.‬‬

‫پایان‬
‫‪www.No-Athiesm.net‬‬

‫سایت رد شبهات ملحدین‪:‬‬
‫تلگرام‪:‬‬

‫‪https://telegram.me/no_atheism‬‬

‫اینستاگرام‪:‬‬

‫‪https://www.instagram.com/no_atheism‬‬

‫فیسبوك‪:‬‬

‫‪https://www.facebook.com/islamway1131/‬‬

‫‪11‬‬

‫‪http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/114111/dq114111a-eng.htm‬‬
‫‪http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/114111/dq114111a-eng.htm‬‬
‫‪13‬‬
‫‪http://www.sexassault.ca/statistics.htm‬‬
‫‪12‬‬

‫‪6‬‬


Related documents


PDF Document domesticviolence
PDF Document teach in
PDF Document teach in1
PDF Document porn reference 1 1
PDF Document ihh pressnotes9 22 16
PDF Document walker2005


Related keywords